** ระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน **
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
** สรุปรายงานเสนอผู้บริหารครั้งต่อไป **
ผู้ใช้งานวันนี้ รายงานข้อมูล 0 โครงการ)
** มีการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล = 0 โครงการ **

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คุณเป็นผู้ใช้งานลำดับที่. 21,240
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณ...

แอพพลิเคชั่น@ DIGITAL PLANS
 
 
สยป. ประสานทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลฯ ปีงบประมาณ 2564
1. ตรวจสอบการตรวจประเมินไตรมาสที่ 4/2563 --> โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด
2. สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3. เมื่อบันทึกโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 เรียบร้อยแล้ว...หน่วยงานจะต้องบันทึกขึ้นตอนการทำงานของโครงการก่อน (ให้ถูกต้อง ครบถ้วน) ..ระบบฯจึงจะอนุญาตให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
// โครงการ/กิจกรรม ตามมิติที่ 2-4 รายงานได้ตามปกติ
4.ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการและตัวชี้วัด ข้อมูลปี 2549-2562
5.ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (@2564)
บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!
1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
x. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี 2563
3. รูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256x
5. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
6. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562
7. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
8. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)
9. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)| (ฉบับผู้บริหาร)
10. คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2551 | โปรแกรมแสดงกราฟ