• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เสนอของบฯ ปี 61 เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ
3 ฉบับ เดลินิวส์,ข่าวสด,ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.เสนอญัตติในการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีการประมาณการรายรับของงบประมาณในปี 61 อยู่ที่ 79,047.93 ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายของ กทม. 78,500 ล้านบาท และเป็นงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. 547.93 ล้านบาท

-ในปี 61 กทม. วางแนวทางพัฒนาบริหารเมืองภารกิจภายใต้นโยบายผลักดันทันใจแก้ไขทันทีในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะน้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้(1) สะอาด เน้นการทำให้บ้านเมืองสะอาดงานราชการใสสะอาด ผ่านการจัดการขยะของเสียการดูแลแม่น้ำคูคลองต่างๆ เพื่อระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 5,438,455,700 บาท (2) สะดวกจะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายแบบสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น อีกทั้งจะพัฒนาระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจุดเสี่ยงต่างๆ ใช้งบประมาณรวม 8,535,060,027 บาท

-(3)ปลอดภัยโดยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผ่านโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และพัฒนาระบบเชื่อมโยงให้ดีขึ้น แก้ปัญหาจุดเสี่ยงอาชญากรรมรวมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อช่วยเฝ้าระวังภัยต่างๆ ใช้งบประมาณรวม 954,733,700 บาท (4)คุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งพัฒนาระบบทางการแพทย์ให้เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น สร้างกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ และยกระดับการศึกษาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญ ส่วนผู้เรียนเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยจะใช้งบประมาณรวม 3,641,733,700 บาท และ (5) วิถีพอเพียงโดย กทม. จะอนุรักษ์ประเพณี ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองใช้งบประมาณรวม 213,453,200 บาท

-ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดการอภิปรายต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 20 ก.ค.นี้ จึงจะสรุปผลตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดด้านลบ
-สมาชิกสภา กทม.ตั้งข้อสังเกตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ในภาพรวมยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงบประมาณ กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 

2.เดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีเป้าหมายจะปลูกป่าชายเลนให้ได้ 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี คาดหวังการฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งนี้จะสามารถสร้างแหล่งอาหาร ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ รวมถึงสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้ขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสมทบกองทุน ขณะนี้มีผู้ร่วมสมทบเป็นยอดเงินจำนวน 5,422,014.07 บาทหากคิดเป็นพื้นที่ปลูกป่าจะสามารถปลูกป่าได้ประมาณ 22 ไร่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

 

3.ศึกษาแนวทางจัดเก็บค่าน้ำเสีย 2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวชี้แจงกรณีเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก.ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุม สภา กทม.เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสียว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยได้มอบนโยบายให้ศึกษาหาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งให้ กทม.หารือร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ทั้งนี้ กทม. มีแนวคิดให้การประปานครหลวง (กปน.) มีส่วนร่วมด้วยโดยเตรียมหารือเป็นการภายในกับ กปน.เร็วๆ นี้ คาดภายในต้นเดือน ส.ค.จะได้ข้อสรุป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาแนวทางบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม.เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กทม.ได้ออกข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ปี 2547แต่ผ่านมา 13 ปี ข้อบัญญัติดังกล่าว ยังไม่มีผลทางกฎหมาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

4.เปิดตัวห้องสมุดดินปั้นไร้สารแห่งแรกของโลก
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรม "ปั้นดินให้สร้างสรรค์กับจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด" พร้อมเปิดห้องสมุดดินปั้นไร้สารพิษแห่งแรกของโลก ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า กิจกรรม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีจินตนาการผ่านก้อนดิน เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กสร้างจินตนาการได้เหมาะสมตามวัย ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดจนจูงใจเด็กให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เยาวชนที่สนใจสามารถใช้บริการห้องสมุดดินปั้นไร้สารพิษได้ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชั้น M โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม “ปั้นดินให้สร้างสรรค์กับจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด” ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

5.เร่งทำแผนแม่บทพัฒนาคลองเปรมฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากรว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างเขื่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนริมคลองอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีบ้านเรือนริมคลองบางส่วน จึงต้องจัดที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่คลองเปรมประชากร ซึ่ง สนน.จะได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรร่วมกับประชาชน ก่อนดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
-ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากร ร้องเรียนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองเปรมประชากรของ กทม. ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากกทม.กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง โดยกำหนดแนวเขตคลองในระยะ 38 เมตร แต่คลองเปรมฯ กว้างเพียง 20 เมตร ทำให้บ้านที่อยู่ในระยะคลองดังกล่าวต้องรื้อย้ายออกทั้งหมดเนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างบ้านมั่นคงในแนวที่ดินเดิมได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร

 

6.กำชับกวดขันผู้ค้าเร่รอบสนามหลวง
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายศุภกฤต บุญขันธ์ รผอ.สนท. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและปฏิบัติการจัดประชุมแถวเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและประจำจุดดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ (1) ให้เจ้าหน้าที่กวดขันผู้ค้าในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะบริเวณประตูเทวาภิรมย์ ซึ่งเป็นประตูที่ประชาชนเดินทางออกภายหลังเข้าสักการะพระบรมศพ (2) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเต็นท์พักคอยของประชาชน ใช้วาจาสุภาพในการให้คำแนะนำ และ (3) ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่สนามหลวง โดยชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้กวดขันผู้ค้าที่ลักลอบขายสินค้าบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

-สนท.ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประมาณ 400 คน คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร รวมถึงจัดเรือตรวจการณ์ สนท.บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี ตั้งแต่ท่าเกียกกาย ท่าสะพานกรุงธนฯ ท่าเทเวศร์ ท่าพระอาทิตย์และท่าวังหลัง มีประชาชนใช้บริการประมาณ 200 คน/สัปดาห์ โดยจะให้บริการประชาชนตลอดพระราชพิธีพระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก และมีรายงานการจับกุมผู้ค้าบริเวณรอบสนามหลวงในช่วงเดือน ต.ค.59 -ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ค้าที่หลอกขายสินค้าได้ทั้งสิ้น 781 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

7.เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ 1-30 พ.ย.นี้
3 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้หารือการจัดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านการจัดนิทรรศการ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.นี้

-ที่ประชุมได้หารือแบ่งงานเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ (1) จัดนิทรรศการรำลึกในหลวง ร.9 มอบสำนักพระราชวัง ร่วมกับกรมศิลปากรและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม (2) นิทรรศการการสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศราชรถราชยานต่างๆ มอบกรมศิลปากรรับผิดชอบ (3) การจราจรและรักษาความปลอดภัย มอบกองทัพภาคที่1 ที่ดูแลกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังรับผิดชอบ (4) การบริหารจัดการจัดคนเข้าชมนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบ และ(5) การจัดกิจกรรมการแสดง ณ ศาลาลูกขุนหรือบริเวณนิทรรศการ มอบกรมศิลปากรรับผิดชอบโดยที่ประชุมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อลงรายละเอียดดังกล่าว แล้วนำเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและอาคารองค์ประกอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบ

 

8.เปิดศูนย์ลงทะเบียนต่างด้าวในกรุงเทพฯ 11 แห่ง
2 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
-นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาหลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ตั้งศูนย์รับแจ้งส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯจะมี 11 ศูนย์ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 24 ก.ค. เป็นวันแรก เน้นให้นายจ้างไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ไม่ต้องพาลูกจ้างมา แต่หากไม่สะดวกจะให้ผู้อื่นไปแทนได้ โดยไม่ต้องมอบอำนาจ หรือหากจะยื่นเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้โดยยื่นผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th มั่นใจ 11 ศูนย์ในกรุงเทพฯ จะสามารถดำเนินการได้เพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แสนคน หลังจากปิดยื่นเอกสารใน 15 วันแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ก่อนจะส่งไปพิสูจน์สัญชาติต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาวในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ชวนปลูกดาวเรืองด้วยใจถวาย ร.9 -เตรียมพร้อมเส้นทางริ้วขบวนฯ
12 ฉบับ M2F, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ" เพื่อประดับภายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และร่วมถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่ง กทม.ได้เตรียมแผนการผลิตดอกไม้สีเหลืองกว่า 400,000 ต้น เพื่อประดับในงานพิธีดังกล่าว

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. ในฐานะประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมหลายหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางริ้วขบวนออกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือน ต.ค.นี้ พร้อมเดินตรวจเส้นทางริ้วขบวนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและรอบท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาปรับถนนสายต่างๆ รอบพระบรมมหาราชวังให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานปรับปรุงถนน รวมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบสนามหลวงก้าวหน้ากว่าร้อยละ 90 คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ รวมถึงจะเร่งดูแลเรื่องการระบายน้ำท่วมขังและระบบการสื่อสารให้มีความพร้อม

-ส่วนกำหนดการณ์ซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯกองทัพภาคที่ 1 มีกำหนดซักซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ จำนวน 6 ริ้วขบวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนดซักซ้อมในวันที่ 7 ต.ค.60 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ต.ค.60 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ต.ค.60 และครั้งที่ 4 วันที่ 22 ต.ค.60 จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กทม. โดยเฉพาะ สนย. รื้อถอนเต็นท์ภายในท้องสนามหลวงให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.60 เพื่อที่หน่วยงานอื่นจะได้เข้าพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้ทันก่อนช่วงวันที่มีการซักซ้อมริ้วขบวน เบื้องต้นกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ต.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2.เก็บผักตบครั้งใหญ่วันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.นี้
5 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย (ผวจ.) สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาประชุมในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น.ที่ศาลาว่าการ กทม. เพื่อเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฝนและแนวทางการ ผันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ กทม.จะร่วมกับกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง และกองทัพบก จัดเก็บผักตบชวาครั้งใหญ่ในวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์ฝน
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

