• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ระบบติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด
- นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รผอ.สสล. กล่าวว่าในวันลอยกระทง 25 พ.ย.นี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมแม่น้ำ คู คลองโดยสนับสนุนการลดปริมาณขยะกระทงและหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือลดปริมาณกระทงที่ใช้ โดยมาด้วยกันลอย 1 กระทง จากหนึ่งคน 1 กระทง มาเป็น 1 คู่ 1 กระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง

ผลกระทบ
- การรณรงค์ลดปริมาณขยะและใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง
#############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงโครงการนำสายโทรคมนาคมลงดินทั้งหมด เพื่อขยายข่ายสายสะดวกสอดรับดิจิทัลอีโคโนมีว่า ตามนโยบายรัฐบาล กสทช.พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาได้เรียกผู้ประกอบการเอกชนที่รับใบอนุญาตประเภท 2 และ 3 แบบมีโครงข่ายเป็นของตัวเองรวม 30 ราย มาหารือร่วมกัน โดย กสทช.จะรับหน้าที่เจรจาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ กทม. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และค่ายมือถือ เพื่อนำสายไฟเบอร์ออพติกทุกประเภทลงท่อใต้ดินทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการขยายข่ายสาย
- เบื้องต้น กสทช. จะหารือกับ กทม. รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการวางท่อให้ กฟน. และค่ายมือถือสอดสายเข้าไปในท่อเดียวกัน โดยให้เช่าแก่ผู้ต้องการ  ขยายข่ายสายทั่วไป คาดใช้งบประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาท แนวทางที่จะเสนอมี 3 รูปแบบ คือ (1) ให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการขุดวางท่อทั้งหมด (2) ให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินการ และ (3) เอกชนมาลงทุนร่วมกัน ซึ่งทุกรูปแบบจะให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ตัดสินใจ

ผลกระทบ
- การเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐ
- มหานครสีเขียว

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนำสายโทรคมนาคมลงดิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

   สยป. เพิ่มเครื่องมือในการคัดลอกข้อมูลตัวชี้วัด (ตามแผนฯ/บูรณาการ/มิติที่ 2-4) โดยเลือก CheckBox ครั้งเดียว

    เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ดังรูป

 

       

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. สยป. เพิ่มเครื่องมือในการตรวจสอบ "การรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ" (ทุกเดือน) ในระบบ e-Planning (2558)  ดังรูป

        

  

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 • เนื่องด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.กทม.) ได้พัฒนา "ระบบบริหารกระบวนการจัดทำแผนฯ" เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน จึงขอประสานให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัด สยป.) ทุกท่าน ลงทะเบียนใช้งานระบบฯ เป็นรายบุคคลได้ที่เมนู "ลงทะเบียนผู้ใช้ (รายบุคคล)" เพื่อทีมงานจักได้เชื่อมโยงข้อมูลของท่านเข้ากับระบบบริหารกระบวนการจัดทำแผนฯ ของสำนักและสำนักงานเขต ต่อไป
 • ๑.หน่วยงานสังกัด สยป. (กองยุทธศาสตร์ฯ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ที่รับผิดชอบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ ของหน่วยงาน สามารถตรวจประเมินข้อมูล โดยระบบฯ ได้แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบใหม่ในปีงบประมาณ 2557 แล้ว
 • ๒. สำนักยุทธศาสตร์ฯ ขอประสานทุกหน่วยงานให้บันทึกโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเข้าในระบบติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดโครงการและตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
 • ๓. สำหรับเครื่องในระบบ MIS๒ ใช้ระบบงานฯ ได้ที่ URL http://๑๗๒.๓๑.๗๐.๑๑๙

บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ที่ ๑(.. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นแผนพัฒนาซึ่งบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (.. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) มีประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ย่อยใน มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบกับมิติที่ ๗ คือการบริหารจัดการ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคัลและงบประมาณ และเทคโนโลยีสาสนเทศ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง ๖ มิติของวิสัยทัศน์ ๒๕๗๕ สู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดจากการนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบด้วย ๖ มิติ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มาพัฒนาวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมโดยแยกประเด็นความรับผิดชอบรายหน่วยงาน (สำนัก) และจัดแบ่งหมวดงบประมาณเป็นรายปี โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัด/กำกับของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนได้ทบทวน ตรวจสอบ และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี           (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) รวมทั้งนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) จนถึงแผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

จากวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ สู่วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัดผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕)หรือแผนยุทธศาสตร์ กทม. ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ซึ่งประกอบด้วย ๖ มิติ ได้แก่ มหานครปลอดภัย     มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครสำหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครประชาธิปไตย และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในการนี้ คณะที่ปรึกษาได้ร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานในกำกับของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ร่วมกันทบทวน ตรวจสอบความหมายและนัยเชิงปฏิบัติการของวิสัยทัศน์ด้านต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพของปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ก่อนที่จะกำหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จแต่ละด้านโดยลำดับ การดำเนินการในขั้นตอนนี้ใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะที่ปรึกษาและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร