• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น. กล่าว กรณีพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอยพัฒนาการ 65 ถนนพัฒนาการ แขวงและเขตประเวศว่า คาดเป็นการสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นเบาะแสติดตามตัวผู้ไม่หวังดีมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน

ผลกระทบ
- การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพฯ 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ  

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

15 ฉบับ ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, โลกวันนี้, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ,  เดลินิวส์
รายละเอียด
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงมีพระราชดำริ ตามที่ได้มีประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ลงวันที่ 20 พ.ค.57 ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.57 เวลา 03.00 น. และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การประกาศใช้ กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 22 พ.ค.57 ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 เวลา 16.30 น.เป็นต้นมานั้น บัดนี้ สถานการณ์หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎอัยการศึกตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ 19 พ.ค.57 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย.58 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลกระทบ
- การดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพฯ
############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2  ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายจรูญ  มีธนาถาวร ผอ.สนศ กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 438 แห่งว่า ได้มอบหมายให้ ผอ.โรงเรียนทุกแห่งกำหนดแผนงานเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนและเพิ่มการเรียนการสอนนอกเวลา รวมทั้งจะประเมินผลครูผู้สอนด้วย ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ปกครองกวดขันดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งเป้าหมายภายในปีการศึกษา 58 เด็กนักเรียน กทม.ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 
- กทม. ได้เปิดรับเด็กที่ติดตามผู้ปกครองที่เป็นแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย สามารถเข้าเรียนได้ฟรีถึง ม.3 ในโรงเรียนสังกัด กทม.ทุกแห่ง โดยได้รับสิทธิเหมือนนักเรียน      สัญชาติไทย หากไม่รู้ภาษาไทยจะสอนตั้งแต่บทเรียนเริ่มต้น ขณะที่ครูผู้สอนจะมีคู่มือภาษาอาเซียนและพจนานุกรม 10 ภาษาอาเซียนประกอบการสอน

ผลกระทบ
- ปัจจุบันมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ประมาณ 300,000 คน  มีประมาณ 35,000 คน ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในช่วงวัยที่เหมาะสม คือในช่วงชั้น ป. 1 เด็กควรเริ่มอ่านออกเขียนได้ และควรอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่วไม่เกินช่วงชั้น ป.4 

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  การพัฒนาคุณภาพการเรียน     การสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.     สู่ความเป็นเลิศ
############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากทม. เป็นประธานการประชุม สภากทม. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให้รางวัลข้าราชการและบุคลากรของ กทม.ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาคันตุกะของ กทม.โดยให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป
- การมอบรางวัลรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ตามข้อบัญญัติฉบับนี้ จะมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อาทิ ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทุพพลภาพ พิการ และเป็นผู้แทนประเทศไทย หรือผู้แทน กทม. เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

ผลกระทบ
- ที่ผ่านมา กทม.มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรดีเด่น แต่การตราเป็นข้อข้อบัญญัติ กทม.จะเป็นประโยชน์   ต่อการบริหารงานยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ กทม.
############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายอมร  กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. ลงเรือ  ชมทัศนียภาพและกายภาพคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับ ผว.กทม. ที่เสนอการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทวราชกุญชร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดที่ทันสมัยสวยงาม รวมทั้งพัฒนาทางเดินเท้าเลียบคลองผดุงกรุงเกษม เนื่องจากประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งรถ รถไฟ และเรือได้อย่างสะดวก
- กทม.มีโครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านคลอง  ผดุงกรุงเกษม 5 บริเวณหลัก ประกอบด้วย  (1) ย่านตลาดเทวราชกุญชร (2) วัดโสมนัสวรวิหาร และย่านตลาดนางเลิ้ง (3) ตลาดสะพานขาว และบริเวณโรงหนังปารีส (4) ตลาดโบ๊เบ๊และพื้นที่  เพลิงไหม้ และ (5) หัวลำโพง เพื่อให้เกิดย่านการค้าแห่งใหม่

