• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ระบบติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ติวเข้ม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า การบรรยายในครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ พ.ร.บ.ดังกล่าวมากขึ้น ทำให้การทำงานด้านการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ ลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบการเงินการคลัง รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด

-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า การจัดบรรยายพิเศษ พ.ร.บ.นี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. เป็นไปตามหลักการของ พ.ร.บ. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.60 และให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.ตามหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลังและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร กทม.ในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

2.ตั้ง ลผว.กทม.คนใหม่- แต่งตั้งโยกย้าย ขรก. 28 ราย
5 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ลงนามคำสั่ง กทม.ที่ 2829/2560 ให้นายยุทธพันธุ์ มีชัย พ้นจากตำแหน่ง ลผว.กทม.และให้ดำรงตำแหน่ง ทปษ.ของ ผว.กทม.โดยแต่งตั้งนายเกรียงพล พัฒนรัฐ ดำรงตำแหน่ง ลผว.กทม. มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-นอกจากนี้ ยังลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอีก 28 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.60 เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.

 

3.รื้อบ้านรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3 ฉบับ New 18 Online, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนราชผาทับทิม และชุมชนมิตรคาม 1 เขตดุสิตว่า บริเวณชุมชนราชผาทับทิมมีบ้านรุกล้ำ 20 หลัง รื้อย้ายแล้ว 8 หลัง รื้อเพิ่มอีก 7 หลัง และชุมชนมิตรคาม 1มีบ้านรุกล้ำ 71 หลัง เริ่มรื้อย้าย 5 หลัง ที่ผ่านมา สนย.และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประชาชนในชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำออกไป โดย กทม.ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับภูมิทัศน์บริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม-ขณะนี้มีชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับ กทม. และได้ดำเนินการรื้อย้ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว 7 ชุมชน โดยรวม กทม.สามารถดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วทั้งหมด 104 หลัง คงเหลือ 178 หลังคาเรือน

ด้านลบ
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 14 กม.มีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 282 หลัง เป็นบ้านเรือน 273 หลัง ท่าเทียบเรือและโป๊ะ 9 แห่ง แบ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำทั้งหมด 14 ชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรื้อย้ายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4.ทางเดินชมธรรมชาติบางขุนเทียนแล้วเสร็จ ต.ค.นี้
2 ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงยกระดับทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลนเขตบางขุนเทียนว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต บางขุนเทียนลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นอกจากนี้ ได้กำชับผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดการปรับปรุงยกระดับทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลนจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 ต.ค. 60

-นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพเส้นทางและแปลงปลูกป่าโกงกางและติดตามการเจริญเติบโต ขณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังต้องปลูกเสริมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เขตบางขุนเทียนได้แต่งตั้งและมอบหมายภารกิจพิเศษแก่ ร.ต.ท.วิชัยจิต สัจจพงศ์ ข้าราชการตำรวจเกษียณ อายุราชการเป็นอาสาสมัครดูแลป่าชายเลนบางขุนเทียนเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่มาปั่นจักรยานปลูกป่าชายเลนบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติชายทะเลบางขุนเทียน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน-การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน

 

5.ขอความร่วมมือเอกชนติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวกรณีประชาชนเรียกร้องให้มีการติดตั้งเครื่องมือกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะหัวใจวายเฉียบพลันให้มีโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งกว่าการช่วยเหลือโดยปั๊มหัวใจด้วยมือว่า กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว โดยวางแผนการนำร่องจัดซื้อทั้งสิ้น 250 เครื่อง งบประมาณรวม 20 ล้านบาท คาดจะเริ่มการติดตั้งได้ในปลายปี 60 โดยจะติดตั้งที่หน่วยงานราชการ พื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้งานจำนวนมากทั้งสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 35 สวน ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนรวม 47 แห่ง และหน่วยงานในสังกัด กทม. ส่วนในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าเป็นจุดสำคัญที่ประชาชนใช้งานจำนวนมากเป็นพื้นที่ของเอกชน กทม.ไม่สามารถติดตั้งได้ ซึ่ง กทม.จะเชิญชวนเอกชนให้เห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าวต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในพื้นที่สาธารณะ เพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

ด้านลบ
-ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตติด 1 ใน 3 เมื่อเกิดอาการขึ้นหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในการปั๊มหัวใจภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการนำร่องติดตั้งเครื่องมือกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

 

6.เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัยประชาชน
1 ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองบริเวณท่าเตียนว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนและเร่งออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวและบริเวณโดยรอบโดยเร็ว โดยให้ประสานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกองทัพเรือในการเข้าพื้นที่และดำเนินการ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่กว้าง และเป็นเส้นทางที่ริ้วขบวนฯ ผ่าน ประชาชนสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จในวันพระราชพิธีฯ บริเวณนี้ได้ จึงต้องเร่งดำเนินการให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งต้องมีความสวยงามและสมพระเกียรติ

-ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงทางเท้า ผิวการจราจร รื้อถอนสิ่งกีดขวาง อาทิ ตู้ ป้าย และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ การประดับและปลูกต้นไม้ การขีดสีตีเส้น รวมถึงตรวจสอบกล้อง CCTV บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน กทม. ได้สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของท่าเรือ (โป๊ะ) บริเวณใกล้เคียงพระบรมมหาราชวังร่วมกับกรมเจ้าท่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ หากกรมเจ้าท่าประสานความร่วมมือ หรือขอให้สนับสนุนการดำเนินงานในด้านใด กทม. ยินดีจะให้การสนับสนุน

ผลกระทบ
ด้านบวก-การเตรียมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังและร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

7.ตรวจสอบอาคารเก่า-ทรุดมากให้รื้อถอน
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.มีหนังสือถึง ผอ.เขต เรื่อง ให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบอาคารที่มีก่อสร้างมานาน หรือมีสภาพการใช้งานที่อาจเป็นภยันตราย หากพบอาคารลักษณะดังกล่าวต้องให้มีการปรับปรุง หรือหากแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรืออาคารนั้นอาจจะเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้รื้อถอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ทุกเขตรายงานผลการดำเนินการไปยัง สนย. ภายในวันที่ 10 ต.ค.60

-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย.กล่าวว่า ในการตรวจสอบอาคาร สำนักงานเขตอาจประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมตรวจสอบ หากพบมีการทรุดตัวที่สามารถซ่อมแซมได้จะให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข หากพบอาคารทรุดตัวมากจะออกคำสั่งให้รื้อถอนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบอาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้าง มานาน หรือมีสภาพการใช้งาน ที่เป็นภยันตราย เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

 

8.1 ต.ค.เริ่มพัฒนาคลองคูเมือง
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดจัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิตรตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ หน่วยพระราชทาน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินการ

-นอกจากการดำเนินการพัฒนาคลองทั้ง 3 แห่ง กทม.มีเป้าหมายจะพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภายในเกาะรัตนโกสินทร์ทุกคลองให้มีความสะอาด สวยงาม และให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเชิญชวนประชาชน ร้านค้า และผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งคลองร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาทำความสะอาดคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

9.ดึงเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่าน
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวในการประชุมภาคีส่งเสริมการอ่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการวางแผนจัดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า กทม.ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน อีกทั้งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้

-นอกจากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแล้ว กทม. ยังมีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อีก 36 แห่ง เปิดให้บริการแก่ประชาชนกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพฯ ซึ่ง กทม.ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ควบคู่กับการอ่านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของห้องสมุด คาดในอนาคตจะเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.กับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 1 สำนักพิมพ์ 1 ห้องสมุดในพื้นที่ ซึ่งจะได้มีการร่วมหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิดและการทำงานร่วมกันต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพหานครรวมทั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ กทม.

