• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. ติวเข้ม ผอ.เขตหนุนนโยบายรัฐ “ไทยแลนด์ 4.0”
3 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต (ผอ.เขต) เพื่อให้สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ มีความเข้าใจการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 ว่า กทม. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมี ผอ.เขตเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชน กทม.จึงต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผอ.เขตให้มากที่สุด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผอ.เขตในครั้งนี้ จะทำให้ ผอ.เขตเป็นนักบริหารงานเขตที่มีศักยภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและด้านจิตวิทยา โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ ผอ.เขตควรทราบ รวมถึงเสริมสร้างทักษะในการกล้าคิดและทำอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจาก ผอ.เขตต้องมีบทบาทการเป็นผู้นำเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกัน ซึ่งตนและคณะผู้บริหาร กทม. พร้อมจะรับฟังและให้การสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อนำกรุงเทพฯ ก้าวสู่ความเป็นมหานครที่มีการพัฒนาในระดับสากล มีบริการที่เป็นเลิศและทันสมัย พร้อมตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนา ผอ.เขตให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นกลไกของ กทม.ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
ด้านลบ
- ปัจจุบันภาระหน้าที่ของ ผอ.เขต มีมากขึ้นและมีความซับซ้อนกว่าเดิมเนื่องจากความต้องการของประชาชนที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อคิดเห็น
- สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานเขต (ผอ.เขต)

 

2. ยอดจดทะเบียนวันแห่งความรัก 2,663 คู่
10 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดอะเนชั่น, M2F, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดงานจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ “ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก” ว่า สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ การจดทะเบียนสมรสถือเป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามประเพณี ทำให้คู่รักรู้จักเคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน ดังนั้น กทม. มุ่งส่งเสริมความรักและการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันที่ 14 ก.พ. ของทุกปีถือเป็นวันแห่งความรักในรูปแบบสากล สำนักงานเขตบางรักถือเป็นที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการจดทะเบียนสมรสเพราะมีชื่ออันเป็นมงคล แต่ละปีจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากมาจดทะเบียนสมรส ซึ่งตนขอให้คู่สมรสที่เริ่มต้นชีวิตในวันวาเลนไทน์มีชีวิตคู่ที่เป็นสุขและยั่งยืน
- ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวถึง ยอดจดทะเบียนสมรสในกรุงเทพฯ ว่า วันที่ 14 ก.พ.60 มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส รวมทั้งสิ้น 2,663 คู่ จดทะเบียนหย่า 80 คู่ โดยคู่รักมาจดทะเบียนสมรส ลดลงจากปีที่ผ่านมา 823 คู่ สำนักงานเขตที่มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ เขตบางรัก 625 คู่ รองลงมาคือ เขตบางซื่อ 125 คู่ เขตบางแค 84 คู่ เขตหลักสี่ 82 คู่ และเขตดอนเมือง 81 คู่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมและให้บริการจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรักในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก

 

3. จัดทำแผนใช้งาน “บางกอกอารีน่า”
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าและค่าธรรมเนียมว่า ได้มอบหมายให้ สวท. รายงานแผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าและค่าธรรมเนียม เพื่อติดตามความคืบหน้าทุก 7 วัน พร้อมรวบรวมเอกสารแผนการบริหารจัดการและแผนการใช้งานของสนามบางกอกอารีน่าหนองจอก เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้รับทราบด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- แผนบริหารจัดการและแผนการใช้งานสนามบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดและเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ด้านลบ
- ตั้งแต่ก่อสร้างศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าแล้วเสร็จเมื่อปี 57 พบการ ใช้งานยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปี 59 จัดกิจกรรมเพียง 12 ครั้ง ระยะเวลา 90 วัน มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำและค่าไฟ รวมประมาณ 24 ล้านบาท

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า

 

