• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินหน้าเขื่อนริมคลองลาดพร้าว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองลาดพร้าวและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองว่า กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในแนวคลองที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากติดปัญหาข้อจำกัดด้านการลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ เนื่องจากบางจุดมีบ้านเรือนรุกล้ำพื้นที่ยังไม่ยินยอมรื้อย้ายออกจาก จุดก่อสร้าง อีกทั้งบางจุด กทม.ต้องตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนและประสานหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคเพื่อเร่งย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ออกจากแนวก่อสร้างแต่จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในปี 62

-พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวบางจุดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงได้ เนื่องจากติดปัญหาที่ดินไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย กทม.จึงทำเรื่องขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งยกเว้นกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ใน 3 กรณี คือ (1) ระยะร่นอาคารซึ่งตามกฎหมาย โดยขอยกเว้นในจุดดังกล่าวให้เหลือระยะร่นจากแนวคลองเพียง 2 เมตร (2) การยกเว้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยในคลองลาดพร้าวเป็นรูปแบบอาคารสูงเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ (3) การยกเว้นตามข้อกำหนดของกฎหมายผังเมืองรวม เนื่องจากบางจุดมีการกำหนดสีของผังเมืองห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภทจึงต้องขอยกเว้น เพื่อให้สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนริมคลองลาดพร้าวได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว เพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่คลองสาธารณะและช่วยเพิ่มเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
ด้านลบ
-ขณะนี้ยังมีชุมชนก่อสร้างบ้านรุกล้ำคลองกว่า 50 ชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อรื้อย้าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

2.แผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้เป็นเมืองสมาชิกเครือข่ายของโครงการ 100 Resilient Cities (100RC) และได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ พร้อมระบุแนวทางแก้ปัญหา 97 โครงการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เมืองปลอดภัย น่าอยู่ และยั่งยืนสำหรับทุกคน"

-แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ และจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมเสนอมาตรการที่อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมาตรการประกอบด้วย แนวยุทธศาสตร์หลักที่สัมพันธ์กัน 3 ด้าน คือ (1) การยกระดับคุณภาพชีวิต (2) การลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความ สามารถในการปรับตัว (3) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ กทม.เตรียมประกาศแผนยุทธศาสตร์ Resilient Bangkok Strategy ในเดือน ก.พ.60 และจะดำเนินการตามแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯในด้านต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร

 

3.ยึดแนวพระราชดำริ-อนุรักษ์พันธุ์พืช
3 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ว่า กทม.รับสนองพระราชดำริโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.46 และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ได้จัดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย กทม. "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสามารถจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่เขตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับใช้วางแผนพัฒนา กทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่เขตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

4.เครือข่ายสลัม 4 ภาค เรียกร้องแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย
2 ฉบับ ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณีเครือข่ายสลัม 4 ภาค เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ กทม.ดูแลว่า กทม. จะให้ ผอ.เขต เข้าร่วมในคณะทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการร่วมกัน ส่วนการส่งมอบพื้นที่ตามนโยบายโฉนดชุมชนจะตั้งคณะทำงานร่วม โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ทปษ.ของ ผว.กทม. และนายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผช.ลผว.กทม. และ สนน.อยู่ในคณะทำงาน เพื่อติดตามการส่งมอบพื้นที่ต่อไป

-นางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม4 ภาค กล่าวว่า ปัจจุบันชุมชนคลองเป้ง เขตวัฒนามี 48 ครอบครัว ซึ่งขอให้ชะลอการรื้อที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งขอเวลาพัฒนาที่อยู่อาศัย 18 เดือน ส่วนชุมชนลาดบัวขาว เขตสะพานสูง มี 62 ครอบครัว ขอให้พิสูจน์สิทธิที่ดินที่เกิดข้อพิพาท รวมทั้งขอให้เขตมาเป็นพยาน เพื่อแจ้งต่อศาลถึงกระบวนการพิสูจน์สิทธิ ขณะที่ชุมชนคลองตาเริง (อยู่เย็น) เขตลาดพร้าว มี 39 ครอบครัว ขอเวลาเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย 18 เดือนเช่นกัน รวมทั้งแบ่งปันที่ดิน 3 ไร่ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ตามโครงการบ้านมั่นคง ตลอดจนช่วยดูแลสวนสาธารณะให้กับเขต และชุมชนคลองแบนตาโพ เขตคลองสามวา ปัจจุบันมี 25 ครอบครัว ขอความช่วยเหลือในการสมทบซื้อที่ดินร้อยละ 10 ในการขอสินเชื่อซื้อที่ดินแห่งใหม่ ขณะที่อีก 4 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ เขตวัฒนา (2) ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง (3) ชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว และ (4) ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม ได้ติดตามการส่งมอบพื้นที่ตามนโยบายโฉนดชุมชน โดยขอให้เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดการที่ดินตามนโยบายโฉนดชุมชน ขณะที่ชุมชนบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ขอแบ่งปันที่ดินเพื่อเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ กทม.ดูแล


รายละเอียด
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ปัญหาชุมชมแออัดที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ กทม.ดูแล

 

5.เสนอสภา กทม.พิจารณาปรับขึ้นค่าขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสภา กทม. กล่าวว่า วันที่ 18 ม.ค.นี้ ได้เตรียมยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม.เพื่อให้ผู้บริหาร กทม.พิจารณาเรื่องการปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย เนื่องจาก พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 60 ที่ผ่านมากำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บค่าธรรมเนียมอัตราค่าเก็บขยะใหม่ทั่วประเทศครัวเรือน ไม่เกิน 120 กก.หรือ 600 ลิตร ให้จัดเก็บ 150 บาท/เดือน กทม.จึงต้องปรับปรุงข้อบัญญัติเดิมให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักในการจัดเก็บขยะตามปริมาณที่ทิ้งจริงตามกรอบที่ พ.ร.บ.ฉบับใหม่กำหนด โดยผู้บริหาร กทม.จะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและทำให้ กทม.เสียประโยชน์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงข้อบัญญัติดังกล่าว จะทำให้ กทม.ไม่ต้องแบกรับภาระค่าจัดการขยะจำนวนมากและจะทำให้ประชาชนลดการผลิตขยะ ซึ่งจะช่วยลดภาระการจัดเก็บในระยะยาว
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยของ กทม.ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ด้านลบ
-อัตราค่าจัดเก็บขยะ 20 บาท/เดือน กทม.จัดเก็บมาตั้งปี 35 ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มานานกว่า 20 ปี แล้ว ซึ่งปัจจุบันเก็บค่าจัดเก็บขยะได้เพียง 500 ล้านบาท/ปี ถือว่าขาดทุนกว่า 6,000 ล้านบาท
-ปัจจุบัน กทม.ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปไม่สอดคล้องกับปริมาณที่แท้จริงและมูลค่าการจัดการที่ต้องแบกรับ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560

 

6.เปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ พ.ค.นี้
2 ฉบับ ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) เขตจตุจักรว่า ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ยังเหลือระยะทางเจาะอุโมงค์ไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 100 เมตร รวมถึงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งหมดตามแผนที่วางไว้ โดยอาจเปิดใช้งานช่วงปลายเดือน เม.ย. หรือต้นเดือน พ.ค.นี้

-ส่วนการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ สนน. ประเมินหากปริมาณฝนตกลงมาในระดับ 60 มิลลิเมตร จะไม่มีปัญหา แต่หากมีฝนระดับ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องใช้เวลาในการระบายซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้กำชับให้แก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและดำเนินการทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต บางซื่อ พญาไท จตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง 6 จุด บนถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสนข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

 

7.อุทธรณ์คำสั่งระงับใช้อาคารตลาดประชานิเวศน์ 1
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า จากกรณีอาคารพาณิชย์ข้างตลาดประชานิเวศน์ 1 19 กลุ่มอาคาร 177 ห้อง เกิดการทรุดตัวและบางอาคารถล่มลงมา ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเขตจตุจักรได้ออกคำสั่งระงับใช้อาคารทั้งหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 59 แต่ขณะนี้มีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ 44 ราย ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้เหตุผลอาคารยังมีความแข็งแรงสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานเขตจตุจักรจึงยังไม่สามารถสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารดังกล่าว พบอาคารมีการเอียงเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยและความเสี่ยงในอาคารพังถล่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยทั้ง 177 ห้อง ย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งเขตฯ พร้อมช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ

-นายไชยณัฐ เจติยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานตลาด กทม. (สงต.) กล่าวว่า อาคารชุมชนหลังตลาดประชานิเวศน์ 1 เป็นอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตลาด กทม. มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่ง สงต. ได้บอกเลิกสัญญาเช่าให้ผู้เช่าอาคารย้ายออกจากพื้นที่และ ไม่เก็บค่าเช่าอาคารทั้ง 177 ห้อง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 58 แต่จนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านย้ายออกไปแล้วเพียง 55 ห้อง จึงขอให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยและย้ายออกโดยเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยอาคารในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ข้างตลาดประชานิเวศน์ 1 44 ราย ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งระงับใช้อาคารต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณา เขตฯ จึงยังไม่สามารถสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ข้างตลาดประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม.กำชับ 9 แผนป้องกันน้ำท่วม
5 ฉบับ คม ชัด ลึก, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. สั่งการให้ กทม.ติดตามสถานการณ์ฝนและเตรียมพร้อมรับมือฝนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 15-17 ม.ค.นี้ ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยในการเตรียมพร้อม ได้สั่งการให้ สนน. และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตติดตามสถานการณ์ฝนและปฏิบัติการตามแผนการป้องกันน้ำท่วมที่ได้วางไว้อย่างทันที จึงขอให้ประชาชนวางใจ กทม.ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ คูคลอง และแม่น้ำ และรักษาสุขภาพโดยการป้องกันโรคอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ด้วย

-แผนการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองของกรุงเทพฯ กทม.ร่วมกับกรมชลประทานที่จะนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทางคลองหกวาสายล่าง คลองบางเขน และคลองบางซื่อ กลับเข้ามาไหลเวียนในคลองลาดพร้าว ตามแนวทางน้ำดีไล่น้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น ซึ่ง กทม.จะดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 5 วัน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเริ่มต้นที่ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ไหลเวียนตลอดความยาวคลองลาดพร้าวกว่า 20 กิโลเมตร และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง บริเวณปากคลองพระโขนง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามสถานการณ์ฝนและดำเนินการตามแผนการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.มอบโอวาท นร.กทม. มุ่งมั่นใจตั้งใจเรียนเป็นคนดีและมีจิตอาสา
5 ฉบับ สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ศาลาว่าการ กทม.ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงต้องมีจิตอาสา เพราะเด็กและเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญของพลเมืองที่ดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในการพัฒนาและผลักดันความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยเด็กทุกคนต้องขยันศึกษาหาความรู้ และรู้จักอดออม ตลอดจนยึดมั่นในประชาธิปไตย พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเพื่อที่จะสามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


ผลกระทบ
-การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของ กทม.ประจำปี 2560


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ของ กทม.

