• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. ยกเลิกรถ BRT
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/330743535084/posts/1015833328135085
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เนื่องจากที่ผ่านมา กทม. ใช้งบประมาณลงทุนในโครงการดังกล่าวไปจำนวนมาก ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งรถ BRT ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางเข้าสู่เมือง กทม. จึงควรพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ อาทิ ปรับขึ้นค่าโดยสาร ขยายเส้นทางเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากไม่ใช่ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้ใช้บริการรถ BRT น้อยมากและทำให้เสียช่องทางการจราจรไปหนึ่งช่องทาง ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก

www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36112358
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยที่ กทม. จะยกเลิกรถ BRT ด้วยเหตุผลขาดทุนเชิงโครงการ เนื่องจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสบภาวะขาดทุน มาจากการคิดค่าโดยสารถูกเกินไป ซึ่งควรจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง อย่างไรก็ตาม ระบบขนส่งมวลชนเป็นสาธารณูปโภคที่รัฐต้องยอมขาดทุน เพื่อประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ รถ BRT ยังช่วยขนคนเข้าสู่ใจกลางเมืองและรถไฟฟ้า BTS ด้วย
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ที่ผ่านมามีข่าว กทม. จะยกเลิกโครงการรถ BRT ภายหลังสิ้นสุดสัญญาในปี 60 แต่จะสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาทดแทน ซึ่งหากยังเป็นไปตามแผนดังกล่าวควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะยกเลิกรถ BRT เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาในเส้นทางถนนพระราม 3

 

2. เปิดช่องทางรับแจ้ง จยย.ขับขี่บนทางเท้า
www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/363589560419449/posts/1051685748276490
19 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. กวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งหากพบผู้ฝ่าฝืน นั้น อาจเป็นการผลักภาระให้ประชาชน โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล คือ เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงพื้นที่ออกตรวจตราและกวดขันจับปรับอย่างจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการเอาผิดกับ ผอ.เขตและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในหลายพื้นที่ยังมีผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อาทิ ประตูน้ำ เยาวราช สถานีรถไฟฟ้า BTSวงเวียนใหญ่ วรจักร ถนนราชวิถี ถนนพระราม 4 หน้าตลาดบางกะปิ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งหากพบผู้ฝ่าฝืน