• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
– นางวันทนีย์ วัฒนะ ผอ.สนอ. กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก มีความเป็นห่วงปีนี้แนวโน้มจะมีผู้ป่วยสายพันธุ์เอ็นเทอร์โรไวรัส 71 (EV 71) เพิ่มขึ้น ขณะที่ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หน.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้จับตาโรคมือ เท้า ปาก สายพันธุ์ดังกล่าว หลังพบในช่วงต้นปีมีแนวโน้มเกิดการระบายของโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเชื้อที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ กทม. จึงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการมาตรการรักษาความสะอาดในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวด รวมทั้งรณรงค์สร้างสุขนิสัยอนามัยที่ดีให้ล้างมือบ่อยๆ ขอความร่วมมือครู และผู้ปกครองดูแลเด็กและบุตรหลาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในฤดูฝนที่จะถึงนี้

ผลกระทบ
– กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีโรงเรียนหลายแห่งจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดโรคมือ เท้า ปาก เกิดขึ้นได้
– โรคมือ เท้า ปาก สายพันธุ์ EV 71 เป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น หากถึงขั้นรุนแรง อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

ข้อคิดเห็น
– สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
– นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผอ.สยป. กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สยป. สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กทม. ดังนี้ (1) จัดระเบียบทางเท้าและจัดระเบียบผู้ค้าคลองถมต่อไป พร้อมกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจน (2) โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ลงนามสัญญาจ้างภายในเดือน ก.ย.นี้ และให้คณะทำงานปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด พร้อมสรุปผลการดำเนินการเป็นระยะเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (3) ให้ กทม.เปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำในลำคลองที่ดำเนินการได้ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนสัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสัญจรด้วยเรือพาย (4) การก่อสถานการณ์รุนแรงภายในประเทศ ให้ กทม.ตรวจตราพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนสร้างระบบการติดต่อแบบสายด่วนระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด และ (5) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐาน

ผลกระทบ
– การดำเนินภารกิจของ กทม. ในการพัฒนากรุงเทพฯ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
– การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
– หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลในด้านต่างๆ
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, บ้านเมือง
รายละเอียด
– นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ ภายใต้แนวคิด “คนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

ผลกระทบ
– การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ
– มหานครแห่งความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
– สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด,  สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
– นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวในการสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนของ กทม. ว่า กทม. มีนโยบายจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อลงทุนด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ฟื้นฟูพัฒนาสภาพแวดล้อม การคมนาคม บริการด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้แนวทางจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนศึกษาแนวทางเพิ่มรายได้และขีดความสามารถในการชำระหนี้คืน
– ในอนาคต กทม.จะต้องปรับแก้ฐานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหารายได้เพิ่มเติม อาทิ ภาษีโรงแรมค่าที่จอดรถ พัฒนาระบบแผนที่ภาษีให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ผลกระทบ
– กทม. มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีข้อจำกัดเรื่องอำนาจหน้าที่ รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งบประมาณ จึงต้องหาแหล่งเงินทุนภายนอก เพื่อลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อคิดเห็น
– สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการจัดเก็บภาษีและรายได้ของ กทม.
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
– นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 438 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน พัฒนาทักษะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ผลกระทบ
– การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.
– ผลวิเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ กทม. พบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

ข้อคิดเห็น
– สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลวิเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ กทม.
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
– นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สถานีขนส่งจะมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากประมาณ 10 ล้านคน กทม.มีความเป็นห่วงเรื่องสุขาภิบาลและความปลอดภัยของประชาชน จึงประสานบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ห้องน้ำ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารดูแลความสะอาดให้มากขึ้น ไม่ให้เป็นแหล่งก่อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ กทม. โดย สนอ. จะออกตรวจสถานีขนส่งทุกแห่งในกรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว

ผลกระทบ
– การดูแลสุขาภิบาลและความปลอดภัยของประชาชน
– มหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น
– สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การออกตรวจสถานีขนส่งในกรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์เรื่องสุขาภิบาล และความปลอดภัยของประชาชน
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
– นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการดูแลประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ 4 ป คือ ปลอดภัย/ปลอดแอลกอฮอล์/ปลอดโป๊/ปลอดแป้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยให้ประชาชนเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงนี้
– ได้สั่งการให้ทั้ง 50 เขต ดูแลพื้นที่ภายใต้มาตรการ 4 ป โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ อาทิ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร และโชคชัย4 หากพบเห็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ และการเล่นแป้ง เจ้าหน้าที่เทศกิจจะเข้าไปตักเตือนและสั่งงดการจำหน่ายทันที หากพบการฝ่าฝืนจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีต่อไป

ผลกระทบ
– การรณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย
– มาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อคิดเห็น
– หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการ 4ป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์

รายละเอียด
– พ.ต.อ.วิเชียร  ประทุมรัตน์ ผกก.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันควบคุมตัวนายสมเจตน์ โพธิระ อายุ 42 ปี พนักงานเทศกิจ ส 1 ลูกจ้างประจำฝ่ายเทศกิจ เขตวังทองหลาง มีพฤติกรรมแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและข่มขู่ผู้อื่น โดยควบคุมตัวได้ที่ห้องพักในโครงการเคหะเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่า มีตำรวจนายหนึ่งชอบข่มขู่ทั้งทางวาจาและการกระทำจึงสนธิกำลังสืบหาตัวและเข้าจับกุม นำส่งดำเนินคดีข้อหาพกพาและมีไว้ซึ่งวิทยุโทรคมนาคม กับแต่งเครื่องแบบตำรวจรวมทั้งติดเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผลกระทบ
– ภาพลักษณ์ของ กทม.

ข้อคิดเห็น
– สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ

รายละเอียด
– นางเสาวนีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีสถานบันเทิงบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำนวนมากและกลายเป็นแหล่งมั่วสุม เกิดเหตุทะเลาะวิวาททุกวัน ซึ่งทั้ง 3 สถานศึกษาในบริเวณดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขต จักรพงษ์ภูวนาถ และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เคยมีการเคลื่อนไหวให้ควบคุมร้านเหล้าให้อยู่ห่างจากสถานศึกษา 500 เมตรขึ้นไป โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เชิญ กทม. สน.ดินแดง และ สน.ห้วยขวาง ประชุมหารือในการแก้ปัญหา ซึ่งมีการกวดขันระยะหนึ่ง แต่ไม่นานก็เงียบหายจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามากวดขัน จัดการสถานบันเทิงใกล้มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ตรวจบัตรประชาชน รวมทั้งเรียกร้องให้ คสช.เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วย

ผลกระทบ
– การสำรวจสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปี 56-57 พบรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีสถานบันเทิงจำหน่ายสุรา 95 ร้าน นอกจากนี้ ยังมีหอพัก อพาร์ตเมนต์ หรือแมนชั่น เปิดเป็นร้านนั่งดื่มสุรา 22 แห่ง ทำให้เกิดปัญหาแหล่งมั่วสุม ทะเลาะวิวาท และยาเสพติดตามมา

ข้อคิดเห็น
– สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การร่วมดำเนินการแก้ปัญหาสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด
–   พล.อ.ยอดยุทธ  บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระหว่าง รฟม.กับ กทม.ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.กระทรวงคมนาคมได้ประชุมหารือเรื่องดังกล่าว   ซึ่งเหลือประเด็นรายละเอียดเรื่องทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ กทม.จะต้องชำระคืนเงินลงทุนที่   รฟม. ได้ลงทุนไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 17,092.21 ล้านบาท ซึ่ง กทม.ยอมรับมีปัญหาเรื่องงบประมาณและต้องเสนอกระทรวงมหาดไทยด้วย  โดยขอข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้งหมดจาก รฟม. เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์กับที่ปรึกษา ทั้งนี้ รมว.คมนาคมได้ติดตามเรื่องดังกล่าวและให้เวลา กทม.พิจารณาอีก 2-3 สัปดาห์

ผลกระทบ
– การบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ข้อคิดเห็น
– สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาความพร้อมในการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
– นายพินิต  เลิศอุดมธนา ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ 5 แห่ง ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์-ทางรถไฟสายตะวันออก ถนนบางขุนเทียน-ทางรถไฟสาย    วงเวียนใหญ่-มหาชัย ถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี) ทางรถไฟสายเหนือ ถนนเพชรบุรี-ทางรถไฟสายเชื้อเพลิง และถนนรามคำแหง-ทางรถไฟสายตะวันออก รวมทั้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณแยกยมราช ขณะนี้  อยู่ระหว่างรอผลสำรวจพื้นที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และหน่วยงานสาธารณูปโภค   ซึ่ง กทม.ได้ทำหนังสือขอข้อมูลรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล ส่วนการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟแยกยมราชอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผลกระทบ
– การแก้ปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
– มหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น
– สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&