• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กฎหมายขยะฉบับใหม่ทุกบ้านจ่าย 150 บาท/เดือน
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/thaiPBSFan/ posts/10158203975465085?Comment_id=10158204086715085
808 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดให้ครัวเรือนที่มีขยะไม่เกิน 120 กิโลกรัม/เดือน ต้องจ่ายค่าเก็บขยะเฉลี่ย 150 บาท/เดือน และค่ากำจัด 200 บาท/เดือนนั้น เป็นอัตราที่สูงเกินไป ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน รวมทั้งจะคำนวณปริมาณขยะอย่างไร ทั้งที่ควรกำหนดแบ่งเกณฑ์ตามบ้านเรือน/ธุรกิจ หรือพิจารณาตามขนาดของบ้าน/จำนวนผู้อยู่อาศัย เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรม
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการปรับค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ แต่ต้องปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะด้วย อาทิ เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บจาก 1 ครั้ง/สัปดาห์ เป็น 3 ครั้ง/สัปดาห์ รณรงค์คัดแยกขยะ นำขยะไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ โดยเลิกการฝังกลบแต่ใช้วิธีการเผาแบบปลอดมลพิษแทน มีบทลงโทษกับผู้ใช้ที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จให้ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้ง

www.facebook.com/Kapook
https://www.facebook.com/storg.php?story_ fbid=1295307453839427&id=113053042064880&_mref=message_bubble
1,056 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการปรับค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะและเป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บ แต่ต้องปรับระบบการกำจัดขยะที่ดีขึ้น อาทิ จัดสร้างโรงเผาขยะปลอดมลพิษ เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะ รณรงค์คัดแยกขยะอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้ที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมและผู้ที่นำขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ
- ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ค่าธรรมเนียมใหม่มีอัตราที่สูงมาก ซึ่งเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ทั้งที่ควรเป็นสวัสดิการของรัฐ รวมทั้งจะทำให้มีผู้ลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะอัตราใหม่ รวมถึงการปรับปรุงการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/578474542335079/posts/653316364850896
17 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตหากกรุงเทพฯ มีการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมด จะช่วยให้ต้นไม้ได้เติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงากับผู้ที่สัญจรไปมา และจะช่วยลดปัญหาการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างไม่เหมาะสมได้
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การตัดแต่งกิ่งไม้ในกรุงเทพฯ จนเหลือแต่ตอ เนื่องจากผู้ที่ตัดขาดความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ รวมทั้งขาดการวางแผนล่วงหน้าในการเลือกชนิดต้นไม้มาปลูกบริเวณริมถนน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้บุคลากร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม. บิ๊กคลีนนิ่งสนามหลวง
10 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ทำความสะอาดบริเวณสนามหลวง และโดยรอบพระบรมมหาราชวังว่า กทม.ได้ความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คน โดยเป็นการคืนความสะอาดให้กับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพได้รับความสะดวก สืบเนื่องจากสำนักพระราชวังประกาศงดสักการะพระบรมศพระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่ใกล้เคียงต่างๆ มาร่วมกันทำความสะอาด นอกจากนี้ กทม.เคลื่อนย้ายรถสุขาเคลื่อนที่ไปยังข้างสนามหลวงเพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้บริเวณรอบเต็นท์นิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ดูสวยงาม รวมทั้งตรวจระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณรอบสนามหลวงและจุดคัดกรองต่างๆ ด้วย

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้ย้ายผู้ประกอบอาหารออกจากบริเวณท้องสนามหลวงทั้งหมด เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการพื้นที่และจะให้กระทรวงต่างๆ 17 กระทรวง เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพแทน จะแบ่งเป็น 3-4 กระทรวง/เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. ซึ่งจะไม่มีการประกอบอาหารในสนามหลวงอีก หากมูลนิธิจิตอาสา หรือเอกชนต้องการประกอบเลี้ยงต่อให้ทำนอกสนามหลวง ซึ่ง กทม.ได้เตรียมพื้นที่ไว้บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม รองรับได้ 12 เต็นท์ สำหรับการแจกอาหารแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกระทรวงต่างๆ จะนำอาหารปรุงสำเร็จมาแจกประชาชนที่ต่อคิวถวายสักการะพระบรมศพ ในสนามหลวง 3 ช่วงเวลาคือ 06.00 น. 11.00 น. 17.00 น. ส่วนที่สองคือ ภาคเอกชน จิตอาสา และมูลนิธิต่างๆ จะให้บริการอาหารประชาชนที่อยู่พื้นที่รอบนอกสนามหลวง มีจุดแจกอาหาร 3 จุดคือ ท่าช้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวัดมหาธาตุฯ

-พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค 1 ดูแล กอร.รส กล่าวว่า ขณะนี้ได้แบ่งโซนรับผิดชอบการบริหารอาหารคือ 4 หน่วยงานรัฐจะดูแลเต็นท์ ก-ฉ รวม 6 เต็นท์ ส่วนจิตอาสาจะดูแลเต็นท์ ช-ซ ซึ่งการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมทำความสะอาดBig Cleaning Day สนามหลวงและบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้รับความสะดวก ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการระพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

 

2.บวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศ เดือน ก.พ.นี้
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-เมื่อวันที่ 20 ม.ค.60 เวลา 13.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีรไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.วิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เฝ้ารับเสด็จ

-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศว่า ขณะนี้ก้าวหน้าตามแผนงาน โดยได้ก่อสร้างโรงขยายแบบ และศูนย์ควบคุมการก่อสร้างระบบแล้ว และเริ่มเขียนแบบในส่วนต่างๆ โดยวันที่ 9 ก.พ. ตนและคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะประชุมและ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทุกจุดอีกครั้ง คาดปลายเดือน ก.พ.จะมีการบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศ จากนั้นจะหาฤกษ์ยกเสาเอกพระเมรุมาศเดือน มี.ค.
-ในช่วงงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะต้องปรับพื้นที่ฝั่งทิศเหนือ ปรับเต็นท์ให้มีความเหมาะสมนอกสนามหลวง หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี ในช่วงเดือน มิ.ย.จะขยับรั้วให้ครบวงเต็มพื้นที่การจัดสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบ รวมถึงส่วนพื้นที่ที่เหลือจะจัดสร้างเวทีมหรสพในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ จะมีการปรับเต็นท์ ปรับเส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พร้อมทั้งปรับย้ายอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ออกไปหาสถานที่ตั้งใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อจัดตั้งเป็นนิทรรศการกึ่งถาวร ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหาพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง

 

3.เร่งสร้างลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS
8 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, เดอะเนชั่น, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.กล่าวกรณีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้และกลุ่มผู้พิการรวมตัวฟ้องศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายกรณี กทม.สร้างลิฟต์บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ไม่เสร็จว่า กทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าวได้เร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามสัญญาเร็วที่สุด แต่ที่ผ่านมาติดปัญหาการกำหนดจุดติดตั้งลิฟต์ จึงทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามคำสั่งศาลปกครองที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาคือ ภายในวันที่ 21 ม.ค.59

-กทม.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว โดยยืนยันทุกคนทุกกลุ่มจะได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียมทั้งผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยภาพรวมการก่อสร้างทั้ง 23 สถานี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือชั้นล่าง ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งบางพื้นที่ยังมีติดขัดกับกรมทางหลวงชนบท ได้ให้บริษัทผู้รับเหมาทำแผนโรดแมพกำหนดแล้วเสร็จที่ชัดเจน

-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ก่อสร้างลิฟต์แล้วเสร็จ 12 ตัว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ เนื่องจากเป็นลิฟต์ที่วิ่งไปถึงชั้นสอง (ช่องขายตั๋ว) ส่วนจากชั้นขายตั๋วไปสู่ชั้นสามชานชาลายังไม่ แล้วเสร็จ จึงยังไม่เปิดใช้ ทั้งนี้ ภายในเดือน เม.ย.60 สถานีพร้อมพงษ์ ราชดำริ และทองหล่อ จะติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการแล้วเสร็จ หลังจากนี้จะเริ่มปรับเงินบริษัทผู้รับเหมาไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นปี 60 กทม.จะก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการให้แล้วเสร็จทั้งหมด ยกเว้นสถานีสะพานตากสิน ที่ต้องรอข้อสรุปจากกรมทางหลวงชนบทผู้รับผิดชอบพื้นที่เรื่องการตกลงขอใช้พื้นที่ก่อสร้างขยายสถานีให้ใหญ่ขึ้น รองรับการเพิ่มทางวิ่งรถไฟฟ้าแบบรางคู่ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

-นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.กองนโยบายและแผนงาน สจส. กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงคณะผู้บริหาร และกลุ่มคนพิการ ชี้แจงสาเหตุความล่าช้าของการก่อสร้างลิฟต์โดยสารผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในเดือน มี.ค.นี้ กทม.จะเปิดใช้ลิฟต์โดยสารผู้พิการ 4 สถานี สถานีละ 3 ตัว ได้แก่ สถานีอ่อนนุช สถานีราชดำริ สถานีทองหล่อ และสถานีเอกมัย ทั้งนี้ กทม.จะเร่งติดตั้งลิฟต์โดยสารผู้พิการที่เหลืออีก 19 สถานีให้แล้วเสร็จต่อไป

-นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานกลุ่มภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พร้อมกลุ่มผู้พิการราว 60 คน ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก กทม. ฐานละเมิด ทำให้สิทธิผู้พิการถูกลิดรอน และทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,000 บาท/วัน/เดือน นับตั้งแต่วันครบกำหนดตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ กทม.ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและให้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการที่ควรมี

-นายสนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ ทนายความ ระบุจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000 บาท/วัน/คน นับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.59 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดวันที่ศาล มีคำสั่งให้สร้างลิฟต์ครบทุกแห่ง จนถึงวันฟ้องคือ วันที่ 20 ม.ค.60 ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผู้พิการที่ร่วมฟ้องได้ 98 คน คดีนี้เป็นการฟ้องที่มีผู้เสียหายเป็นกลุ่ม โดยในอนาคตผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการกรณีดังกล่าวสามารถมายื่นฟ้องเพิ่มเติมได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-สาเหตุที่การก่อสร้างลิฟต์สำหรับ ผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ล่าช้า เนื่องจากประสบปัญหาด้านกายภาพ เช่น พื้นที่ก่อสร้างลิฟต์ ตามสถานีต่างๆ ไม่เอื้อต่อการก่อสร้าง เมื่อขุดเจาะพื้นดินลงไปพบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ำ ท่อไฟฟ้า จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบางสถานีโครงสร้างไม่ได้รองรับน้ำหนัก หากต้องก่อสร้างลิฟต์เพิ่มเติม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างลิฟต์สำหรับ ผู้พิการและผู้สูงอายุบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

 

4.รวมพลังล้างตลาดรับเทศกาลตรุษจีน
2 ฉบับ ไทยโพสต์, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิงเดย์ “BMA ล้างตลาดทั้งกรุง สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขนว่า สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ 7 เขต ร่วมกับ สนอ. กทม.จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดโรค ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการตลาดจะได้นำกิจกรรมในวันนี้ไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการตลาดและดำเนินการล้างอย่างถูกวิธี ซึ่ง กทม.จะจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดพร้อมกันทั้ง 50 สำนักงานเขตในวันที่ 23 ม.ค.60 เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.เดินหน้าสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ระบายน้ำพระรามเก้า-รามคำแหงรวมสองฝั่งระยะทาง 45.30 กม. พบขณะนี้โครงการฯ ล่าช้ากว่าเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคบ้านที่บุกรุกริมคลองส่วนใหญ่ไม่ยอมรื้อย้ายออกจากพื้นที่ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผน หรือตอกเสาเข็มในพื้นที่นั้นๆ ได้ ซึ่งตามแผนจะต้องตอกเสาเข็มได้ 10,000 ต้น ปรากฏว่าตอกเสาเข็มได้ 5,105 ต้น

-ที่ผ่านมาผู้รับจ้างตอกเสาเข็มได้เฉลี่ย 30 ต้น/วัน หลังจากนี้ กทม.ตั้งเป้าหมายให้ตอกเสาเข็มได้ 50 ต้น/วัน พร้อมมอบหมายสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่เป็นผู้นำผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยแก้ปัญหารื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำคลองออกจากแนวก่อสร้างและเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างริมคลอง สาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากบ้านที่บุกรุก ริมคลองไม่ยอมรื้อย้ายออกจากพื้นที่ รวมทั้งปัญหาด้านเส้นทางลำเลียงและขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาและอุปสรรคการก่อสร้างเขื่อน ริมคลองลาดพร้าว

 

6.เปิดใช้อุโมงค์มไหศวรรย์ 10 มี.ค.นี้
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (แยกมไหศวรรย์) ว่า ขณะนี้เหลือเพียงเก็บรายละเอียดงานผิวจราจรและทางเท้าด้านข้างอุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่ง โดยจะเปิดการจราจรเต็มรูปแบบในวันที่ 10 มี.ค.นี้ ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการก่อนกำหนด 2-3 เดือน หลังจาก กทม.ได้เปิดใช้งานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.59


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาโครงข่ายการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอุโมงค์จอดทางแยกมไหศวรรย์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 10 มี.ค.นี้

 

7.ปรับปรุงรูปแบบบริหารโรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ของ กทม.ในพื้นที่เขตหนองแขมว่า กทม.ได้วางแนวทางโดยอาศัยข้อบัญญัติทรัพย์สินของ กทม.ว่าด้วยการเช่า ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบให้เอกชนที่สนใจเข้ามาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของกทม.และดำเนินการเองทั้งหมด โดยเบื้องต้นมีภาคเอกชนให้ความสนใจดำเนินการแล้ว คาดภายในปี 60 จะสามารถเปิดใช้งานได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีโรงฆ่าสัตว์ของ กทม.จะช่วยตรวจสอบให้เนื้อสัตว์มีคุณภาพและตรวจสอบระบบย้อนกลับได้
ด้านลบ
-ที่ผ่านมากรุงเทพฯ ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ต้องขนส่งเนื้อสัตว์มาจากจังหวัดโดยรอบทำให้เนื้อบางส่วนอาจไม่ได้คุณภาพและมีโรงฆ่าสัตว์เถื่อนอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนต่างๆได้
-กทม.ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอลงกต ดำเนินการก่อสร้างในปี 47แต่เอกชนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้ละทิ้งงานและก่อสร้างได้เพียง 90 ซึ่งอยู่ระหว่างฟ้องร้องดำเนินคดีข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การหารูปแบบบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ของ กทม.

 

8.แจกถุงยางอนามัย “วันวาเลนไทน์”
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.นี้ กทม.เตรียมกิจกรรม “วันวาเลนไทน์ รักเป็น ...รักปลอดภัย”ที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

-จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งได้รับรายงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.59 แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูงมี 2 เขต คือ เขตดินแดง มีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด 38 ราย รองลงมาเขตบางกะปิ 30 ราย ระดับกลางมี 6 เขต และระดับต่ำมี 41 เขต ขณะที่เขตจตุจักรมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 11 ราย

-ในปี 60 กทม.ได้ของบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัย 6 ล้านชิ้น เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้กระจายในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือการตั้งครรภ์แบบไม่พร้อม และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กทม.คาดการณ์ปี 60 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 77,555 คน ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีชีวิตอยู่ 59,118 คน ในจำนวนนี้ได้รับยาต้านไวรัส 48,269 คน โดยคาดการณ์มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในกรุงเทพฯ 2,201 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 2.6 : 1 กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ 30-34 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 22.15ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

9.วางมาตรการป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน
2 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2560 บริเวณตลอดแนวถนนเยาวราชว่า สปภ. ได้เตรียมมาตรการป้องกัน เหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ม.ค. 60 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ข้อปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยให้แก่เจ้าของสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่

-ปีนี้ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยให้เป็นศูนย์ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง รวมถึงกำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานต่างๆ ร่วมตรวจตราดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่บ้าน เพื่อป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
- มาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

10.เสนอ มท. แก้ไข พ.ร.บ.รักษาฯ ฉบับใหม่
1 ฉบับ เดลินิวส์
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวกรณีการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในมาตรา 4 กำหนดให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ "ราชการส่วนท้องถิ่น” ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 ซึ่งเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. ว่า จากข้อกำหนดของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ฉบับใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอำนาจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแต่ยังเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วยสอดส่องดูแลผู้กระทำผิดตามกฎหมาย หากพบเห็นการกระทำผิดให้ตักเตือน หรือถ่ายภาพเป็นหลักฐานเพื่อส่งต่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้เอาผิดได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวอาจกระทบต่อโครงการจัดระเบียบเมืองของ กทม.และท้องถิ่นอื่น ๆ เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ทางเท้าและหากพบผู้กระทำผิดซึ่งหน้า ก็จับปรับตามข้อกำหนดของกฎหมายได้ ซึ่งขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กระทบเพียง กทม.แต่ยังกระทบการทำงานของท้องถิ่นอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการดูแลจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของ กทม. ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ด้านลบ
-การแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับใหม่ปรับเปลี่ยนอำนาจของ ผว.กทม.ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานดังกล่าวโดยกำหนดให้ผู้ที่เป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่” มีเพียงปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพฯ จะเหลือเพียง ป.กทม. รป.กทม. ผอ.เขต ผช.ผอ.เขต และหัวหน้าฝ่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผอ.เขต ได้เพียงคนเดียว จากเดิมที่มีเทศกิจปฏิบัติงานทั่วกรุงเทพฯ 50 เขต ปริมาณ 2,000 คน ซึ่งอาจกระทบกับโครงการจัดระเบียบทางเท้า ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเสนอขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

 

