• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสมัยที่ 2ดำรงตำแหน่งในวาระ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนมีนาคม2556  ถึงเดือนมีนาคม2560 มีนโยบายตามที่ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556  ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการและนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ6 นโยบาย ภายใต้คำขวัญ “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ดังนี้

 

 

2.1.1 มาตรการเร่งด่วน 10 ประการ ได้แก่

 1. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกถนน ทุกซอย เพิ่มอีก 20,000 ตัว และติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก 20,000 ดวง
 2. จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
 3. ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าBTS อ่อนนุช-แบริ่ง สะพานตากสิน –บางหว้า เหลือ 10 บาท และรถ BRT เหลือ 5 บาท
 4. โรงรับจำนำ กทม. รับจำนำดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก
 5. เพิ่มทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู ฟรี 200,000 คน
 6. ปรับอาสาสมัครผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท  ปวส. 10,000 บาท และปวช. 8,600 บาท
 7. เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎร์ในห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึง 22.00  น. 
 8. ฟรี Hi-Speed Wi-Fi 4 MB 5,000 จุด
 9. เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก ซอก ซอย
 10. เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 100 คัน

2.1.2 นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 6 นโยบาย มีดังนี้

         1) การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ด้วยการขยายเครือข่าย

กล้อง CCTV จำนวน 50,000 ตัว โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว การติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นำร่อง 10 เส้นทางริมคลองและสถานที่เอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันการขยายโครงการ “ชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด” ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน (OEM) เพื่อป้องกัน แจ้งเตือน ลดความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัยและแผ่นดินไหว การเพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงอาคารสูง พร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับชุมชน และการสร้างเพิ่มอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ 6 แห่ง พร้อมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ำท่วม

       2) การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมากขึ้น โดยดำเนินการ                   

       2.1) ทำให้การเดินทางสะดวก การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า5 เส้นทาง (Light Rail/Monorail) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟและปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สาย  การเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยเรือโดยสาร เริ่มที่คลองภาษีเจริญ การเพิ่ม 30 เส้นทางจักรยาน เพิ่มจักรยานให้เช่า 10,000 คันการเพิ่มจุดจอดและจร (Park & Ride) 4 มุมเมืองและการตรวจสอบสภาพจราจรที่เป็นปัจจุบันฟรี ด้วยระบบ BMA Live Traffic Application

       2.2) ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองโดยการสร้างแรงจูงใจกรณีไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรีการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรการยกระดับศูนย์ผู้สูงอายุใกล้บ้านการเพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นที่และการสร้างศูนย์กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง

  3) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก5,000ไร่ พร้อมสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แห่ง สร้างสวนลอยน้ำแห่งแรก สร้างสวนสุนัข (Dog Park) 4 มุมเมืองส่งเสริมการจัดสวนแบบอาคารสูง (Green Roof) และแนวกำแพงอย่างต่อเนื่องเพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาดสร้างเพิ่มโรงบำบัดน้ำเสีย 5 แห่ง พร้อมวางแผนขยายการบำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก นำสายไฟฟ้าลงดิน 3 เส้นทาง ย้ายสายโทรศัพท์-เคเบิ้ลลงดินและสร้างห้องน้ำสาธารณะสะอาดครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพื้นที่ท่องเที่ยว

4) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยดำเนินการให้นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด กทม.เรียนฟรี 20+1 “อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย โตไปไม่โกง”มีทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดกวดวิชาให้นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ครบทุกโรงเรียน โดยสถาบันกวดวิชาชื่อดังดำเนินการเพื่อให้มีรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน กทม. ในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก ฟรี จัดให้บริการหมวกกันน็อคสำหรับนักเรียนโรงเรียน กทม. ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิต สอนหลักสูตรต่อเนื่องและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนอกห้องเรียน เปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มิติใหม่เพิ่มจำนวนบ้านหนังสือ และสร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่ส่งเสริมการอ่าน ติดตั้ง ฟรี Hi-Speed WiFi4MB 5,000 จุด เน้นที่โรงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานที่อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานครและเพิ่มโรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กออติสติก อีก 100โรงเรียน

5) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยดำเนินการให้ภาค

ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการบริหารของ กทม. ผ่านระบบ i-Bangkokส่งเสริมความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยสร้างโรงเรียนดนตรี และโรงเรียนกีฬาเปิดศูนย์กีฬามิติใหม่และ Extreme Sport 4 มุมเมืองเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างตลาดสำหรับคนใหม่ Young Designer Market ทั้งแบบถาวร และแบบครั้งคราว และเปิดเว็บไซต์เพื่อคนรุ่นใหม่ ขยายช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จีน และมาลายู ฟรี และขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืน เช่น การขนส่งและกระจายสินค้าและการท่องเที่ยว

6) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพ

ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี จัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนจัดตั้งสภามหานครอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กทม.และองค์กรในอาเซียนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม SMEs อาเซียน และจัดทำ BMA SMEs ASEAN Data Bankร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนและของโลกจัดทำแผนที่ ป้ายบอกทาง ป้ายรถประจำทาง และจุดให้ข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ ทั่วกรุงเทพฯฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้และให้บริการที่ประทับใจ อาทิ คนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