 

10.เตรียมดำเนินคดีบุกรุกอาคารประชานิเวศน์ 1
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-พ.ต.ท.จิรัฐฎ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการรื้อย้ายผู้อาศัยภายในอาคารพาณิชย์ ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักรว่า หลังสำนักงานตลาด กทม. กำหนดให้วันที่ 15 ก.ย. 60 เป็นวันสุดท้ายที่ให้ผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ พบมีผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารประมาณ 10 ห้อง จากที่เหลือ 79 ห้อง ส่วนใหญ่อ้างไม่มีที่อยู่อาศัยใหม่ หรืออยู่ระหว่างก่อสร้างที่พักอาศัยและขอผ่อนผันวันย้ายออก อย่างไรก็ตาม กทม. ไม่ยินยอม ดังนั้น ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ จะหารือร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรและ สน.ประชาชื่น เพื่อดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับผู้ฝ่าฝืนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเจรจาให้ผู้ค้าและผู้อาศัยในอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกจากอาคาร เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1

ด้านลบ
-ปัจจุบันยังมีผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 ที่ไม่ยินยอมย้ายออกจากอาคารภายในเวลาที่สำนักงานตลาด กทม. กำหนด โดยอ้างไม่มีที่อยู่อาศัยใหม่ และขอผ่อนผันวันย้ายออก


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1

 

11.ตรวจคุณภาพอากาศอาคารธานีนพรัตน์
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนอ. ได้ตรวจประเมินสภาวะอากาศภายในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าใช้พื้นที่ โดยสุ่มตรวจวัดเชื้อลีจิโอเนลลา โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากการตรวจพบมีการปนเปื้อนเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นทั้งสองฝั่ง ทั้งด้าน สนย. และด้าน สนน.โดยมีปริมาณการปนเปื้อนเชื้อลีจิโอเนลลา ระหว่าง 5,000-25,000 ซีเอฟยู (Colony Form Unit)/ลิตร ซึ่งระดับการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวบ่งชี้ว่าวิธีการ หรือมาตรการดูแลหอผึ่งเย็นที่ ดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอที่จะกำจัดเชื้อ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยสภาวะอากาศภายในอาคารธานีนพรัตน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้พื้นที่ด้านลบ-เชื้อลีจิโอเนลลาทำให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ หรือโรคปอดอักเสบ เป็นโรคที่ติดเชื้อทางระบบหายใจอาจทำให้เสียชีวิตได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาวะอากาศภายในอาคารธานีนพรัตน์

 

12.เปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้าย
17 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก,บ้านเมือง Online,new 18 Online,พิมพ์ไทย, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, M2F
รายละเอียด
-สำนักพระราชวังประกาศเรื่องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า "ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 59 นั้น บัดนี้ สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 ก.ย.60 เป็นวันสุดท้าย

-พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่และการบริการโดยรอบพระบรมมหาราชวัง กล่าวว่า ในช่วงนี้มีประชาชนเดินทางมารอเข้าแถวกราบถวายบังคม พระบรมศพจำนวนมากทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด จากเดิม 30,000 คน/วัน เป็น 60,000 คน/วันซึ่งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาในพื้นที่มากขึ้น โดยกำชับเจ้าหน้าที่และจิตอาสากระจายกำลังดูแลประชาชน บริเวณรอบพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งพื้นที่นอกบริเวณจุดคัดกรอง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน เมื่อเดินทางมาถึงในพื้นที่

-นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังจังหวัดทั่วประเทศว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะถึงห้วงเวลาการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่ง มท. กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่เหมาะสม พร้อมนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด ส่งให้ มท. ณ ศาลาว่าการ มท. ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นอกจากนี้ กทม. กำหนดให้มีการซักซ้อมพิธีและขั้นตอนถวายดอกไม้จันทน์ให้กับผู้แทน มท.กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดพิธีมีแนวทางปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันในวันอังคารที่ 19 ก.ย. 60 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง สำหรับการจัดงานครั้งที่ 2 จะดำเนินการตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันที่ 26 ต.ค. 60) พร้อมกับส่วนกลาง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