 

3.กทม.จับมือจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งทั่วกรุง
5 ฉบับ มติชน, New)108, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการเปิดกิจกรรม บางกอก บิ๊กคลีนนิ่ง (Bangkok Big Cleaning) กรุงเทพฯ เมืองสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ว่า กทม.ร่วมกับจิตอาสา นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะผู้บริหารและบุคลากร กทม.ทำความสะอาด สกายวอล์กรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สะพานลอยคนเดินข้ามบนถนน 3 จุด หลัก คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบริเวณโดยรอบ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) ต่อเนื่องถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ข้างหอนาฬิกา) ถนนรามคำแหง ต่อเนื่องสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนรามคำแหงและถนนลาดพร้าวตลอดสาย เพื่อล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนทุกสายทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 688 แห่ง รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ และจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning” กรุงเทพฯ เมืองสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เปิดให้บริการหอสมุดเมืองส่วนแรก ม.ค.นี้
2 ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า จากที่ กทม.ได้เช่าพื้นที่อาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเป็นหอสมุดเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร โดยงานคืบหน้าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ตามสัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 60 อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น กทม. จะเปิดพื้นที่ชั้น 3 ให้เป็นส่วนอาคารจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณีกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเร่งปรับปรุงและเปิดให้บริการภายในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนการปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ จะเร่งให้เสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานได้ภายในเดือน มี.ค. 60 ส่วนการบริหารจัดการจะพิจารณาอีกครั้งจะดูแลในรูปแบบมูลนิธิ หรือให้ สวท.เป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินพันธกิจตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก
-การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

5.โรงงานยาสูบเตรียมมอบพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข ผช.ลผว.กทม. กล่าวกรณีโรงงานยาสูบมีแผนจะย้ายออกจากพื้นที่คลองเตยไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และจะมอบพื้นที่ให้ กทม.นำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ว่า กทม.อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนพื้นที่รวมถึงรอแผนการย้ายออกของโรงงานยาสูบที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน สสล.จะศึกษาโครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคู่กันไประหว่างรอความชัดเจนจากโรงงานยาสูบ

-ก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์ได้พัฒนาพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ให้เป็นสวนสาธารณะและมอบให้ กทม.เป็นผู้ดูแลนอกจากนี้มีบึงรับน้ำด้านหน้าอีกกว่า 100 ไร่ คาดพื้นที่ที่โรงงานยาสูบจะคืนให้จะเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณกว่า 300 ไร่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เดิมพื้นที่โรงงานยาสูบมีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เมื่อปี 47 ได้คืนพื้นที่ในสวนเบญจกิติประมาณ 110 ไร่ให้ กทม. ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ และเปิดให้ประชาชนใช้ตั้งแต่ปี 49 เป็นต้นมา หากโรงงานยาสูบคืนพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่า 300 ไร่ กรุงเทพฯ จะมีสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่กว่าสวนลุมพินีเพิ่มขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ

 

6.เตรียมขยายท่อระบายน้ำ 11 ถนนสายหลัก
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า กทม. อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำใหม่ บนถนนสายหลักที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ซึ่ง กทม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ (1) ถนนอโศกมนตรี (2) ถนนศรีอยุธยาต่อเนื่องถนนพระรามที่ 6 (3) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตร (4) ถนนสุขุมวิทซอย 31 และซอยสวัสดี (5) ถนนเอกมัย (6) ถนนทรงสวัสดิ์ ต่อเนื่องถนนเยาวราช และเจริญกรุง (7) ถนนสุขุมวิทซอย 4หรือนานาใต้ 8.ถนนสุขุมวิทซอย 14 (9) ถนนสุขุมวิทซอย 39 (10) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (11) ถนนสุขุมวิท บริเวณปากซอยลาซาลและซอยแบริ่ง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยจะแล้วเสร็จประมาณปี 62 ส่วนโครงการในระยะที่ 2 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) ถนนอู่ทองนอก บริเวณลานพระราชวังดุสิต (2) ถนนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (3) ถนนจันท์ (4) ถนนสุวินทวงศ์ และ(5) ถนนเพชรบุรี ช่วงหน้าสถานทูตอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างวางรูปแบบและศึกษารายละเอียด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

-การปรับปรุงท่อระบายน้ำ ดังกล่าวจะเป็นการวางท่อ บริเวณเกาะกลางถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50- 2เมตร ขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 5 เมตร ด้วยการใช้เทคนิคหัวเจาะแรงดัน โดยเปิดผิวหน้าดินในจุดที่จะทำเป็นบ่อรับน้ำเท่านั้น และใช้ระบบแรงดันเพื่อดันท่อวางไปตามแนวผิวจราจร ทำให้ไม่ต้องเปิดผิวหน้าดินไปตลอดแนว และจะก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพการะบายน้ำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ

 

7.ขยายพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน กทม. กล่าวว่า กทม.ได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงแหล่งรับน้ำในธรรมชาติ โดยเตรียมขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 2 โครงการ คือ (1) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง งบฯปี 60-62 คาดแล้วเสร็จปี 62 และ (2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม พื้นที่ห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงงบฯ ปี 60-62 คาดจะแล้วเสร็จในปี 62 หากแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองพื้นที่ อาทิ คลองลาดพร้าว และแสนแสบ ให้กลับมาใสสะอาด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงสามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด350,000 ลบ.ม./วัน ให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร
ด้านลบ
-ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนบำบัดโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงยังทำได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจาก มีน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 230,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้อยกว่าที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงจะสามารถรับได้คือ 350,000 ลบ.ม./วัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

 

8.พัฒนาเรือคลองผดุงฯรองรับให้บริการประชาชน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส กล่าวว่า หลังจาก กทม.เริ่มทดลองเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 พบมีผู้ใช้บริการ รวม 196,606 คนถือว่าให้ผลตอบรับที่ดี ซึ่ง กทม.ได้พยายามเดินเรือให้บริการเร็วขึ้น เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารให้ครอบคลุม โดยวันธรรมดาให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. มีเรือวิ่งทุกๆ 20 นาที ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. เรือให้บริการทุก 30 นาที

-สำหรับเรือลำจริงที่จะนำมาวิ่งในโครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมมีจำนวน 6 ลำ ทำมาจากไฟเบอร์ เรือมีขนาดกว้าง 2.5-3 เมตร ยาว 9.5-10 เมตร สามารถบรรจุผู้โดยสารได้รวม 40 คน โดยมีที่สำหรับ ผู้พิการและที่วางจักรยานด้วย คาดจะสามารถประกวดราคาจัดซื้อเรือได้ภายในเดือน มี.ค.60 จากนั้นจะเร่งรัดประกอบเรือ โดยใช้เวลาประกอบ 6 เดือน ส่วนการบริหารจัดการเดินเรืออยู่ระหว่างพิจารณาให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) บริหารจัดการเดินเรือในรูปแบบเดียวกับการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ทั้งนี้ เมื่อได้เรือมาแล้วในช่วงแรกจะเปิดทดลองฟรี จากนั้นจึงจะคิดค่าโดยสารในอัตรา 5-10 บาท ซึ่งจะสรุปค่าโดยสารที่เหมาะสมอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

 

9.ประชุมแผนรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย.กล่าวว่า วันที่ 16 ม.ค.นี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กำหนดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อเตรียมดำเนินการเข้าพื้นที่ โดยจะกำหนดวันที่จะเข้าพื้นที่ในเดือน ก.พ.นี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 กำชับให้ กทม. เน้นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจถึงการดำเนินการ ทั้งนี้ กทม.ได้เสนอแผนการรื้อถอนอาคารในพื้นที่เวนคืนบริเวณป้อมมหากาฬ เป้าหมายอาคาร 42 หลัง มีผู้อาศัยประมาณ 121 คน โดยมีแผนการปฏิบัติ ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แผนการเจรจา การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยชั่วคราวและที่อยู่ใหม่ การรื้อถอนขนย้ายและสิ่งของสัมภาระออกจากพื้นที่เวนคืน การรักษาความสงบเรียบร้อยและดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานรื้อถอนของเจ้าหน้าที่การป้องกันระวังเหตุรุนแรงจากประทัดและดอกไม้ไฟ การรักษาพื้นที่เพื่อการปรับปรุง ขณะที่ สน.สำราญราษฎร์ รับผิดชอบสืบสวนและจัดทำแผนกวาดล้างผู้กระทำความผิดต่าง ๆ ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยทั้งในลักษณะชั่วคราวและถาวร ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนการรื้อถอนอาคารในพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการรื้อถอนอาคารในพื้นที่เวนคืนบริเวณป้อมมหากาฬ
ด้านลบ
-จากการประเมินสถานการณ์หากเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬอาจมีการต่อต้านและขัดขวางการปฏิบัติงานรื้อถอนของเจ้าหน้าที่จากกลุ่มชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนประชาชนสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

 

10.ทุจริตการสอบนายสิบ
6 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจ บช.น. ว่า ศาลอนุมัติหมายจับแล้ว 52 ราย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้จ้างวาน และผู้รับจ้างทำข้อสอบ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่านี้ เบื้องต้น นายจิระพจน์ พลายด้วง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตปทุมวัน หัวหน้าขบวนการยังให้การภาคเสธ แต่เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์ทราบหาข้อมูลเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับใครอีกบ้าง ส่วนผู้ถูกออกหมายเรียกทั้งหมด 413 ราย จะตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้นัดหมายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 52 คนเข้าสอบปากคำในวันที่16 ม.ค.นี้ โดยตนจะเข้าสอบปากคำด้วยตนเอง

-พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า จะเรียกบุคคลที่ถูกออกหมายจับทั้งหมดมาพบพนักงานสอบสวน ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ โดยบุคคลที่มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับพิจารณาให้ประกันตัว หรือปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่หากไม่มาพบอาจจะต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไป หรือหากจับตัวมาได้จะไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาแตกต่างกันไปทั้ง 3 ข้อหาแล้วแต่ความผิดที่ตรวจพบ ขณะที่นายจิระพจน์ พนักงานสอบสวนได้เรียกมาสอบปากคำกว่า 10 ครั้งแล้ว ให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนมากขึ้น และทราบถึงเครือข่ายที่ร่วมกระทำความผิดมากพอสมควร


ผลกระทบ
ด้านลบ
-ภาพลักษณของ กทม. กรณีบุคลากร กทม. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกของ บช.น.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบของ บช.น.

