• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. กทม. เตรียมยกเลิกเดินรถ BRT หลังขาดทุนปีละ 200 ล้าน
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/ posts/10156040988199848
34 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม. จะยกเลิกโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ เพราะต้องประสบภาวะขาดทุนปีละ 200 ล้านบาท เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะ จึงยากจะทำกำไร รวมทั้งรถ BRT สร้างจากแนวคิดที่จะขนคนจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองบนเส้นทางที่ไม่มีช่องทางของรถไฟฟ้า ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และค่าโดยสารถูก ด้วยเส้นทางและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกเทศ ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ปัจจุบันมีผู้โดยสารราว 25,000 คน ในเส้นทางดังกล่าว ดังนั้น จึงควรขยายเส้นทางเพิ่มและปรับอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้ขาดทุนลดลง
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อรถ BRT ประสบภาวะขาดทุนสะสมก็สมควรยกเลิกโครงการ แต่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ลงทุนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการยกเลิกโครงการรถ BRT รวมทั้งการเตรียมรถขนส่งมวลชนรองรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

 

2. แนะ กทม. ทบทวนยกเลิก BRT
www.facebook.com/ดร.สามารถราชพลสิทธิ์
https://www.facebook.com/Dr.Samart
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ทบทวนการยกเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากรถ BRT เป็นบริการสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร แต่ให้ขาดทุนน้อยที่สุด ขณะที่เส้นทางพระราม 3 มีรถโดยสารประจำทางผ่านน้อยมาก รถ BRT จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงควรปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถก่อน อาทิ ขยายเส้นทางให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน กวดขันจับกุมผู้ใช้รถที่เข้ามาใช้เส้นทางรถ BRT ปรับระบบสัญญาณในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและจุดตัดเส้นทางของรถ BRT เปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเดินรถ ปรับขึ้นค่าโดยสารให้ถึงจุดคุ้มทุน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณเส้นทางก่อน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนของผู้โดยสาร
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรยกเลิกการเดินรถ BRT เนื่องจากเส้นทางทับซ้อนกับรถไฟฟ้า BTS และทำให้เสียพื้นที่จราจรไปหนึ่งช่องทาง

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook. com/200355362728/posts/10155819809072729
28 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต รผว.กทม. ที่ขอให้ กทม. ทบทวนการยกเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะที่ลงทุนโดยรัฐ เพื่อให้บริการประชาชน หากมีการบริหารจัดการที่ดี และประชาชนได้รับประโยชน์ก็ไม่ควรยกเลิก แม้จะขาดทุน ดังนั้น กทม. ควรศึกษาถึงปัญหาให้ชัดเจนและปรับปรุงการบริหารจัดการ อาทิ ขยายเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่เชื่อมโยงตอบสนองความต้องการของประชาชน ออกกฎหมายควบคุมการใช้เส้นทางรถ BRT หรือให้สัมปทานเอกชนเข้ามาบริหารจัดการเดินรถ
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรยกเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากการเดินรถ BRT ทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่องทาง ขณะที่เส้นทางดังกล่าวประชาชนเข้าถึงได้ยากและไม่ได้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งยังเพิ่มปัญหาการจราจรติดขัดในถนนพระราม 3

www.facebook.com/isranewsfanpage
https://www.facebook.com/480564141971928/posts/1564047933623538
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรทบทวนการยกเลิกโครงการ BRT และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการก่อน โดยอาจเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ ขยายเส้นทางการเดินรถ และเพิ่มจำนวนรถในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีที่ กทม. ยกเลิกโครงการ BRT เริ่มจากการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบโครงการต่างๆ ของ กทม. ที่ประสบภาวะขาดทุนและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การบริหารจัดการเดินรถ BRT ของ กทม. ยังไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยและประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาทบทวนโครงการรถ BRT สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ และการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