• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.อุโมงค์ฯ บางซื่อช่วยระบายน้ำท่วมขัง
www.facebook.com/VoiceTV21
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157017830119848&id=131732549847
96 likes / 160 shares / 26 comments

-ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.เปิดใช้ระบบสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น เป็นผลงานที่น่าชื่นชม เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในถนน รวมถึงจุดอ่อนน้ำท่วมได้

-ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังต้องดำเนินการขุดลอกคูคลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
2.เปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขเฝ้ายามในชุมชน
www.facebook.com/VoiceTV21
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157017659079848&id=131732549847
5,400 likes / 3,532 shares / 230 comments

-ร้อยละ 84 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมูลนิธิ Soi Dog มีแนวคิดเปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขเฝ้ายาม (Watchdog) ช่วยดูแลความปลอดภัยในชุมชน โดยติดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เสื้อสุนัข เมื่อสุนัขเห่าจะส่งภาพและสัญญาณไปยังเครื่องรับ นั้น เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์และดีมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณานำไปขยายผลและใช้ในชุมชน แต่ต้องมีระบบระวังอันตรายและมาตรการดูแลความปลอดภัยของสุนัขจากการถูกมิจฉาชีพทำร้าย รวมถึงมีการทำหมัน ฉีดวัคซีน และมีผู้ดูแลให้อาหารกับสุนัขเหล่านี้ หากทำได้สำเร็จจะทำให้สุนัขจรจัดมีคุณค่าและมีประโยชน์มากขึ้น

-ร้อยละ 16 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากสุนัขเหล่านี้ไปกัดคน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงการดูแลให้อาหาร เก็บอุจจาระ นอกจากนี้ หากติดกล้องที่สุนัข น่าจะถูกขโมยกล้อง ทั้งยังไม่ปลอดภัยกับสุนัข เพราะอาจถูกทำร้ายร่างกาย หรือโดนวางยา

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดการเปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขเฝ้ายามมาขยายผลดำเนินการ
 
673 likes / 43 shares / 31 comments

-ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีช่วงเช้าของวันที่ 7 ก.ย.60 มีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปจอดเสียในช่องทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความมักง่ายและขาดจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงขาดการกวดขันจับปรับจากผู้บังคับใช้กฎหมาย

-ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วน 06.00-09.00 น. อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปใช้เส้นทางรถ BRT ได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีรถยนต์ส่วนบุคคลกีดขวางช่องทางรถ BRT

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เริ่มก่อสร้างสะพานเกียกกายปลายปี 61
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากที่กทม.มีโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโครงข่ายการจราจรให้เกิดความสมบูรณ์และแบ่งเบาภาระสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่ปัจจุบัน ขณะนี้ กทม.ได้ชี้แจงแนวทางก่อสร้างกับรัฐบาลและได้รับความเห็นชอบในแนวการก่อสร้างที่ กทม.ศึกษาออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว แต่อาจปรับรูปแบบบางส่วน เพื่อความเหมาะสม จากนี้ กทม.จะเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอรัฐบาลของบอุดหนุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยการก่อสร้างสะพานเกียกกายจะใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท และใช้งบประมาณในการเวนคืนพื้นที่รวม 6,000 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ต้องขอจัดสรรจากรัฐบาล 10,500 ล้านบาท ซึ่งจะยื่นเสนอขอเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในปี 61

-เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมีที่ดินกว่า 400 แปลงมีสิ่งปลูกสร้างกว่า 500 รายการที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กทม. ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในแนวการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน เบื้องต้นจะมุ่งการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบวิธีปรองดองจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผลกระทบและจัดสรรงบประมาณเพื่อเวนคืนพื้นที่ ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการออกกฎหมายเพื่อเวนคืนที่ดิน คาดจะเริ่มดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ในปี 61 และเริ่มก่อสร้างสะพานเกียกกายได้ในปลายปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-สะพานเกียกกายจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดจากสะพานพระราม 8 และสะพานพระราม 7 ได้อย่างมาก อีกทั้งบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา มีการก่อสร้างหน่วยงานราชการโดยเฉพาะรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งในอนาคตจะมีปริมาณการจราจรหนาแน่นยิ่งขึ้น หากสามารถก่อสร้างสะพานเกียกกายได้สำเร็จจะช่วยให้การเดินทางของประชาชนสะดวกมากขึ้น

-การสร้างความเข้าใจในกระบวนการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย

 

2.เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ลงประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเว็บไซต์โดย กทม.ได้ประกาศ TOR เพื่อหาผู้รับจ้าง 3 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาที่ 1 ตั้งแต่สะพานพระราม 7 - คลองสามเสน สัญญาที่ 3 จากสะพานพระราม 7 - คลองบางพลัด และสัญญาที่4 จากคลองบางพลัด-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งมีการประกาศร่าง TOR ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประกาศเมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 แต่มีผู้คัดค้านและเสนอแนะใน TOR ดังกล่าว กทม.จึงปรับแก้ไข TOR และประกาศลงเว็บไซต์อีกครั้งในวันที่ 16 ส.ค. แต่ยังมีผู้คัดค้านเช่นกัน ขณะนี้คณะกรรมการร่าง TOR จึงอยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR ให้เกิดความเหมาะสมและจะประกาศลงเว็บไซต์เป็นครั้งที่ 3

-เมื่อประกาศร่าง TOR หาผู้รับจ้างครั้งที่ 3 หากผู้คัดค้านยังคัดค้านในประเด็นที่ กทม.ชี้แจงไปแล้ว จะเดินหน้าหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นการประกาศ TOR เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความเห็นแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งจะเร่งหาผู้รับจ้างให้ได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ ส่วนในสัญญาที่ 2 จากคลองสามเสน-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังอยู่ระหว่างปรับรูปแบบก่อสร้างให้เกิดความเหมาะสมและจะเร่งประกาศ TOR หาผู้รับจ้างเป็นส่วนต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมีการศึกษาผลกระทบรอบด้านทั้งด้านชลศาสตร์ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ การเดินเรือ รวมถึงผลกระทบด้านวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตซึ่ง กทม.พร้อมชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างเต็มที่

ด้านลบ
-กรณีที่มีผู้คัดค้าน TOR ระบุจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้สั่งระงับการดำเนินโครงการ เป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ แต่ กทม.มีหน้าที่ชี้แจงต่อสาธารณชนถึงผลการศึกษาที่มาที่ไปของโครงการและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเปิดประมูลโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

3.เร่งรัดโครงการขยาย ถ.จรัญฯ-จุดกลับรถคลองทวีวัฒนา
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สนย. เร่งรัดผู้รับจ้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ แยกไฟฉาย ตั้งแต่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ความยาว 120 เมตร ฝั่งขาเข้า 4 ช่องจราจร โดยผู้รับจ้างยืนยันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในวันที่ 20 ก.ย.นี้

-ส่วนโครงการก่อสร้างจุดกลับรถยนต์บริเวณใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค มอบหมายให้เขตบางแคและ สจส. ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ออกข้อบังคับจราจรชั่วคราว ทั้งนี้ จุดกลับรถยนต์บริเวณใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาจะเปิดการจราจรได้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงผิวจราจรบริเวณแยกไฟฉายและก่อสร้างจุดกลับรถยนต์บริเวณใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณแยกไฟฉายและจุดกลับรถคลองทวีวัฒนา

 

4.รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง-ขยายผิวจราจร ถ.สุทธาวาส
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ว่า การก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพาน ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณคลองวัดไชยทิศ-คลองชักพระ ซึ่งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินริมทางรถไฟ 36 หลังได้รื้อบ้านสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแล้ว 8 หลัง อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้ารุกล้ำในแนวขยาย ถ.สุทธาวาสอย่างต่อเนื่อง โดยจะเร่งรื้อย้ายส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เมื่อรื้อสิ่งกีดขวางออกทั้งหมดจะเดินหน้าก่อสร้าง เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้ใช้งานต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการขยายผิวจราจร ถ.สุทธาวาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาจราจรพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศิริราชและบริเวณใกล้เคียง เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงค์

 

5.โครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึง ความคืบหน้าแผนดำเนินโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก์ว่า โครงการฯ ยังติดปัญหา 2 ส่วนคือ เจ้าของพื้นที่คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยังไม่อนุมัติการใช้ตัวสะพานให้ กทม.เนื่องจากเกรงอาจเกิดอันตรายกับผู้ขับขี่รถบนสะพานพระปกเกล้า ซึ่ง กทม. ได้ประชุมหารือร่วมกันและชี้แจงถึงการออกแบบ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้สวนสาธารณะดังกล่าวโดยจะก่อสร้างรั้วติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV ส่วนพื้นที่ใต้สะพานจากเดิมที่เป็นจุดอับเป็นแหล่งอาชญากรรมจะปรับปรุงให้สวยงามและมีความปลอดภัยมากที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ ทช.ตอบกลับและอนุญาตให้เข้าพื้นที่

-ส่วนเนื้องานที่อาจต้องปรับเปลี่ยนร่างขอบเขตการประกวดราคา (TOR) เนื่องจากต้องปรับเนื้องานบางส่วนให้ปลอดภัยตามที่ ทช. แนะนำ รวมถึงเพิ่มเติมการก่อสร้างลิฟต์เพื่อให้ผู้พิการผู้สูงอายุสามารถขึ้นสู่สวนสาธารณะลอยฟ้าได้ใช้งานอย่างสะดวกตามที่ สผม.เสนอ ซึ่งทำให้โครงการต้องเพิ่มงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการอาจล่าช้าออกไปอีก อย่างไรก็ตาม หาก กทม.สามารถเข้าพื้นที่และเริ่มประกวดราคาจะเสร็จในปลายปี 61เหมือนเดิม แต่หากเข้าพื้นที่ได้ช้า รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน TOR และประกวดราคาได้ช้า ก็อาจแล้วเสร็จในต้นปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดดำเนินโครงการพระปกเกล้า สกายปาร์ก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงาม และปลอดภัย

ด้านลบ
-ขณะนี้ กทพ.และ ทช.ยังไม่อนุมัติให้ กทม.เข้าใช้พื้นที่ เนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้สะพานพระปกเกล้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก

 

6.เขตป้อมปราบฯ ชนะเลิศประกวดสำนักงานสีเขียว
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดทำ "โครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรต้นแบบ โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการ 83 หน่วยงาน แบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสำนักงานและกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีความโดดเด่น 15 หน่วยงาน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลจาก กทม.