 

11.สถานการณ์มลพิษไทย ปี 59
2 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงสรุปรายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี 2559 ว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตื่นตัวให้ความร่วมมือในการดูแลแหล่งน้ำมากขึ้นคุณภาพน้ำทะเลที่ชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพอากาศในภาพรวมค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในช่วง 10 ปีดีขึ้นและเริ่มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190,000 ตัน

-สำหรับการจัดการขยะที่ผ่านมา อปท. ให้บริการเก็บและนำไปกำจัด 13.6 ล้านตัน หรือร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและถูกกำจัดในสถานที่กำจัดอย่างถูกต้อง 9.59 ล้านตัน หรือร้อยละ 36 ส่วน การจัดการในอนาคตจะดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปี 59 - 64 เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการทั้งหมด ทั้งการแก้ปัญหาขยะตกค้าง การกำจัดอย่างถูกวิธี สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งมีเป้าหมายลดขยะให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี 60


ผลกระทบ
ด้านลบ
- ขยะมูลฝอยชุมชนในปี 59 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.04 ล้านตัน หรือประมาณ 74,073 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 58 ประมาณ 190,000 ตัน หรือร้อยละ 0.7 ปัจจุบันคนไทย 1 คน สร้างขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัม/ตัน/วัน จังหวัดที่มีขยะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ ประมาณ 4.20 ล้านตัน รองลงมาคือ ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ ขอนแก่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะของ กทม. และการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

12.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ฉบับใหม่
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสำคัญกำหนดให้ รมว.มหาดไทย (มท.) และ รมว.สาธารณสุขรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พ.ร.บ.ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว

-ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เว้นแต่การออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นอำนาจของ รมว.มท. การออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลาการจัดเก็บ ลักษณะการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งต้นทุนและความคุ้มค่าในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยก็ได้ โดยให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการท้าย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ.นี้แทน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจนำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้
ด้านลบ
-ปัจจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทำให้ขาดการบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต่ละประเภท อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เตรียมสร้างสกายวอล์กเชื่อมอุดมสุข–บางนา
www.facebook.com/home.co.th
hhtps://www.facebook.com/Homebuyerfanpage/posts/963920920408754?comment
_id=964337547633758
22 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.มีโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุข–สถานีบางนา ควรมีทางเลื่อนสำหรับ ผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งกวดขันดูแลไม่ให้มีผู้ค้าขึ้นไปตั้งวางสินค้ากีดขวางทาง
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างสกายวอล์กแสดงถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ซึ่งนอกจากจะสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ยังส่งผลต่อภูมิทัศน์ของเมืองด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ รวมทั้งการกวดขันดูแลไม่ให้มีผู้ค้าขึ้นมาตั้งวางแผงค้า

 

2. พื้นที่จัดระเบียบเริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/pg/saynostall/posts
57 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ ทางเท้าหลายพื้นที่ที่ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้วเริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ หน้าเมเจอร์ และโลตัสปิ่นเกล้า ประตูน้ำ หน้าบิ๊กซีราชดำริ ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี สุขุมวิท 1–21 สีลม ฯลฯ ซึ่งเกิดจากความมักง่ายขาด จิตสำนึก เห็นแก่ตัวทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สร้างความสกปรกและไม่เป็นระเบียบให้พื้นที่
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องจัดระเบียบการทำงานของสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ โดยหากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด รวมทั้งพิจารณาเพิ่มโทษจับปรับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า ให้รางวัลนำจับกับประชาชนที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ปรับผู้ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สร้างเขื่อนกันคลื่นแก้น้ำกัดเซาะทะเลบางขุนเทียน
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาเพิ่มเติมของโครงสร้างคันหินและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเพิ่มขึ้นทุกปี กทม.จึงต้องเร่งวางแนวทางป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เสียพื้นที่ดินและได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น ทั้งนี้ กทม. ได้ว่าจ้างเอกชนศึกษาแนวทางการแก้ไข โดยจะทำเขื่อนคันหินในทะเลใกล้ชายฝั่งเพื่อป้องกันคลื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อผ่านการพิจารณา คาดจะสามารถก่อสร้างได้ในประมาณปี 62 อย่างไรก็ตาม กทม. ได้เร่งแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เพื่อช่วยชะลอคลื่น ซึ่งจะเร่งปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่/ปี เริ่มปลูกอย่างเป็นรูปธรรมในเดือน ก.พ.นี้

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน กล่าวว่า จากที่ กทม.ได้นำเสนอผลรายงาน EIA ไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เพื่ออนุมัติโครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินในรูปแบบมีขาเป็นตัว T คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับแก้รูปแบบเขื่อน ซึ่ง กทม. ศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มรูปแบบโครงการที่เป็นคันหินไม่มีขา โดยจะฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการออกแบบก่อสร้างและจะเสนอต่อ คชก. เพื่อพิจารณา EIAภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ด้านลบ
-ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของกรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.7 กม. นับตั้งแต่ปี 18-56 มีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 900-1,200 ม. คิดเป็นพื้นที่ 2,735 ไร่ อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 7 ม./ปี และมีการทรุดตัวของทะเลประมาณ 1-2 ซม./ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อชะลอการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน รวมถึงความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน

 

2.ศึกษาทบทวนช่องทางจักรยาน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สจส.หารือกับตำรวจจราจร เพื่อศึกษาทบทวนช่องทางจักรยาน เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีผู้ใช้งาน มีรถอื่นจอดกีดขวางทาง รวมถึงถนนแคบซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจราจรตามมา เช่น เส้นทางจักรยานหน้าประตูผี เขตพระนคร

-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า สจส.ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 31 ถนน ใน 6 เส้นทาง คือ เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ วงเวียนใหญ่และบริเวณโดยรอบ,บางขุนเทียน, สาทร, ลาดพร้าวและส่วนต่อเนื่อง และเส้นทางจักรยานรอบวัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง ออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านลบ
-เส้นทางจักรยานหน้าประตูผี หรือเส้นทางถนนมหาไชย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเส้นทางแรกที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ในกรุงเทพฯ หากยกเลิกเส้นทางนี้ อาจขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาทบทวนและประเมินผลเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.มหกรรม Bangkok Brand 2017
2 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวว่า กทม. จัดงาน "มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2017) จำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครคุณภาพดีหลาก หลายชนิดทั่วกรุงเทพฯ 200 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 60 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

 

4.บริหารจัดการดูแลพื้นที่สนามหลวง-ปรับพื้นที่รับพิธีแรกนาขวัญ
11 ฉบับแนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า การบริหารจัดการมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นภารกิจพิเศษที่ กทม.แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพ โดย สสล.และสำนักงานเขตต่างๆ ร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง 3 รอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนเดินทางมาท้องสนามหลวง 80,000-90,000 คน/วัน และมีผู้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ 40,000 คน/วัน ส่วนการจัดพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง สำหรับการสร้างพระเมรุมาศมีการกันพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเดือน พ.ค.นี้ โดยกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) จะนำไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กทม.เสนอให้ใช้ถนนราชดำเนินด้านใดด้านหนึ่ง เป็นที่พักคอยสำหรับประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

5.ปรับภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตธนบุรี กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า จากการหารือร่วมกับเจ้าของอาคารบริเวณโดยรอบ ได้ข้อสรุปแนวทางเบื้องต้นจะมีการปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีอาคารบริเวณโค้งวงเวียนใหญ่ 15 อาคาร ปรับปรุงเกาะกลางถนนและบริเวณโดยรอบให้สวยงาม รวมทั้งตั้งคณะกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และเตรียมออกมาตรการกำหนดระยะเวลาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ขณะเดียวกันจะหารือร่วมกับ สผม.เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่การก่อสร้างอาคารสูงเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ

-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับแจ้งจากเขตธนบุรีว่า อาคารโดยรอบพระบรม ราชานุสาวรีย์ฯ ก่อสร้างถูกต้องตามข้อกฎหมายไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายผังเมืองรวม ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผังเมืองบริเวณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากเขตต้องการความช่วยเหลือ สผม.พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นต้นแบบการปรับปรุงพื้นที่ในเขตอื่นๆ ต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

6.ฟื้นฟูคลองแสนแสบ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รผอ.สนน ร่วมประชุมหารือเพื่อคัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสาขาที่ไหลลงคลองแสนแสบ โดยที่ประชุมมีมติเลือกคลองที่เข้าข่ายตามที่กรมควบคุมมลพิษต้องการ 4 คลอง ได้แก่ คลองวัดตึก คลองต้นสน-คลองสมคิดคลองยายเฮ้อ และคลองพิชัย โดยจะฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้สะอาด เข้มงวดกับประชาชนที่อยู่ริมคลองในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีคุณภาพน้ำตามค่ามาตรฐาน โดยมีเป้าหมายทำให้คลองแสนแสบสะอาดน้ำไม่ดำเน่าเสีย ไม่มีสิ่งปฏิกูลเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สะอาดปลอดภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองสาขาที่ไหลลงคลองแสนแสบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสาขาที่ไหลลงคลองแสนแสบ

 

7.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝน
8 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ได้ประสาน กทม.เพื่อเตรียมรับกับปริมาณน้ำระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องดูระบบการระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้ตลอด รวมทั้งต้องหาทางพร่องน้ำในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ให้กีดขวางทางน้ำ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กรมอุตุนิยมวิทยา คาดอีก 2-3 วันจะมีฝนมาอีก ซึ่งหากฝนตกจนน้ำท่วมขังเกิน 10 มิลลิเมตร ในกรุงเทพฯ จะมีปัญหาด้านการจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. มท. 1 กำชับ กทม. เตรียมพร้อมระบายน้ำ-รับสถานการณ์ฝน 15-16 ม.ค.นี้
www.facebook.com/khaosod
https://www.facebook.com/khaosod?fref=photo
138 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กำชับ กทม. ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมที่จะเข้าพื้นที่ภาคใต้และบางส่วนของภาคกลางในวันที่ 15-16 ม.ค.นี้ นั้น กทม.ต้องเตรียมวางแผนรับมือการระบายน้ำให้ดี อาทิ การล้างท่อระบายน้ำ ขุดลอกและพร่องน้ำในคูคลอง กำจัดขยะบริเวณหน้าตะแกรงประตูระบายน้ำ จัดเก็บผักตบชวา ฯลฯ ขณะเดียวกันต้องวางแผนแก้ปัญหาน้ำในระยะยาวด้วย
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ของ กทม. มีส่วนช่วยในการระบายน้ำได้หรือไม่