4. จัดเตรียมหนังสือบริการในห้องสมุดเมือง กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวกรณี สวท. มีหนังสือไปยังสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชนในหอสมุดเมืองของ กทม. ที่เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 2 เม.ย.นี้ การขอสนับสนุนหนังสือเข้าห้องสมุดเมืองดังกล่าว มิได้เป็นมติของผู้บริหาร กทม.คาดจะเป็นความคิดของผู้บริหาร สวท.ที่ต้องการให้สำนักพิมพ์และประชาชนมีส่วนร่วมกับหอสมุดเมือง กทม.อย่างไรก็ตาม ไม่กังวลหากสำนักพิมพ์ไม่สะดวกในการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้มีจำนวนหนังสือแล้วประมาณ 50,000 เล่ม ซึ่งมาจากหลายรูปแบบทั้งการบริจาค การจัดซื้อ เป็นต้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการอ่านของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
- การมีส่วนร่วมของสำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือในการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเมือง กทม.
ด้านลบ
- ปัจจุบันสถานการณ์ของสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำไรจากการขายหนังสือพิมพ์และบางสำนักพิมพ์ขาดทุนจนต้องปิดตัวไป จึงไม่พร้อมที่จะสนับสนุนหนังสือเข้าห้องสมุด

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดบริการหอสมุดเมือง กทม.

 

5. รณรงค์รักปลอดภัยวันวาเลนไทน์
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์ ภายใต้โครงการรักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 60 ว่า เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก กทม.จึงถือโอกาสนี้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน รณรงค์และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีสติและรู้เท่าทันระหว่างสมดุลของความรักและความสัมพันธ์ รู้จักการป้องกันเพื่อให้เป็นรักที่ปลอดภัย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ร่วมสมัย เพื่อให้เข้าถึงและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด "รักเป็น...รักปลอดภัย" หรือพื้นที่สำหรับสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ รวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่คู่รักยุคใหม่ทางเพจเฟซบุ๊ก iloveclub เนื่องจากปัจจุบันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังเป็นปัญหาที่คุกคามและส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภาวะสุขภาพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการมีเพศสัมพันธ์
ด้านลบ
- สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกรุงเทพฯ ในปี 60 คาดมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 77,970 คน มีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีและมีชีวิตอยู่ 63,471 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ 33,605 คน และคาดจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,205 คน การติดเชื้อเฉลี่ย 5 คน/วัน และกว่าร้อยละ 70 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ขณะที่ปัจจุบันแนวโน้มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 

6. ปี 60 เปิดบริการผู้สูงอายุครบวงจร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เร่งวางแนวทางการดูแลให้บริการผู้สูงอายุ โดยก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะด้านอย่าง มีประสิทธิภาพ สถิติการเข้าใช้บริการในช่วง 4 ปี ที่เปิดให้บริการ มีผู้ป่วยมารับบริการกว่า 80,000 ราย - กทม.อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามกำหนด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ที่มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพฯ โดยจะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการประชาชนแบบสมบูรณ์ได้ในปี 62

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7. วัดลาดพร้าวฟ้อง กทม.รื้ออาคาร-ตัดต้นไม้ในวัด
6 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
- นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และกลุ่มภิกษุสงฆ์ 24 รูป อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในชุมชนรอบวัดลาดพร้าว 72 คน ยื่นฟ้อง ผอ.เขตลาดพร้าว, ผอ.สนน., ผว.กทม. และเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 เรื่องกระทำการโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ กรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ กทม.และบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด นำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ศาลาที่พัก เฟอร์นิเจอร์ และตัดโค่นต้นไม้ภายในบริเวณวัดลาดพร้าว ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัด ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.60 จนถึงวันที่ยื่นฟ้องผู้ฟ้องทั้ง 97 คน จึงขอให้ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 กระทำการขัดต่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฯ, พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูสภาพต้นไม้ที่ถูกทำลาย และอาคารสิ่งปลูกสร้างศาลาที่พัก ให้กลับคืนมาในสภาพเดิม หรือไม่ด้อยกว่าเดิม หรือใกล้เคียงสภาพเดิม รวมทั้งขอให้ศาลสั่งเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวปกป้องศาสนสมบัติ ของวัดลาดพร้าวให้กลับคืนสภาพเดิม และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ที่จะต้องบำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุด
- ศาลรับคำฟ้องไว้ในสารบบความ เพื่อมีคำสั่งต่อไปว่าจะรับฟ้องไว้เพื่อมีคำพิพากษาหรือไม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านลบ
- กลุ่มผู้ฟ้องระบุการที่ผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 สั่งการให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้เหตุผลจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ แต่ไม่ได้จัดประชุมประชาคม หรือ ชี้แจงใดๆ เพื่อขอความเห็นต่อภิกษุ คณะสงฆ์ หรือผู้จัดการประโยชน์ ของวัด หรือผู้ฟ้องคดีโดยรอบวัด ขณะที่ในข้อเท็จจริงวัดลาดพร้าว เทปูนขั้นบันไดลักษณะคล้ายเขื่อนหรือกำแพงตลิ่งริมคลองไว้นานแล้ว ดังนั้น พื้นที่ริมชายคลองในพื้นที่ของวัดลาดพร้าว จึงไม่ใช่ปัญหา หรืออุปสรรคในการระบายน้ำ หรือการบริหารจัดการน้ำของ กทม. นอกจากนี้ การจัดการศาสนสมบัติของวัดยังต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และกฎกระทรวง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีการ รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และตัดต้นไม้บริเวณวัดลาดพร้าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

8. ค้านจัดระเบียบบ้านมั่นคง-รื้อย้ายชุมชนริมคลอง
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ -
รายละเอียด
- นายสมพงษ์ ช่างปั้น เลขาธิการเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง กล่าวว่า ตนพร้อมตัวแทนชาวบ้านชุมชนเพิ่มสินริมน้ำ เขตสายไหม และตัวแทนชุมชนในแนวคลองลาดพร้าว อาทิ ชุมชนก้าวหน้า ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนวังหิน และชุมชนในแนวคลองเปรมประชากร ยื่นหนังสือถึงบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ ยืนยันชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการดำเนินการของรัฐ แต่ที่ผ่านมาการทำโครงการของภาครัฐและ พอช.มีกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนดและไม่เป็นไปตามมติ ครม. วันที่ 5 มิ.ย.55 ที่ระบุให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดหาที่พักอาศัยถาวร (บ้านมั่นคง) ให้ผู้บุกรุก ยืนยันหากจะทำเขื่อนในแนวริมฝั่งที่เป็นฝั่งคลองตามสภาพจริง ขณะนี้ไม่มีชาวบ้านรายใดต่อต้าน แต่ไม่ควรมารื้อบ้านบนบก แม้จะอยู่ในแนวเขตคลอง เพราะที่ผ่านมาเขตฯ ออกเลขบ้านให้ และดูแลชุมชนมาโดยตลอด มีงบพัฒนาชุมชนให้แสดงว่าที่ผ่านมาภาครัฐยอมรับสถานะของชาวบ้าน และหากจะทำเขื่อนบริเวณแนวตลิ่งจะช่วยกันเจรจากับบ้านที่อยู่ในน้ำให้รื้อออก แต่รัฐต้องจ่ายค่าชดเชยให้
- พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวของรัฐบาลราว 1,000 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงข้อดีและประโยชน์ที่ชุมชน รวมทั้งประชาชนจะได้รับ ตนได้กำชับให้ พอช.เป็นเจ้าภาพหลักเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
- ตัวแทนชาวบ้านคลองเปรมประชากรระบุขณะนี้คลองเปรมฯ ยังไม่มีโครงการสร้างเขื่อน แต่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตดอนเมืองและ เจ้าหน้าที่ พอช. เข้าไปบอกชาวบ้านว่าต้องเข้าโครงการบ้านมั่นคงหาก ไม่เข้านำหมายศาลมาติด ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวา ทั้งที่ มีเลขบ้านและเขตฯ ก็ดูแลมาตลอด

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหารุกล้ำแนวคลองสาธารณะและการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้บุกรุก