ผลกระทบ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ย่านคลอง ผดุงกรุงเกษมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

6 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายอมร  กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภา กทม. กรณีนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ยื่นกระทู้ถามสดต่อฝ่ายบริหาร กทม. กรณีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง   ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้ดำเนินการตามแผนงานต่างๆ โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 30 และจะเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.นี้ ส่วนเครื่องสูบน้ำ ปัจจุบัน กทม.มีเครื่องสูบน้ำประมาณ 1,000 เครื่อง บางส่วนต้องนำมาตรวจสภาพการใช้งานและจะติดตั้งในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค.นี้เช่นกัน
- ระบบอุโมงค์ยักษ์ของ กทม.ที่สามารถใช้งานได้ขณะนี้คืออุโมงค์ยักษ์พระราม 9-รามคำแหง       ซึ่งเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง   5 เมตร ช่วยระบายน้ำในพื้นที่ย่านรามคำแหง  ทั้งนี้ เมื่อเกิดฝนตกเกินกว่าปริมาณ 60 มิลลิเมตร ที่ท่อระบายน้ำจะระบายได้ทันที ซึ่งพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีน้ำท่วมขัง จึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี นอกจากนี้ กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์บางซื่อ   ตามกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 59 เพื่อช่วยระบายน้ำ ในพื้นที่ อาทิ ถนนรัชดาภิเษก แยกลาดพร้าว แยกสะพานควาย ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- กทม.ได้เตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดในการรับมือปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝนหากเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายจะเกิดเพียงบริเวณพื้นผิวการจราจร แต่จะไม่กระทบไปสู่บ้านเรือนประชาชน ส่วนจุดอ่อนน้ำท่วม กทม.ใช้เวลาในการระบายน้ำเพียง 1-2 ชั่วโมง

ผลกระทบ
-  สาเหตุหลักที่เป็นปัญหาในการระบายน้ำ คือ ขยะที่จะประชาชนทิ้งลงสู่พื้นผิวถนน และไปอุดตามท่อระบายน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงอย่างมาก 

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความพร้อมรับระบายน้ำของ กทม. ในการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย

รายละเอียด

- พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ กล่าวว่า การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดจุดเล่นน้ำสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุเพราะมีการสาดน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสีย

- นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์ในรอบ 6 ปี พบ จ.เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงราย พิษณุโลก และกรุงเทพฯ เป็นโซนสีแดงที่มีความเสี่ยงสูง หากในปี 58 กลุ่มจังหวัดเหล่านี้สามารถบริหารงานไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจากมูลนิธิรัฐบุรุษฯ จำนวน 1 ล้านบาท

 

ผลกระทบ

- ในช่วงสงกรานต์ปี 57 มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ 322 ราย และบาดเจ็บ 3,225 ราย

- การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด

รายละเอียด

- พ.อ.เสริมศักดิ์ อนันตกาญจน์ รผอ.สธก. กล่าวว่า ตามที่ สธก. ได้จัดโครงการลดดอกเบี้ยจำนำเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานการพาณิชย์ของกทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.57-31 มี.ค.58 พบมีผู้สนใจและใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจ สธก. จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำในสถานธนานุบาล กทม. เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58

 

ผลกระทบ

- มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงิน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร กทม.

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักงานสถานธนานุบาล กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาลดดอกเบี้ยจำนำให้สถานธนานุบาล กทม. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานการพาณิชย์ของ กทม.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ หัวหน้ากลุ่มงานจัดกรรมสิทธิ์ 2 กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนกรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้าว่า กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. ได้เร่งรัดให้เจ้าของอาคารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังมีบางรายที่รับเงินค่าทดแทนบางส่วนไปแล้ว แต่ประวิงเวลาการรื้อถอน เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาด โดยจะเข้ารื้อตึกแถวบริเวณสะพานข้ามคลองสาม ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงประเวศ เขตลาดกระบัง จำนวน 26 คูหา ทั้งนี้ มีผู้รับเงินค่าทดแทนบางส่วนแล้ว 25 คูหา และแจ้งกำหนดเข้าครอบครอง 1 คูหา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประชุมหารือแนวทางการเข้ารื้อถอนกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะปิดประกาศและกำหนดวันเข้ารื้อถอนให้แล้วเสร็จในเดือนพ.ค.นี้

