• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ.เตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกัน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงร้อย ละ 80 ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด ปีละ 2 ครั้ง จากเดิมฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง และการทำหมันสุนัข ขณะเดียวกันจะจดทะเบียน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้ผู้เลี้ยงสุนัขนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีน ตามระยะเวลา และไม่นำสุนัขไปปล่อย หรือทิ้งตามวัด สถานที่ต่างๆ หากไม่สามารถเลี้ยงดูได้ให้แจ้งศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร เพื่อนำสุนัขมาดูแลต่อไป

ผลกระทบ
- ผลสำรวจจำนวนสุนัขในปี 53 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบในกรุงเทพฯ มีสุนัขที่มีเจ้าของ หรือสุนัขบ้าน 597,357 ตัว ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 40 เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขจรจัด มีจำนวน 102,490 ตัว อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอยและวัด กว่า 400 แห่ง มีเพียงร้อยละ 10 ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
- องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนดเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ภายในปีพ.ศ. 2563
- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สสล. กล่าวว่า กทม. ได้ก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและนำ กลับมาใช้ประโยชน์ ขนาดรับมูลฝอยก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 57 ขณะนี้เปิดให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในการกำจัด ซึ่งโรงงานจะนำไปแปรรูปเป็นเศษวัสดุชิ้นเล็กๆ เพื่อนำไปใช้ในงาน กทม. อาทิ การซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ กทม.อยู่ระหว่างตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดการมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอน สิ่งก่อสร้าง เพื่อพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ ซึ่งต้องอิงตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2539 คาดจะออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บได้ในปี 58

ผลกระทบ
- การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีการลักลอบทิ้งในที่ดินว่างเปล่าทั้งของรัฐและเอกชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยไม่คิดค่าบริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่กองโรงงานกำจัดมูลฝอย โทร.0-2246-0689 และ 0-2328-7389
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายสุวพร เจิมรังษี ผอ.สสล. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยให้อำนาจท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่ากำจัดขยะได้สูงสุดที่ครัวเรือนละ 150 บาท/เดือน (ครัวเรือนที่ผลิตขยะเกิน 5 กก./วัน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกฤษฎีกาและเตรียมออกเป็นกฎหมาย คาดจะประกาศใช้ได้ในเร็วๆ นี้ พร้อมกันนี้ ได้สั่งการฝ่ายที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดการปรับอัตราค่าจัดเก็บขยะของ กทม. จากที่ปัจจุบันจัดเก็บในประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ 20 บาท/เดือน โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ขณะเดียวกันให้พิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าขยะให้สามารถ จัดเก็บได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น

ผลกระทบ
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยจากครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพ
-การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
- นายกังวาฬ ดีสุวรรณ ผอ.สนน. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการขุดลอกคลองตามการเร่งรัดของรัฐบาล เพื่อป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ซึ่งต้องขุดลอกให้คลองย่อยอยู่ที่ -2.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนคลองหลักอยู่ที่ -3 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีคลองที่จะดำเนินการ 36 คลอง แบ่งเป็นคลองในพื้นที่ฝั่งพระนคร 31 คลอง และฝั่งธนบุรี 5 คลอง โดยได้ว่าจ้างทหารผ่านศึกด้วยงบประมาณ 118 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จก่อนการเข้าสู่ฤดูฝนในเดือน ก.ย.นี้
- สำหรับความคืบหน้าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.ในปี 58 ตั้งเป้าหมายล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ระยะทางประมาณ 3,600 กิโลเมตร (กม.) และขุดลอกคูคลอง ระยะทาง 1,315 กม. กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมกับการนำอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาซ่อมบำรุง

ผลกระทบ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการขุดลอกคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายอรรถพร สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. มีนโยบายให้โรงเรียนสังกัด กทม.จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน "โตไปไม่เสพ" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้สั่งการให้ สนศ. มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด โดยให้สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง จริยธรรม เป็นต้น โดยให้เริ่มสอนได้ทันที พร้อมกำชับให้โรงเรียนติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสานกับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน โดย กทม. จะติดตามประเมินผลเป็นระยะ

ผลกระทบ
- แม้จำนวนผู้เสพยาในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่พบในกลุ่มเยาวชนมีการเสพยาเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพบผู้เสพยาที่อายุน้อยที่สุด คือ อายุ 9 ขวบ
- ในพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยง เช่น ชุมชนคลองเตย ซึ่งอาจมีการชักจูงหรือล่อลวงเด็ก 8-10 ขวบ เป็นคนส่งยา เนื่องจากไม่มีโทษตามกฎหมายเอาผิดกับเด็ก

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน "โตไปไม่เสพ" และมาตรการติดตามดูแลนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ล้มทับรถยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 เขตดอนเมืองว่า สำนักงานเขตดอนเมืองได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันที และขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย ซึ่งผู้รับเหมาพร้อมรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะก่อสร้าง กทม. ไม่สามารถเข้าไปติดตามการก่อสร้างได้ เนื่องจากได้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนแล้ว หากเกิดเหตุใดๆ บริษัทจะต้องดูแลและรับผิดชอบ แต่หากมีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้าง หรือเกิดเหตุใดๆ กทม.จะประสานให้ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขและดูแลประชาชนทันที

ผลกระทบ
- มาตรการดูแลความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำชับผู้รับเหมาให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัย ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้าง
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
- นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรายนามข้าราชการ กทม.  3 ราย พัวพันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นความผิดฐานทุจริตโดยมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากบุคคลภายนอกและความ ผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินราชการไปใช้ส่วนตัว เป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ระดับ 8 (หัวหน้าฝ่าย) ความผิดดังกล่าวได้มีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อมีการสอบสวนพบมูลความผิดของข้าราชการ กทม. แล้ว จะต้องส่งเรื่องไปยังอนุกรรมการวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ก.วินัยฯ) เมื่อมีผลออกมาอย่างไรก็จะดำเนินการลงโทษทางวินัยและทางอาญาเกี่ยวกับฐาน ความผิดที่ปรากฏต่อไป

ผลกระทบ
- ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งมี พล.อ.ไพบูลย์คุ้มฉายา รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานได้นำรายชื่อข้าราชการระดับต่างๆ ประมาณ  180 คนที่พัวพันการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องไปยังต้นสังกัด เพื่อให้โยกย้ายออกจากตำแหน่ง รวมทั้งให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีอาญาในกรณีความผิดที่เกี่ยวข้อง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบมูลความผิดของข้าราชการ กทม.
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. กล่าวถึงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมคลองแสนแสบระยะทาง 20 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR หาผู้รับจ้าง คาดจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มิ.ย.นี้ และใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี ซึ่งจะเสร็จสิ้นประมาณปี 60 หลังจากนั้นเปิดการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญ เรือง-สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรบริเวณถนนรามคำแหง

ผลกระทบ
- การสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมคลองแสนแสบในพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปัญหาคลื่นจากการเดินเรือกระทบบ้านเรือนของประชาชนที่ไม่มีเขื่อนป้องกัน น้ำท่วมแบบถาวร

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมคลองแสนแสบ ในพื้นที่เขตมีนบุรี
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ของ กทม. ว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. ให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือทั้งในส่วนของวาตภัยและ สาธารณภัยต่างๆ โดยเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
- ส่วนการรับมือแผ่นดินไหวมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร โดย กทม. จะเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือแผ่น ดินไหวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ผอ.สนย. กล่าวว่า กทม. จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือกระตุ้นเตือนเจ้าของอาคารเก่าให้ตรวจสอบ หรือเพิ่มความปลอดภัยกับอาคารของตน เพื่อเป็นการป้องกัน เนื่องจากปัญหาแผ่นดินไหวในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้น

ผลกระทบ
- สภาพอากาศปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรง จึงต้องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมติดตามข่าวสารพยากรณ์ อากาศอย่างใกล้ชิด

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการแจ้ง เตือน และเฝ้าระวังซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันดูแลกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองถมและถนน มหาจักร เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งผู้ค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีการตั้งแผงค้าขาย
- จากการลงพื้นที่พบบางจุดบริเวณถนนมหาจักรที่ กทม.ต้องเจรจา เนื่องจากเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ บริเวณถนนมหาจักรมีผู้ค้าตั้งวางสินค้าทั้งบนผิวการจราจรและทางเท้าทั้งสอง ฝั่ง 173 ราย ซึ่งกทม.มีหนังสือประกาศยกเลิกผู้ค้าในจุดผ่อนผันถนนมหาจักรทั้งสองฝั่ง และไม่อนุญาตให้ตั้งวางสินค้าตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ค้าทั้ง 173 ราย เพื่อรับทราบนโยบายการจัดระเบียบของ กทม.และรัฐบาลแล้ว แต่ในระยะปรับตัว กทม.อนุโลมให้ผู้ค้าดังกล่าวค้าขายได้ในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปเฉพาะบางทางเท้าเท่านั้นเป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนพ.ค. - มิ.ย. จากนั้นต้องย้ายไปยังพื้นที่อื่นหรือพื้นที่รองรับที่ กทม.จัดไว้ให้
- พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับทหารและตำรวจ จัดระเบียบคลองถมและถนนมหาจักรอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีมีกระแสข่าวในเดือน พ.ค.นี้ ผู้ค้าสามารถกลับมาค้าขายได้ พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินค่าแผงกับผู้ค้า ยืนยันไม่เป็นความจริง ขอให้ผู้ค้าอย่าหลงเชื่อ และให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างฐานหลอกลวง ฉ้อโกง และเข้าข่ายการฟอกเงิน ทั้งนี้ กทม.จะเดินหน้าจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย บริเวณพาหุรัด วงเวียนใหญ่ พาต้าปิ่นเกล้า และสนามเป้าต่อไป

ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

5 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขณะนี้คือ ปัญหาขยะ ล่าสุดประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ 30.8 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 26.2 ล้านตัน และปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 0.5 ล้านตัน จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
- ขณะนี้มีจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเกิน 1 ล้านตัน คือ สมุทรปราการ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. และการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน