• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. เตรียมยกเลิกรถ BRT 30 เม.ย.นี้
www.facebook.com/thairath
https://www.facebook.com/146406732438/ posts/10155295953092439
12 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ มีความเห็นให้ยกเลิกโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ ในวันที่ 1 เม.ย.60 ทั้งที่ควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทาง รวมทั้งรู้สึกเสียดายงบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าว และใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกโครงการ
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการ BRT เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีผู้ใช้บริการไม่มาก และทำให้ กทม. ต้องขาดทุนสะสมต่อเนื่อง

www.facebook.com/home.co.th
https://www.facebook. com/Homebuyersfanpage/posts/9823112385
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการยกเลิกรถ BRT เนื่องจากรถไม่สามารถทำความเร็วได้ตามกำหนด เพราะมีรถยนต์อื่นเข้าไปใช้ช่องทางรถ BRT ซึ่งควรเปลี่ยนเป็นรถโมโนเรล เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งหลักกับสถานที่ต่างๆ
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกรถ BRT เพราะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากและเป็นโครงการสาธารณะ แต่ควรปรับปรุงการบริหารจัดการและเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม

www.facebook.com/ThailandSkyline
https://www.facebook.com/thailandskyline/photos/a.485893644885568.1073741828.485891468219119/869299643211631/?type=3& comment_id=869394283202167
76 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกรถ BRT เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงควรปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดีขึ้น อาทิ เพิ่มค่าโดยสาร ขยายเส้นทางและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น กันไม่ให้รถอื่นเข้ามาใช้เส้นทาง ลดต้นทุนค่าดำเนินการ เป็นต้น
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการยกเลิกรถ BRT เนื่องจากมีผู้ใช้บริการไม่มากและระยะทางสั้นเกินไป จึงควรปรับปรุงเป็นรถ โมโนเรลแทน

www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV/ posts/10155116954657450
203 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 92 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกรถ BRT เนื่องจากเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก สบาย และปลอดภัย จึงควรสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการก่อนและพิจารณาเปิดประมูลให้สัมปทานเอกชนดำเนินการ รวมถึงปรับราคาค่าโดยสาร ขยายเส้นทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ นอกจากนี้ การให้เหตุผลที่ยกเลิกเพราะประสบภาวะขาดทุนสมสมเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะควรวัดความสำเร็จของโครงการสาธารณะจากด้านอื่นด้วย เช่น ปริมาณผู้โดยสาร ความเร็วของการเดินทาง มลพิษในอากาศ เป็นต้น
- ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการรถ BRT เพราะเส้นทางไม่เชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนอื่น และรถไม่สามารถทำความเร็วได้ รวมทั้งทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่องทาง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมระบบขนส่งมวลชนรองรับประชาชนภายหลังยกเลิกโครงการรถ BRT

 

2. แก้ปัญหาจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งบนทางเท้า
www.facebook.com/thairath
https://www.facebook.com/146406732438/ posts/10155296040967439
49 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 77 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. ในการแก้ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากพบมีการฝ่าฝืนจำนวนมาก โดยขอให้ดำเนินการต่อเนื่องและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนถ่ายรูปผู้กระทำผิด พร้อมป้ายทะเบียนรถมายัง กทม. ด้วย ขณะเดียวกัน ควรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนเรื่องระเบียบวินัย และจัดหาพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่เป็นสัดส่วน
- ร้อยละ 23 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้มีอำนาจปล่อยปละละเลย ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ปัญหาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืน