• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวในงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ว่า โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ที่เกิดจากเจตนารมณ์ของหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมและบริเวณใกล้เคียง
- กทม. อยู่ระหว่างก่อตั้งโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง

ผลกระทบ
- สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 9 แห่ง มีตัวเลขเท่ากับโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีตัวเลขใกล้เคียงกับโรงพยาบาลศิริราชพิสูจน์ได้ว่าประชาชนให้ความไว้วาง ใจและเชื่อมั่นในการรักษา
- มหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพิ่มอีก 2 แห่ง
#############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
- นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จัดประกวดชุมชนต้นแบบและชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดระดับกลุ่มเขต เพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบ กลุ่มเขตละ 3 ชุมชน และชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด กลุ่มเขตละ 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 48 ชุมชน ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับกลุ่มเขตจะเข้า ประกวดเพื่อค้นหาชุมชนต้นแบบและชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดที่มีผลงานดี เด่นในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป
- คณะกรรมการจะลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ 18 ชุมชน วันที่ 20-22 พ.ค.นี้ และร่วมรับฟังการนำเสนอแผนของ 30 ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด วันที่ 25-26 พ.ค. ที่ สนอ. ก่อนประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 30 พ.ค.นี้

ผลกระทบ
- การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดชุมชนต้นแบบและชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด ระดับกลุ่มเขต
#############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นพ.โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคเตือนผู้ปกครองและครู โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก คาดจะระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนนี้โดยแนะนำให้ศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาลตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกวัน หากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้แยกผู้ป่วยไม่ให้คลุกคลีกับเด็กปกติ ให้เด็กหยุดเรียน ส่งต่อเพื่อรับการรักษา

ผลกระทบ
- จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9  พ.ค. 58 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก  9,963 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 1-3 ปี เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพราะเป็นช่วงเปิดภาคเรียน เด็กมาอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการระบาดโรคมือเท้าปากในช่วงเปิดภาคเรียน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-  ศ.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 พบโรงเรียนสังกัด กทม.จำนวน 435 แห่ง มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก จำนวน 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.43 ซึ่งจะประเมินทุก 5 ปี ทั้งนี้ ในรอบ 15 ปี มีโรงเรียน กทม.ได้รับการประเมินดีมากอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 รอบ จำนวน 11 แห่ง ซึ่งจะนำผลการประเมินรอบที่ 3 เป็นตัวตั้งต้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การประเมินรอบที่ 4 ในปี 59-63

ผลกระทบ
- การพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนและการประกันคุณภาพ  ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด กทม.
@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1  ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-   นายสุธน  อาณากุล ผอ.สำนักงานวิศวกรรมจราจร สจส. กล่าวถึงแนวทางเพิ่มความปลอดภัยการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้ได้เร่งปรับปรุงรูปแบบเส้นทางให้เหมาะสมกับกายภาพของถนนสายหลัก ถนนสายรอง ซอยย่อย และถนนในชุมชน พร้อมปรับปรุงพื้นผิว ฝาท่อระบายน้ำ ขีดสีตีเส้นเพิ่มความชัดเจน เพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ส่วนแนวทางที่มีการเสนอแนะให้พัฒนาปรับปรุงเกาะกลางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นทางจักรยานอาจทำได้ยาก เนื่องจากกายภาพของเกาะกลางถนนแต่ละเส้นของกรุงเทพฯมีลักษณะค่อนข้างแคบ เพราะโดยปกติทางจักรยานไป-กลับควรกว้าง 2 เมตร หากทำได้ต้องเป็นถนนตัดใหม่เท่านั้น

ผลกระทบ
- แนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการเพิ่มความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด,  เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน, มติชน, M2F
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์ ผอ.สนย. กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านการออก แบบและภูมิสถาปัตย์ว่า กทม.ได้จัดทำร่างแบบแนวคิดโครงการนำเสนอต่อที่ประชุมเป็นทางเดินกว้าง 19.50 เมตร อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับผิวถนนอยู่ต่ำกว่าระดับแนวป้องกันน้ำท่วม ไม่ให้กระทบภูมิทัศน์ประชนที่อยู่ในแนวเขื่อนตลอดระยะทางสองฝั่งรวม 14 กม. รวมทั้งการปรับตำแหน่งและรูปแบบท่าเรือ การจัด สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ และได้สำรวจสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการและผลกระทบที่จะได้รับ ซึ่ง กทม.ได้สรุปปัญหาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่วมกัน โดยเตรียมเสนอของบกลางปี 2558 เป็นค่าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ

ผลกระทบ
- โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบดำเนินการ
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายอรรถพร  สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า ผว.กทม. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล SMEs กรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม SMEs เขตกรุงเทพฯ โดยให้ สพส.ตั้งคณะทำงานชุดย่อย พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติงานนำเสนอคณะทำงานพิจารณาภายใน 1 เดือน เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เขตกรุงเทพฯ รวดเร็วขึ้น

ผลกระทบ
- ปัจจุบันมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนกับกทม. และไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวนมากซึ่งผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่สนใจยังขาดข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลของรัฐได้ยาก การจัดทำฐานข้อมูล SMEs จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกลุ่มผู้ค้าต่างชาติ ทั้งในและนอกอาเซียน

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  การจัดทำฐานข้อมูล SMEs     ในพื้นที่กรุงเทพฯ
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขต 8 เขตตลอดแนวคลองลาดพร้าว ประกอบด้วย เขตวังทองหลาง, สายไหม, ดอนเมือง, ห้วยขวาง, จตุจักร, ลาดพร้าว, บางเขน และหลักสี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนน. สพส. และกองทัพบก ร่วมลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เพื่อดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนว เขตคลองลาดพร้าว
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพิจารณาอนุมัติงบ ประมาณปี 58 ให้ กทม.ก่อสร้างเขื่อน คสล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ความยาว 24 กม. ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง กทม. ได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัด ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองต่อไป

ผลกระทบ
- ความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของบ้านเรือนที่ปลูกสร้างรุกล้ำคลองและทางระบาย น้ำ และการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบคลองลาดพร้าว
- นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มอบหมายให้ กทม. ดำเนินการ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ บ้านเมือง
รายละเอียด
- นายอมร  กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์     ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2558 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของปวงชนชาวไทย ให้เยาวชนไทยที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันศึกษาทั่วประเทศตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักบทเพลงพระราช นิพนธ์อย่างแพร่หลาย และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
- กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-20 มิ.ย.58 แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทชายและหญิง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ส่วนรางวัลอื่นๆ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก กทม.

ผลกระทบ
- การจัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประจำปี 2558
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางผุสดี  ตามไท รผว.กทม. กล่าวเปิดโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)” ว่า กทม.ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี สธ. จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 55 และเพื่อให้บริการดูแลสุภาพสตรีกลุ่มเสี่ยงและ  ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพฯ

ผลกระทบ
- จากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในปี 54 พบสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 34,539 คน เสียชีวิต 2,724 คน หรือเฉลี่ย 7 คน/วัน

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง   เต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว กทม. ได้ประกาศราคาโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) จากสถานีรถไฟฟ้าตากสิน-สถานีสุรศักดิ์  พร้อมจัดทำทางเลื่อนอัตโนมัติระยะทางไปกลับประมาณ 700 เมตร งบประมาณ 577 ล้านบาท โดยในส่วนของงานโครงสร้างจะรื้อสถานีตากสินเพื่อปรับเปลี่ยนและขยายรางรถไฟฟ้า จากเดิมที่มีรางเดียวเป็นรางคู่หลังจากประกาศราคากลางจะประกาศหาเอกชนมาดำเนินการ คาดใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี

ผลกระทบ
-  การเลือกรูปแบบการยกเลิกสถานีตากสินเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากจุดดังกล่าวมีพื้นที่จำกัด และไม่สามารถคงสถานีดังกล่าวไว้ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับโครงสร้างสะพานสาทรของกรมทางหลวงชนบท 

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับจากสถานีรถไฟฟ้าตากสิน-สถานีสุรศักดิ์