3.ส.ค.นี้เริ่มโครงการทางเดินริมเจ้าพระยา 3 จุด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า กทม.พยายามเร่งการทำงานอย่างเต็มที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ที่จะก่อสร้าง จัดทำกรอบราคากลางและจัดทำร่าง TOR เพื่อหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 4 สัญญา ช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7-คลองสามเสน ในพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต ช่วงที่ 2 จากคลองสามเสน-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในพื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนคร ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7-คลองบางพลัดในพื้นที่เขตบางพลัด และช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในพื้นที่เขตบางพลัดรวมงบประมาณ 8,363 ล้านบาท

-กทม.จะเร่ง e-Auction หาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการให้ได้ในเดือน ส.ค.นี้ก่อนใน 3 สัญญา คือ พื้นที่ฝั่งธนบุรี 2 สัญญา และพื้นที่ฝั่งพระนคร 1 สัญญา ส่วนอีก 1 สัญญาเป็นส่วนที่มีการรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ระหว่างทยอยรื้อย้ายบ้านออกจากพื้นที่ โครงการนี้ตามแผนดำเนินการจะต้องแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 62 เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมแม่น้ำในระยะทางรวม 2 ฝั่ง 14 กิโลเมตร เป็นโครงการของรัฐบาลที่มอบหมายให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบดำเนินการ

 

4.เร่งปรับภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง
2 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 600-700 เมตร โดยดำเนินการปรับปรุงสะพานและทางเดินเขื่อนริมคลองโอ่งอ่าง ถนน อาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบ แต่ในส่วนของการดาดท้องคลองเพื่อการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกรมศิลปากร เนื่องจากคลองโอ่งอ่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง หากการปรับปรุงแล้วเสร็จ กทม.จะพัฒนาพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างให้เป็นถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และสร้างอาชีพให้กับคนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้งสองฝั่งอีกด้วย นอกจากนี้ จะเปิดการเดินเรือเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการดำเนินงานในคลองผดุงกรุงเกษมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองโอ่งอ่าง

 

5.เปิดใช้ถนนเชื่อมวิภาฯ-มิตรไมตรี 2
5 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังเปิดเส้นทางจราจรเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 2 ซึ่งโครงการประกอบด้วย การขยายถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพิ่ม 3 ช่องจราจร ระยะทาง 453 เมตร การก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนการตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนมิตรไมตรี 2 และการก่อสร้างขยายถนนมิตรไมตรี 2 เป็น 4-5 ช่องจราจร ระยะทาง 323 เมตร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาว่าการ กทม. ดินแดงและรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณใกล้เคียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเปิดเส้นทางจราจรเชื่อม ถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 2

 

6.เร่งนำสายไฟลงดิน-ปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการนำสายไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคลงดิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ว่า กทม.ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสายสื่อสารทั้งหมด ขอความร่วมมือนำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล และสายอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ใน 16 เส้นทาง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา จากเดิมต้องให้เสร็จในวันที่ 5 ก.ค.นี้ แต่เนื่องจากพบปัญหาในการรื้อย้ายบางจุด กทม. จึงทำหนังสือประสาน กสทช. กฟน. และบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสายสื่อสารทั้งหมดมาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา และดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั้งหมดลงดินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้

-จากการลงพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์พบระยะทางจากหน้ามหาวิทยาลัยถนนหน้าพระธาตุประมาณ 300 เมตร ยังไม่มีการรื้อถอน กทม.จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามในพื้นที่รอบพระเมรุมาศและพระบรมมหาราชวัง หากบริษัทใดไม่เร่งดำเนินการ กทม.มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ในการรื้อถอนและดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของสายไฟและสายสื่อสารดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามในพื้นที่รอบพระเมรุมาศและพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

7.สำรวจพื้นที่รองรับพสกนิกรร่วมพิธีถวายพระเพลิง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 20 ก.ค.นี้จะนำคณะลงพื้นที่สำรวจทางเท้าในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต ทั้งนี้ ตนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดระเบียบทางเท้า การจราจรและขนส่งในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินเท้าสำรวจตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบมณฑลพิธีสนามหลวง เขตพระนคร ถนนราชดำเนิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และพื้นที่บางส่วนของเขตดุสิต รวมระยะทางประมาณ 8 ตร.กม. รวมทั้งสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพระราชพิธีกว่า 10,000 ตัว เพื่อตรวจสอบการใช้งาน หากเสียให้ปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด รวมถึงจะสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

8.เปิดโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ
1 ฉบับ คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้กำหนดแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน

-สำหรับโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มสำนักงานภาครัฐ กลุ่มสำนักงานภาคเอกชน และกลุ่มโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้สู่การเป็น "สำนักงานสีเขียว" เพื่อก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำแก่ข้าราชการสังกัด กทม.และเครือข่ายสำนักงานในกรุงเทพฯ 2) กิจกรรม "ค่าย Smart Energy Camp" และ 3) การสร้างต้นแบบสำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวของ กทม. ผ่านการประกวด "สำนักงานสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ" และ "โรงเรียนสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ"


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่การเป็น "เมืองคาร์บอนต่ำ" "เมืองสีเขียวที่คุณภาพชีวิตที่ดี"


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่แฟนเพจ : กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ

 

9.ทำช่อง จยย.รอไฟแดง นำร่องพระราม 9 ก่อนขยายรวม 40 ทางแยก
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวถึงการร่วมรณรงค์โครงการจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกว่า สจส.จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแบ่งพื้นที่สำหรับรถจักรยานยนต์ได้หยุดรถรอสัญญาณไฟอย่างเป็นระเบียบ และผู้ใช้ทางเดินข้ามถนนได้รับความสะดวก ทั้งนี้ ช่องหยุดรถรอสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์จะอยู่ก่อนถึงทางม้าลายเล็กน้อย ภายในช่องมีข้อความ “จยย. MC” ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กทม. ตั้งเป้าหมายตีเส้นช่องจราจรดังกล่าว 40 ทางแยก จากเป้าหมายของโครงการฯทั้งหมด 220 แยก โดยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้ที่ฝ่าฝืนหยุดรถล้ำเส้นหยุด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสัญจร
ด้านลบ
-ปัจจุบันบริเวณทางแยกต่างๆ มักพบปัญหารถจักรยานยนต์จอดล้ำและกีดขวางทางม้าลาย หรือทางคนเดินข้าม ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่มีที่จอดระหว่างรอสัญญาณไฟ
-จักรยานยนต์ส่วนใหญ่ชอบจอดล้ำเส้น ทำให้อันตรายเนื่องจากเวลารถอีกฝั่งเลี้ยวมา อาจเกิดการเฉี่ยวชน ได้อีกทั้งคนเดินข้ามถนนก็ไม่ได้รับความสะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์โครงการจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

 

10.ทำความสะอาดบ้านลุงนกพิราบ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสุชีพ อารีย์ประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสำนักงานเขตห้วยขวางเข้าไปทำความสะอาดบ้านของนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร เจ้าของบ้านเลขที่ 13 ซอยอุดมสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง ที่มีพฤติกรรมให้อาหารนกพิราบและเก็บของเก่าภายในบ้านสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงว่า เขตฯ ได้วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือนายวีระศักดิ์ เพื่อให้ลดพฤติกรรมการให้อาหารนก โดยจะต้องพูดคุยเจรจากันตามลำดับ จากการพูดคุยเบื้องต้น เขตฯ มีความห่วงใยสุขภาพของนายวีระศักดิ์ จึงได้ชวนให้มาตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าตัวยินดีโดยจะเข้าตรวจสุขภาพที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 25 พร้อมทั้งให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณากิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้นายวีระศักดิ์เพื่อสร้างรายได้ จากนั้นจะพูดคุยเรื่องการเลี้ยงนก แต่หากนายวีระศักดิ์ยังต้องการเลี้ยงนกจะขอความร่วมมือให้เลี้ยงในสถานที่อื่นไม่ใช่ที่บ้าน โดยจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป


-นายบวรสิน นิยมตรง ผอ.กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 สนท. กล่าวว่า ปัญหานกพิราบเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน ทั้งปัญหามูลนก ซึ่งสร้างความสกปรกและเป็นแหล่งก่อเชื้อโรคต่าง ๆ และนกส่งเสียงดังรบกวนการอยู่อาศัย ทั้งนี้ การให้อาหารนกพิราบของประชาชน หากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่หากเป็นพื้นที่สาธารณะ กทม. ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนเข้ามาให้อาหารนก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนใช้งานจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความสกปรก หากมีการให้อาหารนกในจุดดังกล่าว กทม. สามารถจับปรับบุคคลนั้น ๆ ได้ตามกฎหมาย


-น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า นกพิราบต้องเลี้ยงไว้ในกรงที่มีบริเวณจำเพาะ ไม่ใช่อยู่ในชุมชน เพราะเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดจากนกติดต่อสู่คน เช่น โรคไวรัสต่าง ๆ จากขี้นก ส่วนกรณีนายวีระศักดิ์ที่เลี้ยงนกพิราบ แม้ยังไม่มีอาการเพราะอาจมีภูมิต้านทานสูง แต่ควรให้แพทย์เจาะเลือดตรวจอย่างละเอียด ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์พยายามควบคุมจำนวนนกพิราบมาโดยตลอด และเร็ว ๆ นี้จะหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อทำแผนควบคุมประชากรนกพิราบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงนกพิราบในพื้นที่ชุมชน
ด้านลบ
-นกพิราบเป็นพาหะนำโรคและเสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงต้องควบคุมให้ลดจำนวนลงมากที่สุด เนื่องจากนำโรคระบาดหลายโรคในสัตว์ปีก เช่น ไข้หวัดนก นิวศัสเซิน อหิวาต์เป็ด-ไก่


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมประชากรนกพิราบในพื้นที่กรุงเทพฯ และการช่วยเหลือนายทวีศักดิ์ เพื่อลดพฤติกรรมการให้อาหารนกพิราบ

 