11.จัดระเบียบคลอง รอบกรุง-พัฒนาเส้นทางล่องเรือ
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายประเมิน ไกรรส ผอ.เขตพระนคร กล่าวว่า เขตพระนครสำรวจคลองรอบกรุง ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อตั้งแต่บริเวณป้อมพระสุเมรุ-คลองโอ่งอ่างออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งบางจุดพบมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลอง จึงได้ออกคำสั่งทางปกครอง ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองรอบกรุงคลองโอ่งอ่างภายใน 30 วัน ซึ่งได้แจ้งต่อผู้รุกล้ำเรียบร้อยแล้ว หากภายในระยะเวลาที่กำหนดยังไม่รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองออกทั้งหมด เขตจะเข้ารื้อถอนประมาณกลางเดือน ก.พ.นี้ โดยจะพัฒนาพื้นที่คลองโอ่งอ่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขตฯ ซึ่งได้วางแนวทางนำเรือมาล่องเที่ยวชม 2 ป้อมระหว่างป้อมพระสุเมรุ-ป้อมมหากาฬ ระยะทาง 1 กิโลเมตรโดยอยู่ระหว่างเสนอโครงการล่องเรือต่อผู้บริหาร กทม.และวางแนวทางร่วมกับ สวท.เพื่อดำเนินการภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเชื่อมต่อการเดินทางรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่คลองรอบกรุง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. พิจารณาปรับค่าธรรมเนียมขยะให้สอดคล้องกฎหมายใหม่
www.facebook.com/greennewstv
https://www.facebook.com/greennewstv/photos/a.226737737399571.53423.223935874346424/1376455212427812/?type=3&comment_id=1376576125749054
17 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 53 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. จะพิจารณาปรับแก้ข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่กำหนดอัตราสูงสุดครัวเรือนละ 350 บาท/เดือน แต่ต้องมีการจัดการที่ดี จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรจัดเก็บตามปริมาณขยะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ
- ร้อยละ 47 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดครัวเรือนละ 350 บาท/เดือน ใช้ฐานอะไรในการคำนวณ ซึ่งเห็นว่าเป็นอัตราที่สูงเกินไปและเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ทั้งที่ควรเป็นบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานรัฐ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับกรณีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน

 

2. คนพิการรวมตัวฟ้อง กทม. สร้างลิฟต์สถานีรถไฟฟ้าไม่เสร็จ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/578474542335079/posts/653316364850896
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น แต่ปัจจุบันมีหลายสถานีที่คนปกติเข้าไปใช้บริการ รวมทั้งบางจุดทางไปลิฟต์ลำบากต้องข้ามถนน ขึ้นบันได มีร้านค้าตั้งกีดขวางเต็มพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การสร้างลิฟต์เพิ่มในภายหลังต้องใช้เวลานาน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่
- ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ฟ้องร้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหาย กรณี กทม. สร้างลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS 23 สถานี ตามคำสั่งศาลปกครองไม่เสร็จตามกำหนดนั้น รวมทั้งขอให้ประชาชนรวมตัวฟ้องร้องกรณีเกิดความบกพร่องอื่นๆ ด้วย เช่น ถนนเป็นหลุมบ่อ ทางเท้าชำรุด ไฟฟ้าส่องสว่างดับ เนื่องจากเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการสร้างลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ

 

3. ความเหมาะสมของทางจักรยานในกรุงเทพฯ
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36025711
60 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 84 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ความเหมาะสมของการจัดทำทางจักรยานในกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเลือกพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ประชาชนมีระเบียบวินัยจราจร และเมื่อระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพฯ มีความสมบูรณ์ การเดินทางด้วยจักรยานจะมีความเหมาะสมมากขึ้นในการเชื่อมต่อการเดินทาง
- ร้อยละ 16 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดทำทางจักรยานไม่เหมาะสมกับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน มีฝุ่นละออง ขนาดถนนไม่สม่ำเสมอ รวมถึงสภาพผังเมืองที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานได้

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
3 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการรายวัน 360?
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตครบ 100 วัน โดยมีคณะผู้บริหาร าราชการ และลูกจ้าง กทม. ตำรวจนครบาล สน.พลับพลาไชย1, 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ วัดมังกร กมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาแบบไทย-จีน มีพระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารและการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2.ปรับระบบบริการอาหารที่สนามหลวง
2 ฉบับสำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) จิตอาสา และมูลนิธิต่าง ๆ ที่นำอาหารมาแจกจ่ายให้ประชาชนในเต็นท์บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อพิจารณาแนวทางปรับระบบการให้บริการอาหารและน้ำดื่มบริเวณสนามหลวงว่า จะมีการย้ายเต็นท์ประกอบอาหารออกนอกพื้นที่สนามหลวงทั้งหมดภายในวันที่ 22 ม.ค.นี้
โดยกระทรวงต่าง ๆ จะเข้ามาช่วยประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.60 แต่ละเดือนจะมี 3 กระทรวงที่รับผิดชอบ ซึ่งจะปรุงอาหารในพื้นที่ของแต่ละกระทรวง แล้วนำมาส่งในจุดพักคอยบริเวณสนามหลวง โดยเน้นการทำอาหารเมนูทานง่ายและไม่ต้องมีเครื่องปรุง รวมถึงอาหารสำหรับชาวมุสลิมและเด็กใส่ในภาชนะที่เป็นจาน หรือถ้วยกระดาษเพื่อลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร ซึ่งแต่ละกระทรวงจะจัดเจ้าหน้าที่ 150 คน เป็นทีมงานหลัก เพื่อช่วยบริการประชาชนตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น.ส่วนการแจกอาหารในพื้นที่ จะแจกอาหารวันละ 50,000 ชุด แบ่งเป็น 3 เวลา ประกอบด้วย เวลา 06.00 น., 11.00 น. และ 17.00 น. ด้านการบริการน้ำดื่มจะมีการแจกวันละ 70,000 ขวด โดยน้ำดื่ม 1 ขวด/คน และให้เก็บขวดน้ำดื่มติดตัวและเติมน้ำในจุดเติมน้ำ

-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่สนามหลวง เพื่อกำจัดเศษอาหาร หรือขยะที่เข้าไปติดบริเวณท่อระบายน้ำ ซึ่ง กทม.มีการทำความสะอาดเป็นประจำอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับปริมาณของขยะ ทั้งนี้ กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.จะมีการทำความสะอาดทั้งพื้นผิวถนน ทางเท้า บำรุงรักษาต้นไม้ท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดบริเวณจุดพักคอยทั้งหมด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การปรับระบบการให้บริการอาหารและน้ำดื่มบริเวณสนามหลวง

 

3.เปิดหอสมุดเมือง เม.ย.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า กทม. ได้เร่งปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน เพื่อเปิดเป็นหอสมุดเมืองเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเปิดให้บริการต้นเดือน เม.ย.นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.แต่หากต้องการยืมหนังสือจะเก็บค่าสมาชิกเริ่มต้น 5-25 บาท ส่วนการบริหารจัดการดูแลพื้นที่หอสมุดเมือง กทม. จะเปิดรับอาสาสมัครผู้สูงอายุที่มีความพร้อมเข้ามาดูแลงานส่วนต่าง ๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการอ่านในเด็ก เยาวชน และประชาชน
-การปฏิบัติตามพันธกิจกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

4.ส.ก.แนะจัดอาหารมีคุณภาพให้นักเรียน รร.กีฬา กทม.
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายภาส ภาสสัทรา ส.ก. กล่าวในการประชุมสภา กทม.ว่า ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้ กทม.จัดอาหารที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอให้นักเรียนโรงเรียนกีฬา กทม. เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนกีฬา กทม. ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนกีฬา กทม.ศูนย์ดินแดง บางมด และหนองจอก แจ้งว่าจัดอาหารไม่เพียงพอ อาหารที่จัดให้แต่ละมื้อ มีสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ทำให้มีผลต่อการพัฒนาทางร่างกายของนักเรียน ซึ่งอาจส่งผลให้โรงเรียนกีฬา กทม. ไม่ประสบผลสำเร็จ

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ผู้บริหาร กทม.ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึ่งได้มอบหมายให้ สวท.ที่เป็นผู้ดูแลเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกีฬา กทม.มีร่างกายที่แข็งแรง และมีการพัฒนาทางด้านร่างกายที่เหมาะสม


ผลกระทบ
ด้านลบ
-จากการตรวจสอบพบปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ที่ได้รับการประมูลให้ดำเนินการเรื่องอาหารให้แก่โรงเรียนกีฬา กทม. ทั้ง 3 แห่ง แจ้งว่าจำนวนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดการด้านอาหารให้แก่นักเรียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬา กทม.

 

5.บิ๊กคลีนนิ่งคลองเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่ามีแนวคิดจัดทำโครงการบิ๊กคลีนนิ่งคลองในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ซึ่งเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เก็บกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาการเกิดไฟไหม้หญ้า รวมถึงตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่ให้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

6.ส่งรถดับเพลิงเฝ้าจุดเสี่ยงไฟไหม้ช่วงตรุษจีน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวว่า สปภ. ได้เตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันสาธารณภัย ที่ สปภ. กทม. ซึ่งเทศกาลตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ม.ค. กทม.ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ข้อปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยให้แก่เจ้าของสถานประกอบการและประชาชน จัดชุดปฏิบัติการประจำจุดเสี่ยงต่างๆ จัดชุดตรวจดูแลความปลอดภัย พร้อมรถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ทีมกู้ภัยประจำสถานีดับเพลิง และจุดเฝ้าระวัง 35 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้จัดรถดับเพลิงเข้าไปจอดประจำการในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีนและย่านชุมชนที่มีลักษณะแออัดหนาแน่นมีลักษณะเป็นไม้เก่า และพื้นที่เสี่ยง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ด้านลบ
-จุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาทิ ย่านเยาวราช สำเพ็ง วงเวียนใหญ่ ประตูน้ำ ปทุมวัน คลองเตย วัด และศาลเจ้าสำคัญข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2560 ของ กทม.

 

7.สธ.-สปสช.-กทม.ร่วมจัดระบบบริการดูแลสุขภาพประชาชน
2 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.พร้อมด้วยนางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวหลังหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลสุขภาพประชาชนว่า สธ.จะเพิ่มการทำงานร่วมกับ กทม. โดย 1) ตั้งคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ และให้ กทม.ร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนกลาง ร่วมกับ สธ. สปสช.และภาคีเครือข่ายสุขภาพ 2) พัฒนาระบบบริการ ระบบส่งต่อการจัดการข้อมูล การบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน และสร้างนวัตกรรมการจัดระบบบริการประชาชนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมทั้งเตรียมขยายระบบไปยัง รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.ตากสิน และ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ขณะที่ สปสช.จะขยายครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการบริการในแบบเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน และ กทม. (Public Private Partnership) มีโรงพยาบาลใหญ่เป็นแม่ข่ายดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีคลินิกเอกชนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น ทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 68 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต ให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริการร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. คนพิการฟ้อง กทม.สร้างลิฟต์สถานีรถไฟฟ้าไม่เสร็จ
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/Posttoday?fref=nf
19 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการที่เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้จะรวมตัวไปฟ้องศาลแพ่งในวันที่ 20 ม.ค.นี้ เพื่อเรียกค่าเสียหายกรณี กทม. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่ระบุให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ โดยเฉพาะการสร้างลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS 23 สถานี ภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ม.ค.58 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนั้น เหตุใด กทม. จึงใช้เวลาในการดำเนินการนานมาก ทำให้ผู้พิการได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ ซึ่ง กทม. ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้พิการ
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรเร่งรัดแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การก่อสร้างลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า

 

2. เร่งปรับภูมิทัศน์เมือง
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
36 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 92 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต การพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณอาคาร FYI Center เขตคลองเตย ซึ่งมีความทันสมัยอย่างมาก ขณะที่ด้านข้างเป็นตลาดคลองเตยและด้านหลังเป็นคลองที่มีน้ำเน่าเสีย จึงถึงเวลาแล้วที่ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองทั้งทางเท้าและคูคลองให้สอดรับกับการพัฒนาของเมือง
- ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ปลูกฝังระเบียบวินัยในเด็กเยาวชนอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดระเบียบชุมชนแออัดในย่านเศรษฐกิจของเมือง ทำทางเท้าให้กว้าง สะอาด สวยงาม เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิใช้พื้นที่สาธารณะได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตคลองเตย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัด Big Cleaning สนามหลวง 20-21 ม.ค.นี้
8ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ตามที่สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ครบรอบสวรรคต 100 วัน ในวันที่ 20-21 ม.ค.นั้น กทม.จึงกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง ทั้งพื้นผิวถนน ทางเท้า บำรุงรักษาต้นไม้ ท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดบริเวณจุดพักคอยทั้งหมด โดยจะเริ่มล้างท่อระบายน้ำตั้งแต่กลางคืนของวันที่ 19 ม.ค.จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม โดย กทม. จะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวในเวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 ม.ค. 60

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.กล่าวว่า แผนงาน Big Cleaning Day ครั้งนี้ จะใช้รูปแบบเดียวกับวันที่ 1-2 ธ.ค.59 เริ่มจากล้างท่อระบายน้ำ กำจัดหนูและแมลงสาบ ก่อนเริ่มกิจกรรม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์ที่สายด่วน กทม. 1555 นอกจากนี้ หากผู้ใดมีความสามารถซ่อมแซม ไฟฟ้า และประปา สามารถแจ้งได้ เพื่อจะได้ให้ช่วยดูแลระบบตามความสามารถที่ถนัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดตามเส้นทางสนามหลวงและบริเวณโดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามของเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 20-21 ม.ค.นี้

 

2.พิจารณาปรับค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวกรณี นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก.เสนอญัตติในการประชุมสภา กทม.ขอให้ กทม.ปรับปรุงข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ว่า จากกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ก.ย.59 ที่ผ่านมา กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 65 บาท/ครัวเรือน/เดือน และจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย 155 บาท/ครัวเรือน/เดือน อัตรารวมทั้งสิ้น 220 บาท/ครัวเรือน/เดือน และต่อมาในวันที่ 15 ม.ค.60 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 มีค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยที่ 150 บาท/ครัวเรือน/เดือน และเก็บค่ากำจัดมูลฝอยที่ 200 บาท/ครัวเรือน/เดือน อัตรารวมทั้งสิ้น 350 บาท/ครัวเรือน/เดือน เป็นอัตราต่างกันของกฎหมาย 2 ฉบับ กทม. จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ในการดำเนินการร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งสองฉบับและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 ขยะบ้านไม่เกิน 20 ลิตร/วัน จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท/เดือน ทำให้ กทม.จัดเก็บได้เพียง 500 ล้านบาท/ปี ขณะที่ต้องใช้งบฯ จัดเก็บและกำจัดไม่ต่ำกว่า 6,500 ล้านบาท/ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับกรณีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน

 

3.สภา กทม.ตรวจสอบการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็ก
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายพรชัย เทพปัญญา ส.ก.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงผลการตรวจสอบการจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กของ กทม. ซึ่งประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ มีข้อสงสัยถึงความคุ้มค่าของงบประมาณว่า จากการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในปี 56 เพื่อจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็ก 20 คัน รถดังกล่าวถือเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดลักษณะเฉพาะด้าน ซึ่งไม่เคยมีหน่วยราชการใด ๆ ของประเทศจัดซื้อมาก่อน โดย กทม. สืบราคากลางรถกู้ภัยผ่านผู้ประกอบการ 3 บริษัท ที่มีการนำเสนอราคาแยกเป็นรายการต่าง ๆ อย่างชัดเจนตามคุณสมบัติของรถที่กำหนดใน TOR แต่ไม่ได้ใช้ราคาของรถกู้ภัยดังกล่าวจากบริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุด

-นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนกิจการที่เป็นของคนไทย แต่การสั่งประกอบรถกู้ภัยดังกล่าวเป็นการสั่งประกอบจากต่างประเทศ ทั้งที่สามารถสั่งประกอบในประเทศไทยได้โดยมีหลาย ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเทียบเท่ากัน ขณะเดียวกันตามข้อกำหนด TOR มีการกำหนดคุณสมบัติบริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตและมีประสบการณ์การทำงานด้านดังกล่าว แต่บริษัทที่ได้รับงานไม่ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านรถกู้ภัยใด ๆ และมีการแก้ไขสัญญาในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชนคณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอให้ กทม. เร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและควรกำหนดแนวทางการจัดซื้อรถดับเพลิงที่ทำให้ กทม. ได้รับประโยชน์สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินโครงการต่างๆ ของ สภา กทม. เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ กทม.
ด้านลบ
-ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดแนวทางการจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กของ กทม.

 

4.นโยบายจัดระเบียบทางเท้า
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผช.ลผว.กทม.และรองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เน้นย้ำแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าและสิทธิในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหาพื้นที่ขายที่เหมาะสมในพื้นที่จัดระเบียบ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม เช่น บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสยามสแควร์ แต่ในพื้นที่ที่ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ กทม.จะยึดมาตรการเดิมที่เคยปฏิบัติคือ จะอนุญาตให้ประชาชนค้าขายได้แต่ต้องจัดระเบียบผู้ค้า

-สำหรับจุดผ่อนผันบางจุดที่ยังอนุญาตให้ค้าขายได้ หากไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องความสะดวกในการสัญจร หรือความสะอาด กทม.จะไม่เข้าไปบีบบังคับให้ผู้ค้าออกจากพื้นที่ เว้นแต่ในอนาคตซึ่งอาจมีขยายตัวของเมือง หรือแนวรถไฟฟ้าอาจต้องห้ามขายของบริเวณดังกล่าว ยืนยันนโยบายการจัดระเบียบของ กทม.ยึดหลักความจำเป็นและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนส่วนรวม


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.คนพิการเตรียมฟ้อง กทม. สร้างลิฟต์สถานีรถไฟฟ้าล่าช้า
2 ฉบับมติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ กล่าวว่า วันที่ 20 ม.ค.นี้ เครือข่ายฯ จะรวมตัวกันไปฟ้องศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหายกรณี กทม.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง ที่ระบุให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โดยเฉพาะการสร้างลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS 23 สถานี ภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ม.ค.58 เนื่องจากขณะนี้ ผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่การก่อสร้างมีความคืบหน้าเพียงโครงร่างการก่อสร้างเท่านั้น ขณะที่ กทม.ประกาศจะสร้างให้เสร็จภายในเดือน ก.ย.59 จึงต้องทวงถามอีกครั้งและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก กทม.