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
127 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น มั่นใจกรุงเทพฯ จะรับมือกับสถานการณ์น้ำจากมรสุมได้ เนื่องจากในหลายพื้นที่มีการขุดลอก-ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คูคลอง และได้พร่องน้ำไว้รองรับน้ำฝน ทั้งยังมีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ช่วยในการระบายน้ำอีกทางหนึ่ง
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ปีนี้ฝนมาไวมาก เพราะสภาพอากาศแปรปรวน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ตรวจสอบแก้ปัญหาทางเท้าที่ชำรุด
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 77 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางเท้าหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีสภาพชำรุดและไม่ได้ รับการแก้ไข เช่น หน้าคอนโดมิเนียมลุมพินีเพลส พหลโยธิน-สะพานควาย ถนนพหลโยธิน ซอย 7 ซึ่งบางแห่งมีการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดและขับขี่ ขณะที่ร้านอาหารก็เทน้ำทิ้งบนทางเท้า
- ร้อยละ 23 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สำนักงานเขตควรจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไข โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนก่อน

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตพญาไท และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางเท้าชำรุด รวมทั้งการกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.วางแผนบริหารจัดการน้ำ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังเป็นประธานประชุมการวางแผนบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสียว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สนน.บริหารจัดการน้ำ ในภาวะภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็ม โดยพิจารณาแผนการหมุนเวียนน้ำในคูคลองให้มีคุณภาพดีขึ้นและให้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานกรมชลประทาน หน่วยงาน กทม. และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย

-ส่วนการบริหารจัดการน้ำในภาวะน้ำท่วม เมื่อเกิดฝนตก ให้ สนน.ประสานสำนักงานเขตติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้เต็มประสิทธิภาพในพื้นที่วิกฤต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแล้วส่งผลกระทบการจราจรในการสัญจรของประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเสีย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย

 

2.มท.1 หนุนการดำเนินงาน กทม.
6 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, M2F,ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อม ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. สมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) และข้าราชการ กทม.ให้การต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร กทม. ประจำปี 2560

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า ได้ติดตามการทำงานของ กทม.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล มีความเชื่อมั่นกับการทำงานของ กทม.ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายข้าราชการประจำ โดยไม่ได้มีข้อท้วงติงใดๆ เนื่องจากทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานตอบสนองของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ กทม.อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การจัดการปัญหาขยะและป้ายโฆษณา เป็นต้น

-อย่างไรก็ตาม ต้องการเห็นแม่น้ำคูคลองใสสะอาด ประชาชนสามารถสัญจรทางเรือได้อย่างปลอดภัย เช่น คลองผดุงกรุงเกษมที่มีการนำเรือมาใช้บริการประชาชน หลังจากนี้ต้องศึกษาเพื่อพัฒนาต่อไปส่วนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกของประชาชน สำหรับแก้ปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่ ป้อมมหากาฬ กทม. ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และชี้แจงต่อสังคมให้เข้าใจ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ป้อมมหากาฬให้เป็นสมบัติของคนทั้งชาติ ทั้งนี้ มท.พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ กทม.อย่างเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการตามนโยบายบริหารราชการ กทม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล
ด้านลบ
-ประชาชนคาดหวังการทำงานของหน่วยงานภาครัฐสูงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการบริการสาธารณะ อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณา การบริหารจัดการขยะ การปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ ฯลฯ

 

3.กทม.เฝ้าระวังสถานการณ์ฝน-ส่งเรือ ผลักดันช่วยภาคใต้
4 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้สนับสนุนส่งเรือผลักดันน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 6 ลำ เพื่อช่วยผลักดันน้ำในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ สนน. ร่วมปฏิบัติภารกิจประมาณ 20 คน จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน.กล่าวกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. ได้แจ้งเตือนพื้นที่บางส่วนกรุงเทพฯ อาจได้รับผลกระทบจากพายุฝนลูกใหม่ที่อาจเคลื่อนตัวจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สนน. เตรียมความพร้อมในภาพรวม เช่น ลดระดับน้ำในคลองต่างๆ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับใช้งาน ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด อาทิ บริเวณหน้าศาลอาญารัชดา แยกพงษ์เพชร ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามจากที่ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท.กล่าวถึงปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า สิ่งสำคัญต้องช่วยดูแล ความเดือดร้อนให้ประชาชน แม้ช่วงนี้ฝนจะเบาบางลง แต่การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดวันที่ 15-16 ม.ค.นี้ จะมีมรสุมเข้ามาเต็มพื้นที่ภาคใต้และบางส่วนของภาคกลาง ซึ่งขณะนี้ภาคกลางตอนล่างได้เตรียมรับมือกับมรสุมไว้แล้ว และได้กำชับ ผว.กทม. ให้เตรียมรับมือระบายน้ำให้เร็วที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูแล้ง จึงได้มีการถอดเครื่องสูบน้ำ ชั่วคราวบางจุดออกมาเพื่อบำรุงรักษา และตรวจสอบสภาพการใช้งานไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แต่หากเกิดเหตุขึ้นจริงอาจมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะข้อจำกัดของพื้นที่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่าย ขรก.กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการกทม. นอกจากจะพิจารณาด้านความอาวุโสและความรู้ความสามารถแล้ว ยังมีการพิจารณาบางรายในรูปแบบฟาสต์แทร็ก ตามความเหมาะสมในด้านศักยภาพการทำงานด้วย

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไประดับอาวุโส (หัวหน้าฝ่าย) ว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน คาดจะแต่งตั้งได้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า ขอให้ กทม.ดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารงานบุคคลและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

5.ค้านโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
4 ฉบับเดลินิวส์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่า กทม.ได้ศึกษาโครงการ คำนึงถึงผลกระทบทุกส่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยภายในเดือน ม.ค.-ก.พ.60 จะเปิดประมูล e-Auctiom ก่อสร้างโครงการฯ ระยะแรก 14 กม.จากสะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ค่าก่อสร้าง 8,362 ล้านบาทแยกเป็น 4 สัญญา ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 61 หรืออย่างช้าต้นปี 62 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ กทม. เร่งดำเนินการ

-นายยศพล บุญสม ผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้พิจารณาระงับการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจาก 1) เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน ใช้เวลาศึกษาเพียง 7 เดือน และไม่ได้เปิดเผยข้อมูล 2) โครงการขาดการศึกษาแผนแม่บท เพื่อนำมาสู่กรอบการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการ 3) กทม.จ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งไม่มีชื่อเป็นนิติบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาสถาปนิกและ พ.ร.บ.วิศกรฯ 4) โครงการมีความสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายด้านผังเมือง และ 5) โครงการขาดการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการและการดำเนินงานที่โปร่งใส


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านลบ
-กลุ่มผู้คัดค้านยังมีข้อสงสัยเรื่องการสำรวจ ออกแบบและการจัดทำแผนแม่บท โดยเห็นว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในวงกว้างทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิต ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ผังเมืองฯลฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ถึงการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

6.ขอสนับสนุนรถเก่าทำห้องสมุดเคลื่อนที่
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า ปัจจุบันรถห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ หรือรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 6 คัน ซึ่งตระเวนจัดกิจกรรมให้กับชุมชนในทุกเขตโดยใช้งานมานาน 6 ปี มีสภาพทรุดโทรม สวท.จึงทำเรื่องของบประมาณจัดซื้อรถใหม่ในปีงบประมาณ 2560 แต่ไม่ผ่านการอนุมัติ ในปี 61 จะทำเรื่องของบประมาณจัดซื้อรถไปอีกครั้งสำหรับจัดซื้อรถขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงชุมชน ตรอก ซอก ซอย

-นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะขอรถเก่าจากบริษัทรถ ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แต่อาจต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมบำรุง ส่วนการจัดซื้อหนังสือสำหรับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อบริจาคหนังสือได้ที่กองนันทนาการ สวท.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-รถห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็น 1 ในโครงการ BEST Service ของ กทม. และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนรถเก่าจากบริษัทรถ เพื่อนำมาจัดทำรถห้องสมุดเคลื่อนที่และการเปิดรับบริจาคหนังสือจากประชาชน

 

7.ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ปี 61
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวม ซึ่งปัจจุบันยังบังคับใช้ผังเมืองรวม กทม.พ.ศ.2556 ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาผังเมืองหมดอายุและเกิดช่องโหว่ทางกฎหมาย ซึ่ง กทม.ได้เตรียมเสนอปรับแก้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันในบางส่วน

-การแก้ไขผังเมืองครั้งนี้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีกรอบการพัฒนาที่ศึกษาร่วมกันระหว่าง มท.กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องเห็นชอบ ซึ่งกำหนดกรอบในการพัฒนา 3 เรื่องหลักคือ 1) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ตั้งสำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ กทม.จึงหารือร่วมกับจังหวัดปริมณฑล เพื่อให้การขนส่งเข้า-ออกตามรอยต่อมีการพัฒนามากขึ้น 2) การพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้า สนามบิน และสถานีขนส่งขนาดใหญ่ ซึ่งต้องต้องศึกษาตามบริบทของพื้นที่ในแต่ละจุด 3) เพิ่มการโอนสิทธิซื้อขายสิทธิของเจ้าของที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ใจกลางเมืองที่ห้ามสร้างอาคารสูงให้สามารถขายสิทธิให้กับบุคคลอื่นในพื้นที่อื่นที่สามารถดำเนินการได้ โดยจะใช้เวลาศึกษา 8 เดือนระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ย. จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็น 3 ครั้ง ก่อนส่งให้ มท. พิจารณา และส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คาดจะประกาศใช้ในปี 2561


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับแก้ผังเมืองรวม กทม. ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเมืองในปัจจุบัน
ด้านลบ
-นักอสังหาริมทรัพย์วิจารณ์ข้อกำหนดต่างๆ ที่จะแก้ไขไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ได้จริง และการพัฒนาพื้นที่ริมเส้นทางรถไฟฟ้าก็ให้เพียงบางสาย โดยขยายเส้นทางแต่ไม่กำหนดให้สร้างอาคารได้อย่างเหมาะสม


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวม กทม.

 

8.วางแผนจัดการพื้นที่สนามหลวง
4 ฉบับ ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาค 1 ในฐานะรอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)กล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือกับกรมศิลปากรเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่สำหรับการสร้างพระเมรุมาศ ซึ่ง กอร.รส. ได้เสนอว่า จะดำเนินการร่วมกัน ขอให้กรมศิลปากรจัดลำดับความสำคัญ สิ่งใดที่ต้องดำเนินการก่อน หากส่วนใดที่ยังไม่ต้องดำเนินการและเกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชน กอร.รส.จะขอใช้พื้นที่ส่วนนั้น เพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศ สามารถดำเนินการควบคู่กับการอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะได้ โดยหลังครบการสวรรคต 100 วัน กอร.รส.และจิตอาสายังพร้อมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 17 กระทรวง หมุนเวียนนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามาบริการประชาชน นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการแจกอาหารที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น ประตูเทวาภิรมย์ ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ และกองสลากเก่า เป็นต้น

-อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะไม่มีการประกอบอาหารในพื้นที่สนามหลวง เนื่องจากต้องการใช้พื้นที่เป็นจุดรองรับประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ โดยจะจัดพื้นที่ประกอบอาหารบริเวณรอบนอกสนามหลวงแทน ประมาณ 3-4 จุด ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบให้ กทม. รับผิดชอบและเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เพื่อลดจำนวนขยะในพื้นที่สนามหลวง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ด้านลบ
-เมื่อวันที่ 10 ม.ค.มีจำนวนขยะ 35 ตัน เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ร้อยละ 37 โดย 1 ใน 3 เป็นขยะประเภทขวดน้ำ ภาชนะโฟมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงและการจัดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เปิด 12 ศูนย์ CCTV ให้บริการ 24 ชม.
5 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, M2F, New)108, สำนักข่าวไทย, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขตบางบอนว่า กทม. ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งสิ้น 53,249 กล้อง พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสู่ศูนย์ควบคุมศาลาว่าการ กทม.1 (เสาชิงช้า) สำนักงานเขต 50 เขต และสถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง รวมจำนวน 14,845 กล้องส่วนอีก 38,404 กล้อง เป็นกล้องแบบ Stand Alone ที่บันทึกเหตุการณ์ ณ จุดที่ติดตั้ง โดยได้ขยายศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพิ่มเติมอีก 12 ศูนย์ ครอบคลุม 6 กลุ่มเขต เปิดให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-สำหรับจำนวนกล้อง CCTV ในปัจจุบัน ถือว่าเพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด ซึ่ง กทม.จะพัฒนากล้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น กทม.จึงวางแนวทางการเชื่อมโยงกล้องจากภาคเอกชน โดยดำเนินการแล้วในพื้นที่ราชประสงค์โมเดลและในปี 60 จะประสานเอกชน ในจุดอื่น ๆ อาทิ สีลม อนุสาวรีย์ชัยฯ เพื่อเชื่อมโยงกล้องให้สามารถดูแลประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยพื้นที่กรุงเทพฯและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการขอสำเนาภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม.
-จากสถิติการขอสำเนาภาพจากกล้อง CCV ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการ กทม.ตั้งแต่ปี 51-59 มีจำนวนรวม 35,736 ราย
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนต้องเดินทางไปใช้บริการขอข้อมูลและสำเนาภาพจากกล้อง CCTV ที่ศาลาว่าการ กทม.1 (เสาชิงช้า) เพียงแห่งเดียว ทำให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และขั้นตอนการขอดูภาพจากกล้อง CCTV

 

2.กทม.จัดงาน “วันเด็ก” 66 จุด ทั่วกรุงเทพฯ
4 ฉบับเดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ว่าในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.60 กทม.กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560 ระหว่างเวลา 08.00- 16.30 น. ในสถานที่ 5 แห่ง ได้แก่สวนวชิรเบญจทัศ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.แห่งที่ 1 เขตจตุจักร ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 เขตทุ่งครุ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ และจัดงานวันเด็กแห่งชาติเวลา 08.30-13.00 น. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี และที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) จ.นนทบุรี รวมทั้งจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์เยาวชน กทม.ทั้ง 34 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 26 แห่ง และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (บางบอน)

-โดยจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้แก่เด็กภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม.เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา” ด้วยการนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ มาจัดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีการแจกรางวัล การเล่นเกมแข่งขันต่าง ๆ และบริการอาหารฟรีตลอดงานและในวันที่ 13 ม.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. จะมีการเปิดห้องทำงาน ผว.กทม. และประธานสภา กทม. ให้เด็ก ๆ ได้เยี่ยมชม

-การจัดงานวันเด็กของ กทม.ในปีนี้ กทม.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นๆ รวมกว่า 20 หน่วยงานให้การสนับสนุนของรางวัลทุนการศึกษา รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ โดยที่ กทม.ไม่ได้ร้องขอแต่อย่างใด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ของ กทม.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 60 ของ กทม.ในสถานที่ต่างๆ

 

3.พร้อมให้ความร่วมมือ บช.น.ตรวจสอบทุจริตการสอบ
10 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, M2F, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360,คมชัดลึก
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พบการทุจริตการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนายสิบตำรวจ โดยมีข้าราชการสังกัด กทม.มีส่วนเกี่ยวข้องว่า เบื้องต้นแม้ความผิดด้านพฤตินัยอาจชัดเจน แต่ยังต้องรอผลการสอบสวนที่ชัดเจนจาก บช.น.เรื่องความผิดด้านนิตินัยก่อน หากมีการออกหมายจับ กทม.พร้อมจะส่งตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดให้ บช.น.ดำเนินการทันที ส่วนการลงโทษตามระเบียบวินัยราชการ กทม.ภายหลังชี้มูลความผิดจะถูกสั่งพักราชการ ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป

-พ.ต.อ.ณรัช มูลศาสตรสาทร ผกก.สน.พหลโยธิน กล่าวว่า ขณะนี้ พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในระดับ บช.น. สั่งการให้สอบปากคำพยานในคดี 9 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ตำรวจสังกัด บช.ศ. และพยานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนนายจิระพจน์ พลายด้วง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน ในฐานะที่เป็นผู้จัดหานักศึกษามาโกงสอบนายสิบตำรวจ ขณะนี้ได้รับการติดต่อจากนายจิระพจน์แล้วอยู่ระหว่างการนัดหมายเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษข้าราชการ กทม.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกของ บช.น.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์การดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการ กทม.มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกของ บช.น.

 

4.ผว.กทม.ยืนยันทำงานโปร่งใส พร้อมรับตรวจสอบทุกด้าน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์,
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวกรณี ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการทำงานของตน ที่สั่งให้สำนักงานเขตไปดำเนินงานนโยบายต่าง ๆ โดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ขอสนับสนุนจากภาคเอกชนมาดำเนินการเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการรีดไถว่า ได้สั่งการให้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ อาทิ การล้างทำความสะอาดสะพานลอยจริง เพื่อให้กรุงเทพฯ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยให้แต่ละสำนักงานเขตเชิญชวนภาคประชาชนมาร่วมกันทำความสะอาดดูแลเมือง เนื่องจากต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งของพื้นที่สาธารณะเพราะจะทำให้เกิดความหวงแหนร่วมกัน ซึ่งการล้างทำความสะอาดสะพานลอย ไม่ต้องมีการใช้งบประมาณใด ๆ หรือหากต้องใช้งบประมาณแต่ละสำนักงานเขตต่างก็มีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้งานได้อยู่แล้ว

-สำหรับการจัดงานวันเด็กเป็นงานที่ทุกสำนักงานเขตต้องจัดงานตามขั้นตอนอยู่แล้วเช่นกัน ซึ่งการขอความสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นไปตามความสมัครใจ ยืนยันการดำเนินนโยบายของตนมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งพร้อมให้การตรวจสอบทุกด้าน

-กรณีการแต่งตั้งข้าราชการที่มีการกล่าวอ้างภริยาตนเข้ามาแทรกแซงการทำงานราชการทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายและการดูแลสนับสนุนงานพิธีที่ท้องสนามหลวงไม่เป็นความจริง เนื่องจากภริยาตนไม่ได้ มีการรู้จักใด ๆ กับข้าราชการ กทม.ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงภริยาตนที่เข้ามาดูแล แจกของที่งานพิธีพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงเป็นไปโดยมีจิตอาสา อีกทั้งการแจกสิ่งของและอาหารต่าง ๆ ภริยาของตนนำมาเองทั้งสิ้น ซึ่งตนพร้อมให้ตรวจสอบทุกด้านเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของ ผว.กทม.จากบุคคลภายนอก


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของ ผว.กทม.โดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดสะพานลอยและกานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

 

5.เสนอของบฯ บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. ในฐานะรักษาราชการแทน ผอ.สจส. รายงานผลการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ต่อที่ประชุม คณะผู้บริหาร กทม.ว่า คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 เห็นชอบในหลักการให้ กทม.เป็นผู้เดินรถ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จึงทำให้ กทม.มีภาระทางการเงินที่ต้องดำเนินการของโครงการช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 2 ส่วน

-ส่วนแรก เงินงบประมาณที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการไปแล้ว ในเบื้องต้นเป็นกรอบวงเงินประมาณ 3,557 ล้านบาท และส่วนที่สองต้นเงินกู้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกู้เงินค่าก่อสร้างงานโยธา คงเหลือของรัฐบาลในการดำเนินโครงการ จำนวน 17,538 ล้านบาท ให้สภา กทม. พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 60 โดยใช้เงินสะสมมาดำเนินการ อย่างไรก็ตาม จะนำรายละเอียดโครงการเข้าสู่การประชุมสภา กทม.ในวันที่ 18 ม.ค.นี้
-แผนการให้บริการเดินรถของ กทม. ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะเปิดให้บริการเดินรถในสถานีแรกที่สถานีสำโรงในเดือน มี.ค.นี้ และจะเปิดให้บริการเดินรถทั้งระบบในปี 61 ส่วนช่วงจากหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะทดลองเดินรถจากสถานีหมอชิตเชื่อมต่อกับสถานีห้าแยกลาดพร้าวในปลายปี 60 และเปิดให้บริการในปี 61 จากนั้นจะเปิดให้บริการเดินรถตลอดทั้งเส้นทางภายในปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

6.เตรียมหาเอกชนบริการเดินเรือถาวรคลองผดุงกรุงเกษม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางอัจฉรา ห่อสมบัติ รผอ.สจส. กล่าวหลังเป็นตัวแทนเข้าชี้แจงความคืบหน้าการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า หลังจาก กทม.เปิดทดลองให้บริการนำร่องฟรีทุกวันตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 59 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ประชุมมอบหมายให้ กทม.เดินหน้าโครงการอย่างเป็นทางการ โดยหาแนวทางบริหารจัดการครอบคลุมโครงการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับระบบเรือที่ให้บริการอยู่เดิม แต่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา โดยให้ กทม.พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ ซึ่งตนจะนำรายละเอียดดังกล่าวเสนอ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. และคณะผู้บริหารตามที่รองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร กทม.กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการเดินเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม

 

7.เดินหน้ากระชับพื้นที่ป้อมมหากาฬ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กทม.ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาป้อมมหากาฬ ที่ประชุมมีมติให้ กทม.ดำเนินการใน 6 เรื่อง โดยให้ดำเนินการรื้อถอนบ้านเรือนภายในป้อมมหากาฬและเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนให้ติดตั้งภาพชี้แจงภาพก่อนหลังปรับปรุง พร้อมแผนดำเนินการในอนาคต (โรดแม็พ) ให้ชัดเจน หารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อคงสภาพ หรืออนุรักษ์อาคารบางหลังไว้ ประสานกองทัพบกในการเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยหากมีการต่อต้าน ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลเรื่อง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ขอความช่วยเหลือ โดยกำหนดเข้ารื้อถอนอาคารในเดือน ก.พ.นี้เช่นเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ เพื่อพัฒนาพื้นที่และสาธารณประโยชน์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

 

8.เตรียมปรับโฉมคลองโอ่งอ่าง
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-สนน.และ สผม. รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง ความยาว 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน และเป็นถนนคนเดิน เบื้องต้น กทม.จะก่อสร้างเขื่อน พร้อมทั้งปรับปรุงสะพานทั้งหมด 5 แห่งตลอดคลองโอ่งอ่าง รวมทั้งจัดทำทางเดินใต้สะพาน ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ปรับปรุงน้ำในคลอง ภูมิทัศน์และอาคารบ้านเรือนโดยรอบ พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนอาคารโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ จะยึดความเป็นโบราณสถาน ให้สอดคล้องกับสมัยรัตนโกสินทร์ ขณะที่สายสาธารณูปโภคจะดำเนินการนำลงใต้ดินทั้งหมดคาดจะลงนามสัญญาจ้างได้ ในเดือน เม.ย.และจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ผว.กทม. เปิดเฟซบุ๊กรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/voiceTVonline
16 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เปิดเฟซบุ๊กรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นั้น เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะประชาชนจะได้มีช่องทางในการติดต่อกับ ผว.กทม. โดยตรง แต่เมื่อรับร้องเรียนไปแล้วต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนด้วย
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งแม้จะร้องเรียน ไปในหลายระดับ แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่แจ้งตามช่องทางต่างๆ ของ กทม.

 

2. อดีต ส.ส.กทม. รับเรื่องร้องเรียนการบริหารงานของ ผว.กทม.
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
70 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการ กทม. เกี่ยวกับการบริหารงานของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ทั้งเรื่องทีมผู้บริหารและนโยบายที่ส่งผลต่อข้าราชการ โดยเฉพาะการให้สำนักงานเขตจัดหางบประมาณดำเนินการต่างๆ เองนั้น การออกมาเปิดประเด็นดังกล่าวของนายวัชระอาจเกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
- ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว และชื่นชมที่ยกเลิกโครงการที่ไม่มีประโยชน์หลายโครงการ

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดบิ๊กคลีนนิ่ง 20-21 ม.ค. รอบสนามหลวง
8 ฉบับ แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจพื้นที่รอบสนามหลวงว่า ตนลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในสนามหลวงทุกวัน สำหรับวันที่ 20-21 ม.ค.นี้ ซึ่งจะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน สำนักพระราชวังประกาศปิดให้เข้ากราบบังคมพระบรมศพ ซึ่งสองวันนี้ กทม.จะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ และจะจัดกิจกรรมนี้ทุกเขตเดือนละครั้ง โดยวันที่ 15 ม.ค. จะทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งสะพานลอยทำความสะอาดและทาสี ติดไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
- กรณีกรมศิลปากรจะขอพื้นที่เพิ่มเติมในการก่อสร้าง พระเมรุมาศในวันที่ 10 ม.ค.นี้ กรมศิลปากรจะล้อมรั้วพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ห่างจากตัวอาคาร 3 เมตร ด้าน ทิศตะวันตก ซึ่งตนได้หารือกับอธิบดีกรมศิลปากร ขอให้กั้นรั้วให้สวยงาม อาจนำกระถางต้นไม้ให้เป็นแนว เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้สนามหลวง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
- การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบในวันที่ 20-21 ม.ค.นี้

 

2. ตรวจสอบทุจริตสอบนายสิบตำรวจ
11 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, M2F, ไทยรัฐ, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีพบการทุจริตในการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนายสิบตำรวจของ บช.น. ที่มีการสอบไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการสังกัด กทม.เข้ามาเกี่ยวข้องว่า ในเรื่องนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการดำเนินคดีอย่างเต็มที่ ขอให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการขอออกหมายเรียกบุคคล ที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำ หากพบเจ้าหน้าที่ กทม. เข้าไปเกี่ยวข้องต้องจัดการอย่างเด็ดขาด ซึ่งตนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทั้งการเชิญตัวเป็นพยาน หรือออกหมายจับก็สามารถกระทำได้ ส่วนการตั้งกรรมการสอบวินัย ต้องให้ตำรวจสอบสวนมาก่อน หากถึงขั้นตอนศาลออกหมายจับต้องให้สอบผิดวินัยร้ายแรงไล่ออกจากราชการทันที
- พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า จากการสอบสวนพบขบวนการทุจริตดังกล่าวมีการ ทำเป็นขบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่สมัครสอบที่มีการรับสมัครที่กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา แล้วมีการรวมตัววางแผนกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง สุดท้ายก็ไปเข้าสอบ ซึ่งตรวจสอบพบมีการทุจริตการสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมากแห่งเดียว โดยในวันที่ 9 ม.ค. จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนประมาณ 20 นาย ดูแลคดีนี้ มีผู้ต้องหาที่จะดำเนินคดีทั้งหมด 347 ราย ส่วนกรณีมีข้าราชการเกี่ยวข้องหรือไม่ ผบช.น.มอบหมายให้ พล.ต.ต.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา รรท.ผบช.น. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีผลออกมาเป็นอย่างไรจะมีการดำเนินคดีจนถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตการสอบนายสิบตำรวจของ บช.น.

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกรณีมีข้าราชการ กทม.เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนายสิบตำรวจ

 

3. รื้อย้ายต้นไม้-ขยายถนน 4 เลนย่านศิริราช
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจ การรื้อย้ายต้นไม้ตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ว่า โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ย่านศิริราชและถนนจรัญสนิทวงศ์ เดิมถนนสุทธาวาสเป็นถนน 2 ช่องจราจร โดย กทม.จะขยายเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งได้รื้อย้ายต้นไม้ตามแนวถนนยาว 1 กิโลเมตร จำนวน 699 ต้น สำหรับต้นไม้ที่รื้อย้าย กทม.จะนำกลับไปดูแลรักษาและมอบให้แก่หน่วยงานที่ต้องการนำไปปลูกในที่เหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรย่านศิริราช บ้านช่างหล่อ และย่านอรุณอมรินทร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถนนอรุณอมรินทร์ให้มีสภาพการจราจรคล่องตัวขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลดการติดขัดบริเวณทางแยกและทางเข้า-ออกโรงพยาบาลศิริราช เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณมลพิษและความร้อน อันเกิดจากการติดขัดของจราจรอีกด้วย

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรย่านศิริราช บ้านช่างหล่อ และถนนอรุณอัมรินทร์

 

4. รวมหน่วยงานเช่าที่-ตึกลดงบประมาณ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการรวบรวมรายละเอียดการเช่าที่ดิน หรืออาคารของหน่วยงานในสังกัด กทม. เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้งบประมาณในปี 60 พบมีหน่วยงานระดับสำนัก 9 สำนัก และระดับสำนักงานเขต 14 เขต เช่าที่ดินและอาคารของเอกชนเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานและภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กทม. จึงเตรียมพิจารณาให้นำหน่วยงานที่สามารถมาอยู่รวมกันได้ แต่หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ยังคงเปิดให้บริการต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การลดค่าใช้จ่ายการใช้งบประมาณของหน่วยงาน กทม.ในปี 2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณารวมหน่วยงานที่เช่าที่ดิน หรืออาคารให้อยู่ในส่วนเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณของ กทม.

 

5. จัดถนนคนเดินเพลิน 3 จุด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีแนวทางการสร้างพื้นที่จัดเป็นถนนคนเดินเพลิน โดยจะเป็นพื้นที่พบปะค้าขายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพฯ ซึ่งจะรวบรวมวัฒนธรรมที่สำคัญในจุดนั้น ๆ และมานำเสนอให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น อีกทั้งจะนำร้านค้า และสินค้าที่น่าสนใจต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าบางกอกแบรนด์ของ กทม. มาออกร้านให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะมีการจัดพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ อีกด้วย
- การจัดถนนคนเดินเพลิน จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สผม. สพส. สวท. เพื่อวาง รูปแบบที่เหมาะสมและสร้างให้เกิดความต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่มีแนวทางจะสร้างเป็นถนนคนเดินเพลิน ในพื้นที่แรกคือ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง โดยจะเร่งวางแนวทางสร้างถนนคนเดินเพลินริมคลองโอ่งอ่างในกลางปี 60 ส่วนพื้นที่อื่น ๆ อาทิ ถนนเยาวราช หรือถนนข้าวสารต้องพิจารณาอีกครั้งจะพัฒนาปรับปรุง ในรูปแบบใดให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตาม 19 ภารกิจเร่งด่วนเพื่อประชาชน ในการพัฒนาดูแลเมืองในด้านต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในภารกิจดังกล่าวคือ การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสร้างพื้นที่ เพื่อจัดเป็นถนนคนเดินเพลิน

 

6. เปิดสวนลุมฯ จัดมหกรรมเที่ยวไทย
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รป.กทม. กล่าวถึงการจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 เที่ยวเมืองไทยให้ครบมาพบกันที่สวนลุม” ระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค.60 เวลา 14.00-22.00 น. ภายในงานมีการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวบรวมของดีของเด่นทุกภูมิภาคมาไว้ภายในงานเดียว ซึ่งเปิดให้เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าชมเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 ที่สวนลุมพินี

 