11.'สถาปนิกสยามฯ' แนะทบทวนจุดก่อสร้างสะพานข้ามท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าวนายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งจดหมายถึง ผอ.สนย. เรื่องความคิดเห็นของสมาคมฯ ต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช ดังนี้ (1) ขอให้ สนย. แจ้งบริษัทที่ปรึกษาฯ ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งและศึกษาให้รอบด้าน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชน ระบบรางโดยรอบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดก่อนการออกแบบและเขียนแบบ เนื่องจากเป็นโครงการไม่เร่งด่วน (2) สมาคมสถาปนิกสยามฯ เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้แทน กรมเจ้าท่าว่าไม่ควรก่อสร้างให้มีเสาตอม่อรับสะพานขนาดใหญ่ในลำน้ำเจ้าพระยา เพราะอยู่ในคุ้งน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง อาจส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพตลิ่ง (3) ควรคำนึงระยะความสูงใต้ท้องสะพานให้เรือสัญจรได้ในช่วงหน้าน้ำและไม่ควรมีระดับความสูงข่มพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์

-นอกจากนี้ สมาคมฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ กทม.ทบทวนและพิจารณาแยกการดำเนินงานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก ควรให้ สผม.ดำเนินการเป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบวางแผนแม่บท หรือออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง แล้วจึงนำมาปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยให้ สนย. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อกำหนดเป็นโครงการออกแบบรายละเอียดและเขียนแบบ เพื่อการก่อสร้าง จึงจะถูกต้องเหมาะสม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการของ กทม.
ด้านลบ
-นายชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุส่วนตัวเห็นว่าโครงการนี้ไม่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะมองในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม และมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น (1) การวางตอม่อขนาดใหญ่ลงกลางแม่น้ำและยื่นออกมาจากตลิ่งสองฝั่งจะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยามาก (2) จากแบบก่อสร้างจะพบว่าลานคนเมืองท่าพระจันทร์หายไปเกือบทั้งหมด เพราะถูกทำเป็นทางขึ้นของฝั่งพระนคร (3) ความสูงและผลกระทบทางสายตามที่มีต่อโบราณสถานโดยรอบ ซึ่งอาจสร้างทรรศนะอุจาดของเมืองเก่ามากกว่าจะส่งเสริมเมืองเก่า

-กลุ่ม FRIENDS OF THE RIVER หรือเพื่อนแม่น้ำ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ขาดความโปร่งใส นำไปสู่การทำลายแม่น้ำ จึงขอให้หยุดการทำร้ายแม่น้ำ พร้อมตั้งคำถามเหตุใดโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ สังคมจึงรับรู้น้อยมาก และเหตุใดต้องเร่งรีบดำเนินการ มีการออกแบบในระยะเวลาจำกัด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์- ท่าศิริราช

 

12.นายกฯ นำครม.ตรวจความคืบหน้าพระเมรุมาศ
7 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ,มติชน, ไทยโพสต์,ไทยรัฐ, ข่าวสด,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง งานประติมากรรม จิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ การก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรม ทิม ศาลาลูกขุน ทับเกษตรว่า ขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และถือเป็นหน้าตาของประเทศ ต่างประเทศต่างเฝ้ารอชมการถ่ายทอดสด อย่างไรก็ตาม ยังเป็นห่วงแผนการเผชิญเหตุต่าง ๆ ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดความราบรื่น ทั้งนี้ การสร้างพระเมรุมาศจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.นี้ และจะตรวจสอบความพร้อมในงานประณีตศิลป์อีกครั้ง

-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศและงานด้านต่าง ๆ มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 60 งานติดตั้งฐานชาลาทั้ง 3 ชั้นแล้วเสร็จ สำหรับการก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม และพลับพลายกมีความคืบหน้าไปมาก รวมทั้งงานภูมิสถาปัตยกรรม จำลองสระอโนดาตไว้บริเวณมุมทั้งสี่ของฐานพระเมรุมาศ สำหรับติดตั้งเขามอและประดับด้วยเหล่าสัตว์หิมพานต์ และพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ ได้เตรียมขุดปรับดินเพื่อจำลองสระแก้มลิงและฝายน้าล้น ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนเตรียมพื้นที่สำหรับแปลงนาจำลองที่ทำคันนาเป็นรูปเลข ๙ สีดินทอง โดยกรมการข้าวจะจัดเตรียมพันธุ์ข้าวและกำหนดให้ออกรวงตรงกับวันออกพระเมรุมาศ รวมถึงการจัดเตรียมพืชพันธุ์ไม้ดอกสีเหลืองตกแต่งทั่วทั้งบริเวณ เพื่อให้ภูมิทัศน์งดงามและสมพระเกียรติที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


1.กทม.ทำความสะอาดบ้านลุงเลี้ยงนกพิราบ
www.pptvhd36.com
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/59833
20,400 views /53,900 shares/ 52 comments

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี เจ้าหน้าที่ กทม. เขตห้วยขวาง เข้าพูดคุยกับนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร ชายเก็บของเก่าที่เลี้ยงนกพิราบเป็นจำนวนมาก เพื่อขอเข้าทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้าน บริเวณซอยอุดมสุข แยกสุทธิสารวินิจฉัย หลังมีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นและความสะอาด นั้น เป็นเรื่องดีที่ กทม.เข้าไปทำความสะอาด เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรไปมาในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อไม่ให้มีการให้อาหารนกพิราบในบริเวณนั้นอีก อาทิ หาพื้นที่อยู่อาศัยให้ใหม่ พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ
-ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใด กทม.จึงเพิ่งเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งที่มีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมานานแล้ว

www.facebook.com/ห่วยตูน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2042582189101029&id=284415828251016
247 likes / 137 comments
-ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยที่ กทม.ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะและทำความสะอาดทาวน์เฮาส์ในซอยอุดมสุข ที่เจ้าของเลี้ยงนกพิราบไว้จำนวนมากและจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพาลุงเจ้าของบ้านดังกล่าวไปพบแพทย์ เพราะอาจมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
-ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประเด็นของเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นจากการที่นกพิราบมาถ่ายมูลไว้ แต่นักข่าวกลับนำชีวิตส่วนตัวของเจ้าของบ้านมาตีแผ่ให้สังคมประจาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

www.mthai.com
https://news.mthai.com/general-news/576510.html
8,394 views / 356 shares / 10 comments
-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นเรื่องดีที่ กทม.ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดบ้าน เพราะลุงอาศัยอยู่คนเดียว โดยหลังจากนี้ต้องหาทางออกที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเจรจาหาทางออก เพื่อร่วมแก้ปัญหาบ้านที่เลี้ยงนกพิราบในซอยอุดมสุข

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโครกคราม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม บริเวณถนนผลาสินทร์และหมู่บ้านทองสถิตย์ เขตบางเขนว่า ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้าง คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค.60 โดยสั่งการให้กำชับผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานตอกเสาเข็มสร้างแนวเขื่อนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้นให้ขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล พร้อมกำชับการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณซอยมัยลาภ(ซอยรามอินทรา 8) และซอยวัดไตรรัตนาราม เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่บางเขน ลาดพร้าว บึงกุ่มและเขตบางกะปิ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโครกคราม เขตบางเขน

 

2.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม. ในการสัมมนาตามโครงการการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม. ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) ว่า การดำเนินนโยบายผู้สูงอายุในวันข้างหน้า ผอ.เขตต้องบริหารจัดการผู้สูงอายุผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ มีอยู่ 68 แห่ง หากไม่เพียงพอ หรือเกินขีดความสามารถให้ประสานสถานพยาบาลเอกชน หรือคลินิกเพื่อรองรับ มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงเปิดพื้นที่ หรือเวทีสำหรับผู้สูงอายุให้เข้ามาเรียนรู้ หรือมีกิจกรรม โดย กทม.จะสร้างศูนย์สร้างสุขให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม

-สำหรับศูนย์เยาวชน กทม.และศูนย์กีฬา ต้องเปิดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สนพ. สนอ. สนศ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนมาตรการดูแลผู้สูงอายุในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นแนวทางในการดำเนินการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะที่ 2 ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ กทม.

 

3.หารือ 5 จังหวัดปริมณฑลร่วมมือบริหารจัดการน้ำ
5 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ห่วงใยสถานการณ์น้ำปี 2560 เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลจึงเตรียมจัดประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งเชิญกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าหารือถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อการเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองรับสถานการณ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม. จังหวัดปริมณฑล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำ ของ กทม.

 

4.เพิ่มประสิทธิภาพสายด่วน กทม. 1555
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมรับฟังการดำเนินงานคอลเซ็นเตอร์ สายด่วนกทม. 1555 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่อาคารเอสวี ซิตี้ เขตยานนาวาว่า ปัจจุบันบริการประชาชนได้ 120 คู่สาย มีพนักงาน 65 คน รวมถึงลูกจ้างของกองกลาง หมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ผอ.กองกลาง และบริษัท Advance Research Group จำกัด หารือร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อเสนอต่อสภา กทม.ในการอนุมัติต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 61 ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอลเซ็นเตอร์สายด่วน กทม. 1555 ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลประชาชนอย่างครบถ้วน


ข้อคิดเห็น
-กองกลาง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอลเซ็นเตอร์ สายด่วน กทม. 1555

 

5.ชวนสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา กทม.-เตรียมปรับปรุงศูนย์กีฬา 4 แห่ง
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์กีฬาทั้งหมด 11 แห่ง แต่ละศูนย์มีวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกซ้อมและทักษะกีฬาที่ถูกต้อง ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยเสียเพียงค่าสมาชิก เด็กอายุระหว่าง 8-17 ปี ค่าสมัครสมาชิก 10 บาท/ปี และประชาชนที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ค่าสมัครสมาชิก 40 บาท/ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

-ในปี 60 สวท.ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์กีฬาทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด โดยจะปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่สำหรับออกกำลังกายในร่ม สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล รวมทั้งตรวจความพร้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 60 ยกเว้นศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด ที่จะปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้านกีฬาพื้นฐานให้แก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงศูนย์กีฬา กทม. 4 แห่ง

 

6.เจรจาเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงส่งซ่อม10 ลำ
3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายประยูร ครองยศ รผอ.สปภ. กล่าวว่า สปภ.ได้หารือกับเจ้าของอู่ต่อเรือซีทโบ๊ต เพื่อเตรียมนำเรือดับเพลิง 10 ลำ จากทั้งหมด 30 ลำ ที่จอดอยู่ภายในอู่ต่อเรือซีทโบ๊ต จ.ชลบุรี มาเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามระเบียบของ กทม. ทั้งนี้ ผว.กทม.ได้กำชับ สปภ.ให้ดำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วที่สุด

-เบื้องต้นหากได้ข้อสรุปเรื่องการเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิง สปภ.จะเคลื่อนย้ายเรือไปพักไว้ที่สถานีดับเพลิงสามเสนและบริเวณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาหาผู้รับจ้างซ่อม หลังจากได้ข้อสรุปจะนำเรือไปตรวจสภาพอย่างละเอียด เพื่อประเมินราคาค่าซ่อมให้สามารถกลับมาใช้งาน เพื่อบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการเจรจาและนำเรือดับเพลิงออกมาซ่อมแซม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การซ่อมแซมเรือดับเพลิงเพื่อนำมาใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.

 

7.สนอ.-เขตห้วยขวางลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้าน “ลุงนกพิราบ”
3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า สนอ.และสำนักงานเขตห้วยขวางได้นำเจ้าหน้าที่ประมาณ 20 คน เข้าทำความสะอาดบ้านของนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร เลขที่ 13 ซ.อุดมสุข ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นสกปรก โดยได้พูดคุยกับเจ้าของบ้าน ซึ่งให้ความร่วมมือในระดับหนึ่ง หลังจากขนย้ายสิ่งของที่ไม่ใช้งานรอบบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นยาล้างทำความสะอาดโดยรอบบริเวณบ้าน เพื่อขจัดกลิ่นและเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุย แต่เจ้าของบ้านยังยืนยันที่จะเลี้ยงนกพิราบเช่นเดิม

-ได้มีข้อเสนอแนะไปยังเจ้าของบ้าน หากมีความประสงค์จะเลี้ยงนกพิราบ ต้องให้เจ้าของบ้านย้ายพื้นที่การเลี้ยงนกพิราบไปยังพื้นที่โล่ง ไม่ใช่ภายในชุมชน เนื่องจากจะก่อให้เกิดเชื้อโรคสู่โรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ สำนักงานเขตห้วยขวางจะต้องเข้ามาพูดคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาด เบื้องต้นอาจแนะนำวิธีทำความสะอาดบ้าน เพื่อสุขภาพตัวเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้าน โดย สนอ.จะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หากสำนักงานเขตพูดคุยเจ้าของบ้านสำเร็จจะนำอุปกรณ์มาไล่นกพิราบต่อไป

-นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวว่า หลังได้รับการร้องเรียนมาหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ กทม.จึงได้เข้ามาพูดคุยเจรจากับนายวีระศักดิ์ เพื่อขอนำขยะและมูลนกพิราบออกจากบ้าน เพราะส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันจะขอปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค พร้อมกันนี้ได้พูดคุยกับนายวีระศักดิ์ขอให้เลิกเลี้ยงนกพิราบ เบื้องต้นนายวีระศักดิ์ยังไม่รับปาก ซึ่งเขตจะพยายามเจรจา เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่พักพักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

ด้านลบ
-ข้อมูลจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ หากคนอยู่ใกล้ชิดนกพิราบอาจได้รับเชื้อโรคคลามัยดิโอซีส หรือโรคไข้นกซึ่งเกิดจากเชื้อ Chalamydia Psittaci ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างนกด้วยกัน และทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด รวมถึงแมวและคน นอกจากนี้ อีกโรคหนึ่งที่พบได้และทำให้คนเสียชีวิตคือ โรคสมองอักเสบจากเชื้อราคริปโตคอคคัส ซึ่งเป็นเชื้อราที่เจริญเติบโตได้ง่ายและพบในอุจจาระของนกพิราบ

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเจรจาหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาบ้านเลี้ยงนกพิราบ

 

8.กำชับหน่วยงานเข้มงวดต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน กทม.
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนค. แจ้งหน่วยงานในสังกัด กทม. เข้มงวดและยึดแนวทางการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของ กทม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าและการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของ กทม.ตามที่นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 คือ การขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าเดิมไม่น้อยกว่า 60 วัน และเมื่อได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาแล้วให้หน่วยงานดำเนินการทำสัญญาภายใน 7 วัน ทำการ หากดำเนินการล่าช้าจนล่วงเลยกำหนดสิ้นสุดของสัญญาเช่าและเป็นเหตุให้ กทม.ได้รับความเสียหาย จะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บรายได้การเช่าทรัพย์สินของ กทม.

ด้านลบ
-สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายได้ประเภทค่าเช่าสถานที่ล่าช้าจนล่วงเลยกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าและยังพบผู้เช่าบางรายเมื่อครบสัญญาแล้วไม่มีการทำสัญญาใหม่ แต่ยังชำระค่าเช่าในอัตราเดิม โดยไม่มีการปรับอัตราเพิ่มค่าเช่าใหม่ให้เหมาะสม

-ปัจจุบัน กทม.มีที่ดินอยู่ตามเขต ต่าง ๆ รวมถึงนอกพื้นที่กรุงเทพฯจำนวนมาก และบางพื้นที่ยังทำประโยชน์ได้ไม่สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังพบมีการต่อเติมอาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กทม. โดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ ยังมีการใช้อาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้อาคาร มีสภาพ หรือมีการใช้ที่เป็นอันตราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันหน่วยงานสังกัด กทม.ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าและการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของ กทม.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ขุดถนนเอาสายไฟลงดินถนนพระราม 6 สร้างความเดือดร้อนผู้ใช้ทางสัญจร
www.facebook.com/WimonOng-porn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004936278094&hc_ref=PAGES_TIMELINE
181 likes 54 shares 13 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Wimon Ong-amporn” ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาและเป็นครูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับอุบัติเหตุขาสะดุดขณะเดินอยู่บนทางเท้าบริเวณหน้าองค์การเภสัช ถนนพระราม 6 ซึ่งกำลังดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวง โดยระบุ การดำเนินการดังกล่าวไม่มีการติดป้ายเตือน หรือมีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณกับผู้สัญจรไปมา ซึ่งบริเวณนั้นมีผู้พิการทางสายตาต้องใช้เส้นทางเป็นประจำ รวมทั้งยังมีการขุดทางเท้าเป็นแนวยาวไปจนถึงแยกตึกชัย ทั้งที่ควรทยอยทำทีละจุด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่ใช้ทางเท้า โดยเฉพาะผู้พิการรทางสายตา

-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้านครหลวงและ กทม.ได้หรือไม่

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
1,300 likes 33 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในกรุงเทพฯ ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อสำหรับผู้พิการเท่าที่ควร ทั้งยังมีสิ่งกีดขวางบนทางเท้าทั้งเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ถังขยะ ต้นไม้ ฯลฯ ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่ต้องมีการก่อสร้างบนทางเท้าและผิวจราจรยังใช้วิธีการทำงานแบบเดิม ไม่มีป้ายเตือน หรือวัสดุกั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ต้องลงไปเดินบนผิวจราจร

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการเพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคควรปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยทยอยทำเป็นช่วงสั้น ๆ ให้เสร็จภายในกำหนด รวมถึงทำงานในช่วงกลางคืน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตราชเทวี และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันตรวจสอบโครงการการก่อสร้างที่มีการทำงานบนทางเท้าและผิวจราจร เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่สัญจรไปมา

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้า-แก้ปัญหา จยย.วิ่งบนทางเท้า
3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ส.ก. ยื่นกระทู้ถามสดในการประชุมสภา กทม. สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ว่า กทม. ได้จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 451 จุด จากทั้งหมด 683 จุด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กทม.จะดำเนินนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่อไป นอกจากนี้ กทม.และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันตั้งคณะกรรมการทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและหาพื้นที่เหมาะสมในการค้าขายใหม่ที่ไม่ใช่พื้นที่เดิม อย่างไรก็ตาม หลังการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไปคือ เรื่องรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ซึ่ง กทม.เตรียมประกาศให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งแก่ผู้แจ้งในเร็วๆ นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกปลอดภัย
- การแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลทางเท้าที่มีการจัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีแผงค้ากลับมาตั้งแผงค้าหรือมีการใช้งานผิดประเภท

 

2. เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมเจ้าพระยา
9 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, M2F, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่รื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2 หลัง บริเวณท่าเรือเกียกกาย ตามแผนพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนำร่อง 14 กิโลเมตรว่า จากแผนการพัฒนาในระยะแรก พบมีบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องรื้อย้าย 273 หลัง 14 ชุมชน และท่าเทียบเรืออีก 9 แห่ง เบื้องต้น กทม.ได้กำหนดกรอบในการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ ยกเว้นชุมชนมิตรคาม 1 และ 2 ที่อาจล่าช้ากว่าชุมชนอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดสรรพื้นที่รองรับการรื้อย้าย ขณะเดียวกันได้กำหนดมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 5 ชุมชน จำนวน 51 หลังคาเรือนในวันที่ 26 ก.ค.นี้ เวลา 14.00 น.ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ส่วนชุมชนที่เหลืออยู่ระหว่างทำสัญญาและเจรจา
- สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ สนย.อยู่ระหว่างปรับรูปแบบการก่อสร้างและประเมินราคากลางงานก่อสร้างในเฟสแรก ภายในวงเงินงบประมาณ 8,363 ล้านบาท คาดการประเมินราคาจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกัน กทม.ได้ร่วมกับสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน เช่น คลองลาดพร้าว และริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนอีกด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแผนพัฒนาพื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนำร่อง 14 กิโลเมตร