-ในวันที่ 20 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. กลุ่มมนุษย์ล้อคนพิการกว่า 30 คน จะรวมตัวที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุทธิสาร เพชรบุรี ห้วยขวาง พระรามเก้า และศูนย์วัฒนธรรม เพื่อโดยสารไปรวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว ชั้นพื้นดิน ประตู 4 เวลา 10.00 น. ก่อนเดินทางไปยื่นฟ้องที่ศาลพร้อมกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กทม.ไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองที่ระบุให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โดยเฉพาะการสร้างลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS ภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 ม.ค.58 ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเร่งรัดก่อสร้างลิฟต์โดยสารผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า BTS และการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด

 

6.ล้อมรั้วสนามหลวงฝั่งทิศใต้สร้างพระเมรุมาศ
10 ฉบับ สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า กทม.ได้ส่งมอบพื้นที่ฝั่งทิศใต้จนถึงถนนเส้นกึ่งกลางท้องสนามหลวงให้กรมศิลปากรแล้ว และได้ล้อมรั้วเป็นพื้นที่ดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศเสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างปรับระดับหน้าดินทั้งหมดให้เสมอกัน เพื่อรองรับการจัดทำผังเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ส่วนการจัดสร้างโรงขยายแบบโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์โรงหล่อประติมากรรมลงสีพ่นสี คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรได้วางแผนจะทำพิธีบวงสรวงการก่อสร้างในเดือน ก.พ. จากนั้นจะประกอบพิธีลงเสาเอกพระเมรุมาศ เริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน การจัดพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

7.คดีทุจริตสอบนายสิบตำรวจ บช.น.
7 ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า,ข่าวสด, คม ชัด ลึก, ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
-พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบตำรวจสังกัด บช.น.ว่า ขณะนี้มีนักศึกษาที่ถูกออกหมายจับและนายจิระพจน์ พลายด้วง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตปทุมวัน มาพบพนักงานสอบสวนแล้วรวม 37 คน และมีนักศึกษาส่งหนังสือมาขอเลื่อนการสอบสวน เนื่องจากติดสอบและอยู่ต่างประเทศ 5 คน ยังไม่ติดต่อพนักงานสอบสวนอีก 10 คน หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะกำหนดระยะเวลาการเข้ามอบตัว ส่วนการสอบสวนนายจิระพจน์ พลายด้วง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตปทุมวัน ช่วงแรกผู้ต้องหาปฏิเสธ แต่ช่วงหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นจึงให้ประกันตัวด้วยเงินสด 150,000 บาท หลังจากนี้ จะขยายผลจับกุมไป 2-3 กลุ่ม ส่วนการขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ลอกข้อสอบอีก 100 คน เจ้าหน้าที่ได้ขออำนาจศาลแล้ว แต่ศาลให้หาหลักฐานเพิ่มเติม จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนขอหมายจับอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านลบ
-การตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกของ บช.น.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเตรียมการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากร กทม. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบของ บช.น.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับปรุงทางเท้าแถวแยกอโศก
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
123 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การซ่อมแซมและปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ อาทิ บริเวณแยกอโศก อ่อนนุช รามคำแหง ลาดพร้าว 94-98 หน้าสำนักงานเขตราชบูรณะ ยังใช้กระเบื้องคุณภาพต่ำ ไม่มีการปรับเกลี่ยพื้นให้เรียบ บางจุดมีการผสมปูนบนถนน ซึ่งเชื่อว่าใช้งานได้ไม่นานก็พัง ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงอีก
- ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุหนึ่งที่ทางเท้าชำรุดง่าย เพราะร้านค้าบนทางเท้าเทน้ำลงไป รวมทั้งการจอดและขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตลอดจนการขุดเจาะทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ขณะที่ กทม. ควรเลือกใช้วัสดุปูพื้นทางเท้าที่คงทนแข็งแรง ล้างทำความสะอาดง่าย และสวยงาม หรือเปลี่ยนมาใช้วิธีการเทคอนกรีตแทน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการทำทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
36 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท ตั้งกระทะและอุปกรณ์ทำการค้ากีดขวางทางสัญจร ทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานเขตราชเทวีและเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เพื่อแก้ปัญหาผู้ค้าบนทางเท้า กทม. ควรจัดการรณรงค์ ไม่ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า รวมถึงดำเนินการจับปรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า รวมถึงการตรวจสอบและแก้ปัญหาผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินหน้าเขื่อนริมคลองลาดพร้าว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองลาดพร้าวและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองว่า กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในแนวคลองที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากติดปัญหาข้อจำกัดด้านการลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ เนื่องจากบางจุดมีบ้านเรือนรุกล้ำพื้นที่ยังไม่ยินยอมรื้อย้ายออกจาก จุดก่อสร้าง อีกทั้งบางจุด กทม.ต้องตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนและประสานหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคเพื่อเร่งย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ออกจากแนวก่อสร้างแต่จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในปี 62

-พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวบางจุดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงได้ เนื่องจากติดปัญหาที่ดินไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย กทม.จึงทำเรื่องขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งยกเว้นกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ใน 3 กรณี คือ (1) ระยะร่นอาคารซึ่งตามกฎหมาย โดยขอยกเว้นในจุดดังกล่าวให้เหลือระยะร่นจากแนวคลองเพียง 2 เมตร (2) การยกเว้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยในคลองลาดพร้าวเป็นรูปแบบอาคารสูงเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ (3) การยกเว้นตามข้อกำหนดของกฎหมายผังเมืองรวม เนื่องจากบางจุดมีการกำหนดสีของผังเมืองห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภทจึงต้องขอยกเว้น เพื่อให้สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนริมคลองลาดพร้าวได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว เพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่คลองสาธารณะและช่วยเพิ่มเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
ด้านลบ
-ขณะนี้ยังมีชุมชนก่อสร้างบ้านรุกล้ำคลองกว่า 50 ชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อรื้อย้าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

2.แผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้เป็นเมืองสมาชิกเครือข่ายของโครงการ 100 Resilient Cities (100RC) และได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ พร้อมระบุแนวทางแก้ปัญหา 97 โครงการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เมืองปลอดภัย น่าอยู่ และยั่งยืนสำหรับทุกคน"

-แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ และจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมเสนอมาตรการที่อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมาตรการประกอบด้วย แนวยุทธศาสตร์หลักที่สัมพันธ์กัน 3 ด้าน คือ (1) การยกระดับคุณภาพชีวิต (2) การลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความ สามารถในการปรับตัว (3) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ กทม.เตรียมประกาศแผนยุทธศาสตร์ Resilient Bangkok Strategy ในเดือน ก.พ.60 และจะดำเนินการตามแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯในด้านต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร

 

3.ยึดแนวพระราชดำริ-อนุรักษ์พันธุ์พืช
3 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ว่า กทม.รับสนองพระราชดำริโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.46 และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ได้จัดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย กทม. "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสามารถจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่เขตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับใช้วางแผนพัฒนา กทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่เขตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

4.เครือข่ายสลัม 4 ภาค เรียกร้องแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย
2 ฉบับ ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณีเครือข่ายสลัม 4 ภาค เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ กทม.ดูแลว่า กทม. จะให้ ผอ.เขต เข้าร่วมในคณะทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการร่วมกัน ส่วนการส่งมอบพื้นที่ตามนโยบายโฉนดชุมชนจะตั้งคณะทำงานร่วม โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ทปษ.ของ ผว.กทม. และนายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผช.ลผว.กทม. และ สนน.อยู่ในคณะทำงาน เพื่อติดตามการส่งมอบพื้นที่ต่อไป

-นางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม4 ภาค กล่าวว่า ปัจจุบันชุมชนคลองเป้ง เขตวัฒนามี 48 ครอบครัว ซึ่งขอให้ชะลอการรื้อที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งขอเวลาพัฒนาที่อยู่อาศัย 18 เดือน ส่วนชุมชนลาดบัวขาว เขตสะพานสูง มี 62 ครอบครัว ขอให้พิสูจน์สิทธิที่ดินที่เกิดข้อพิพาท รวมทั้งขอให้เขตมาเป็นพยาน เพื่อแจ้งต่อศาลถึงกระบวนการพิสูจน์สิทธิ ขณะที่ชุมชนคลองตาเริง (อยู่เย็น) เขตลาดพร้าว มี 39 ครอบครัว ขอเวลาเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย 18 เดือนเช่นกัน รวมทั้งแบ่งปันที่ดิน 3 ไร่ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ตามโครงการบ้านมั่นคง ตลอดจนช่วยดูแลสวนสาธารณะให้กับเขต และชุมชนคลองแบนตาโพ เขตคลองสามวา ปัจจุบันมี 25 ครอบครัว ขอความช่วยเหลือในการสมทบซื้อที่ดินร้อยละ 10 ในการขอสินเชื่อซื้อที่ดินแห่งใหม่ ขณะที่อีก 4 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ เขตวัฒนา (2) ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง (3) ชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว และ (4) ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม ได้ติดตามการส่งมอบพื้นที่ตามนโยบายโฉนดชุมชน โดยขอให้เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดการที่ดินตามนโยบายโฉนดชุมชน ขณะที่ชุมชนบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ขอแบ่งปันที่ดินเพื่อเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ กทม.ดูแล


รายละเอียด
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ปัญหาชุมชมแออัดที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ กทม.ดูแล

 

5.เสนอสภา กทม.พิจารณาปรับขึ้นค่าขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสภา กทม. กล่าวว่า วันที่ 18 ม.ค.นี้ ได้เตรียมยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม.เพื่อให้ผู้บริหาร กทม.พิจารณาเรื่องการปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย เนื่องจาก พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 60 ที่ผ่านมากำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บค่าธรรมเนียมอัตราค่าเก็บขยะใหม่ทั่วประเทศครัวเรือน ไม่เกิน 120 กก.หรือ 600 ลิตร ให้จัดเก็บ 150 บาท/เดือน กทม.จึงต้องปรับปรุงข้อบัญญัติเดิมให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักในการจัดเก็บขยะตามปริมาณที่ทิ้งจริงตามกรอบที่ พ.ร.บ.ฉบับใหม่กำหนด โดยผู้บริหาร กทม.จะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและทำให้ กทม.เสียประโยชน์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงข้อบัญญัติดังกล่าว จะทำให้ กทม.ไม่ต้องแบกรับภาระค่าจัดการขยะจำนวนมากและจะทำให้ประชาชนลดการผลิตขยะ ซึ่งจะช่วยลดภาระการจัดเก็บในระยะยาว
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยของ กทม.ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ด้านลบ
-อัตราค่าจัดเก็บขยะ 20 บาท/เดือน กทม.จัดเก็บมาตั้งปี 35 ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มานานกว่า 20 ปี แล้ว ซึ่งปัจจุบันเก็บค่าจัดเก็บขยะได้เพียง 500 ล้านบาท/ปี ถือว่าขาดทุนกว่า 6,000 ล้านบาท
-ปัจจุบัน กทม.ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปไม่สอดคล้องกับปริมาณที่แท้จริงและมูลค่าการจัดการที่ต้องแบกรับ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560

 

6.เปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ พ.ค.นี้
2 ฉบับ ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) เขตจตุจักรว่า ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ยังเหลือระยะทางเจาะอุโมงค์ไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 100 เมตร รวมถึงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งหมดตามแผนที่วางไว้ โดยอาจเปิดใช้งานช่วงปลายเดือน เม.ย. หรือต้นเดือน พ.ค.นี้

-ส่วนการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ สนน. ประเมินหากปริมาณฝนตกลงมาในระดับ 60 มิลลิเมตร จะไม่มีปัญหา แต่หากมีฝนระดับ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องใช้เวลาในการระบายซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้กำชับให้แก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและดำเนินการทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต บางซื่อ พญาไท จตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง 6 จุด บนถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสนข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

 

7.อุทธรณ์คำสั่งระงับใช้อาคารตลาดประชานิเวศน์ 1
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า จากกรณีอาคารพาณิชย์ข้างตลาดประชานิเวศน์ 1 19 กลุ่มอาคาร 177 ห้อง เกิดการทรุดตัวและบางอาคารถล่มลงมา ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเขตจตุจักรได้ออกคำสั่งระงับใช้อาคารทั้งหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 59 แต่ขณะนี้มีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ 44 ราย ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้เหตุผลอาคารยังมีความแข็งแรงสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานเขตจตุจักรจึงยังไม่สามารถสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารดังกล่าว พบอาคารมีการเอียงเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยและความเสี่ยงในอาคารพังถล่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยทั้ง 177 ห้อง ย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งเขตฯ พร้อมช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ

-นายไชยณัฐ เจติยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานตลาด กทม. (สงต.) กล่าวว่า อาคารชุมชนหลังตลาดประชานิเวศน์ 1 เป็นอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตลาด กทม. มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่ง สงต. ได้บอกเลิกสัญญาเช่าให้ผู้เช่าอาคารย้ายออกจากพื้นที่และ ไม่เก็บค่าเช่าอาคารทั้ง 177 ห้อง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 58 แต่จนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านย้ายออกไปแล้วเพียง 55 ห้อง จึงขอให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยและย้ายออกโดยเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยอาคารในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ข้างตลาดประชานิเวศน์ 1 44 ราย ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งระงับใช้อาคารต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณา เขตฯ จึงยังไม่สามารถสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ข้างตลาดประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม.กำชับ 9 แผนป้องกันน้ำท่วม
5 ฉบับ คม ชัด ลึก, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. สั่งการให้ กทม.ติดตามสถานการณ์ฝนและเตรียมพร้อมรับมือฝนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 15-17 ม.ค.นี้ ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยในการเตรียมพร้อม ได้สั่งการให้ สนน. และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตติดตามสถานการณ์ฝนและปฏิบัติการตามแผนการป้องกันน้ำท่วมที่ได้วางไว้อย่างทันที จึงขอให้ประชาชนวางใจ กทม.ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ คูคลอง และแม่น้ำ และรักษาสุขภาพโดยการป้องกันโรคอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ด้วย

-แผนการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองของกรุงเทพฯ กทม.ร่วมกับกรมชลประทานที่จะนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทางคลองหกวาสายล่าง คลองบางเขน และคลองบางซื่อ กลับเข้ามาไหลเวียนในคลองลาดพร้าว ตามแนวทางน้ำดีไล่น้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น ซึ่ง กทม.จะดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 5 วัน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเริ่มต้นที่ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ไหลเวียนตลอดความยาวคลองลาดพร้าวกว่า 20 กิโลเมตร และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง บริเวณปากคลองพระโขนง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามสถานการณ์ฝนและดำเนินการตามแผนการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.มอบโอวาท นร.กทม. มุ่งมั่นใจตั้งใจเรียนเป็นคนดีและมีจิตอาสา
5 ฉบับ สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ศาลาว่าการ กทม.ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงต้องมีจิตอาสา เพราะเด็กและเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญของพลเมืองที่ดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในการพัฒนาและผลักดันความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยเด็กทุกคนต้องขยันศึกษาหาความรู้ และรู้จักอดออม ตลอดจนยึดมั่นในประชาธิปไตย พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเพื่อที่จะสามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


ผลกระทบ
-การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของ กทม.ประจำปี 2560


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ของ กทม.

 

3.กทม.จับมือจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งทั่วกรุง
5 ฉบับ มติชน, New)108, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการเปิดกิจกรรม บางกอก บิ๊กคลีนนิ่ง (Bangkok Big Cleaning) กรุงเทพฯ เมืองสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ว่า กทม.ร่วมกับจิตอาสา นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะผู้บริหารและบุคลากร กทม.ทำความสะอาด สกายวอล์กรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สะพานลอยคนเดินข้ามบนถนน 3 จุด หลัก คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบริเวณโดยรอบ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) ต่อเนื่องถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ข้างหอนาฬิกา) ถนนรามคำแหง ต่อเนื่องสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนรามคำแหงและถนนลาดพร้าวตลอดสาย เพื่อล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนทุกสายทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 688 แห่ง รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ และจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning” กรุงเทพฯ เมืองสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เปิดให้บริการหอสมุดเมืองส่วนแรก ม.ค.นี้
2 ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า จากที่ กทม.ได้เช่าพื้นที่อาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเป็นหอสมุดเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร โดยงานคืบหน้าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ตามสัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 60 อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น กทม. จะเปิดพื้นที่ชั้น 3 ให้เป็นส่วนอาคารจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณีกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเร่งปรับปรุงและเปิดให้บริการภายในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนการปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ จะเร่งให้เสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานได้ภายในเดือน มี.ค. 60 ส่วนการบริหารจัดการจะพิจารณาอีกครั้งจะดูแลในรูปแบบมูลนิธิ หรือให้ สวท.เป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินพันธกิจตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก
-การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

5.โรงงานยาสูบเตรียมมอบพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข ผช.ลผว.กทม. กล่าวกรณีโรงงานยาสูบมีแผนจะย้ายออกจากพื้นที่คลองเตยไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และจะมอบพื้นที่ให้ กทม.นำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ว่า กทม.อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนพื้นที่รวมถึงรอแผนการย้ายออกของโรงงานยาสูบที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน สสล.จะศึกษาโครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคู่กันไประหว่างรอความชัดเจนจากโรงงานยาสูบ

-ก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์ได้พัฒนาพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ให้เป็นสวนสาธารณะและมอบให้ กทม.เป็นผู้ดูแลนอกจากนี้มีบึงรับน้ำด้านหน้าอีกกว่า 100 ไร่ คาดพื้นที่ที่โรงงานยาสูบจะคืนให้จะเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณกว่า 300 ไร่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เดิมพื้นที่โรงงานยาสูบมีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เมื่อปี 47 ได้คืนพื้นที่ในสวนเบญจกิติประมาณ 110 ไร่ให้ กทม. ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ และเปิดให้ประชาชนใช้ตั้งแต่ปี 49 เป็นต้นมา หากโรงงานยาสูบคืนพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่า 300 ไร่ กรุงเทพฯ จะมีสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่กว่าสวนลุมพินีเพิ่มขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ

 

6.เตรียมขยายท่อระบายน้ำ 11 ถนนสายหลัก
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า กทม. อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำใหม่ บนถนนสายหลักที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ซึ่ง กทม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ (1) ถนนอโศกมนตรี (2) ถนนศรีอยุธยาต่อเนื่องถนนพระรามที่ 6 (3) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตร (4) ถนนสุขุมวิทซอย 31 และซอยสวัสดี (5) ถนนเอกมัย (6) ถนนทรงสวัสดิ์ ต่อเนื่องถนนเยาวราช และเจริญกรุง (7) ถนนสุขุมวิทซอย 4หรือนานาใต้ 8.ถนนสุขุมวิทซอย 14 (9) ถนนสุขุมวิทซอย 39 (10) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (11) ถนนสุขุมวิท บริเวณปากซอยลาซาลและซอยแบริ่ง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยจะแล้วเสร็จประมาณปี 62 ส่วนโครงการในระยะที่ 2 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) ถนนอู่ทองนอก บริเวณลานพระราชวังดุสิต (2) ถนนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (3) ถนนจันท์ (4) ถนนสุวินทวงศ์ และ(5) ถนนเพชรบุรี ช่วงหน้าสถานทูตอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างวางรูปแบบและศึกษารายละเอียด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

-การปรับปรุงท่อระบายน้ำ ดังกล่าวจะเป็นการวางท่อ บริเวณเกาะกลางถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50- 2เมตร ขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 5 เมตร ด้วยการใช้เทคนิคหัวเจาะแรงดัน โดยเปิดผิวหน้าดินในจุดที่จะทำเป็นบ่อรับน้ำเท่านั้น และใช้ระบบแรงดันเพื่อดันท่อวางไปตามแนวผิวจราจร ทำให้ไม่ต้องเปิดผิวหน้าดินไปตลอดแนว และจะก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพการะบายน้ำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ

 

7.ขยายพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน กทม. กล่าวว่า กทม.ได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงแหล่งรับน้ำในธรรมชาติ โดยเตรียมขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 2 โครงการ คือ (1) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง งบฯปี 60-62 คาดแล้วเสร็จปี 62 และ (2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม พื้นที่ห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงงบฯ ปี 60-62 คาดจะแล้วเสร็จในปี 62 หากแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองพื้นที่ อาทิ คลองลาดพร้าว และแสนแสบ ให้กลับมาใสสะอาด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงสามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด350,000 ลบ.ม./วัน ให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร
ด้านลบ
-ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนบำบัดโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงยังทำได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจาก มีน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 230,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้อยกว่าที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงจะสามารถรับได้คือ 350,000 ลบ.ม./วัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

 

8.พัฒนาเรือคลองผดุงฯรองรับให้บริการประชาชน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส กล่าวว่า หลังจาก กทม.เริ่มทดลองเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 พบมีผู้ใช้บริการ รวม 196,606 คนถือว่าให้ผลตอบรับที่ดี ซึ่ง กทม.ได้พยายามเดินเรือให้บริการเร็วขึ้น เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารให้ครอบคลุม โดยวันธรรมดาให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. มีเรือวิ่งทุกๆ 20 นาที ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. เรือให้บริการทุก 30 นาที

-สำหรับเรือลำจริงที่จะนำมาวิ่งในโครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมมีจำนวน 6 ลำ ทำมาจากไฟเบอร์ เรือมีขนาดกว้าง 2.5-3 เมตร ยาว 9.5-10 เมตร สามารถบรรจุผู้โดยสารได้รวม 40 คน โดยมีที่สำหรับ ผู้พิการและที่วางจักรยานด้วย คาดจะสามารถประกวดราคาจัดซื้อเรือได้ภายในเดือน มี.ค.60 จากนั้นจะเร่งรัดประกอบเรือ โดยใช้เวลาประกอบ 6 เดือน ส่วนการบริหารจัดการเดินเรืออยู่ระหว่างพิจารณาให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) บริหารจัดการเดินเรือในรูปแบบเดียวกับการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ทั้งนี้ เมื่อได้เรือมาแล้วในช่วงแรกจะเปิดทดลองฟรี จากนั้นจึงจะคิดค่าโดยสารในอัตรา 5-10 บาท ซึ่งจะสรุปค่าโดยสารที่เหมาะสมอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

 

9.ประชุมแผนรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย.กล่าวว่า วันที่ 16 ม.ค.นี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กำหนดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อเตรียมดำเนินการเข้าพื้นที่ โดยจะกำหนดวันที่จะเข้าพื้นที่ในเดือน ก.พ.นี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 กำชับให้ กทม. เน้นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจถึงการดำเนินการ ทั้งนี้ กทม.ได้เสนอแผนการรื้อถอนอาคารในพื้นที่เวนคืนบริเวณป้อมมหากาฬ เป้าหมายอาคาร 42 หลัง มีผู้อาศัยประมาณ 121 คน โดยมีแผนการปฏิบัติ ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แผนการเจรจา การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยชั่วคราวและที่อยู่ใหม่ การรื้อถอนขนย้ายและสิ่งของสัมภาระออกจากพื้นที่เวนคืน การรักษาความสงบเรียบร้อยและดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานรื้อถอนของเจ้าหน้าที่การป้องกันระวังเหตุรุนแรงจากประทัดและดอกไม้ไฟ การรักษาพื้นที่เพื่อการปรับปรุง ขณะที่ สน.สำราญราษฎร์ รับผิดชอบสืบสวนและจัดทำแผนกวาดล้างผู้กระทำความผิดต่าง ๆ ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยทั้งในลักษณะชั่วคราวและถาวร ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนการรื้อถอนอาคารในพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการรื้อถอนอาคารในพื้นที่เวนคืนบริเวณป้อมมหากาฬ
ด้านลบ
-จากการประเมินสถานการณ์หากเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬอาจมีการต่อต้านและขัดขวางการปฏิบัติงานรื้อถอนของเจ้าหน้าที่จากกลุ่มชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนประชาชนสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

 

10.ทุจริตการสอบนายสิบ
6 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจ บช.น. ว่า ศาลอนุมัติหมายจับแล้ว 52 ราย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้จ้างวาน และผู้รับจ้างทำข้อสอบ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่านี้ เบื้องต้น นายจิระพจน์ พลายด้วง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตปทุมวัน หัวหน้าขบวนการยังให้การภาคเสธ แต่เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์ทราบหาข้อมูลเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับใครอีกบ้าง ส่วนผู้ถูกออกหมายเรียกทั้งหมด 413 ราย จะตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้นัดหมายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 52 คนเข้าสอบปากคำในวันที่16 ม.ค.นี้ โดยตนจะเข้าสอบปากคำด้วยตนเอง

-พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า จะเรียกบุคคลที่ถูกออกหมายจับทั้งหมดมาพบพนักงานสอบสวน ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ โดยบุคคลที่มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับพิจารณาให้ประกันตัว หรือปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่หากไม่มาพบอาจจะต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไป หรือหากจับตัวมาได้จะไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาแตกต่างกันไปทั้ง 3 ข้อหาแล้วแต่ความผิดที่ตรวจพบ ขณะที่นายจิระพจน์ พนักงานสอบสวนได้เรียกมาสอบปากคำกว่า 10 ครั้งแล้ว ให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนมากขึ้น และทราบถึงเครือข่ายที่ร่วมกระทำความผิดมากพอสมควร


ผลกระทบ
ด้านลบ
-ภาพลักษณของ กทม. กรณีบุคลากร กทม. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกของ บช.น.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบของ บช.น.

 

11.สถานการณ์มลพิษไทย ปี 59
2 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงสรุปรายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี 2559 ว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตื่นตัวให้ความร่วมมือในการดูแลแหล่งน้ำมากขึ้นคุณภาพน้ำทะเลที่ชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพอากาศในภาพรวมค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในช่วง 10 ปีดีขึ้นและเริ่มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190,000 ตัน

-สำหรับการจัดการขยะที่ผ่านมา อปท. ให้บริการเก็บและนำไปกำจัด 13.6 ล้านตัน หรือร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและถูกกำจัดในสถานที่กำจัดอย่างถูกต้อง 9.59 ล้านตัน หรือร้อยละ 36 ส่วน การจัดการในอนาคตจะดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปี 59 - 64 เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการทั้งหมด ทั้งการแก้ปัญหาขยะตกค้าง การกำจัดอย่างถูกวิธี สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งมีเป้าหมายลดขยะให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี 60


ผลกระทบ
ด้านลบ
- ขยะมูลฝอยชุมชนในปี 59 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.04 ล้านตัน หรือประมาณ 74,073 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 58 ประมาณ 190,000 ตัน หรือร้อยละ 0.7 ปัจจุบันคนไทย 1 คน สร้างขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัม/ตัน/วัน จังหวัดที่มีขยะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ ประมาณ 4.20 ล้านตัน รองลงมาคือ ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ ขอนแก่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะของ กทม. และการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

12.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ฉบับใหม่
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสำคัญกำหนดให้ รมว.มหาดไทย (มท.) และ รมว.สาธารณสุขรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พ.ร.บ.ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว

-ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เว้นแต่การออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นอำนาจของ รมว.มท. การออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลาการจัดเก็บ ลักษณะการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งต้นทุนและความคุ้มค่าในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยก็ได้ โดยให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการท้าย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ.นี้แทน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจนำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้
ด้านลบ
-ปัจจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทำให้ขาดการบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต่ละประเภท อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เตรียมสร้างสกายวอล์กเชื่อมอุดมสุข–บางนา
www.facebook.com/home.co.th
hhtps://www.facebook.com/Homebuyerfanpage/posts/963920920408754?comment
_id=964337547633758
22 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.มีโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุข–สถานีบางนา ควรมีทางเลื่อนสำหรับ ผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งกวดขันดูแลไม่ให้มีผู้ค้าขึ้นไปตั้งวางสินค้ากีดขวางทาง
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างสกายวอล์กแสดงถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ซึ่งนอกจากจะสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ยังส่งผลต่อภูมิทัศน์ของเมืองด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ รวมทั้งการกวดขันดูแลไม่ให้มีผู้ค้าขึ้นมาตั้งวางแผงค้า

 

2. พื้นที่จัดระเบียบเริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/pg/saynostall/posts
57 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ ทางเท้าหลายพื้นที่ที่ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้วเริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ หน้าเมเจอร์ และโลตัสปิ่นเกล้า ประตูน้ำ หน้าบิ๊กซีราชดำริ ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี สุขุมวิท 1–21 สีลม ฯลฯ ซึ่งเกิดจากความมักง่ายขาด จิตสำนึก เห็นแก่ตัวทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สร้างความสกปรกและไม่เป็นระเบียบให้พื้นที่
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องจัดระเบียบการทำงานของสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ โดยหากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด รวมทั้งพิจารณาเพิ่มโทษจับปรับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า ให้รางวัลนำจับกับประชาชนที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ปรับผู้ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สร้างเขื่อนกันคลื่นแก้น้ำกัดเซาะทะเลบางขุนเทียน
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาเพิ่มเติมของโครงสร้างคันหินและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเพิ่มขึ้นทุกปี กทม.จึงต้องเร่งวางแนวทางป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เสียพื้นที่ดินและได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น ทั้งนี้ กทม. ได้ว่าจ้างเอกชนศึกษาแนวทางการแก้ไข โดยจะทำเขื่อนคันหินในทะเลใกล้ชายฝั่งเพื่อป้องกันคลื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อผ่านการพิจารณา คาดจะสามารถก่อสร้างได้ในประมาณปี 62 อย่างไรก็ตาม กทม. ได้เร่งแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เพื่อช่วยชะลอคลื่น ซึ่งจะเร่งปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่/ปี เริ่มปลูกอย่างเป็นรูปธรรมในเดือน ก.พ.นี้

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน กล่าวว่า จากที่ กทม.ได้นำเสนอผลรายงาน EIA ไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เพื่ออนุมัติโครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินในรูปแบบมีขาเป็นตัว T คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับแก้รูปแบบเขื่อน ซึ่ง กทม. ศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มรูปแบบโครงการที่เป็นคันหินไม่มีขา โดยจะฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการออกแบบก่อสร้างและจะเสนอต่อ คชก. เพื่อพิจารณา EIAภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ด้านลบ
-ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของกรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.7 กม. นับตั้งแต่ปี 18-56 มีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 900-1,200 ม. คิดเป็นพื้นที่ 2,735 ไร่ อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 7 ม./ปี และมีการทรุดตัวของทะเลประมาณ 1-2 ซม./ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อชะลอการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน รวมถึงความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน

 

2.ศึกษาทบทวนช่องทางจักรยาน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สจส.หารือกับตำรวจจราจร เพื่อศึกษาทบทวนช่องทางจักรยาน เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีผู้ใช้งาน มีรถอื่นจอดกีดขวางทาง รวมถึงถนนแคบซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจราจรตามมา เช่น เส้นทางจักรยานหน้าประตูผี เขตพระนคร

-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า สจส.ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 31 ถนน ใน 6 เส้นทาง คือ เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ วงเวียนใหญ่และบริเวณโดยรอบ,บางขุนเทียน, สาทร, ลาดพร้าวและส่วนต่อเนื่อง และเส้นทางจักรยานรอบวัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง ออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านลบ
-เส้นทางจักรยานหน้าประตูผี หรือเส้นทางถนนมหาไชย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเส้นทางแรกที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ในกรุงเทพฯ หากยกเลิกเส้นทางนี้ อาจขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาทบทวนและประเมินผลเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.มหกรรม Bangkok Brand 2017
2 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวว่า กทม. จัดงาน "มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2017) จำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครคุณภาพดีหลาก หลายชนิดทั่วกรุงเทพฯ 200 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 60 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

 

4.บริหารจัดการดูแลพื้นที่สนามหลวง-ปรับพื้นที่รับพิธีแรกนาขวัญ
11 ฉบับแนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า การบริหารจัดการมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นภารกิจพิเศษที่ กทม.แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพ โดย สสล.และสำนักงานเขตต่างๆ ร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง 3 รอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนเดินทางมาท้องสนามหลวง 80,000-90,000 คน/วัน และมีผู้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ 40,000 คน/วัน ส่วนการจัดพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง สำหรับการสร้างพระเมรุมาศมีการกันพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเดือน พ.ค.นี้ โดยกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) จะนำไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กทม.เสนอให้ใช้ถนนราชดำเนินด้านใดด้านหนึ่ง เป็นที่พักคอยสำหรับประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

5.ปรับภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตธนบุรี กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า จากการหารือร่วมกับเจ้าของอาคารบริเวณโดยรอบ ได้ข้อสรุปแนวทางเบื้องต้นจะมีการปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีอาคารบริเวณโค้งวงเวียนใหญ่ 15 อาคาร ปรับปรุงเกาะกลางถนนและบริเวณโดยรอบให้สวยงาม รวมทั้งตั้งคณะกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และเตรียมออกมาตรการกำหนดระยะเวลาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ขณะเดียวกันจะหารือร่วมกับ สผม.เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่การก่อสร้างอาคารสูงเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ

-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับแจ้งจากเขตธนบุรีว่า อาคารโดยรอบพระบรม ราชานุสาวรีย์ฯ ก่อสร้างถูกต้องตามข้อกฎหมายไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายผังเมืองรวม ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผังเมืองบริเวณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากเขตต้องการความช่วยเหลือ สผม.พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นต้นแบบการปรับปรุงพื้นที่ในเขตอื่นๆ ต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

6.ฟื้นฟูคลองแสนแสบ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รผอ.สนน ร่วมประชุมหารือเพื่อคัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสาขาที่ไหลลงคลองแสนแสบ โดยที่ประชุมมีมติเลือกคลองที่เข้าข่ายตามที่กรมควบคุมมลพิษต้องการ 4 คลอง ได้แก่ คลองวัดตึก คลองต้นสน-คลองสมคิดคลองยายเฮ้อ และคลองพิชัย โดยจะฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้สะอาด เข้มงวดกับประชาชนที่อยู่ริมคลองในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีคุณภาพน้ำตามค่ามาตรฐาน โดยมีเป้าหมายทำให้คลองแสนแสบสะอาดน้ำไม่ดำเน่าเสีย ไม่มีสิ่งปฏิกูลเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สะอาดปลอดภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองสาขาที่ไหลลงคลองแสนแสบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสาขาที่ไหลลงคลองแสนแสบ

 

7.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝน
8 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ได้ประสาน กทม.เพื่อเตรียมรับกับปริมาณน้ำระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องดูระบบการระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้ตลอด รวมทั้งต้องหาทางพร่องน้ำในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ให้กีดขวางทางน้ำ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กรมอุตุนิยมวิทยา คาดอีก 2-3 วันจะมีฝนมาอีก ซึ่งหากฝนตกจนน้ำท่วมขังเกิน 10 มิลลิเมตร ในกรุงเทพฯ จะมีปัญหาด้านการจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