7. ฉลอง “วันเด็ก” นำชมห้องทำงาน ผว.กทม.
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า กทม. เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.60 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ทั้งนี้ กทม.จะจัดกิจกรรม ในวันที่ 13 ม.ค.60 ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 450 คน เข้าเยี่ยมคารวะ ผว.กทม. และประธานสภา กทม. มอบโอวาทให้แก่เด็กนักเรียนและคณะครู ณ ห้องรัตนโกสินทร์ และห้องประชุมสภา กทม. พร้อมกันนี้ได้พาเยี่ยมชมห้อง ผว.กทม. และห้องประชุมสภา กทม. พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของที่ระลึกแก่เด็กนักเรียน
- ในวันที่ 14 ม.ค.60 งานวันเด็กแห่งชาติของ กทม. จะจัดกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” นอกจากนี้ กทม.ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชน กทม. 34 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กที่ศูนย์เยาวชนใกล้บ้าน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปี 2560 ของ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ กทม.ปี 2560

 

8. ศาลระงับสร้างอาคาร 41 ชั้น ในซอยมหาดเล็กหลวง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองกลางว่า ศาลมีคำสั่งระงับการใช้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง 41 ชั้นของโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนเซส ที่กำลังก่อสร้างอยู่บริเวณซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน ไว้ก่อน ซึ่งคำสั่งสรุปว่ากรณีมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 1 มิ.ย.59 ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยคำสั่งทุเลาการบังคับการใบอนุญาตนี้ ผู้ถูกฟ้องและคู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกภายใน 30 วัน ส่วนเนื้อหาการฟ้องคดีศาลปกครองจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผลกระทบ
ด้านลบ
- สนย.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารสูง 41 ชั้น ของโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนเรส ให้กับสำนักงานพระคลังข้างที่ (สำนักพระราชวัง) โดย บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งศาลปกครองให้เหตุผลว่า ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง คือ สำนักงานพระคลังข้างที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพราะเป็นเพียงหน่วยงานในสังกัดสำนักพระราชวัง มีฐานะเป็นส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรมเท่านั้น ไม่อาจยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ อันเป็นการขัดต่อข้อ 2 วรรคสองและวรรคสามของกฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่แก้ไข

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้สำนักงานพระคลังข้างที่

 

9. อดีต สส.ปชป. รับเรื่องร้องเรียนผู้บริหารระดับสูงของ กทม.
2 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนความไม่สบายใจจากข้าราชการ กทม. เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของผู้บริหารระดับสูงของ กทม. โดยแบ่งเป็น 4 เรื่องสำคัญ คือ (1) ให้ทุกเขตทำความสะอาดสะพานลอย (2) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับซื้อข้าวสาร ช่วยชาวนา (3)ให้ทุกเขตจัดซุ้มเลี้ยงอาหารประชาชนที่ท้องสนามหลวง (4) ให้ทุกเขตจัดหาของขวัญ เพื่อนำไปให้ผู้บริหารมอบให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ โดยทุกคำสั่งการให้แต่ละเขตจัดหางบประมาณเองจากภาคเอกชน
- นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.ปชป. กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของผู้บริหาร กทม. โดยเฉพาะการให้ข้าราชการต้องออกเงินเอง เนื่องจาก กทม.จะมีงบประมาณฉุกเฉินปีละ 2 ล้านบาท ที่ให้ทุกเขต ใช้จ่ายเรื่องต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าคงไม่มีเขตใดออกเงินเองอยู่แล้ว และนโยบายดังกล่าวจะเป็นการบีบให้ข้าราชการต้องรีดไถจากประชาชนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ กทม.

ผลกระทบ
ด้านลบ
- ภาพลักษณ์และการบริหารงานของผู้บริหาร กทม.ชุดใหม่

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร กทม.

 

10. 20 – 21 ม.ค.นี้ งดสักการะพระบรมศพ – ปรับจุดให้บริการอาหาร
5 ฉบับ เดลินิวส์, แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวถึงผลการประชุม ศตส.ว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ที่ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา พร้อมกับเตรียมความพร้อมในส่วนงานต่าง ๆ ที่จะดูแลประชาชนตั้งแต่วันนี้-19 ม.ค. 60 โดยในวันที่ 20 - 21 ม.ค. จะงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพฯ และงดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ท้องสนามหลวง เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันของการเสด็จสวรรคต จากนั้นจะเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.เป็นต้นไป ซึ่ง ศตส. ได้เตรียมการดูแลความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมาจนครบ 1 ปี ซึ่งจะประสานสำนักพระราชวังอย่างต่อเนื่อง
- ที่ประชุมได้หารือถึงดำริของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องการให้มีการปรุงอาหารในพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยต้องการให้ปรุงเป็นอาหารสำเร็จรูปใส่ภาชนะ พร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในพื้นที่ท้องสนามหลวง นอกจากนี้ ได้ปรับลดจุดให้บริการ อาหาร จากเดิม 17 จุด เหลือ 6 จุด ได้แก่ จุดบริการวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม, โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ , ประตูเทวาภิรมย์ , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม , วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และสนามม้านางเลิ้ง โดยแต่ละจุดจะมีหน่วยงาน 5 - 6 กระทรวงรับผิดชอบ ส่วนเอกชนและจิตอาสายังมีส่วนร่วมได้เช่นเดิม โดยประสาน ผ่านกองอำนวยการนักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับจุดให้บริการอาหารแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

11. มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะ
4 ฉบับ เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวหลังประชุมคณะทำงานปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพไปตามจังหวัดต่าง ๆ ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หรือจตุจักร สถานีสายใต้ ปิ่นเกล้า และสถานีเอกมัย เนื่องจากเที่ยววิ่งและจำนวนผู้โดยสารลดลง เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเยียวยารายที่ผิดการชำระหนี้ จะยกเว้นค่าเบี้ยปรับให้ หลังจากนั้นจะพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ โดยขยายระยะเวลากู้พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุสำหรับรถตู้โดยสารระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ระยะเร่งด่วนให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดผู้ประกอบการติดตั้งระบบควบความความเร็วรถ (GPS) ทุกคันภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ และรถตู้โดยสารทุกคันต้องออกจากสถานีต้นทางและปลายทาง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมพิจารณาจุดจอดที่เหมาะสมพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย โดยระหว่างนี้จะประชุมทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย เพื่อให้ทันกับการเริ่มใช้มาตรการในวันที่ 31 มี.ค.นี้
- นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คค. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 จะเริ่มทยอยเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นรถไมโครบัสแทน ทั้งรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ซึ่งให้บริการกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด และหมวด 3 ที่ให้บริการระหว่างจังหวัด ส่วนรถตู้โดยสารหมวด 2 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 6,431 คัน ได้หารือกับบริษัท ขนส่ง (บขส.) กำหนดให้ บขส. ต้องเร่งรัดให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นปี 60

ผลกระทบ
ด้านลบ
- จากการลงพื้นที่ของทหาร พบมีคิวหรือวินรถตู้โดยสารประมาณ 199 จุดจอด ซึ่งในจำนวนนี้มีกว่า 100 จุดจอดที่ไม่อยู่ในสถานีขนส่ง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เดินหน้าจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยปี 60
www.facebook.com/SanookNews
https://www.facebook.com/129541077091421/posts/1587187117993469
274 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในปี 2560 ของ กทม. เนื่องจากทางเท้ามีไว้สำหรับให้ประชาชนใช้ในการสัญจร แต่ที่ผ่านมาผู้ค้ายึดพื้นที่ในการทำมาหากินมานาน โดยขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ และจัดระเบียบพื้นที่อื่นๆ ด้วย อาทิ ตลาดท่าดินแดง ตลาดโบ๊เบ๊ เยาวราช สำเพ็ง หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หน้าตลาดบางแค หน้าตลาดบางกะปิ ฯลฯ ขณะเดียวกันเมื่อจัดระเบียบแล้ว ขอให้ปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด มีน้ำขัง พื้นไม่เรียบ เสมอกัน แก้ปัญหาป้ายโฆษณากีดขวางทางเท้า และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม รวมทั้งแก้ปัญหาอาคารพาณิชย์ริมถนนนำสิ่งของมาตั้งวางบนทางเท้าและกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า นอกจากนี้ กทม. ควรจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบเข้าไปค้าขาย โดยอาจหาพื้นที่รกร้างมาปรับปรุงและจัดเก็บค่าเช่าในราคาถูก
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยการยกเลิกจุดผ่อนผัน เนื่องจากทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับสถานที่ที่ กทม. จัดไว้รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นตลาดของเอกชน ซึ่งต้องเสียค่าเช่าในราคาสูง จึงควรพิจารณาจัดระเบียบทางเท้า โดยแบ่งพื้นที่สำหรับค้าขายให้เป็นสัดส่วนกำหนดให้มีทางเดินสวนกันได้ และจัดเก็บค่าเช่าอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในปี 2560

 

2. กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
58 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หลังจาก กทม. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าไปแล้วหลายพื้นที่ ขณะนี้เริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ สีลม ประตูน้ำ ตลาดห้วยขวาง ตลาดโบ๊เบ๊ ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตสำนึกของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบกับผู้บังคับใช้กฎหมายละเลยไม่กวดขันอย่างจริงจัง
- ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบทางเท้า โดยการยกเลิกการค้าขายยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงควรหาทางออกที่ยอมรับได้ร่วมกันระหว่าง กทม. กับผู้ค้า รวมทั้งรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าบนทางเท้า เพิ่มโทษปรับกับผู้ซื้อ ยึดสินค้าจากผู้ค้าที่ฝ่าฝืน ขณะเดียวกันต้องมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้รางวัลนำจับกับผู้พบเห็นผู้ค้าที่ฝ่าฝืนค้าขายในจุดที่ห้ามขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งแต่งตั้ง ขรก.กทม.
4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณี นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ส.ก. ยื่นกระทู้ถามสด ในการประชุมสภา กทม. เรื่องขอทราบหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการ กทม. เพื่อให้ข้าราชการรับทราบแนวทางร่วมกันและเกิดความโปร่งใสเข้าใจการทำงานมากที่สุดว่า ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการ กทม. ยืนยันให้ความสำคัญต่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและให้ความเป็นธรรมมากที่สุด โดยพิจารณาความอาวุโสเป็นหลัก มีผลงาน จริยธรรม ความประพฤติ และมีศักยภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งการให้คะแนนของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ศักยภาพ 50 คะแนน ผลงาน 30 คะแนน จริยธรรม 10 คะแนน และความประพฤติ 10 คะแนน
- ส่วนตำแหน่ง รป.กทม. ได้พิจารณาบุคคลที่มีผลงานและมีความเหมาะสมมาทำหน้าที่ ขณะที่ตำแหน่ง ผอ.สำนัก รผอ.สำนัก ผอ.เขต และ ผช.ผอ.เขต จะใช้การพิจารณาโดยยึดความอาวุโสเช่นเดียวกัน จากนั้นจะพิจารณาความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเป็นธรรมมากที่สุด สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ว่าง226 ตำแหน่ง อยู่ในการพิจารณาตามขั้นตอน โดยจะหารือกับ ป.กทม.และ รป.กทม. เพื่อเร่งแต่งตั้งภายในเดือน ก.พ.นี้ อย่างไรก็ตาม จะนำข้อสังเกตของ สภา กทม.ไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งและย้ายข้าราชการต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- หากมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งและการย้ายเจ้าหน้าที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจและการปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อคิดเห็น
- กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ กทม.