-ผลการตัดสินของคณะกรรมการประกอบด้วย ประเภทสำนักงานสังกัด กทม. 6 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประเภทอาคารสำนักงานภาครัฐและเอกชน 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ประเภทโรงเรียนสีเขียว 5 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีด้านสำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ และเกิดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อร่วมกันผลักดันกรุงเทพฯ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

 

7.ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 1-30 พ.ย.นี้
6 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวว่า ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.01 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.60

-ในปีงบประมาณ 62 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค.61 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือน ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.นี้

 

8.ดึงเอกชนร่วมพัฒนาดูแลทางเท้า
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สผม. กล่าวว่า สผม. ได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยคัดเลือกทางเดินเท้าจากย่านที่ได้ศึกษาไว้ 17 จุด ในพื้นที่ 5 กลุ่มเขต นำเสนอผู้บริหาร กทม.เพื่อพิจารณาปรับปรุง ทั้งนี้ ในการปรับปรุงทางเท้าจะต้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่ ภายใต้มาตรฐานการก่อสร้างที่ สนย.กำหนด มีสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงมีภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงาม ซึ่ง กทม.จะเป็นผู้ออกแบบทางเดินเท้าให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง พร้อมกับดูแลรักษาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของทางเท้า มีความหวงแหน อยากช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม และใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผว.กทม.มีนโยบายปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวรวมกว่า 7,000 กม. โดยให้สำรวจจุดใดชำรุดเสื่อมโทรม เพื่อซ่อมแซมเฉพาะที่ชำรุด เสื่อมโทรม และมีความจำเป็น รวมทั้งมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทางเท้าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักผังเมืองสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
โดย ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์ กทม

1.ลุงนกพิราบยังให้อาหารนกสร้างความเดือดร้อนให้บ้านใกล้เคียง
www.facebook.com/ทุบโต๊ะข่าวAmarinTV34
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=902812646539681&id=324052901082328
1,200 likes / 39 shares / 220 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็นว่า กรณีนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร อาชีพเก็บของเก่าขาย ซึ่งพักอาศัยภายในซอยอุดมสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง โดยนำอาหารมาให้นกพิราบจนมีนกพิราบมาอยู่อาศัย สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง จนสำนักงานเขตห้วยขวางได้เข้าไปดูแลและทำความสะอาดบ้านให้ แต่ปัจจุบันบริเวณหน้าบ้านยังมีนกพิราบมากินอาหารมากกว่า 50 ตัว รวมถึงมีเศษอาหารและมูลนกพิราบ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน นั้น พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงความมักง่ายและเห็นแก่ตัวของนายวีระศักดิ์ ขณะที่การแก้ปัญหาของสำนักงานเขตที่ผ่านมาเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงยังคงได้รับความเดือดร้อน

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ มาบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีการให้อาหารนกพิราบ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
 
 
2.เปรียบเทียบบริการรถไฟฟ้า BTS กับ MRT
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36840253
23 comments

-ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้เปรียบเทียบการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS และ MRT ใครมีความเป็นมืออาชีพมากกว่ากัน ส่วนใหญ่เห็นว่ารถไฟฟ้า MRT มีความพร้อมในการให้บริการมากกว่าทั้งระบบการซื้อตั๋วโดยสาร สถานีกว้างขวาง มีประตูกั้นชานชาลา ลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อนขึ้นลงทุกสถานี รวมถึงมีการแจ้งเวลารถที่เข้าถึงสถานี

-ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รถไฟฟ้า BTS มีขบวนรถมากกว่า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอนาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งยังมีการระบายคนบนชานชาลาได้ดีกว่า

-ร้อยละ 5 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ไม่แตกต่างกัน เพราะบริการถูกจำกัดด้วยความแตกต่างของระบบ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.พร้อมใช้งานอุโมงค์บางซื่อช่วยระบายจุดท่วมขัง 6 เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
9 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์,ไทยรัฐ, คม ชัด ลึก, แนวหน้า, M2F, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดการใช้ระบบสูบน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการว่า โครงการดังกล่าวเป็นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 95.24 เหลือเพียงงานเก็บรายละเอียดภายนอกอีกเล็กน้อย ซึ่งพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ จึงได้เปิดระบบเดินเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า อุโมงค์ระบายน้ำ และห้องควบคุมทั้งระบบ -อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ใน 6 เขต ได้แก่ ดุสิต บางซื่อ พญาไท จตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง มีอาคารรับน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต และอาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร เป็นจุดรับน้ำระหว่างทางมีสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

-ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ กทม. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักยิ่งขึ้นในเดือน ก.ย.นี้ โดยระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมประจำจุด เพื่อเร่งการระบายน้ำอย่างเต็มที่ ขอให้วางใจในการทำงานของ กทม.ที่จะช่วยดูแลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ กทม. ยังมีอุโมงค์ระบายน้ำที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน ซึ่งจะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร ในเขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง วัฒนา และคลองเตย ได้อย่างมาก โดย กทม.ได้เจรจากับผู้รับเหมาให้เร่งการก่อสร้างให้สามารถเปิดใช้งานได้ตามกำหนดในปลายปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในบริเวณถนนสายสำคัญที่มีจุดอ่อนน้ำท่วมขัง อาทิ ถนนพหลโยธิน ช่วงสี่แยกสะพานควาย-ห้าแยกลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงสี่แยกสุทธิสาร-ห้าแยกลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ช่วงสี่แยกรัชโยธิน-คลองบางซื่อถนนลาดพร้าว ช่วงสี่แยกรัชดาลาดพร้าว-คลองบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร ช่วงใต้ทางด่วนศรีรัช-ตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนสามเสน ช่วงคลองบางกระบือ-สี่แยกเกียกกาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.บอร์ดดิจิทัลฯ ให้ กทม.เป็นเจ้าภาพนำสายเคเบิลลงดิน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่าเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2560 ได้มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการนำสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงใต้ดิน และให้ กทม.ทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับ กสทช.

-กทม.จะศึกษาโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวรวมประมาณ 5,000 กม. ภายใน 6 เดือน-1 ปี และมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารในระยะแรก 200 กม. ภายในกรอบระยะเวลา 1 ปี ส่วนที่เหลือตั้งเป้าหมายจัดระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม กทม.มีแนวคิดให้เอกชนมาร่วมลงทุนจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ ส่วนการกำหนดค่าเช่าพื้นที่ท่อร้อยสายสื่อสาร จะกำหนดราคาที่เป็นธรรมที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ ลงใต้ดิน

 

3.จับมือกล้วยน้ำไทยมูลนิธิ เปิดโอกาสทางการศึกษา รับทุนเรียนฟรี มีงานทำ
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่าโครงการทุนเรียนฟรีในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.กับกล้วยน้ำไทยมูลนิธิ โดยให้ทุนเรียนฟรีในโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่ขาดโอกาสในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสศึกษาต่อและต่อยอดด้านการทำงาน

-สำหรับโครงการทุนเรียนฟรีในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพศหญิง อายุ 17-35 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาด้านการพยาบาลในโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ใน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน และสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล (Nurse Aid) หลักสูตร 1 ปี โดยรับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่ขาดโอกาสศึกษาต่อสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองได้

ด้านลบ
-สถานการณ์ผู้สูงอายุในอีก 8 ปี ข้างหน้าคือ ปี 68 กลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลต้องได้รับการพึ่งพาและต้องได้รับการเยียวยา


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนเรียนฟรีในพื้นที่กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2769- 2000 ต่อ 7301-4 และ 09-5275-5565

 

4.ปรับภูมิทัศน์ทางเท้า แยกพระราม 9
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รป.กทม. กล่าวในการประชุมเพื่อกำหนดแผนพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.จะนำร่องปรับภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกถนนพระราม 9- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย สผม.ได้ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าเรียบร้อยแล้ว และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีแผนที่จะนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนสายดังกล่าว ขณะที่สำนักงานเขตพระนครเสนอให้ปรับปรุงทางเท้าถนนอัษฎางค์ ซึ่งที่ประชุมจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีนโยบายพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกำหนดพื้นที่นำร่องตามแนวถนน 17 สาย ใน 6 กลุ่มเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการนำร่องปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกถนนพระราม 9-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