13.เตรียมจัดทำแผนแม่บทจอดแล้วจร
3 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ,new 18 Online
รายละเอียด
-นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วย รมว.คมนาคม (คค.) กล่าวถึงโครงการศึกษาจัดทำระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่า คค. ได้กำหนดให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนแม่บทจุดจอดแล้วจร โดยกำหนดแผน 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ก่อสร้างภายใน 2 ปี (2561-2562) 11 จุด 12,010 ช่องจอด ระยะกลาง ก่อสร้างเสร็จ ใน 3-5 ปี (2563-2565) 25 จุด 21,860 ช่องจอด และระยะยาว ก่อสร้างเสร็จใน 6-12 ปี (2566-2572) 5 จุด 3,611 ช่องจอด

-หลักการจะพิจารณาที่ดินของภาครัฐมาดำเนินการ และอาจจะต้องเปิดเป็นการร่วมทุน PPP ในบางพื้นที่เพื่อให้สามารถหารายได้เชิงพาณิชย์มาอุดหนุนด้วย โดยกำหนดจุดจอดแล้วจร 4 รูปแบบ คือ (1) ประเภทลานจอดรถ จะอยู่ชานเมือง (2) ประเภทอาคารจอดแล้วจร ใกล้เขตเมือง (3) ประเภทใช้งานร่วมกับการจอดรถเพื่อวัตถุประสงค์อื่น จะอยู่ใกล้เขตเมือง (4) ประเภทร่วมกับโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อยู่ในศูนย์กลางเมืองบนถนน สายหลัก โดยที่ปรึกษาจะสรุปผลศึกษาวันที่ 2 ต.ค.นี้ จากนั้นจะนำเสนอ คจร. และคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแผนกลางต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-รัฐบาลมีนโยบายจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำที่จอดรถให้บริการในพื้นที่ที่การจราจรติดขัด และพื้นที่รองรับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

ด้านลบ
-ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีจุดบริการจอดแล้วจรรวม 25 แห่ง ประมาณ 10,000 ช่องจอด และพบปัญหาหลักของระบบจอดแล้วจร ได้แก่ จุดจอดแล้วจรบางแห่งไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ บางแห่งสร้างขึ้นโดยไม่มีแผนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยกำหนดจากขนาดที่ดินเป็นหลัก ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพฯ

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับภูมิทัศน์ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
601 likes, 36 shares, 71 comments

- ร้อยละ 92 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรปรับภูมิทัศน์บริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ เช่น สีลม สาทร ทองหล่อ อโศกฯ รวมทั้งแก้ปัญหาทางเท้าชำรุด ขยะเกลื่อนถนน สายไฟรกรุงรัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาจำนวนมาก ทั้งยังสะท้อนถึงความใส่ใจของผู้บริหารเขตในการกวดขันดูแลพื้นที่
- ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน โดยเฉพาะบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของเมือง

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาทางเท้า ขยะ และปัญหาสายไฟรกรุงรังในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมือง

 

2. ไฟไหม้กองขยะซ้ำซาก ซ.กรุงเทพกรีฑา 31
www.facebook.com/js100Radio
https://www.facebook.com/js100radio/videos/1382507301772833
9,420 views, 224 likes, 5 shares, 24 comments

- ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้กองขยะที่ ซ.กรุงเทพกรีฑา 31 เขตสะพานสูงบ่อยครั้ง นั้น เกิดจากการลักลอบเผาขยะ ส่งผลให้มีกลุ่มควันลามไปยังถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ขณะที่เจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องรับผิดชอบด้วย
- ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีการเช่าที่ดินไว้สำหรับทิ้งขยะ ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตสะพานสูง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเผาขยะในซอยกรุงเทพกรีฑา 31