 

ผลกระทบ

- ที่ผ่านมา กทม. ได้เร่งรัดให้เจ้าของอาคารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในแนวโครงการฯ ซึ่งมีบางรายที่รับเงินค่าทดแทนบางส่วนแล้ว แต่ประวิงเวลาการรื้อถอน

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่แนวโครงการก่อสร้างถนนกรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ แนวหน้า

รายละเอียด

 – นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. กล่าวว่า สจส. ได้จัดประชุมระดมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Share ประสบการณ์ ปั่นปลอดภัย ร่วมใจแก้ไขปัญหาจราจร” โดยกำหนดจัดประชุม 6 ครั้ง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้เป็นแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน และอนาคต ควบคู่กับการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ 

- กทม. จะจัดกิจกรรมตลอดปี 58 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ปั่นจักรยานปลอดภัยใน 10 เส้นทางของกรุงเทพฯ รวม 10 ครั้ง โดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ “Bangkok Car Free Day” ในเดือน ก.ย. 58 เพื่อรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม 2 ครั้ง ในเดือน ส.ค. 58 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในเดือน ธ.ค. 58 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

ผลกระทบ

- การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานและการเดินทางในรูปแบบอื่น นอกจากรถยนต์ส่วนบุคคล 

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด

- น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการบนถนนสีลม สำนักงานเขตบางรัก และสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก จัดงานสงกรานต์ถนนสีลม (แบงค็อก สงกรานต์ เฟสติวัล @สีลม 2015) ระหว่างวันที่ 12 – 14 เม.ย. 58 เวลา 15.00 – 21.00 น. โดยจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการละเล่นแบบไทย และ “อุโมงค์รักสีลม” ซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำความยาว 80 เมตรในถนนสีลม โดยได้รับการสนับสนุนน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์จากการประปานครหลวงพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม-บันเทิงบนเวทีตลอดทั้ง 3 วัน

- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์บนถนนสีลมปีนี้ จะดำเนินการภายใต้นโยบาย 4 ป. คือ ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ และปลอดแป้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่แยกศาลาแดง – แยกนราธิวาสราชนครินทร์ จะมีการปิดถนนจัดงานตั้งแต่วันที่ 12 – 15 เม.ย. เวลา 12.00 – 22.00 น. โดย กทม. จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งชุดสกัดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แป้ง อาวุธ หรือสิ่งที่สามารถนำมาเป็นอาวุธได้เข้าสู่ภายในงาน นอกจากนี้ จะห้ามรถขยายเสียง หรือรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนถนนสีลมตลอดสาย เพื่อช่วยสอดส่องและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอีกทางหนึ่ง

- พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ระหว่างการจัดงาน กทม. จะจำกัดจำนวนผู้ค้าให้ขายสินค้าได้เพียง 280 แผงค้า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในงาน ส่วนผู้ค้าเดิมที่ขายอยู่บนถนนสีลมจะต้องหยุดขายในวันที่ 12 – 15 เม.ย. อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดประสงค์จะได้แผงค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องเข้ามาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตบางรัก ภายในวันที่ 1 – 2 เม.ย.นี้ เพื่อทำการจับสลากแผงค้าอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สินค้าที่ขายจะต้องปราศจากแอลกอฮอล์ แป้ง และสินค้าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้ประสานร้านค้าและร้านสะดวกซื้อบนถนนสีลม เพื่องดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด

 

ผลกระทบ

- เทศกาลสงกรานต์บนถนนสีลมเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีนี้คาดจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

- มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ถนนสีลม รวมทั้งมาตรการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%