5.ปรับปรุงโครงการรถจักรยานสาธารณะ“ปันปั่น”
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวว่า สจส.ได้หารือกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการรถจักรยานสาธารณะ (ปันปั่น)และจัดให้มีระบบจักรยานสาธารณะในรูปแบบที่ทันสมัย โดยแบ่งการปรับปรุง 3 ช่วง ช่วงแรกปรับปรุงจักรยานทำสีและติดสติกเกอร์ใหม่ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ช่วงที่ 2 นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยมาให้บริการ โดยไม่มีแท่นล็อกจักรยาน ซึ่งสมาชิกใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ตัวจักรยาน ซึ่งจะนำมาให้บริการในเดือน ธ.ค.นี้ จำนวน 1,000 คัน และช่วงที่ 3 ขยายพื้นที่การให้บริการ ซึ่งจะเปิดให้บริษัทเอกชนที่ให้เช่าจักรยาน จัดหาจักรยานสาธารณะไม่น้อยกว่า 10,000 คัน เพื่ออำนวยความสะดวก โดยสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ บนสมาร์ทดีไวต์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตใช้บริการยืม-คืนจักรยานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-ขณะเดียวกัน สจส.จะปรับปรุงจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะ 150 จุด ให้เป็นสถานีจักรยานสาธารณะที่ทันสมัย สวยงาม ไม่ทำลายภูมิทัศน์เมือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กทม.ได้เริ่มโครงการรถจักรยานสาธารณะ (ปันปั่น) ในปี 55 โดยมีจักรยาน 500 คัน มีสถานีจอด 50 แห่ง ในพื้นที่ย่านธุรกิจ เช่น สีลม ราชดำริ สาทร พระราม 4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนที่ต้องการเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบันมีสมาชิก 9,638 ราย แบ่งเป็นชาย 5,875 ราย หญิง 3,763 ราย เฉลี่ยการใช้งาน 400 ครั้ง/วัน แต่ในช่วงฤดูฝนเฉลี่ยการใช้งาน 300 ครั้ง/วัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรถจักรยานสาธารณะ (ปันปั่น)

 

6.ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ทำโครงการหยุดชะงัก
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวผู้บริหาร กทม.ได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประกาศและดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จ โดย ผว.กทม.ได้ลงนามคำสั่ง กทม. เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมอบอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติราชการแทน อาทิ วิธีการประกาศเชิญชวนระดับ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า สามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท ระดับ ผอ.เขต หรือเทียบเท่าสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินวงเงิน 15 ล้านบาท ระดับ รผอ.สำนักสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินวงเงิน 25 ล้านบาท ระดับ ผอ.สำนักสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท รป.กทม. หรือ ป.กทม.สามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินวงเงิน 70 ล้านบาท และ รผว.กทม.สามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 70 ล้านบาทขึ้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 60 ซึ่งกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการของภาครัฐที่มีวงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท ต้องดำเนินการโดยผ่านระบบการประกวดราคา แบบใหม่ หรือระบบ EGP ซึ่งเป็นระบบกลางของกรมบัญชีกลางที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องใช้งานรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

ด้านลบ
-ในส่วนของ กทม.บางหน่วยงานยังไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทำให้เกิดปัญหาติดขัดการดำเนินโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ จึงมีความล่าช้าเกิดขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการในปีงบประมาณ 2560 ที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบ ประมาณก็เกิดภาวะหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ส่งผลให้การพัฒนาและปรับปรุงซ่อมสร้างสาธารณูป โภคต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน กทม.ต้องล่าช้าออกไปด้วย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน กทม.ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

7.กวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2 ฉบับ มติชน, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร กล่าวในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับมาตรการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศ ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า ด้วยระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.นี้ เป็นห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมพระราชพิธีฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนมาก อาจมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้าย หรือความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงก่อนพระราชพิธีฯ เพื่อให้ภาพรวมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน โดยให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในห้วงเดือน ก.ย.-ต.ค. กำหนดเป็น 3 ช่วง ใน 3 กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน ยาเสพติด และหมายจับค้างเก่า ซึ่งจะมีการประเมินผล กำหนดเป้าหมายการจับกุมต้องไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเดียวกันของปี 59


-ได้เน้นย้ำให้พื้นที่รับผิดชอบเข้มงวดตรวจสอบบริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องจากคาดจะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ รวมถึงเพิ่มมาตรการเข้มข้นจุดคัดกรองต่างๆ โดยเฉพาะรอบสนามหลวง ได้เสนอให้ทหารเพิ่มจุดคัดกรองและขยายวงให้กว้างขึ้น โดยให้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและขอความร่วมมือประชาชนในการเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลเบาะแสกับตำรวจ หากพบการกระทำความผิด โดยจะสั่งการให้ทุกโรงพักประสานตำรวจอาสา ตำรวจชุมชน อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมเป็นผู้ช่วยตำรวจ แจ้งเบาะแสการกวาดล้างอาชญากรรม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยผู้มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

8.วธ.จัดพิมพ์แผ่นพับที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
8 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360, มติชน, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้จัดทำแผ่นพับที่ระลึก 3 รูปแบบ เพื่อแจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,300,000 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทย จำนวน 9,800,000ฉบับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และกำหนดการพระราชพิธี ฉบับภาษาอังกฤษ 100,000 แผ่น สำหรับแจกชาวต่างชาติ และแผ่นพับสำหรับแจกในงานนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและการก่อสร้างพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.กำหนดจัดพิมพ์ 600,000 ฉบับ และเพิ่มเติมอีกประมาณ 3,000,000 ฉบับเพื่อรองรับประชาชนที่คาดจะเข้าชมนิทรรศการ วันละกว่า 100,000 คน โดยคัดเลือกภาพที่มีความสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ชาติพร้อมออกแบบให้มีขนาดพกพาง่ายเหมาะสำหรับนำไปใส่กรอบบูชาอีกทั้งยังจัดทำแอพพลิเคชัน “Zappar” ให้ประชาชนดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเทคโนโลยีเออาร์โค้ดที่สามารถสแกนแผ่นพับเพื่อชมภาพ เสียงประกอบ และภาพพระเมรุมาศแบบ 3 มิติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. "ขยายเลนซ้ายเพื่อจักรยานยนต์" แก้ปัญหาจราจร-เพิ่มความปลอดภัย

www.facebook.com/CB500XThailand
https://www.facebook.com/groups/cb500X/permalink/1891801460835001/?comment_id=1891836350831512
67,854 reads

-ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับ กรณี กทม.ดำเนินการขยายความกว้างของช่องเดินรถด้านซ้ายเป็น 4.50 เมตร เพื่อให้จักรยานยนต์สามารถวิ่งได้สะดวก แซงรถโดยสารประจำทางได้ โดยที่ตัวรถยังอยู่ในช่องทางด้านซ้าย นั้น วิธีการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีช่องทางวิ่งที่ถูกต้อง ไม่ต้องไปวิ่งซิกแซกในช่องทางด้านขวา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องกวดขันไม่ให้รถแท็กซี่มาจอดแช่ในช่องทางด้านซ้ายด้วย

-ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รถจักรยานยนต์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้การจราจรติดขัด แต่อยู่ที่วินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะที่ช่องทางด้านซ้ายมีหลุมบ่อและท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการขยายความกว้างของช่องทางเดินรถด้านซ้ายบนถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
 
2. รร.มัธยมประชานิเวศน์ใช้ Digital Gate สแกนเช็คชื่อนักเรียน

www.facebook.com/NewsClear
https://www.facebook.com/newsclearvdo/?hc_ref=ARQnmFdG8OSbw0UFp1dEbVzWZVMGwCMcWdFJrsCKt6XJ6qyuDfHmpIWDpXkQNxBkBVc&fref=nf
265 likes / 308 shares / 26 comments

-ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ นำระบบ Digital Gate มาใช้ในการเช็คชื่อเข้าเรียน โดยเมื่อนักเรีนเดินผ่านจะสแกนเช็คชื่อได้ทันที ทั้งยังสามารถส่งภาพและเวลาเข้าเรียนไปให้ผู้ปกครองทราบได้ด้วย นั้น เป็นเรื่องที่ดีและทันสมัย นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

-ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า วิธีการดังกล่าวไม่มีประโยชน์และเคยมีหลายโรงเรียนที่ใช้แล้ว ไม่ประสบความสำเร็จ

www.facebook.com/โพสต์ทูเดย์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155852439509835&id=119948869834
471 likes / 12 comments

-ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นวิธีการที่ดีมาก เพราะน่าจะช่วยลดปัญหานักเรียนมาสาย หรือไม่เข้าชั้นเรียนได้ และขอให้มีการใช้งานระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลไปในโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานราชการด้วย

-ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การนำระบบสแกนบัตรมาใช้ในช่วงแรกจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อใช้อย่างเต็มที่ไปนานๆ ก็จะมีปัญหาตามมา ทั้งยังทำให้เสียงบประมาณด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการศึกษา สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการนำระบบ Digital Gate มาใช้ในการเช็คชื่อเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมแถลงผลงาน “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ครบ 1 ปี นโยบายNow!
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวในการประชุมติดตามผลงานของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!" ประกอบด้วย 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจผลักดันทันที ให้ข้าราชการ กทม. เร่งปฏิบัติให้ครบตามเป้าหมาย หากโครงการใดนอกเหนือจากนโยบายและเป็นแนวคิดที่ดีให้รายงานเพื่อเป็นผลงานเพิ่มเติม โดยกลางเดือน ต.ค.นี้ เป็นช่วงที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี คณะผู้บริหาร กทม. จึงกำหนดให้มีการจัดแถลงผลงาน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะผู้บริหาร กทม.-ผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที Now!”


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NoW!”

 

2.ต.ค.นี้ เริ่มซ่อมปรับปรุงสะพานพระราม 8
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบสะพานพระราม 8 พบมีโครงสร้างบางส่วน เสียหาย โดยเฉพาะสายเคเบิลที่ใช้ขึงตัวสะพาน ดังนั้นสนย.จึงกำหนดซ่อมปรับปรุง เพื่อให้โครงสร้างสะพานมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานให้กับสะพาน การดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1) การออกแบบซ่อมปรับปรุงโครงสร้างสะพาน ประกอบด้วย การตรวจวัดค่าระดับโครงสร้างเสาขึงและโครงสร้างพื้นสะพาน การตรวจวัดค่าแรงดึงของสายเคเบิลสะพาน การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานและสาเหตุการเกิดรอยแตกในโครงสร้างขึงการเอียงตัวของสะพาน และ 2) การซ่อมปรับปรุงโครงสร้างสะพาน ประกอบด้วย การบำรุงรักษาเคเบิล โดยเปลี่ยนจารบีบริเวณหัวปิดทุกเส้นที่เปิดเข้าถึงได้ 84 เส้น การเสริมกำลังรอยแตกในเสาขึง ซ่อมลิฟต์ และการเสริมกำลังเสาขึงสะพานโดยจะเข้าสู่กระบวนการซ่อมปรับปรุงที่เหมาะสมในเดือนต.ค.นี้ คาดจะใช้ระยะเวลาซ่อมปรับปรุงนาน 1 ปี โดยระหว่างการซ่อมจะไม่ปิดการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านสะพานพระราม 8


ผลกระทบ
ด้านบวก
-สะพานพระราม 8 เปิดใช้มานาน 15 ปี ตั้งแต่ปี 45 โดยได้รับการตรวจสอบประจำวงรอบทุกๆ 10 ปี เป็น 1 ใน 11 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถสัญจรผ่านสะพานไม่ต่ำกว่า 20,000 คัน/วัน กทม. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมปรับปรุงสะพาน พระราม 8 จำนวน 140 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการซ่อมปรับปรุงสะพานพระราม 8

 

3.เปิดตัว “ตลาดน้ำ2 คลอง” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
2 ฉบับ ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดงานเวทีเปิดภาพการท่องเที่ยวว่า สภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชัน ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน กทม. 12 เขต ได้แก่ เขตตลิ่งชัน ธนบุรี ภาษีเจริญ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และเขตหนองจอก เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายประชารัฐ

-กทม.ได้เปิดตลาดน้ำ 2 คลองวัดตลิ่งชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นตลาดน้ำแห่งที่ 5 ของเขตตลิ่งชัน ตลาดน้ำแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี 56 เดิมใช้ชื่อว่า “ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจดจำได้ง่ายขึ้น ตลาดน้ำ 2 คลองแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ซึ่งอยู่ห่างจากกตลาดน้ำตลิ่งชันประมาณ 300 เมตร เป็นตลาดน้ำที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนตลาดน้ำอื่นๆ เนื่องจากจะมีคลอง 2 คลองเชื่อมต่อกัน ได้แก่ คลองชักพระและคลองวัดตลิ่งชัน ทำให้บรรยากาศของตลาดน้ำ 2 คลองแห่งนี้มีความร่มรื่น เย็นสบาย

-การพัฒนาตลาดน้ำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว สวท. และสำนักงานเขตตลิ่งชัน จะทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาตลาดน้ำทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำวัดจำปา ตลาดน้ำ 2 คลองวัดตลิ่งชัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีตลาดน้ำอยู่ในพื้นที่ชุมชนจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและวิสาหกิจชุมชนให้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การพัฒนาตลาดน้ำต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเป็นการพัฒนาแม่น้ำ คูคลองไปในคราวเดียวกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิด “ตลาดน้ำ 2 คลอง ” ในเขตตลิ่งชัน

 

4.เร่งติดตั้งลิฟต์คนพิการ 7 สถานี BTS
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เร่งติดตั้งลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการโดยจะรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางขึ้น-ลง และบริเวณโดยรอบลิฟต์ผู้พิการทั้งหมด ส่วนกรณีเครือข่ายผู้บริโภคคัดค้านการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS กทม.พร้อมรับและจะนำมาหารือเพื่อพิจารณาต่อไป

-นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.กองการขนส่ง สจส. กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันได้ติดตั้งลิฟต์เสร็จแล้ว 11 สถานี ขณะที่อีก 7 สถานียังไม่ติดตั้งไม่เสร็จ ได้แก่ นานา พระโขนง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สะพานควาย ศาลาแดง ชิดลม และพญาไท โดยในเดือน ก.ย.นี้ จะแล้วเสร็จทั้งหมด ยกเว้นที่สถานีพญาไท ซึ่งจะเสร็จในเดือน ต.ค.ส่วนที่สถานีตากสินยังดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากบริเวณนั้นจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการติดตั้งลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีรถไฟฟ้า BTS ให้ผู้พิการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการและการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS

 

5.สนับสนุนสินเชื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย
2 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานร่วมส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในชุมชนและลดภาระค่าครองชีพประชาชนว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย โดยกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จะสนับสนุนเงินทุนและการปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ภายในวงเงินส่วนของ กทม.รวม 100 ล้านบาทไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลา 10 ปี ปลอดชำระหนี้ 3 ปี โดยประสานสถาบันการเงิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์และการอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ และการเพิ่มจำนวนร้านหนูณิชย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จากเดิมจำนวน 3,800 ร้าน เป็น 5,000 ร้าน ภายในปี 60

-พณ.ขอความร่วมมือ กทม. สำรวจและคัดเลือกร้านอาหารทั่วไปที่เข้าหลักเกณฑ์มีเมนู 35 บาท เป็นสมาชิกร้านอาหารหนูณิชย์และหนูณิชย์ Food Truck เพื่อคัดเลือกเป็นหนูณิชย์ติดดาว รวมถึงการดำเนินโครงการตลาดนำร่องสำหรับผู้ค้าที่ย้ายจาก จุดผ่อนผันต่างๆ และจะสนับสนุน 6 ตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นตลาดต้องชม คือ (1) ตลาดพระยาสุเรนทร์เขตคลองสามวา (2) ตลาดสองคลองวัดตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน (3) ตลาดน้ำคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ (4) ตลาดน้ำวัดไทร เขตจอมทอง (5) ตลาดพลู เขตธนบุรี และ (6) ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ร้านอาหารหนูณิชย์ และ FOOD TRUCK Premium ในพื้นที่ชุมชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือด้านสินเชื่อและสถานที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ

 

6.ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS เฉพาะเส้นทางสัมปทาน
4 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F, มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน คัดค้านการขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทและสายสีลม ที่จะปรับขึ้นราคาภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ว่า การปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ดังกล่าวเป็นการปรับราคาค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้า BTS เฉพาะในเส้นทางสัมปทาน ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ไม่รวมส่วนต่อขยายที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของ กทม. โดยการปรับราคาค่าโดยสารเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน ระหว่าง กทม. กับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งระบุบริษัทฯ อาจปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บเป็นคราวๆ ไป และบริษัทฯ สามารถปรับค่าโดยสารได้ทุก 18 เดือน แต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสารขั้นสูงสุด (เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดปัจจุบันอยู่ที่ 60.31 บาท) โดยมีการปรับราคาค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.56 ซึ่งเป็นเวลากว่า 4 ปี แล้ว อย่างไรก็ตาม กทม.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อหาข้อสรุปและนำเรียน ผว.กทม. ต่อไป


-ส่วนการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ซึ่งจะติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าครบทั้ง 23 สถานี แล้วเสร็จในเดือน ต.ค.นี้

-สำหรับกรณีที่ระบุภาครัฐควรจะกำหนดในสัญญาสัมปทานหากมีจำนวนผู้โดยสาร หรือจำนวนคนที่ใช้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งแล้วไม่ควรต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก เพราะบางสถานียังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ อีกทั้งผลประกอบการรวมถึงจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามีแนวโน้มดีขึ้น และปัจจุบันค่ารถไฟฟ้าก็สูงกว่าประเทศอื่นหากเทียบรถไฟฟ้าใต้ดินและเอ็มอาร์ทีของประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ นั้น สัญญาสัมปทานไม่ได้มีการระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ เนื่องจากในการดำเนินการรวมทั้งการบริหารจัดการทั้งหมด บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นผู้ลงทุน ภาครัฐจึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวในสัญญาสัมปทาน นอกจากนี้ ยังมีข้อแตกต่างของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มีการพัฒนาเส้นทางโดยรอบของสถานีในเชิงพาณิชย์จึงสามารถนำรายได้ดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเดินรถและบริหารงาน ต่างกับประเทศไทยที่มีรายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสารและค่าโฆษณาภายในสถานีเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องนำรายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสารมาเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า BTS


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS และการเร่งรัดติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ

 

7.ทางเลียบเจ้าพระยา ไม่กีดขวางการระบายน้ำ
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า สนย.ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ไม่ได้กีดขวางการระบายน้ำแต่อย่างใด โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้การศึกษาผลกระทบในทุกด้าน ทั้งผลกระทบด้านชลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ การเดินเรือ รวมถึงผลกระทบด้านวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ได้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบโครงการอย่างรอบด้านตามหลักวิชาการแล้ว ส่วนรูปแบบโครงการจะมีทั้งการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดทำทางเดินริมแม่น้ำบนฝั่ง เช่น บริเวณใต้สะพานพระราม 8 แต่เนื่องจากไม่มีนโยบายในการเวนคืนพื้นที่ริมน้ำที่เป็นของเอกชน จึงจำเป็นต้องออกแบบทางเดินริมน้ำยื่นไปในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะมีเพียงโครงสร้างเสาเข็มเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 ซม. ระยะห่างประมาณ 15 เมตร ที่จำเป็นต้องก่อสร้างในแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น ไม่กระทบต่อการไหลของน้ำ หรือกีดขวางทางระบายน้ำ ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อการยกตัวของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