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด
- นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รผอ.สสล. กล่าวว่าในวันลอยกระทง 25 พ.ย.นี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมแม่น้ำ คู คลองโดยสนับสนุนการลดปริมาณขยะกระทงและหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือลดปริมาณกระทงที่ใช้ โดยมาด้วยกันลอย 1 กระทง จากหนึ่งคน 1 กระทง มาเป็น 1 คู่ 1 กระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง

ผลกระทบ
- การรณรงค์ลดปริมาณขยะและใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง
#############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงโครงการนำสายโทรคมนาคมลงดินทั้งหมด เพื่อขยายข่ายสายสะดวกสอดรับดิจิทัลอีโคโนมีว่า ตามนโยบายรัฐบาล กสทช.พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาได้เรียกผู้ประกอบการเอกชนที่รับใบอนุญาตประเภท 2 และ 3 แบบมีโครงข่ายเป็นของตัวเองรวม 30 ราย มาหารือร่วมกัน โดย กสทช.จะรับหน้าที่เจรจาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ กทม. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และค่ายมือถือ เพื่อนำสายไฟเบอร์ออพติกทุกประเภทลงท่อใต้ดินทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการขยายข่ายสาย
- เบื้องต้น กสทช. จะหารือกับ กทม. รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการวางท่อให้ กฟน. และค่ายมือถือสอดสายเข้าไปในท่อเดียวกัน โดยให้เช่าแก่ผู้ต้องการ  ขยายข่ายสายทั่วไป คาดใช้งบประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาท แนวทางที่จะเสนอมี 3 รูปแบบ คือ (1) ให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการขุดวางท่อทั้งหมด (2) ให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินการ และ (3) เอกชนมาลงทุนร่วมกัน ซึ่งทุกรูปแบบจะให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ตัดสินใจ

ผลกระทบ
- การเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐ
- มหานครสีเขียว

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนำสายโทรคมนาคมลงดิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

   สยป. เพิ่มเครื่องมือในการคัดลอกข้อมูลตัวชี้วัด (ตามแผนฯ/บูรณาการ/มิติที่ 2-4) โดยเลือก CheckBox ครั้งเดียว

    เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ดังรูป

 

       

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. สยป. เพิ่มเครื่องมือในการตรวจสอบ "การรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ" (ทุกเดือน) ในระบบ e-Planning (2558)  ดังรูป

        

  

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 • เนื่องด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.กทม.) ได้พัฒนา "ระบบบริหารกระบวนการจัดทำแผนฯ" เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน จึงขอประสานให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัด สยป.) ทุกท่าน ลงทะเบียนใช้งานระบบฯ เป็นรายบุคคลได้ที่เมนู "ลงทะเบียนผู้ใช้ (รายบุคคล)" เพื่อทีมงานจักได้เชื่อมโยงข้อมูลของท่านเข้ากับระบบบริหารกระบวนการจัดทำแผนฯ ของสำนักและสำนักงานเขต ต่อไป
 • ๑.หน่วยงานสังกัด สยป. (กองยุทธศาสตร์ฯ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ที่รับผิดชอบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ ของหน่วยงาน สามารถตรวจประเมินข้อมูล โดยระบบฯ ได้แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบใหม่ในปีงบประมาณ 2557 แล้ว
 • ๒. สำนักยุทธศาสตร์ฯ ขอประสานทุกหน่วยงานให้บันทึกโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเข้าในระบบติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดโครงการและตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
 • ๓. สำหรับเครื่องในระบบ MIS๒ ใช้ระบบงานฯ ได้ที่ URL http://๑๗๒.๓๑.๗๐.๑๑๙

บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ที่ ๑(.. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นแผนพัฒนาซึ่งบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (.. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) มีประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ย่อยใน มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบกับมิติที่ ๗ คือการบริหารจัดการ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคัลและงบประมาณ และเทคโนโลยีสาสนเทศ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง ๖ มิติของวิสัยทัศน์ ๒๕๗๕ สู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