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

3. ปรับภูมิทัศน์คลองผดุงฯ-เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงเรือสำรวจด้านกายภาพบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งคลองว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม โดยนำส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐมาปูในบริเวณส่วนที่ซ่อมแซม ความยาวประมาณ 970 ม. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมมีความสวยงาม เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
- ได้ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสั่งการให้ สนน.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือเก็บขยะดูแลรักษาความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ตลอดจนสำรวจด้านกายภาพบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ ปัญหาคนเร่ร่อนที่อยู่อาศัยใต้สะพานข้ามคลอง รวมทั้งให้ สจส.ศึกษาแนวทางการเดินเรือจากคลองผดุงกรุงเกษมไปยังคลองมหานาคและคลองโอ่งอ่าง เพื่อพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่อไปในอนาคต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่แก่ประชาชนต่อไป

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมและการพัฒนาเส้นทางเดินเรือให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

 

4. การแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรศูนย์สาธารณสุข กทม.
2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณีนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. ยื่นกระทู้ถามสด ในที่ประชุมสภา กทม. เรื่อง ขอทราบแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เนื่องจากพบศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เขตยานนาวาและศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เขตสาธร ขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ว่า อัตรากำลังของบุคลากรในศูนย์ฯ 55 มี 20 อัตรา ปัจจุบันขาด 3 อัตรา ส่วนศูนย์บริการ 63 มี 13 อัตรา ยังว่าง 4 อัตรา ทั้งนี้ สนอ.ได้แก้ไขปัญหาโดยให้ ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 รักษาการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 และให้ ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 รักษาการที่ศูนย์ฯ 63 พร้อมจ้างแพทย์และพยาบาลล่วงเวลา 5 อัตรา ขณะที่ กทม.จะเปิดสอบในวันที่ 22 ก.ค. คาดจะสามารถบรรจุอัตราว่างในเดือน ต.ค.นี้
- ส่วนกรณีการใช้พื้นที่ของสมาคมแต้จิ๋วฯ ล่าสุด สมาคมฯ แจ้งว่าหากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จะยกพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 63 อย่างถาวร ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหา เช่น บางพื้นที่อาศัยพื้นที่วัด หรือพื้นที่ประชาชนมอบให้ ผว.กทม.มอบหมายให้ สนค.ตรวจสอบที่ดินของ กทม. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ต่อไป ส่วนประเด็นทุนแพทย์ ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงสาธารณสุข ขอเกลี่ยอัตรากำลังแพทย์ ที่จบจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าไปทำงาน ในหน่วยงาน กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และปัญหาการขาดพื้นที่ถาวรในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

 

5. สภา กทม.ตรวจสอบการดำเนินงาน KT
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง ส.ก. เสนอญัตติในการประชุมสภา กทม. ขอให้ กทม.ดำเนินการตามกฎหมายข้อบัญญัติ ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลกรณีมอบหมาย หรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของ กทม. เนื่องจาก กทม.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทกว่าร้อยละ 99 ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณ จัดจ้างจำนวนมาก จึงต้องดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก. กล่าวว่า การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อ KT ในปี 54 ระบุ KT สามารถดำเนินการในกิจการของ กทม.ได้เพียงกิจการด้านสาธารณูปโภคเท่านั้น ส่วนการดำเนินกิจการ อื่น ๆ ถือเป็นการดำเนินการนอกเหนือกฎหมาย แต่ด้วยโครงการต่าง ๆ ที่ กทม.มอบหมาย หรือจ้าง KT ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการมีการตีความเป็นโครงการด้านสาธารณูปโภคทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องในการทำงาน จึงขอให้ กทม.ดำเนินการเกี่ยวกับสถานะของ KT ให้เกิดความชัดเจน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามกฎหมายข้อบัญญัติ ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ของ กทม.
ด้านลบ
- สภา กทม. ตั้งข้อสังเกตการทำงานของ KT ในหลายโครงการ โดยในปี 50 กทม.มีการยื่นเรื่องถามต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงสถานภาพทางกฎหมายของ KT โดยมีการระบุ KT ไม่เข้าข่ายเป็นหน่วยงานเอกชน ขณะที่บริษัทดังกล่าว กทม.มีหุ้นกว่าร้อยละ 99 แต่ก็ไม่ระบุสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน ซึ่งการไม่มีสถานะตามกฎหมายที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดช่องว่างในการทำงาน หรือทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสในการทำงาน เนื่องจากไม่มีการเปิดให้แข่งขันในการดำเนินโครงการใด ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการบริการสาธารณะ ด้านต่างๆ ของ กทม.

 

6. ประสานทุกเขตตรวจสอบที่จอดรถในห้าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สนท. มีหนังสือไปยัง ผอ.เขต เพื่อขอประสานการเข้าตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่มีการ นำที่จอดรถและทางเข้า-ออกของรถไปใช้ประโยชน์ อย่างอื่น อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ ให้ สนท. และสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย หากตรวจสอบแล้วพบว่าห้างฯ กระทำความผิด แต่พ้นกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินคดีแล้ว ให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันแจ้งดำเนินคดี ทั้งนี้ หากพบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่มีความผิดปกติให้ สนท. ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในทางลับ หากพบมีการละเว้น หรือปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ ให้รายงานให้ทราบภายใน 30 วัน
- ผู้ที่กระทำฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มีความผิดตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและยังต้องระวางโทษปรับอีกไม่เกิน 10,000 บาท/วัน ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 34 ระบุห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกรถตามที่ระบุไว้ดัดแปลง หรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
ด้านลบ
- ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่ฝ่าฝืนนำที่จอดรถและทางเข้าออกของรถไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งยังฝ่าฝืนนำอาคารที่จอดรถ หรือจุดที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่น เช่น ทำเป็นจุดล้างรถ สำนักงาน หรือร้านอาหาร เป็นต้น ขณะเดียวกัน เกิดปัญหาอุปสรรค ในการเข้าตรวจพื้นที่ เนื่องจากห้างสรรพสินค้าบางแห่งกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่จอดรถและทางเข้า-ออกของรถในห้างสรรพสินค้าให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

7. ออกใบรับรองผู้เกิด ปี 2527 ที่สำนักงานเขต
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน (สน.บท.) กล่าวว่า สน.บท. อยู่ระหว่างร่างหนังสือสั่งการของอธิบดีกรมการปกครองไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง ป.กทม. ให้รับทราบแนวทางว่า กรมการปกครองไม่ได้บังคับให้ประชาชนที่เกิดปี 2527 มาเปลี่ยนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ให้สามารถใช้เลขเดิมได้ เพียงให้ไปขอหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันจากนายทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานเขตทุกท้องที่ เพื่อนำกลับไปใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขปัญหากรณีประชาชนที่เกิดปี 2527 ร้องเรียนหมายเลข 13 หลักในบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านไม่ตรงกับสูติบัตร
ด้านลบ
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มเปลี่ยนเลขบัตรประชาชน 13 หลักเมื่อปี 2527 โดยผู้ที่เกิดในปีดังกล่าวต้องมีเลข 3 นำหน้า และผู้ที่เกิดหลังจากปีนั้นต้องมีเลขนำหน้าเป็นเลข 1 แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคลจากเจ้าหน้าที่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองให้ประชาชนที่เกิดในปี 2527 ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับสูติบัตร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กทม.รณรงค์เดินชิดขวาสร้างวินัยจราจร
www.postjung.com
https://board.postjung.com/1035378.html
15 comments
-ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบการเดินขึ้นลงสะพานคนเดินข้าม ทางเดินยกระดับ (Skywalk) และสถานีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการขีดสีตีเส้นกำหนดทางเดินให้เดินขึ้น-ลงทางขวา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ใช้สะพานลอยและสร้างวินัยด้านการจราจร นั้น เป็นเรื่องที่ดีมากและขอให้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องทำควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน
-ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดจึงไม่รณรงค์ให้เดินขึ้น-ลงทางซ้าย เหมือนการจราจรบนถนน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน รวมทั้งควรรณรงค์เรื่องอื่นที่มีความสำคัญมากกว่า เช่น รณรงค์คัดแยกขยะ
ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดระเบียบการเดินขึ้นลงสะพานคนเดินข้ามถนน ทางเดินยกระดับ และสถานีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการเดินขึ้น-ลงทางขวา
 
2.พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในเริ่มไม่มีแผงค้า
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36654852/
11 comments
-ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน เริ่มไม่มีแผงขายอาหารบนทางเท้าแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้ทางเท้าไม่สกปรก ไม่มีเศษอาหารและคราบน้ำมัน ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น ทำให้บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ค้าเหล่านี้ควรไปเช่าพื้นที่ค้าขายให้ถูกต้อง
-ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.โดยยกเลิกหาบเร่แผงลอยทั่วกรุงเทพฯ ไม่ใช่การจัดระเบียบที่ถูกต้อง เพราะผู้ค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาหาทางออกร่วมกัน ดังนั้น เชื่อว่าไม่นานผู้ค้าก็จะกลับมาอีก
ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. 28-29 ก.ค. ประดับธงชาติเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
15 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย,
กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดง ธงชาติ และ ธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ดังนี้ ให้ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล และให้เพิ่มเติมการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ดังนี้
- (1) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค. และวันที่ 29 ก.ค. รวม 2 วัน (2) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.รวม 1 วัน ทั้งนี้ วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่กำหนดให้มีในปีนี้เป็นปีแรก จึงกำหนดให้เป็นวันประดับธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ (3) กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดิมให้ชักและประดับ ธงชาติวันที่ 5-6-7 ธ.ค.รวม 3 วัน แต่ปีนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ให้ชักและประดับธงชาติวันที่ 5-6 ธ.ค. รวม 2 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529

ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประดับธงชาติในหน่วยงานสังกัด กทม. ในโอกาสและวันสำคัญของชาติ

 

2. แจกทุน “เอราวัณ” ผลิตครู กทม.
6 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, M2F, แนวหน้า มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สนศ. ได้จัดทำโครงการทุนเอราวัณ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนสังกัด กทม. หรือบุตรของข้าราชการและบุคลากร กทม. ที่มีใจรักในวิชาชีพครูให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษา และให้กลับมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม. เพื่อแก้ไขปัญหาครู กทม.ที่มีการขอโอนกลับภูมิลำเนา
- แนวทางการดำเนินการ กทม.จัดทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว) ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตครู โดย มศว จัดสรรโควตาคณะศึกษาศาสตร์ปีละ 30 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด และ กทม.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร (5 ปี) เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อชดใช้ทุน คาดจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนได้ภายในปีการศึกษา 2561
- ส่วนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.ไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จากเดิมต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรครูมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันโอน ได้กำหนดอายุงานเพิ่มเติมเป็นต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี เพื่อแก้ปัญหาครูทยอยย้ายกลับภูมิลำเนา โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการชดใช้ทุน จะทำให้ กทม. มีบุคลากรครูที่มีความรักในองค์กรและผูกพัน ในกรุงเทพฯ เพราะเป็นคนในภูมิลำเนากรุงเทพฯ แท้จริง
ด้านลบ
- การพัฒนาการศึกษาของ กทม.ในขณะนี้เกิดปัญหาด้านบุคลากรบางส่วน เนื่องจากครู กทม. เมื่อมีการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู กทม.จะเปิดสอบกว้างจากบุคลากรทั่วประเทศและเมื่อสอบไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง บุคลากรดังกล่าว จะขอย้ายกลับไปสอนที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้ กทม.ต้องสอบรับครูใหม่เข้าบรรจุทดแทนอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ กทม.ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดสอบแข่งขัน และสูญเสียบุคลากรครูที่ กทม.ได้ทุ่มเทเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรครูบรรจุใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ข้อเสนอแนะ
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในสังกัด กทม.

 

3. เตรียมขยายห้องเรียน 2 ภาษาครบทุก ร.ร.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน กทม. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา โดยมีห้องเรียนเฉพาะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และสุขศึกษา รวม 42 โรงเรียน แผนการพัฒนาของ กทม. ต่อไปคือ การขยายโรงเรียน 2 ภาษาของ กทม. กระจายให้ครบทั้ง 437 โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม. เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมปลายมีนักเรียนในสังกัดจำนวนกว่า 3 แสนคน
- ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นภาษากลางของโลก โดยภาษาอังกฤษจะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองหาความรู้ได้กว้างไกลจากทั่วโลก

ข้อเสนอแนะ
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

4. ประชาชนพึงพอใจ “อัศวิน คลายทุกข์”
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- รายงานข่าวตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว. กทม. เชิญชวนให้ประชาชนร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานของ กทม. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ไลน์แอด (Line @) “อัศวิน คลายทุกข์” (ID) @aswinbkk (ใส่เครื่องหมาย@) หรือที่ลิงก์ line://ti/p/@kvs7879j เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าจนถึงวันที่ 11 ก.ค.60 มีผู้เข้ามาติดตาม 3,808 ราย ผู้เข้ามาสนทนา 1,175 ราย ร้องเรียน 700 ราย ในจำนวนนี้ กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 351 เรื่อง
- การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเรื่องกายภาพ เช่น ไฟฟ้าดับ ถนนชำรุด ฝาท่อแตก โดย กทม. สามารถแก้ไขได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ตรงตามความ ต้องการของประชาชน
- ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชม ผว.กทม.ที่เปิดไลน์ดังกล่าวเพราะแสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา ให้ประชาชน ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกในการร้องเรียนและติดตามเรื่องผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 พึงพอใจ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับประชาชนการร้องทุกข์ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของ กทม.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะ
- สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเป็นเพื่อนกับ Line@ “อัศวิน คลายทุกข์” เพื่อร่วมเป็นหูเป็นตาและร่วมแก้ปัญหากรุงเทพฯ

 

5. รณรงค์เดินชิดขวาสร้างวินัยใช้สะพานลอย
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, M2F, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. มีโครงการรณรงค์การสร้างวินัยการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้งานสะพานลอยในรูปแบบเดียวกันกำหนดทิศทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม การขึ้นลงระบบขนส่งมวลชนและทางเดินในเส้นทางสกายวอล์กต่าง ๆ โดยให้เดินชิดขวาเท่านั้น เพื่อช่วยให้การเดินทางการใช้พื้นที่สาธารณะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
- พื้นที่กรุงเทพฯ มีสะพานลอยคนเดินข้าม รวม 915 แห่ง สะพานในความรับผิดของ กทม. 723 แห่ง และเป็นสะพานลอยความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 192 แห่ง ในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของ กทม. ได้สั่งการให้ สจส.แบ่งพื้นที่ขีดสีตีเส้นกำหนดทิศทางเดินขึ้น- ลงแบบชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบรูปแบบการใช้ทางที่เหมาะสม โดยจะเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนสะพานลอยในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นจะประสานหน่วยงานเข้าดำเนินการในรูปแบบเดียวกับต่อไป
- กทม. เตรียมนำหลักสูตรฝึกวินัยเด็กนักเรียนญี่ปุ่นนำร่องมาใช้กับนักเรียน กทม. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ผู้ใช้สะพานลอยและเป็นการสร้างวินัยทางจราจร โดยได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นรวบรวมวิธีการสอนวินัยเด็กญี่ปุ่น เพื่อนำมาปรับใช้และสอดแทรกในหลักสูตรของโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อบ่มเพาะเรื่องวินัยตั้งแต่เด็ก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การสร้างความเป็นระเบียบของผู้ใช้สะพานลอยและเป็นการสร้างวินัยทางจราจร

รายละเอียด
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การสร้างวินัยการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน

 

6. เตรียมประกาศใช้ระเบียบรางวัลนำจับขับรถทางเท้า
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการจ่ายเงินนำจับ กรณีที่มีผู้ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าว่า คณะทำงานอยู่ระหว่างร่างระเบียบ กทม. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย ตามมาตรา 48 วรรค 3 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยค่าปรับสูงสุดจะไม่เกิน 5,000 บาท รวมทั้งการแจ้งเบาะแสทิ้งขยะลงคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ ผว.กทม. ลงนาม คาดภายในสัปดาห์นี้จะแถลงข่าวประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า
ด้านลบ
- เดิม กทม.จะประกาศใช้ร่างระเบียบดังกล่าวประมาณปลายเดือน พ.ค. แต่สาเหตุที่กระบวนการล่าช้า เนื่องจากปรับแก้ไขข้อความในร่างระเบียบ คำว่า “และ” “หรือ” กรณีการให้ผู้แจ้งเบาะแสลงลายมือชื่อกำกับในการส่งหลักฐาน แจ้งเบาะแส และการรับเงินรางวัลนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับ ที่เดิมระบุให้ผู้แจ้งเบาะแส ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ แก้ไขเป็นให้ผู้แจ้งเบาะแส ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันการปลอมลายมือชื่อในการรับเงินรางวัลนำจับ

ข้อเสนอแนะ
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ระเบียบ กทม.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย การจ่ายเงินนำจับกรณีที่มีผู้ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

7. หารือหลักเกณฑ์ปลูกต้นไม้ลดภาษี
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จะเชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการลดหย่อนภาษีโรงเรือนให้กับภาคเอกชน หากปลูกต้นไม้และสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดการน้ำเสียจะได้รับการลดหย่อนภาษีโรงเรือน แต่หากเอกชนรายใดมีพื้นที่รกร้างแล้วปล่อยทิ้งไว้ ต้องเสียภาษีมากขึ้นด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะ
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการลดหย่อนภาษีโรงเรือนที่ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

8. ตรวจสอบข้อมูลอาคารที่ใช้วัสดุติดไฟง่าย
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
- นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผอ.เขตทุกเขต เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกเขตตรวจสอบอาคารสูงในพื้นที่มีอาคารใดใช้วัสดุที่ทำมาจากแผ่นอะลูมีเนียมคอมโพสิต (ACP) หรือวัสดุที่ติดไฟง่ายตกแต่งอาคาร โดยให้รวบรวมข้อมูลส่งกองควบคุมอาคาร สนย. ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เพื่อรายงาน ผว.กทม.ทราบ และใช้ประกอบการแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยอาคารในกรุงเทพฯ ที่ใช้วัสดุตกแต่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หรือเหตุเพลิงไหม้อาจต้องกำหนดกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในอนาคต
ด้านลบ
- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ ความสูง 24 ชั้น ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วคือ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งด้านนอกอาคารทำจากแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ซึ่งติดไฟง่าย

ข้อเสนอแนะ
- สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบอาคารที่ใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย

 

9. กรมการปกครอง แจงเหตุเลขบัตรประชาชนผู้เกิด
ปี 2527 ไม่ตรงกับสูติบัตร
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวกรณีประชาชนที่เกิดปี 2527 ร้องเรียนเรื่องหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับใบสูติบัตร ไม่ตรงกันว่า ได้ตรวจสอบไปยังสำนักบริหารการทะเบียนทราบว่าเมื่อปี 27 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคลจากมือมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเดิมบุคคลที่เกิดก่อนปี 27 จะมีหมายเลข 3 นำหน้า แต่หลังปี 27 จะเปลี่ยนเป็นเลข 1 แต่ช่วงเวลานั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นประมาณ 10,000 ราย จนถึงขณะนี้มีประชาชนมาแก้ไขแล้วประมาณ 7,000 ราย คงเหลืออีกประมาณ 3,000 ราย
- เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว กรมการปกครองเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังบุคคลทั้ง 3,000 คน ให้ไปที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตใดก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องไป ณ ที่แจ้งเกิด เพื่อให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองว่าหมายเลขบัตรประชาชนกับสูติบัตร เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ดำเนินธุรกรรมหรือติดต่อราชการได้ และหลังจากได้ใบรับรองแล้ว หากบุคคลนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาให้นำสูติบัตรไปให้นายทะเบียน ลงหมายเหตุสลักหลัง เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน แม้จะมีหมายเลขนำหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไม่เหมือนกันก็ตาม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขปัญหากรณีประชาชนที่เกิดปี 2527 ร้องเรียนหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักกับใบสูติบัตรไม่ตรงกัน
ด้านลบ
- กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2527 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคล จากระบบมือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การออกใบรับรองให้ประชาชนที่เกิดในปี 2527 ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับสูติบัตร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เบรลล์บล็อกไทยนำทางคนตาบอดไปสู่อันตราย
www.facebook.com/Drama-Addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155652808128291&id=141108613290
7,300 likes 1 shares 273 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรปรับปรุงแก้ไขทางช่วยเดินของผู้พิการทางสายตา (เบรลล์บล็อก) บนทางเท้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและไม่มีสิ่งกีดขวาง อาทิ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา ถังขยะ หาบเร่แผงลอย รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนถึงประโยชน์ของเบรลล์บล็อก ขณะที่บริษัทรับเหมาทำทางเท้าต้องมีความรู้ในการติดตั้งเบรลล์บล็อกที่ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางสายตา

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตาและทางกายที่ต้องใช้วีลแชร์เท่าที่ควร ทำให้ผู้พิการเหล่านี้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร โดยเฉพาะการทำเบรลล์บล็อกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น เบรลล์บล็อกบางจุดอยู่ตรงขอบทางเท้า หรือมีสิ่งกีดขวาง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดทำทางช่วยเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขการติดตั้งให้อยู่ในจุดที่ความเหมาะสมและไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อความปลอดภัยของผู้พิการทางสายตา
 
2.บ้านนกพิราบกับคนเก็บของเก่า สกปรก-ส่งกลิ่นเหม็น
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36647016
75 comments

-ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้ทาวน์เฮ้าส์ในซอยอุดมสุข บริเวณแยกสุทธิสารวินิจฉัย เจ้าของบ้านมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ไม่ดูแลรักษาความสะอาดของบ้าน ทั้งยังให้อาหารนกพิราบ จนมีนกพิราบมาอาศัยจำนวนมากและปล่อยมูล ทำให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่อาศัยใกล้เคียงเคยร้องเรียนไปที่สำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

-ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าว กทม. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งหาวิธีการจัดการนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
www.facebook.com/Drama-addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155651108473291&id=141108613290
7,200 likes 263 shares 418 comments

-ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บ้านหลังนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและมีร้านอาหารอยู่ใกล้เคียง ทำให้มีผู้สัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก ขณะที่บ้านข้างเคียงเคยแจ้งสำนักงานเขตแล้ว แต่แก้ปัญหาไม่ได้ จึงต้องหาวิธีแก้ปัญหากันเอง โดยทำที่กั้นนกพิราบไม่ให้เข้ามาในบ้าน

-ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้บริเวณนั้นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค รวมทั้งแก้ปัญหานกพิราบในที่สาธารณะด้วย เช่น วัด ท่าน้ำ สวนสาธารณะ โดยจับนกพิราบไปปล่อยที่อื่นและรณรงค์ประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ เพื่อควบคุมโรคที่มาจากนกพิราบ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและแก้ปัญหาบ้านในซอยอุดมสุขปล่อยให้มีนกพิราบมาอยู่อาศัยและถ่ายมูล สร้างความเดือดร้อนให้บ้านใกล้เคียง รวมทั้งการรณรงค์ประชาชนไม่ให้อาหารนกพิราบในที่สาธารณะ เพื่อลดจำนวนและควบคุมโรคที่มาจากนกพิราบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดใช้ถนนเชื่อม มิตรไมตรี-เลียบวารี
3 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารี ในแนวถนนคู้คลองสิบ เขตหนองจอก โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออก ก่อสร้างเป็นถนนและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแสนแสบ ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทาง 300 เมตร มีจุดกลับรถใต้สะพาน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.59 และเปิดใช้ถนนอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ก.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองฝั่งถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันออก ได้แก่ พื้นที่เขตมีนบุรี และเขตหนองจอก

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ถนนเชื่อมระหว่างถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารี

 

2. สำรวจพื้นที่เพิ่มสถานีดับเพลิงย่อย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตสำรวจพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตที่สามารถจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงย่อยได้และให้ตั้งงบประมาณสำหรับการจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อย เบื้องต้นมีประมาณ 5-7 เขตที่มีพื้นที่สามารถจัดตั้งได้ นอกจากนี้ มอบหมายให้ สปภ. เตรียมแผนการซ่อมแซมเรือดับเพลิงที่จอดอยู่ที่ซีทโบ๊ต พัทยา 30 ลำ แต่ให้ซ่อมก่อน 10 ลำ เนื่องจากยังไม่มีที่รองรับ โดยเรือทั้ง 10 ลำนี้ จะนำมาจอดไว้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อยเพิ่ม

 

3. ตั้งรักษาการประธานบอร์ด KT – เตรียมพิจารณาเลือก รป.กทม.
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้งทางโยธา ระบบราง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ช่วยพัฒนากรุงเทพฯ ระหว่างนี้ได้มอบหมายนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง กรรมการบริษัท KT รักษาตำแหน่งประธานกรรมการ ก่อนที่จะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมต่อไป
- ส่วนตำแหน่ง รป.กทม. 4 ตำแหน่งที่จะว่างลงหลังการเกษียณในปีนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาจากลำดับอาวุโสเป็นหลัก รองลงมาจะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมอย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงตำแหน่ง ผอ.สำนัก และ ผอ.เขตด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารงานบุคคลของ กทม.
- การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และข้าราชการ กทม.สามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

4. เตรียมย้ายหน่วยงานไป กทม.2
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ภายหลัง กทม.ได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 เมื่อวันที่ 6 เม.ย.60 แม้ได้เปิดอาคารไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อย ทำให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งเป้าหมายจะย้ายเข้าไปทำงานตั้งแต่เดือน เม.ย. ต้องเลื่อนกำหนดการเข้าใช้พื้นที่ออกไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนคณะผู้บริหาร กทม. คาดจะย้ายห้องทำงานไปอยู่อาคารใหม่ภายในเดือน ต.ค.นี้
- นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผอ.สนย. กล่าวว่า ภายในวันที่ 30 ก.ค.นี้ สนย. ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์และให้หน่วยงานย้ายเข้าทำงานได้ทั้งหมด ส่วนโครงการปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 2 เชื่อมถนนวิภาวดีฯ ซึ่งเป็นการรองรับการจราจรโดยรอบศาลาว่าการ กทม. 2 อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดระบบการจราจร และจะเชิญ ผว.กทม. เป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ก.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการย้ายหน่วยงาน กทม. เข้าไปทำงานในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2
- การจัดการจราจรโดยรอบศาลาว่าการ กทม.2
ด้านลบ
- ที่ผ่านมาการตกแต่งภายในอาคารล่าช้า เนื่องจากต้องเก็บรายละเอียดภายในอาคาร อาทิ ฝ้าเพดาน ทาสี

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดใช้ถนนมิตรไมตรี 2 เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรองรับการจราจรโดยรอบศาลาว่าการ กทม.2

 

5. สำรวจจุดก่อสร้าง “หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร”
5 ฉบับ แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, พิมพ์ไทย, M2F
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ที่จะก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซอยเจริญนคร 7 เขตคลองสาน ว่า สนย. แจ้งว่ากรรมการมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครมีหนังสือขอหารือสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสร้างหอชมเมืองฯ จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สนน. และ สนย. เพื่อสำรวจพื้นที่และหาข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองฯ โดยให้รายงานผลสำรวจภายในสัปดาห์นี้ สำหรับเตรียมพร้อมออกใบอนุญาตขอก่อสร้างหอชมเมืองฯ ให้มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
- ส่วนแบบการก่อสร้างต้องรอมูลนิธิหอชมเมืองฯ ส่งมาให้อีกครั้ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือข้อกฎหมายอีกครั้ง พร้อมยืนยันชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิที่อยู่ข้างเคียงจะไม่ถูกรื้อถอน เพราะการก่อสร้างจะขนส่งมาทางน้ำ ซึ่งประธานมูลนิธิฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว
- ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับโครงการสร้างหอชมเมืองกรุงเทพฯ ว่า พบส่วนใหญ่ร้อยละ 62.28 เห็นด้วย กับโครงการจัดสร้างหอชมเมืองกรุงเทพฯ โดยคนส่วนใหญ่ที่เห็นด้วย มากกว่าร้อยละ 59.6 ระบุโครงการหอชมเมืองกรุงเทพฯ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้น และ ร้อยละ 60.52 เห็นว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่างชาติมาเที่ยวไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างกังวลเกี่ยวกับโครงการสร้างหอชมเมืองมากที่สุด 3 อันดับคือ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ การจัดการรายได้ การจราจรติดขัดบริเวณรอบหอชมเมืองฯ และมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ น้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้มาดำเนินโครงการ โดยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นต้นแบบก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านลบ
- ประชาชนบางส่วนยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ เพราะกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาจราจร ปัญหามลภาวะ หรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาหาผลประโยชน์

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

 

6. ชุมชน 'เขียวไข่กา' นำร่องรื้อย้ายบ้าน
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวระหว่างเป็นประธานรื้อย้ายบ้านรุกล้ำในชุมชนเขียวไข่กา ตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า โครงการนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การก่อสร้างเขื่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ฝั่งพระนคร 2 สัญญา ฝั่งธนบุรี 2 สัญญา ส่วนที่ 2 การรื้อย้ายชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 282 อาคาร 14 ชุมชน 273 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลืออีก 9 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือ (โป๊ะ)
- รัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่ง และ กทม.ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งแรกในวันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยขณะนี้ประชาชนร้อยละ 90 ยินยอมให้รื้อย้าย โดยเฉพาะชุมชนเขียวไข่กา ถือเป็นชุมชนนำร่องที่ให้ความร่วมมือกับ กทม. ขณะนี้รื้อย้ายแล้ว 20 หลังคาเรือน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- สนย. สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตบางพลัดได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วว่า เนื่องจากสิ่งปลูกสร้าง 282 อาคาร รุกล้ำพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องรื้อย้ายออกไป
- การรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

7. สร้างเตาเผาขยะ 2 โรงที่อ่อนนุช-หนองแขม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.สามารถจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000 ตัน/วัน โดยวางแผนการจัดการกำจัดด้วยการนำขยะประเภทเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ย และการนำขยะเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมร้อยละ 10 นำไปฝังกลบร้อยละ 85 และการเผาทำลายขยะ อีกร้อยละ 5
- แนวทางการกำจัดขยะวิธีหลักด้วยการฝังกลบในปัจจุบันเกิดปัญหา เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบไม่เพียงพอ กทม.จึงวางแนวทางกำจัดขยะในรูปแบบการเผา ปัจจุบันมีเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 แห่งที่เขตหนองแขม สามารถกำจัดขยะได้ 500 ตัน/วัน และขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงการสร้างเตาเผาขยะรูปแบบดังกล่าวเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ขนาดแห่งละ 1,000 ตัน ซึ่ง กทม.จะให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการทั้งหมด โดย กทม.จะเป็นผู้จ้างเผากำจัดขยะเป็นรายตัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทรัพย์สินต่าง ๆ จะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. คาดจะเริ่มจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการได้ในปี 61

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การกำจัดขยะด้วยวิธีเผาทำลายขยะเป็นการกำจัดที่เหลือซากน้อยที่สุด และยังมีระบบการสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านลบ
- ปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จากค่าเฉลี่ย ประชากร 1 คน จะสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัม/วัน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่ง

 

8. เร่งย้ายชุมชนบางกอกน้อย-ก่อสร้างถนนสุทธาวาส
2 ฉบับข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวในการประชุมชี้แจงขอความร่วมมือผู้ปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีหยุดรถไฟบางระมาด เขตตลิ่งชัน ให้ย้ายออกจากพื้นที่ เนื่องจาก กทม.จะก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขณะเดียวกันจะมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ส่งผลให้ชุมชนบางกอกน้อย 2 ซึ่งเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่อาศัยได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากมีผู้ปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่ 39 หลัง ยังส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ ทำให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวล่าช้ามากว่า 1 ปี จึงขอให้ผู้ที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หากไม่ยินยอมรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การก่อสร้างและขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการสัญจรที่เพิ่มขึ้น
ด้านลบ
- จากการสำรวจพบพื้นที่นี้มีกลุ่มคน 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปหาผลประโยชน์ เพื่อให้เช่า เก็บค่าหัวคิว รวมถึงการข่มขู่ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ยากจนจริง มีบ้านพักอาศัยอยู่แล้วในบริเวณใกล้เคียง แต่มาปลูกสร้างบ้านเพื่อประกอบการค้า หรือพักอาศัยเพิ่มเติม ซึ่งจะให้โอกาสสำหรับการกลับเนื้อกลับตัว 7 วัน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆ มีรายได้น้อย กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลเยียวยา ต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยให้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ที่ พอช. เสนอมา

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งดำเนินการรื้อย้ายชุมชนบางกอกน้อย เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

 

9. กทม.จัดทำบุญ-เทศน์มหาชาติถวาย ร.9
2 ฉบับ ข่าวสด, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่ง กทม.เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 13 "นครกัณฑ์" เป็นกัณฑ์สุดท้ายของมหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีพระครูวิมลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา และในวันที่ 8 ก.ค. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ที่ลานจอดรถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 

10. 25-27 ก.ค. จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คลอง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า สนน. จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ลำน้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยได้ส่งแผนปฏิบัติงานกิจกรรมให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแผนปฏิบัติงานกิจกรรมต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ในส่วนของ กทม. จะจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค.นี้ ในคลองทั้ง 50 เขต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- การจัดกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ลำน้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ”

 

11. กทม.คว้า 2 แชมป์ฟุตบอล “สตูร์เชอร์คัพ 2017”
2 ฉบับ บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. พร้อมด้วยนางชนัญยา จาดชนบท ผอ.สนศ. นำทีมนักกีฬานักเรียน กทม. ขึ้นรับถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ 2017 ณ สนามแข่งขันเมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน โดยในปีนี้นักกีฬานักเรียนกทม. สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล 2 รายการ ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปีชาย และรุ่นอายุ 13 ปีหญิง ส่วนรุ่นอายุ 15 ปี หญิง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นอกจากนี้ นักกีฬานักเรียน กทม. ยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการแข่งขันครั้งนี้ 2 คน ใน 2 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุ 13 ปีหญิง ได้แก่ เด็กหญิงจีน่า ทองพันธุ์ โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ และรุ่นอายุ 12 ปีชาย ได้แก่ เด็กชายธนพล ทิพย์จรูญ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งมีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมในทุกเกมการแข่งขัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนของ กทม. ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ 2017

 

12. ป้ายผิด กม. ปรับสูงสุดเริ่ม 15 ก.ค.นี้
6 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
- นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่กวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาสัมพันธ์ความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป หากพบป้ายผิดกฎหมายทั้งบนทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการปรับในอัตราสูงสุด
- หากพบเจ้าหน้าที่เทศกิจปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะหากมีการเรียกรับเงิน จะเสนอให้ ผว.กทม. พิจารณาลงโทษด้วยการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่รายนั้นทันที นอกจากนี้ ได้ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ทำผิดกฎหมาย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา ผิดกฎหมายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 5,000-6,000 ป้าย

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบแก้ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

13. กทม. – พณ. แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, พิมพ์ไทย, M2F
รายละเอียด
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ถึงการแก้ปัญหาผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าที่มีต่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนคนจนกับรัฐบาล ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดย กทม.จะเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ เพื่อให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่มีสถานที่ค้าขาย โดยจะพิจารณาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้ง 50 เขต อาจเป็นลักษณะสตรีทฟู้ด ส่วน พณ. จะเป็นผู้ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผู้ค้า เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ รวมถึงช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- คาดจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายใน 2 เดือนนี้ โดยจะเริ่มที่คลองโอ่งอ่าง พื้นที่บริเวณข้างสวนลุมพินี พื้นที่ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ ถนนข้าวสาร และเยาวราช ส่วนสถานที่อื่นๆ ต้องรอให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลก่อน โดย พณ. ตั้งเป้าหมายจะช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.ประมาณ 1,700 ราย จากผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 17,000 ราย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

14. นายกรัฐมนตรี ตรวจงานพระเมรุฯ 13 ก.ค.นี้
4 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ ว่า โดยภาพรวมมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 60 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 16 วัน ทั้งนี้ ตนได้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เดินทางไปตรวจความคืบหน้าในวันที่ 13 ก.ค.นี้ อีกทั้งรัฐบาลโดยกรมประชาสัมพันธ์ และ บมจ.อสมท จะจัดการอบรมสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์สำหรับการรายงานข่าวพระราชพิธีในวันที่ 3 ส.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.หาทางออกให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนป้อมมหากาฬ
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/330743535084/posts/10159108141330085
88 likes 1 shares 20 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีชาวชุมชนป้อมมหากาฬยังคงเดินหน้าต่อสู้เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนป้อมมหากาฬต่อไป แม้จะมีการประชุมคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อประเมินคุณค่าของบ้านที่จะอนุรักษ์ไปแล้ว นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเดิมคนกลุ่มนี้เป็นผู้เช่า เมื่อมีการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้เจ้าของบ้านไปแล้ว กลุ่มผู้เช่าก็ยึดบ้านและที่ดินเป็นของตนเองไม่ยอมย้ายออก ดังนั้น การตัดสินของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย จึงถือเป็นบรรทัดฐานของความถูกต้องในอนาคต หากคนกลุ่มหนึ่งสามารถรุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้ ต่อไปก็จะมีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีก เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ของตนเอง

-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาทางออกและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเวนคืนพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ อย่างไรก็ตาม เมื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะแล้ว ควรดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ให้ดี

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุปเพื่อหาทางออกและเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบการรื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ
 
2.เรียกร้อง BTS ติดแผงกั้น หลังเกิดเหตุนักเรียนขาตกร่องชานชาลา
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36638725
17 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนยื่นหนังสือถึง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) เพื่อพิจารณาติดตั้งแผงกั้นป้องกันอุบัติเหตุ หลังเกิดเหตุเด็กนักเรียนขาติดในร่องระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับชานชาลาสถานีสุรศักดิ์ ระหว่างก้าวออกจากรถ นั้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างขบวนรถไฟฟ้ากับชานชาลา แม้จะมีแผงกั้นบริเวณชานชาลาก็ยังมีช่องว่างอยู่ ผู้โดยสารจึงต้องระมัดระวังในการขึ้นลง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยนำแผ่นเหล็กมาวางพาดตรงร่องระหว่างขบวนรถไฟฟ้ากับชานชาลา เมื่อรถไฟฟ้าเปิดประตูจะได้ไม่ตกลงไป

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการติดแผงกั้นบริเวณชานชาลารถไฟฟ้าให้ครบทุกสายและทุกสถานี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

www.facebook.com/อีเจี๊ยบเลียบด่วน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=693108010895538&id=272609309612079
8,600 likes 127 comments

-ร้อยละ 95 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ที่มีสติและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาตกไปในร่องรถไฟฟ้าได้ทันเวลา ขณะที่ผู้โดยสารต้องระมัดระวังขณะก้าวขึ้นลง

-ร้อยละ 5 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สถานีสุรศักดิ์มีเด็กนักเรียนใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงควรพิจารณาติดตั้งแผงกั้นบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร และการดำเนินการติดตั้งแผงกั้นบนชานชาลาให้ครบทุกสถานี