-ส่วนประเด็นโครงการฯ ขัดแย้งกับแนวทางของ กทม.ที่ไปรุกไล่ที่อยู่อาศัยคนจนบริเวณริมคลองต่างๆ นั้น กทม.มีการลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลโครงการ ตลอดจนเจรจาพูดคุยและทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบมา โดยตลอดกว่า 2 ปี ซึ่งชุมชนและประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ความร่วมมือและยินยอมรื้อย้ายบ้านเรือน และมีความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในค่ารื้อย้ายและที่อยู่อาศัยที่ถาวร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-กทม.ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดแนวทางช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ขณะที่ พม. ได้จัดหาที่อยู่อาศัยให้ตามความสมัครใจ ปัจจุบันมีบ้านเรือนที่ปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรับเงินช่วยเหลือแล้ว 83 หลังคาเรือน คาดจะรื้อย้ายและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.60

-สำหรับกรณีที่ระบุการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทางเดินเลียบแม่น้ำที่สร้างขึ้นพ้นจากระดับน้ำสูงสุด ใน 50 ปี เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณน้ำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ กรณีดังกล่าวการกำหนดระดับทางเดินของโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้กำหนดโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดต่างๆ ของ กทม. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และกรมชลประทาน ย้อนหลัง 50 ปี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทางสถิติที่เป็นข้อมูลที่แท้จริงที่ได้เก็บรวบรวมไว้ มีแหล่งที่มาสามารถอ้างอิงได้ ไม่ใช่ข้อมูลเท็จตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีการเสนอข่าวการดำเนินโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม.ไม่ควรมีการกีดขวางทางระบายน้ำ อีกทั้งโครงการดังกล่าวขัดแย้งกับแนวทางของ กทม. เนื่องจากมีการรุกไล่ที่อยู่อาศัยคนจนบริเวณริมคลองต่างๆ รวมทั้งเห็นว่าการให้ข้อมูลของ กทม.ที่ระบุระดับทางเลียบแม่น้ำที่สร้างขึ้นพ้นจากระดับน้ำสูงสุดใน 50 ปี เป็นข้อมูลเท็จ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

8.สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.จัดซื้อฯ ฉบับใหม่
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ภายหลังจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ สนค. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.นี้ให้เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารปฏิบัติอย่างถูกต้อง


-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค.กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง อธิบายความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่กับข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กทม.ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง โดยหลักการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ เน้นความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ กำหนดให้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการทุจริต


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560-ความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่

 

9.เตรียมเปิดหาเอกชนเดินเรือคลองผดุงฯ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวถึงโครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมว่า วันที่ 5 ก.ย.นี้ จะครบรอบ 1 ปี การให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งจากข้อมูลผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.59-31 ส.ค.60 มีผู้ใช้บริการรวม 418,303 คน ในปีงบประมาณ 61 สจส.ได้ของบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือ 9 ท่า จากทั้งหมด 10 ท่าเทียบเรือ และก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่บริเวณหัวลำโพงเพิ่มเติมอีก 1 ท่า ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพียง 40 เมตร นอกจากนี้ จะของบประมาณจัดซื้อเรือใหม่ที่จุผู้โดยสารมากขึ้น 6 ลำ

-สจส.อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม โดยที่ กทม.จะไม่สนับสนุนงบประมาณ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างศึกษาอัตราค่าโดยสาร จากการสำรวจผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าค่าโดยสารควรจัดเก็บที่อัตรา 10-15 บาท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เอกชนบริหารจัดการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

 

10.เตรียมจัดระเบียบถนนข้าวสาร พ.ย.นี้
2 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผอ.เขตพระนคร กล่าวว่า จากการประชุมจัดระเบียบบริเวณถนนข้าวสาร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดระเบียบ ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินการ เบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอให้จัดระเบียบถนนข้าวสารร่วมกัน ดังนี้ 1) ให้ผู้ประกอบการร้านค้า หรือจำหน่ายอาหารเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างถูกสุขอนามัย ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กำหนดจุดทิ้งขยะ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หากในกรณีที่ผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือถูกเอาเปรียบ ให้แจ้งสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการทันที 2) ไม่อนุญาตให้ขายของบนทางเท้าโดยเด็ดขาด แต่ให้ผู้ประกอบการลงมาขายบริเวณถนนข้าวสาร เพื่อให้ประชาชนสัญจรบนทางเท้าได้อย่างสะดวก กำหนดความกว้างของแผงค้า 1 เมตร ยาว 2 เมตร จากความกว้างถนน 9 เมตร และเฉลี่ยความกว้างของแผงอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ค้าทุกราย ซึ่งผู้ค้าทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าว 3) ห้ามจำหน่ายสุราบนทางเท้า โดยอนุญาตให้จำหน่ายภายในร้านค้าที่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งถนนข้าวสารไม่ได้มีอัตลักษณ์การดื่มสุราแบบไร้ระเบียบ และ 4) กำหนดเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์และสินค้า ตั้งแต่เวลา 18.00-00.00 น. คาดจะเริ่มจัดระเบียบถนนข้าวสารได้ภายในเดือน พ.ย.นี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสำคัญ หรืออาจดำเนินการได้ทันทีภายในเดือน ก.ย. หากได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายการจัดระเบียบถนนข้าวสารโดยการงดขายของบนทางเท้า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เปิดเพลงเสียงดังตามเงื่อนไขที่กำหนด

ด้านลบ
-ผู้ค้าในถนนข้าวสารมีทั้งสิ้น 359 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ค้าที่ค้าขายทั้งกลางวันและกลางคืน 254 ราย โดยผู้ค้าที่ขายเฉพาะช่วงกลางวันจะได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบถนนข้าวสาร รวมทั้งการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

 

11.ผู้ว่า สตง.ขอโทษ “สุขุมพันธุ์”ยุติคดีหมิ่นประมาท
4 ฉบับ มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวศาลนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต ผว.กทม. เป็นโจทก์ฟ้องนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท กรณีเมื่อวันที่ 3 พ.ค.59 จำเลยได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง กทม.จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.58-31 ม.ค.59 ว่า คตง. กล่าวหาทำนองโครงการไฟประดับมูลค่า 39,500,000 บาท ไม่สุจริต ฮั้วราคา ซึ่งล้วนเป็นความเท็จ ซึ่งนายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา มอบหมายให้นายพริษฐ์ ปิยะนราธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ไกล่เกลี่ยคู่ความทั้ง 2 ฝ่าย และคู่ความสามารถตกลงกันได้และไม่ติดใจเอาความกัน พร้อมขอแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

-นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 3 พ.ค.59 ที่พาดพิงใส่ร้าย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์นั้น ขอชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงที่เสนอไปอาจไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง โดยข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นของ สตง.เท่านั้น ยังต้องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลการพิจารณา ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับของประชาชน หากการนำเสนอความเห็นของ สตง.และ คตง. จะทำให้ผู้ได้พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าใจ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้

-ศาลบันทึกเป็นรายงานกระบวนพิจารณาคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาตกลงกันโดยดี โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์แถลงไม่ติดใจเอาความ และขอถอนฟ้องคดี จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

12.เชิญชวนสมัครจิตอาสาช่วยงานพระราชพิธี
8 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามรัฐ, แนวหน้า, M2F
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง "จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ" เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก และพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยกิจกรรมอาสา 8 ประเภท ได้แก่ งานบริการประชาชน งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยเปิดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาฯ ทั่วประเทศตลอดเดือน ก.ย.นี้ หรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วน 1510 และ 1511

-กทม.ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.นี้ เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่สมัครในพื้นที่สำนักงานเขตใด จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในพื้นที่เขตนั้น ๆ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค.นี้ โดยผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร

-ในวันแรก (1 ก.ย.) ที่เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ พื้นที่ 50 สำนักงานเขต มีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปยอดรวมวันที่ 1 ก.ย.60 มีประชาชนมาสมัครเป็นจิตอาสารวมทั้งสิ้น 4,602 คน เขตบางกอกใหญ่ เป็นเขตที่มีประชาชนมาลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสามากที่สุด 299 คน ส่วนเขตสัมพันธวงศ์น้อยที่สุด 11 คน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

 

13.'ทีโอที' ร้องรัฐกำหนดมาตรการเอกชนนำสายสื่อสารลงดิน
5 ฉบับ มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวกรณี กทม.ขอให้ทีโอทีดำเนินการนำสายสื่อสารลงในท่อร้อยสายลงดินโดยเร่งด่วนว่า ทีโอทีพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแนวคิดของ กทม. โดยมีท่อร้อยสายพร้อมใช้งานความยาวกว่า 2,000 กม. ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในเดือน ต.ค.นี้ จะมีท่อร้อยสายเพิ่มขึ้นอีก 1,500 กม. สามารถรองรับการนำสายสื่อสารของทีโอที และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นลงใต้ดินได้แต่พบมีผู้ประกอบการด้านสื่อสารขอเช่าใช้ท่อสื่อสารของทีโอทีเพียง 300 กม.เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ประกอบการฯ ยังไม่ทราบเรื่องความพร้อมให้บริการของทีโอที ประกอบกับการนำสายสื่อสารลงดิน ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 กำหนดว่าห้ามทำลาย ทำให้เกิดความเสียหาย และห้ามเคลื่อนย้ายสาย ซึ่งการเคลื่อนย้ายสายสื่อสารต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเจ้าของสายเท่านั้น จึงทำให้ยังไม่มีผู้ใช้บริการเท่าที่ควร ส่วนจะให้ทีโอทีขอให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมใช้บริการท่อร้อยสาย คงเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่ทีโอทีทำได้ จึงขอเสนอผู้มีอำนาจกำหนดมาตรการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมนำสายสื่อสารลงดินอาจเป็นการเจรจาตกลงตามความสมัครใจ หรือดำเนินการเป็นสภาพบังคับ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯ ด้วยการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

 

14.รฟม.เตรียมแจกบัตรฟรีแมงมุม 2 แสนใบปลายปีนี้
6 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) กล่าวว่า ปลายปี 60 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม หรือ "บัตรแมงมุม" บัตรใบเดียวสามารถใช้เดินทางภาคขนส่งสาธารณะได้ทุกระบบ จะแจกบัตรแมงมุมฟรี 2 แสนใบ แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยไม่ต้องเสียค่ามัดจำบัตร 50 บาท สามารถนำไปเติมเงินและใช้ได้ทันที เติมเงินได้สูงสุด 10,000 บาท จากนั้นจะเปิดจำหน่ายบัตรแมงมุม จุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ร้านสะดวกซื้อ ช่วงแรกจะขายใบละ 50 บาท คิดเฉพาะค่ามัดจำบัตร ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-กรอบการใช้งาน ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เริ่ม 1 ต.ค.60 ใช้กับรถเมล์ ขสมก. 800 คัน และจะใช้กับรถเมล์ได้ทั้ง 2,600 คัน ปี 61 ช่วงที่ 2 เริ่มมี.ค.61 ใช้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ช่วงที่ 3 เริ่ม มิ.ย.-ก.ค.61 ใช้กับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟ้า BTS ส่วนทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กรมทางหลวง เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ จะอยู่ในระยะที่ 2 เริ่มให้บริการช่วงปลายปี 61 หรือต้นปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งมวลชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในรถไฟฟ้า BTS

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทและสายสีลม 1 ต.ค.นี้
www.facebook.com/Thairath
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156041962242439&id=146406732438
3,800 likes / 2,729 shares / 1,300 comments

-ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) จะปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ในเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และสายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน ไม่รวมส่วนต่อขยายของ กทม. โดยปรับราคาจาก 15-42 บาท เป็น 16-44 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป นั้น ตั้งข้อสังเกตอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยมีราคาสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเพราะมีการให้สัมปทานเอกชนในการบริหารจัดการเดินรถ ขณะที่คุณภาพการให้บริการสวนทางกับราคาค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังขัดข้องบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ขบวนรถไม่เพียงพอ หลังคารั่ว ระบบการซื้อบัตรโดยสารที่ไม่สะดวก

-ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อปรับราคาค่าโดยสาร ขอให้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วย โดยเฉพาะระบบการซื้อบัตรโดยสาร เพิ่มขบวนรถในช่วงเวลาเร่งด่วน แก้ปัญหาขบวนรถขัดข้อง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

www.facebook.com/Drama-addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155819130688291&id=141108613290
6,300 likes / 448 shares / 687 comments

-ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตภาครัฐควรปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น แต่ในประเทศไทยกลับตรงกันข้าม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการต่อสัมปทานให้เอกชนดำเนินการ ขณะที่การให้บริการรถไฟฟ้า BTS ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทั้งยังขัดข้องบ่อย ตู้โดยสารแน่นมาก ระบบซื้อบัตรโดยสารที่ยุ่งยาก รถมาไม่ตรงเวลา น้ำแอร์หยด เป็นต้น

-ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ที่ผ่านมารถไฟฟ้า BTS มีการปรับค่าโดยสารเพียง 3 ครั้ง ในรอบ 18 ปี ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน แต่ขอให้ปรับปรุงการให้บริการ อาทิ ติดตั้งป้ายบอกเวลาที่รถมาถึงสถานี เพิ่มส่วนลดให้ผู้โดยสารที่ใช้ระบบเติมเงิน มีระบบซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนตู้แลกเหรียญเป็นตู้จำหน่ายบัตร เพิ่มตู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ในเส้นทางสัมปทาน และการปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 
2.เจ้าหน้าที่เทศกิจยกรถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้า
www.facebook.com/สนับสนุนปฏิรูปตำรวจ
https://www.facebook.com/1448721172115485/posts/1916687101985554
1,600 likes / 428 shares / 119 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อคลิปวิดีโอจากเพจ Youlike (คลิปเด็ด) ซึ่งมีการโพสต์ข้อความเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่เขตบางแคยกจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้า แต่กลับไม่ดำเนินการกับรถจักรยานยนต์ของร้านค้าที่จอดบนทางเท้าเช่นกัน โดยระบุร้านได้จ่ายเงินให้ทุกเดือนแล้ว นั้น การกระทำดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติและสองมาตรฐาน ทั้งยังแสดงให้เห็นว่ามีการรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อ กทม.เข้มงวดการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าก็ควรหาทางออกให้ประชาชนด้วย โดยเฉพาะการจัดทำที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณใต้สะพานลอยคนข้าม ซึ่งอาจเก็บค่าจอดจากผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางแค และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางแคดำเนินการยกรถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่กลับไม่ดำเนินการกับรถของร้านค้าทีจอดบนทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินเครื่อง “อุโมงค์บางซื่อ” เต็มระบบ 6 ก.ย.นี้
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยาว่า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเสร็จเรียบแล้ว เหลือเพียงการทดลองระบบ ซึ่งในวันที่ 31 ส.ค.จะทดลองเดินเครื่องสูบน้ำ และห้องควบคุม เพื่อทดสอบระบบ จากนั้น กทม. จะเปิดใช้อุโมงค์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการและเต็มระบบในวันที่ 6 ก.ย.นี้ คาดภายหลังจากการเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่ออย่างเป็นทางการจะช่วยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ เขตดุสิต บางซื่อ พญาไท จตุจักร ดินแดง และเขตห้วยขวาง รวมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ยกเว้นกรณีที่มีฝนตกหนักเกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจจะมีน้ำท่วมขังและต้องใช้เวลาระบายน้ำอยู่บ้าง แต่จะสามารถเร่งระบายน้ำได้รวดเร็วกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

-ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ นอกจากอุโมงค์ระบายน้ำแล้ว กทม.ได้ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเร่งระบายน้ำ โดยเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีฝนตกมาก กทม.สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น เฉลี่ยใช้เวลาระบายน้ำประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการอื่นๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ลอกคลองสายต่างๆ เพื่อเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ

ด้านลบ
-จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ในเดือน ก.ย.นี้ พื้นที่กรุงเทพฯ อาจจะมีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรการเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 6 ก.ย.นี้

 

2.แจ้งจับขับขี่ จยย.บนทางเท้ากว่า9 หมื่นราย
2 ฉบับ ไทยรัฐ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแบ่งค่าปรับแก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ว่า ภายหลังมีระเบียบ กทม.การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและ กทม.ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิด ปัจจุบันพบมีผู้กระทำความผิดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ แนวคิดการออกระเบียบดังกล่าว กทม.ไม่ได้ตั้งใจให้ประชาชนมุ่งหวังเรื่องเงินที่ได้จากการแบ่งค่าปรับ แต่ต้องการให้ประชาชนเกรงกลัวและมีจิตสำนึกว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ

-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม.กล่าวว่า ขณะนี้มีเสียงตอบรับจากประชาชนจำนวนมากที่สนใจแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดผ่านช่องต่างๆ โดยแอปพลิเคชันไลน์ (@ebn6703w) เป็นช่องทางที่มี ผู้แจ้งเบาะแสมากที่สุด ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้แอดไลน์เพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 รายชื่อ ปัจจุบันมีประชาชน สนใจแอดไลน์แล้วราว 90,000 รายชื่อ นอกจากนี้ สนท.ได้รายงานปัจจุบันได้แบ่งค่าปรับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสแล้ว 60 คน โดยในจำนวนนี้มี 30 คนที่ได้รับรางวัลนำจับเรียบร้อยแล้ว และอีก 30 คน ไม่ประสงค์รับเงินรางวัลดังกล่าว รวมรางวัลนำจับที่ได้แบ่งแก่ผู้แจ้งเบาะแสประมาณ 14,000 บาท

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการแบ่งค่าปรับแก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 

3.สภา กทม.ถกงบปี 61 กว่า 7.9 หมื่นล้าน
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวถึงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่า ภายหลังคณะกรรมการวิสามัญฯ ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 79,047,933,000 ล้านบาท เหลือ 79,047,483,000 บาท ผลการพิจารณางบฯ คณะกรรมการวิสามัญฯ ตัด/ปรับลดงบประมาณของกทม. 3,004,836,500 บาท และตัด/ปรับลดงบประมาณการพาณิชย์ 450,000 บาท โดยจะนำเสนอร่างงบประมาณฯ ต่อที่ประชุมสภา กทม.ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบในวาระสองและวาระสามต่อไป

-ในแต่ละหน่วยงานมีการปรับลดตามปกติ แต่ที่ปรับลดมากที่สุด 2 สำนัก คือ โครงการงบผูกพันของ สนย. ประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณ ในการจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเวนคืนโครงการต่าง ๆ และ สจส. เป็นงบประมาณที่ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ใช้ในการบริหารรถไฟฟ้า 1,000 ล้านบาท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

4.มีผู้ค้าน TOR โครงการทางเดินริมเจ้าพระยา
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า จากการประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.60 ทำให้ กทม. ต้องดำเนินโครงการโดยขอเสนอรับความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่อ รมว.มหาดไทย (มท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อีบิดดิ้ง) เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว กทม. จะเข้าสู่กระบวนการหาผู้รับจ้างต่อไป

-สำหรับการประกาศร่างขอบข่ายงานและเอกสารการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น 4 สัญญา เปิดรับฟังไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประกาศเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 ซึ่งมีผู้คัดค้านและเสนอแนะใน TOR ดังกล่าว กทม. จึงปรับแก้ไข TORและประกาศลงเว็บไซต์อีกครั้งในวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังมีผู้คัดค้านเช่นกัน ทำให้การปรับแก้ TOR จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่จะไม่กระทบกับแผนงานที่กำหนดรื้อบ้านออกภายในปลายปี 60 และเริ่มก่อสร้าง ในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

 

5.ขอยกเว้นทำ EIAปักเสาไฟกันคลื่นชายทะเลบางขุนเทียน
1 ฉบับ เดลินิวส์ รายละเอียด
-นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน กล่าวถึง ความคืบหน้าการฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน ตามโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาว่า เขตฯได้จัดทำแนวกันคลื่นเพื่อให้ดินตกตะกอนให้สามารถดำเนินการปลูกป่าชายเลนในโครงการให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งขณะนี้ กทม. ได้รับการสนับสนุนเสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 800 ต้น ที่รื้อถอนจากแนวถนนพหลโยธินในโครงการ "มหานครไร้สาย" ที่จะนำมาปักเป็นแนวกันคลื่นแทนไม้ไผ่ แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเกรงจะใช้ระยะเวลานาน เขตฯ จึงได้เสนอเรื่องไปยังคณะผู้บริหาร กทม. เพื่อนำเรียนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณายกเว้นขั้นตอนการจัดทำ EIA เนื่องจากการปักเสาไฟฟ้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับไม้ไผ่เพียงแต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเท่านั้น เพื่อขอให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เพื่อฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ด้านลบ
-ขณะนี้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากและประชาชนในพื้นที่ ก็กังวลกับปัญหานี้ต้องการให้ กทม. ดำเนินการโดยเร็ว เพราะมีเพียงป่าชายเลนเท่านั้นที่จะเป็นความหวังของชาวบ้านที่จะไม่ให้ที่ดินต้องถูกกัดเซาะหายไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

 

6.BTS เตรียมปรับค่าโดยสาร 1 ต.ค.นี้
8 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, New 18, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ ผอ.ใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 BTSC จะปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ในเส้นทางสัมปทาน ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และสายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน ไม่รวมส่วนต่อขยายของ กทม. จากราคา 15-42 บาท เป็น 16-44 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับราคาค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 56 ผ่านมากว่า 4 ปีแล้วที่บริษัทยังไม่ได้ปรับราคาค่าโดยสารพื้นฐานที่เรียกเก็บ ซึ่งสัญญาสัมปทานกำหนดให้บริษัทสามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ทุก 18 เดือน แต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสาร ซึ่งอยู่ในราคา 20.11-60.31 บาท ขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเพิ่มขึ้นตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บางรายการสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นต้น

-นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การสั่งซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมเป็น 184 ตู้ การปรับปรุงระบบตั๋วโดยสาร ซึ่งจะเปลี่ยนตู้จำหน่ายบัตรโดยสารเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ทั้งหมด และสั่งตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารที่รับธนบัตรด้วยมาติดตั้งในระบบเพิ่มขึ้นอีก 50 ตู้ โดยจะเริ่มทยอยติดตั้งในปี 61 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์บนชั้นชานชาลา เพื่อแจ้งความถี่ในการให้บริการ รวมถึงแจ้งเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และมีแผนลงทุนติดตั้งประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติในสถานีต่างๆ เพิ่มขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงการการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ในเส้นทางสัมปทาน รวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS

 

7.ตรวจสอบขุดคลอง-ลอกท่อระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงานตรวจสอบภายใน (สงต.) สนป. กทม.ตรวจสอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและการขุดลอกคูคลอง หรือเปิดทางน้ำไหลที่ดำเนินการโดยสำนักงานเขต 16 แห่ง สำหรับการจ้างเหมาขุดลอกคูคลอง สงต.พบมีปัญหาการตรวจสอบและวัดปริมาณงานยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะยังมีบางหน่วยงานที่แจ้งการตรวจสอบเนื้องานไม่มีการวัดความกว้างและความลึกของคลองหลังจากขุด มีเพียงการประมาณการจำนวนดินที่ผู้รับจ้างตักขึ้นมาใส่กระสอบ ขณะที่การขุดลอกคูคลองควรดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ง แต่ปัจจุบันยังมีการขุดลอกคลองในช่วงหน้าฝน ซึ่งอาจไม่ทันการณ์

-ส่วนการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำยังพบปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินการ เขตยังไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมคุณภาพการทำงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาอาจจะทำให้เอกชนดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาและจะเป็นการเอื้อประโยชน์กับเอกชน จึงควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมตลอดระยะเวลาและต้องล้างท่อให้เสร็จในเดือน พ.ค.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและการขุดลอกคูคลอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กั้นรั้วบนทางเท้าหน้าทางเข้าห้างสรรพสินค้า
www.facebook.com/สิทธิคนเดินเท้า
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1103031849832894&id=268203839982370
86 likes / 13 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตบริเวณทางเข้าศูนย์การค้าหลายแห่งมีการนำรั้วมากั้นทางเท้าบังคับให้คนต้องเดินเลี้ยวเข้าไปข้ามทางเดินข้าม ซึ่งอยู่ด้านใน เช่น ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า นั้น เป็นการแก้ปัญหาจราจรที่คำนึงถึงผู้ใช้รถยนต์เป็นหลัก แต่กลับละเมิดสิทธิและสร้างความลำบากให้คนเดินเท้า

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้าศูนย์การค้า ซึ่งตำรวจจราจรและศูนย์การค้าพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นจุดที่มีความแออัดมาก เพราะมีรถรอเลี้ยวเข้าศูนย์การค้า 2 ช่องจราจร หากปล่อยให้คนเดินข้าม โดยไม่มีตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่เดินข้ามและการจราจรจะติดขัดสะสมไปถึงสะพานพระปิ่นเกล้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่
 
 
703 likes / 16 shares / 98 comments

-ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.อนุญาตให้เอกชนสร้างสกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้า BTS นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้เอกชนและแสดงถึงความผิดพลาดในการบริหารจัดการทางเท้าของ กทม. ขณะที่โครงสร้างของสกายวอล์กยังบดบังทัศนียภาพของเมือง

-ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การสร้างสกายวอล์กช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆ โดยไม่ต้องลงไปเดินข้ามถนนเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกใหญ่ๆ แต่ต้องดูแลไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยขึ้นมาตั้งวางสิ่งของค้าขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (สกายวอล์ก) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS และอาคารของเอกชน
 
3.สนับสนุนการแจ้งเบาะแสนำจับ จยย.ขับขี่บนทางเท้า
www.facebook.com/WindMahattanasakol
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154622756147352&id=539112351
2,500 likes / 2,075 shares / 56 comments

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสมาชิกเฟซบุ๊ก ผู้ใช้นาม “Wind Mahattanasakol” โพสต์ข้อความได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ 500 บาท จาก กทม. ตามที่ได้แจ้งเบาะแสผู้จอดและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักและยอมรับกฎหมายบ้านเมืองของผู้ที่มักง่ายและละเมิดสิทธิ์ของประชาชน นั้น สนับสนุนแนวทางดังกล่าวที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสด เชื่อว่าหากดำเนินการจับปรับอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่อย่างแน่นอน

-ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ผู้บังคับใช้กฎหมายดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดและการดำเนินการตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ทำความสะอาด-พัฒนาป้อมมหากาฬ
9 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, เดอะเนชั่น, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการนำคณะผู้บริหาร กทม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาป้อมมหากาฬและพื้นที่โดยรอบว่า ตั้งแต่ป้อมมหากาฬสร้างขึ้นได้รับการทำความสะอาดเพียงครั้งเดียวในปี 2525 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ และเนื่องจากใกล้ถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงวันที่ 25-29 ต.ค.นี้ กทม.จึงปรับปรุงป้อมมหากาฬในเบื้องต้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-ป้อมมหากาฬได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน กทม.จึงประสานกรมศิลปากรเพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการทำความสะอาด โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชที่เกิดบนกำแพงและตัวป้อม ซึ่งกรมศิลปากรแนะนำห้ามถอนต้นวัชพืชโดยตรง เพราะจะส่งผลกระทบต่อปูนที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ในอดีต แต่ให้ค่อยๆตัดต้นวัชพืชแล้วใช้น้ำยาเฉพาะหยอดลงไปบริเวณรากของวัชพืชเพื่อให้รากตายจากนั้นจึงค่อยๆ ถอนต้นวัชพืชทิ้ง ส่วนการขัดสีทำความสะอาดบริเวณกำแพงและป้อมปราการให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำเปล่าทำความสะอาดเท่านั้น และใช้สีที่มีฟองอากาศทาให้สวยงาม โดยจะคงรูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานให้มากที่สุด ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ กทม.ให้ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ก.ย. จากนั้น กทม.มีแผนที่จะทำความสะอาดพัฒนาป้อมพระสุเมรุในลักษณะเดียวกันต่อไป

-สำหรับการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่ป้อมมหากาฬปัจจุบัน เหลือบ้านในพื้นที่รวม 29 หลังคาเรือน กำหนดให้บ้านเรือน 12 หลังคาเรือนที่ไม่เข้าเกณฑ์การอนุรักษ์จะต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่ภายใน เดือน ก.ย.นี้

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในปีงบ ประมาณ 61 กทม.ได้ตั้งงบประมาณ 69 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบูรณะป้อมมหากาฬให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง คงความเป็นโบราณสถานที่สำคัญต่อไปซึ่ง กทม. ได้หารือร่วมกับกรมศิลปากรเพื่อตรวจสอบความเสียหายของตัวป้อมและวางแผนการบูรณะอย่างเหมาะสม คาดการบูรณะป้อมฯ อย่างเป็นทางการจะเริ่มดำเนินการได้ปลายปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ป้อมมหากาฬถือเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทั้งยังเป็น 1 ใน 2 ป้อมที่หลงเหลืออยู่จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลให้คงอยู่ ขณะเดียวกันในช่วงเดือน ต.ค.60จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งพื้นที่ป้อมมหากาฬเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางริ้วขบวนฯ ดังนั้น การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่จะช่วยส่งเสริมพระราชพิธีฯ ให้สมพระเกียรติมากที่สุด

ด้านลบ
-ขณะนี้ป้อมมหากาฬมีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยตัวป้อมเกิดความทรุดตัวและลาดเอียงอย่างมาก เนื่องจากขาดการบูรณะอย่างถูกต้องมายาวนาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาและการปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

 

2.เร่งรื้อย้ายบ้านรุกคลองเคล็ด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนคลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้าง-คลองบางนา ความยาว 4,690 เมตร ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักที่เชื่อมต่อระหว่างคลองพระโขนงกับคลองบางนา ขณะนี้มีความก้าวหน้าร้อยละ 75 เพราะติดประชาชนบุกรุก 90 หลังคาเรือน ซึ่ง กทม.อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มผู้รุกล้ำ ให้เร่งย้ายออกจากพื้นที่ เบื้องต้นการเจรจาย้ายออกจากพื้นที่วางแผนให้เสร็จสิ้นภายในปี 60 หากผู้บุกรุกไม่ยินยอมย้ายออก กทม.ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 44 (ปว.44) เพื่อให้ กทม. มีอำนาจในการเข้ารื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำได้เอง โดยแจ้งต่อเจ้าของครัวเรือนให้รื้อย้ายภายใน 15 วันนับแต่มีคำสั่งและเมื่อครบกำหนด 15 วัน และไม่มีการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างตาม ปว.44 นั้น


ผลกระทบ
ด้านบวก-การแก้ปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 20 ซอยศรีนครินทร์ 48 และบริเวณชุมชนสวนสุวรรณ ซอยอุดมสุข 60 เขตประเวศ และก่อสร้างเขื่อน ค.สล.คลองเคล็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ด้านลบ
-ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ ยังติดปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำที่ยังไม่ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างเขื่อนคลองเคล็ด

 

3.พัฒนาสถานีดับเพลิงต้นแบบ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รผอ.สปภ. กล่าวหลังประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสถานีดับเพลิงและแนวทางการจัดทำสถานีดับเพลิงต้นแบบว่าที่ประชุมได้หารือการกำหนดมาตรฐาน กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการในองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละสถานีดับเพลิงให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน โดยกำหนดแนวทางการทำงาน 3 ระยะ

-ระยะที่ 1 การกำหนดมาตรฐานสถานีดับเพลิง ระยะที่ 2 การคัดเลือกสถานีดับเพลิงที่มีความพร้อม เพื่อนำมาตรฐานที่กำหนดมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานีดับเพลิงต้นแบบ คาดจะเลือกสถานีดับเพลิงที่มีความพร้อมในสัปดาห์หน้า และระยะที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงและการนำไปใช้กับทุกสถานีดับเพลิง หากกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนจะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรฐานสถานีดับเพลิงและ การจัดทำสถานีดับเพลิงต้นแบบ

 

4.เพิ่มการประชาสัมพันธ์รณรงค์-ป้องกันไข้เลือดออก
5 ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์, M2F, มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.-12 ส.ค.60 มีทั้งสิ้น 1,069 ราย เขตที่พบมากที่สุดคือ เขตสะพานสูง เขตบางซื่อ และเขตลาดพร้าว ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 10-14 ปี และมีแนวโน้มเชื้อไข้เลือดออกจะขยายไปสู่ประชาชนที่มีอายุมากขึ้นกว่าเดิมสนอ.จึงจะมีเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถานประกอบการประเภทต่างๆ ร่วมทั้งร่วมมือกับสมาคมแพทย์โรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์แนวทางการรักษาผู้ป่วยในช่วงวัยทำงานมากขึ้น และให้ความรู้แก่อายุรแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยให้มีความเข้าใจในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการไม่ชัดเจนให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตจะเน้นย้ำกับกลุ่มกุมารแพทย์เป็นหลัก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.60-12 ส.ค.60 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 1,069 ราย เขตที่พบมากสุดคือ สะพานสูง 37 ราย บางซื่อ 33 ราย และลาดพร้าว 32 ราย เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างพื้นที่เมืองชั้นในและพื้นที่รอบเมือง ซึ่งมีพื้นที่รกร้างของเอกชนที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากบางแห่งเป็นจุดทิ้งขยะ ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆ

 

5.บช.น.พร้อมช่วยเทศกิจดูแลทางเท้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล กล่าวว่า ตามที่ กทม. มีโครงการแบ่งเงินรางวัลนำจับแก่ประชาชนที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะประชาชนจะได้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลทางเท้า แต่ในส่วนของการให้เงินรางวัล บช.น. ยังไม่มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพราะกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ไม่ได้ระบุไว้จึงไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม หากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ สามารถดำเนินการได้เช่นกัน เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญา แต่กรณีประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วต้องการรางวัลนำจับต้องเป็นการชี้ให้จับทันทีเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องพาตัวผู้กระทำความผิดไปพบเจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวให้เปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด พร้อมทั้งแบ่งเงินรางวัลนำจับให้ตามอัตราที่กำหนด อย่างไรก็ตาม แม้ตำรวจจะไม่มีอำนาจในการให้เงินรางวัลนำจับ แต่พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการของ กทม.เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและลดการกระทำความผิดของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและการดำเนินการตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560

 

6.จัดระเบียบสายไฟถ.พหลโยธิน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนพหลโยธิน ระยะ 8 กม.ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการมหานครไร้สายที่ กฟน.ร่วมกับหน่วยงานควบคุมดูแลสายสื่อสารและ กทม. ดำเนินการว่า การดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน บริเวณถนนพหลโยธินอยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งได้นำทั้งสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั้งหมดที่อยู่ในแนวถนนพหลโยธินตั้งแต่ช่วงห้าแยกลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะทาง 8 กม.ลงดิน เพื่อให้เป็นถนนไร้สายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่สมบูรณ์

-โครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะที่ 1 ตั้งแต่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว-คลองบางซื่อ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ระยะที่ 2 ช่วงถนนประดิพัทธ์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16-31 ส.ค. นี้ ระยะที่ 3 ถนนบางซื่อ-ซอยพหลโยธิน 7 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ย. และระยะที่ 4 ซอยพหลโยธิน 7-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16-30 ก.ย. ทั้งนี้ ภายในสิ้นเดือน ก.ย.60 ถนนพหลโยธินในระยะทาง 8 กม. จะปลอดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกชนิด

-กฟน.จะดำเนินการต่อในถนนพญาไทและถนนสุขุมวิท สำหรับเส้นทางที่อยู่ระหว่างการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินจะให้เอกชนเจ้าของสายสื่อสารใช้ท่อร้อยไฟฟ้าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการทำถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ไร้สายไฟ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินตามโครงการมหานครไร้สาย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ลิฟต์โดยสารผู้พิการสถานี BTS ศาลาแดงไม่คืบหน้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=760158134166718&id=578474542335079
255 likes / 29 comments

-ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพจุดที่จะก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ซึ่งมีการล้อมรั้วสังกะสีไว้ประมาณ 2 ปี แต่จนถึงขณะนี้การก่อสร้างยังไม่มีความคืบหน้า นั้น ตั้งข้อสังเกตการปิดล้อมรั้วดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อถ่วงเวลาหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาสร้างความลำบากให้ประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างมาก เพราะทำให้เหลือทางเดินแคบมาก สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจากการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งยังมีผู้ค้านำสินค้ามาแขวนไว้กับรั้ว ขณะที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ก็มีการล้อมรั้วกีดขวางทางเท้าเช่นเดียวกัน

-ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้กลุ่มผู้พิการกำลังรวมกลุ่มเพื่อฟ้องร้อง กทม.ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ทันตามคำสั่งศาล

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าและการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้า BTS
 
 
2.แนะปรับภูมิทัศน์หลังนำสายสื่อสารลงดิน
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=759960064186525&id=578474542335079
768 likes / 42 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณถนนประดิพัทธ์ หลังนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น แต่ควรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม อาทิ ทาสีอาคารใหม่ ปรับปรุงทางเท้า ตัดแต่งต้นไม้ โดย กทม.ควรบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าของอาคารบำรุงรักษาอาคารให้สวยงาม

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า อาคารพาณิชย์ในกรุงเทพฯ หลายแห่งมีสภาพทรุดโทรม สกปรก เพราะเจ้าของอาคารขาดการดูแลปรับปรุงให้สวยงาม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและเจ้าของอาคารในการปรับปรุงและดูแลรักษาอาคารให้สวยงาม
 
 
3. ไม่ย้ายแมวที่ทำหมันกลับมาพักฟื้นที่สวนลุมพินี
www.facebook.com/Drama-addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155798630443291&id=141108613290
2,300 likes / 511 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี ผอ.สำนักงานสวนสาธารณะ สสล. ระบุไม่ให้ย้ายแมวที่กรมปศุสัตว์จับไปทำหมันกลับมาพักฟื้นที่สวนลุมพินี นั้น เนื่องจากสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น การที่นำแมวไปทำหมัน ฉีดวัคซีน และประกาศหาผู้รับเลี้ยงจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว เพราะการปล่อยให้แมวอยู่ในสวนอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยกับประชาชน หรือแพร่เชื้อโรคตามมา

-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ก่อนที่จะจับแมวเหล่านี้ไปทำหมันควรวางแผนและเตรียมการหาบ้านใหม่ให้แมว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ขณะที่แมวในสวนลุมพินีไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกายภายในสวน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการจัดระเบียบแมวในสวนลุมพินี