 

2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 60 ของ กทม.ว่า ได้เตรียมเปิดห้องทำงานส่วนตัวในวันที่ 13 ม.ค.นี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเข้าไปนั่งเก้าอี้ ผว.กทม. และในวันที่ 14 ม.ค. ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ กทม.กำหนด จัดกิจกรรมที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร เวลา 08.00-16.00 น. ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม.เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา”
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า ปีนี้จะปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็กให้เกี่ยวข้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเน้นการให้ของขวัญที่มีค่า มีความคิด และการเรียนรู้ โดยจัดที่สวนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชน กทม.ทั้ง 35 แห่ง ห้องสมุด กทม. 36 แห่ง ศูนย์กีฬา กทม. 10 แห่ง และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. 2 แห่ง
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ กทม. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ กทม.

 

3. หารือ กทม.เตรียมกั้นพื้นที่สร้างพระเมรุมาศ 10 ฉบับ
เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า,
สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า กทม.ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรมศิลปากรไปแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ย้ายเต็นท์ทางทิศใต้ของสนามหลวงไปยังทิศเหนือ และกรมศิลปากรได้เข้ามาใช้พื้นที่สนามหลวงเรียบร้อยแล้ว โดยจัดพิธี ปักหมุดตามแบบโบราณเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นในวันที่ 10 ม.ค.นี้ จะเริ่มกั้นรั้วสังกะสีรอบพื้นที่ทิศใต้ของสนามหลวง คาดจะเริ่มจัดสร้างพระเมรุมาศในวันที่ 1 ก.พ.นี้
- นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่ากรมศิลปากรจะดำเนินการล้อมรั้วบริเวณด้านข้างฝั่งทิศใต้ ท้องสนามหลวงและเริ่มก่อสร้างโรงขยายแบบขยายลาย เพื่อเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามกำหนด ในเดือน ก.พ. โดยจะหารือกับ กทม.เพื่อเข้ามาล้อมรั้วพื้นที่จัดสร้างอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือน ม.ค. เบื้องต้นอาจยังไม่ล้อมจนเต็มพื้นที่ทั้งบริเวณฝั่งทิศใต้ แต่จะทยอยดำเนินการในพื้นที่จะต้องใช้จัดสร้างก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศ
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมพื้นที่และล้อมรั้วบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศใต้ เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ

 

4.นำร่องติดตั้งกล้องรถเมล์-แท๊กซี่
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรณรงค์ให้รถยนต์ทุกคันในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดกล้องวงจรปิดว่า ได้ส่งเรื่องให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมพิจารณาโครงการ และเพื่อให้เกิดการรณรงค์ในรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมเอกชนของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดยภายในปีนี้จะให้เกิดการนำร่องในรถแท็กซี่ จากนั้นจะนำไปสู่ภาคบังคับต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ควบคุมวินัยจราจรทั้งผู้ขับและผู้คนที่ร่วมใช้พื้นที่ใช้ท้องถนนและป้องกันอาชญากรรมบนท้องถนน
ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดกล้องวงจรปิดในรถยนต์

 

5. ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราวหาบเร่แผงลอย 20 จุด
2 ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าทั่วกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่อง โดยปี 60 จะจัดระเบียบต่อโดยจะยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าใน 6 เขต ในวันที่ 30 ม.ค.รวม 21 จุด จำนวนผู้ค้ารวม 1,963 ราย เช่น เขตคลองเตย รวม 11 จุด มีผู้ค้า 164 ราย เขตบางนา 1 จุด ผู้ค้า 224 ราย เขตราชเทวี เขตภาษีเจริญ 2 จุด มีผู้ค้า 118 ราย
- รายงานข่าวกลุ่มผู้ค้าที่อยู่ในจุดที่ กทม.เตรียมดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันห้ามทำการค้าได้ยื่นร้องต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ยังไม่ให้ กทม.จัดระเบียบในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตคลองเตย เขตราชเทวี เขตบางนา เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ จุดค้าขายประมาณเกือบ 20 จุด ที่ กทม.จะจัดระเบียบในเดือน ม.ค.นี้ ขณะที่ผู้บริหาร สนท.เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. วันที่ 5 ม.ค. และเตรียมเสนออุทธรณ์ต่อศาลปกครอง ถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบพื้นที่ ซึ่งอาจให้ผู้ค้าออกตามกำหนดเดิม หรืออาจเป็นมาตรการยืดระยะเวลาตามที่ศาลสั่งคุ้มครอง คือ 60 วัน จากนั้นจึงจะจัดระเบียบต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- ที่ผ่านมาประชาชนต่างพึงพอใจ และเรียกร้องให้ กทม.จัดระเบียบทางเท้าในจุดอื่น ๆ ให้เกิดการสัญจรได้อย่างสะดวกเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ ตั้งแต่ดำเนินการเมื่อปี 57 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ยกเลิกการค้าไปแล้วรวมทั้งสิ้น 235 จุด ในพื้นที่ 50 เขต โดยมีผู้ค้ารวม 20,980 ราย
ด้านลบ
- คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองจะมีผลคุ้มครองใน 60 วัน เพื่อไม่ให้ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในบริเวณดังกล่าว
ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

6. สภา กทม.เสนอตั้งคลินิกเพศศึกษาในโรงเรียน กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กล่าวว่า สภา กทม.ได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น จากการศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอคือ (1) กทม. ต้องจัดให้มีโรงเรียนพี่เลี้ยง เพื่อขยายผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและให้คำแนะนำเด็กและเยาวชน ให้รู้จักการป้องกันและเข้าใจวิถีของธรรมชาติ จัดให้มีคลินิกเพศศึกษาที่มีนักเรียนที่เป็นเด็กโตและได้รับการอบรมมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้คุยด้วยกันเอง ซึ่งเด็กจะกล้าพูดคุยมากกว่าการพูดคุยกับครู (2) สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการให้เด็กเป็นผู้ให้คำปรึกษากันเอง (3) สถานศึกษาในสังกัด กทม. ควรจัดให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์คุมกำเนิดอย่างเหมาะสม (4) สถานพยาบาล กทม. ควรให้บริการปรึกษาและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ส่งต่อ (5) กทม. ควรตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และ (6) จัดระบบงานแก้ปัญหาในสำนักงานเขต ให้ครอบคลุมภารกิจตาม พ.ร.บ.การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
ผลกระทบ
ด้านบวก
- ขณะนี้มี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเหมาะสม
ด้านลบ
- ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลและสร้างผลกระทบต่อเนื่อง ในปัญหาสังคมด้านอื่นๆ โดยมีผลมาจากครอบครัวขาดการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องขาดการเรียนรู้ด้านเพศศึกษา ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมดำเนินการรองรับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

7.คุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงาน
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายกอบชัย พงษ์เสริม รผอ.สยป. กล่าวว่า สยป. ได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจาก 77 หน่วยงานสังกัด กทม.ประจำปีงบประมาณ 2559 และวิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มขึ้น หรือลด ลงโดยเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า ปีงบฯ 58 ใช้ไฟฟ้า 227,032,817.42 Kwh ในปีงบฯ 59 เพิ่มขึ้นเป็น 242,215,725.54 Kwh คิดเป็นร้อยละ 6.69 และปริมาณใช้น้ำมัน-แก๊สโซฮอล์ ปีงบฯ 58 ใช้ 40,146,016.25 ลิตร ปีงบฯ 59 ใช้ 40,787,974.10 ลิตร เพิ่มร้อยละ 1.60 หน่วยงานและส่วนราชการที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 10 จำนวน 10 หน่วยงาน คือ สนท. สวท. สผม. สนน. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตบางนา เขตบางกะปิ และเขตประเวศ เนื่องจาก มีการใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง มีอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานล่วงเวลา ส่วนที่ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 10 จำนวน 5 หน่วยงานคือ สนอ. สจส. สปท. เขตสะพานสูง และกองงานผู้ตรวจฯ เนื่องจาก มีรถยนต์เพิ่มขึ้น การออกตรวจการปฏิบัติงาน ออกตรวจพื้นที่ และจัดกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่
- เบื้องต้น กทม.มีแนวทางช่วยลดปริมาณใช้ไฟฟ้าคือ ปิดสวิตช์เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดหลังใช้งาน หรือเลิกงาน, ปิดไฟห้องทำงานเมื่อประชุม พักเที่ยง หรือกลับบ้าน, ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาฯ และวิธีลดใช้น้ำมัน-แก๊สโซฮอล์ คือ บริหารการใช้รถ-จัดระเบียบใช้รถส่วนกลางส่งเอกสารและหนังสือราชการให้เป็นเวลาชัดเจน-เหมาะสม ใช้รถไปปฏิบัติงานเส้นทางเดียวกันให้จัดรถยนต์รวมกันไป, ใช้บริการรถคาร์พูล กทม.ขนส่งเอกสาร หรือสิ่งของร่วมกันระหว่าง กทม.1 กับ กทม.2 ดินแดงและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ
ผละกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงานของหน่วยงานในสังกัด กทม.
ข้อคิดเห็น
- สำนักยุทธศาตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด กทม.

 

8.ติดกล้อง CCTV เพิ่มรอบสนามหลวง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว กทม. เตรียมดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยกล้อง CCTV ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากสนามหลวงเข้าสู่สำนักงานเขต พระนคร หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ สน.พื้นที่ ที่รับผิดชอบ และ กอร.รส. โดยกล้องจะมีความละเอียดมากขึ้น สามารถปรับมุมมองทั้งแบบเฝ้าระวังคงที่ (FIX) และแบบปรับมุมมองได้ (PTZ) นอกจากนี้ ยังชมภาพแบบเหตุการณ์ปัจจุบันและ ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ 30 วัน โดยรอบพระบรมมหาราชวังติดตั้ง 32 ชุด และในพื้นที่รอบสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ จำนวน 231 ชุด ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมบริเวณสนามหลวง