• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.งบประมาณปี 61 เน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า สภา กทม.วางแนวทางการพิจารณางบประมาณ กทม. ในปี 2561 โดยการดำเนินโครงการ ต่าง ๆ ของ กทม. ต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนงบประมาณในปีนี้จะมุ่งเน้นการกระจาย งบประมาณไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อกระจายอำนาจจากศูนย์กลางออกสู่หน่วยงานพื้นที่และแต่ละสำนักงานเขตจะได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการและมีความรวดเร็วมากขึ้น ส่วนโครงการที่ต้องจัดสรรงบประมาณผูกพันต่อเนื่องต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน หากเป็นโครงการเก่าที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป แต่หากเป็นโครงการใหม่ที่จะต้องผูกพันงบประมาณอาจต้องพิจารณาที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่คนกรุงเทพฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่าย กทม.ประจำปี 2561 ซึ่งจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภา กทม.ในต้นเดือน ก.ค.60

 

2.สภา กทม.ตรวจสอบ KT
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า สภา กทม.ร่วมกับฝ่ายบริหารตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาระบบการทำงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) โดยคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการ การเศรษฐกิจการเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้ำ สภา กทม.และฝ่ายบริหาร กทม. จะเร่งศึกษารูปแบบการทำงานของ KT ต้องทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ อีกทั้งผลกำไรของ KT อาจต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งควรจัดสรรในรูปแบบใด อย่างไรก็ตาม KT เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายของ กทม. ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และมีข้อบัญญัติระเบียบต่าง ๆ กำหนด ดังนั้น หากยังมีระบบงานที่ไม่ชัดเจนอาจต้องปรับแก้กฎหมายบางส่วน เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด


-ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ต้องใช้งบประมาณกว่าแสนล้านบาท และต้องเป็นงบประมาณผูกพัน จำเป็นต้องเสนอเป็นญัตติก่อนตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาเมื่อเปิดสมัยประชุมสภา กทม. ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เพิ่มคณะผู้บริหาร กทม. ผอ.สจส. และ ผอ.สนค. ผอ.สงค. เข้าเป็นคณะทำงานเพิ่มเติมด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบระบบการทำงานของ KT และประเด็นปัญหาด้านข้อกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินงานระหว่าง กทม.กับ KTด้านลบ-สภา กทม.ตั้งข้อสังเกตที่ผ่านมาการดำเนินงานของ KT รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการและวิธีการทำงาน ในหลาย ๆ โครงการที่ กทม. มอบหมายให้ KT ดำเนินการต้องไปจัดจ้าง บริษัท อื่น ๆ เป็นผู้ทำงาน ซึ่งการจ้างก็เป็นไปโดยวิธีพิเศษจึงอาจแสดงถึงความไม่โปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งโครงการ KT เป็นผู้รับมอบทำงานนั้นอาจกระทบ กับหน้าที่ภารกิจที่มีหน่วยงาน กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาระบบการทำงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม (KT) จำกัด

 

3.สำรวจความต้องการเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณี สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รายงานผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทางผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำปัญหาที่ได้มาพิจารณาแก้ไข พบเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาของประชาชนทั้งหมด 8 ด้านว่า ได้เสนอให้ดำเนินการเพิ่มเติม หากเรื่องที่สำรวจพบเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่นให้ทำหนังสือนำเรียน ผว.กทม. ลงนามถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่องเร่งแก้ไข นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตรวบรวมความชัดเจนของปัญหา แหล่งเกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาเสนอเพิ่มเติม ก่อนนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามความต้องการของประชาชนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-ผลการสำรวจพบเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาของประชาชน 8 ด้านได้แก่ (1) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (2) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (3) ปัญหาขยะตกค้าง (4) ปัญหาถนนชำรุดหลังน้ำลด (5) ปัญหาการจราจร (6) ปัญหา น้ำประปาไม่ทั่วถึง (7) ปัญหาป้ายรถประจำทางชั่วคราว และ (8) ปัญหาการให้บริการของสำนักงานเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชน

 

4.เร่งซ่อมกังหันน้ำในสวนสาธารณะ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ชำรุด 67 เครื่อง จาก 78 เครื่อง ที่ใช้งานตามสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ โดยได้ประสานไปยังสถาบันอาชีวศึกษา คาดใช้ระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 3 สัปดาห์ แต่งบประมาณในการซ่อมแซมยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอรายละเอียดที่จะซ่อมแซม พร้อมกันนี้ จะนำกังหันน้ำชัยพัฒนาให้เอกชนประเมินราคาซ่อมด้วย เพื่อจะได้นำราคามาเปรียบเทียบกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มูลนิธิชัยพัฒนามอบกังหันน้ำให้ กทม.เพื่อนำมาใช้งานในสวน สาธารณะต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 48
ด้านลบ
-กังหันน้ำชัยพัฒนาที่เกิดการชำรุด แยกเป็น (1) สวนลุมพินี 20 เครื่อง (2)สวนธนบุรีรมย์ 6 เครื่อง (3) สวน จตุจักร 7 เครื่อง (4) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 13 เครื่อง (5) สวน พระนคร 5 เครื่อง (6) สวน 50 พรรษาฯ 1 เครื่อง (7) สวนหลวง ร.9 8 เครื่อง และ (8) สวนเสรีไทย 7 เครื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการซ่อมแซมกังหันน้ำชัยพัฒนาในสวนสาธารณะ

 

5.เดินหน้าจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสัจจะ คนตรง ผอ.สนท. กล่าวว่า ตามที่ กทม.ประกาศเรื่องกำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย เมื่อวันที่ 31 พ.ค.48 มีจุดผ่อนผันตามประกาศฯ 683 จุด ผู้ค้า 20,642 ราย กทม.สามารถยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 451 จุด ผู้ค้า 11,337 ราย ปัจจุบันยังเหลือจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก 232 จุด ผู้ค้า 9,305 ราย

-สนท.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59-31 ส.ค.60 ระยะแรก เดือน พ.ค.-ส.ค.59 ยกเลิกผู้ค้า 3,884 ราย บนถนน 11 สาย และคลอง 1 คลอง ระยะที่ 2 เดือน ก.ย.-ธ.ค.59 ยกเลิกผู้ค้า 6,725 รายบนถนน 23 สายระยะที่ 3 เดือน ม.ค.-เม.ย.60 ยกเลิกผู้ค้า 4,462 ราย บนถนน 18 สาย และระยะที่ 4 เดือน พ.ค.-ส.ค.60 ตั้งเป้าหมายยกเลิกผู้ค้า 3,578 ราย บนถนน 27 สาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยแล้วเสร็จตามแผน จะยกเลิกผู้ค้าทั้งสิ้น 18,649 ราย บนถนน 79 สาย และคลอง 1 คลอง ระยะทางรวม 486,267 เมตร
-การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน

 

6.พิจารณาแนวทางขยายบริการจักรยาน “ปันปั่น”
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวว่า จากกรณีพบมีการตั้งวางจักรยาน "oBike" และ "mBike" บริเวณทางเท้าสาธารณะและสถานีจักรยานปันปั่นของ กทม. โดยเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบริการในการใช้งาน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมิได้มีการขออนุญาต กทม. สจส.จึงได้แจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ล่าสุดผู้ประกอบการจักรยานทั้งสองรายได้เข้ามาพูดคุยกับ กทม.โดยจะขอตั้งวางจักรยานให้บริการซึ่งไม่สามารถอนุญาตให้ได้

-สำหรับโครงการจักรยานปันปั่นของ กทม. เดิม กทม.มีแผนที่จะขยายการให้บริการจักรยานปันปั่นเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เมื่อมีผู้ต้องการให้บริการจักรยาน กทม. อาจพิจารณาให้มีการเข้าร่วม โดย สจส.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและรูปแบบดำเนินการ โดยอาจต้องทำจุดจอดเพิ่ม รวมถึงพิจารณาควรจะให้มีพื้นที่เพื่อการโฆษณาหรือไม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการใช้จักรยานและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อการเดินทาง

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาขยายการให้บริการจักรยานปันปั่น

 

7.นายกฯ สั่งเปิดพื้นที่ออกกำลังกาย-จัดหาที่ค้าขายอย่างเหมาะสม
3 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเปิดพื้นที่ให้มีการออกกำลังกายในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจัดตามสวนสาธารณะ ให้มีกิจกรรมระหว่างครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่น แต่ไม่ตั้งโครงการใหม่และไม่ใช้งบประมาณจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางไปยัง กทม. เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีสถานที่สำหรับการค้าขาย โดยอาจจัดหาพื้นที่ เช่น ค่ายทหาร โรงเรียน ใช้สถานที่ราชการให้เกิดประโยชน์ และต้องจัดระเบียบไม่ให้ค้าขายบนทางเท้าและริมถนนสร้างผลกระทบต่อปัญหาการจราจร

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกายและทำกิจกรรมครอบครัวในช่วงวันหยุด
-การจัดหาพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวในสวนสาธารณะและการจัดหาพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. ปรับ 2 พันบาทถือป้ายโฆษณาบนทางเท้า
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155751968667439
1,000 likes 59 shares 107 comments

-ร้อยละ 66 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการรับจ้างถือป้ายโฆษณาบนทางเท้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ทุกสำนักงานเขตกวดขันและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท รวมทั้งจะทำหนังสือขอความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย นั้น กทม.ควรดำเนินการจับปรับกับบริษัทเจ้าของป้ายมากกว่า รวมทั้งกวดขันการติดป้ายโฆษณาที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้า ริมถนน และป้ายรถโดยสารประจำทางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ขณะที่การถือป้ายโฆษณาบนทางเท้าเป็นอาชีพสุจริตและไม่ได้กีดขวางทางสัญจร หากดำเนินการจับปรับจะทำให้ผู้ที่รับจ้างถือป้ายได้รับความเดือดร้อน

-ร้อยละ 34 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการกวดขันจัดระเบียบป้ายโฆษณา โดยเฉพาะป้ายที่คนถือบนทางเท้า ซึ่งเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีป้ายของกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากจะกีดขวางทางสัญจรแล้ว ยังบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยขอให้ดำเนินการกวดขันอย่างจริงจัง รวมถึงป้ายริมถนน ป้ายบนอาคาร ป้ายบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้าย LED ที่สว่างเกินไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือป้ายผิดกฎหมาย
 
2. แนะกวดขันจับปรับรถที่ใช้ช่องทางรถ BRT
www.facebook.com/JapanPerspective
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=790876174422725&substory_index=0&id=501345493375796
277 likes 37 shares 115 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณสี่แยกจุดตัดถนนจันทน์-นราธิวาสฯ มักมีรถยนต์เข้ามาใช้ช่องทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อไปกลับรถด้านหน้า ทำให้รถ BRT ไปไม่ได้ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งที่มีช่องทางเฉพาะและมีแบริเออร์กั้น ขณะเดียวกันยังมีรถจักรยานยนต์ที่แทรกที่แบริเออร์เข้ามาใช้ช่องทาง เพื่อออกสู่ถนนปกติบริเวณสี่แยกสาทร นั้น แสดงถึงความมักง่าย เห็นแก่ตัว และขาดจิตสำนึกของผู้ใช้รถ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งที่ควรปรับลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้ารถ BRT เพื่อเป็นหลักฐานในการปรับรถอื่นที่เข้ามาใช้ช่องทาง

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โดยภาพรวมแล้วรถ BRT วิ่งช้ามาก เพราะมีการจำกัดความเร็ว ขณะที่สถานีต่างๆ ที่นำแบริเออร์มากั้นบนผิวจราจรเป็นช่องทางวิ่งเข้าสถานี มีป้ายเตือนไม่ชัดเจน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะที่สถานีวัดดอกไม้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางแก้ปัญหารถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ช่องทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมเพิ่มทำ“แก้มลิง” เพิ่มอีก 12 แห่ง
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. มีจำนวนแก้มลิงรองรับน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 25 แห่ง และมีแนวทางการเพิ่มจำนวนแก้มลิงรับน้ำในพื้นที่อีก 12 แห่ง ซึ่งมีทั้งพื้นที่เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น กทม.จะเจรจาขอใช้พื้นที่ดำเนินการทำแก้มลิงและจะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างแก้มลิง หากสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น กทม.จะมีพื้นที่แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งต้องจัดลำดับและหางบประมาณดำเนินการ

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ สนน. กล่าวว่า โครงการแก้มลิงที่ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 56 โดยขุดลอกคลองจากบึงรับน้ำระยะทาง 2-3 กิโลเมตร เพื่อลำเลียงน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะ ก่อนจะปล่อยลงคลองแสนแสบ พร้อมทำเขื่อนกั้นน้ำ ดาดท้องคลอง และสถานีสูบน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเพิ่มพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) ทั้ง 5 บึง ภายในหมู่บ้านได้ประมาณ 227,200 ลบ.ม. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านและถนนสุขาภิบาล 3 รวมถึงบริเวณใกล้เคียงได้ และอยู่ระหว่างเจรจากับเอกชนอีก2 แห่ง คือบริเวณสายไหม เสนาและเขตจตุจักร

ผลกระทบ
ด้านบวก-แก้มลิงจะทำหน้าที่เป็นที่พักน้ำ เมื่อมีฝนตกหนัก ซึ่งน้ำระบายออกแม่น้ำไม่ทัน จะได้มีพื้นที่รองรับโดยลดปัญหาน้ำรอระบายที่เอ่อท่วม ถนนและพื้นที่ชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่ำ
-ปัจจุบันแก้มลิงทั่วกรุงเทพฯ จุน้ำได้ 13 ล้าน ลบ.ม.

ด้านลบ
-กรุงเทพฯ มีการพัฒนา เมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่ว่างที่จะใช้เป็นที่รองรับน้ำ หรือพื้นที่ดูดซับน้ำเพื่อหน่วงชะลอเวลาการระบายลงสู่คูคลองลดลง ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแก้มลิงรับน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.“อุทยานสวนจตุจักร”แล้วเสร็จต้นปี 61
5 ฉบับเดลินิวส์, ไทยรัฐ ข่าวสด, พิมพ์ไทย, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการดำเนินโครงการรวมสวนสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร3 สวน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อจัดทำเป็นอุทยานสวนจตุจักรตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.อยู่ระหว่างออกแบบโครงการให้สามารถรวมสวนสาธารณะขนาดใหญ่ต่อเชื่อมเป็นพื้นที่เดียวกันได้อย่างเหมาะสม คาดจะหาผู้รับจ้างได้ในเดือน ก.ย.นี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยการปรับปรุงพื้นที่รวม 3 สวน เป็นอุทยานสวนจตุจักรจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อรวมทั้ง 3 สวนให้สามารถเชื่อมต่อกันได้สะดวกจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวมพื้นที่กว่า 727 ไร่ โดยไม่มีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ใด ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการรวมสวนสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักรเป็นอุทยานสวนจตุจักร

 

3.ศึกษาแนวทาง-เร่งเปิดใช้โรงกำจัดมูลฝอยรัชวิภา
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ (1) สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 1,000 ตัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 50 (2) สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยสายไหม ขนาด 2,000 ตัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 53 และ (3) สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา ขนาด 500 ตัน ก่อสร้างเสร็จปี 58 สาเหตุที่ยังไม่สามารถเปิดใช้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการประเมินราคาค่าขนถ่ายขยะของคณะกรรมการ 2 ชุด ไม่เท่ากัน ดังนั้น คณะผู้บริหารชุดนี้จำเป็นต้องพิจารณาใหม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความคุ้มค่าประกอบกับ ผว.กทม. มีนโยบายต้องการให้ดำเนินการโครงการที่ค้างให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งขณะนี้ได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศึกษาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมทั้งรูปแบบกำจัดขยะและค่าธรรมเนียม โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนใช้งบฯ รายจ่ายประจำปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดโครงการต่างๆ ของ กทม.ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
-โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะระบบใหม่ของ กทม. โดยมีระบบเครื่องบีบอัดขยะเป็นก้อนเพื่อขนถ่ายไปกำจัดในวิธีการต่าง ๆ
ด้านลบ
-สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการของ กทม.ที่แล้วเสร็จเหตุใดยังไม่เปิดใช้งาน เช่น โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ของ กทม.

 

4.จัดระเบียบป้ายโฆษณา ริมทางเท้า
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันมีการลักลอบโฆษณาตามทางเท้า เสาไฟฟ้า เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพบมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมารับจ้างถือป้ายโฆษณาตามทางเท้าด้วยซึ่งได้กำชับทุกสำนักงานเขตกวดขันพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะถนนสายหลัก หากพบเห็นผู้รับจ้างถือ หรือกำลังติดป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถดำเนินการจับปรับตามได้ทันที พร้อมกันนี้ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลทุกสัปดาห์

- ขณะเดียวกัน กทม.ได้ทำหนังสือถึงสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร เพื่อขอความร่วมมือสมาชิกไม่ให้ทำผิดกฎหมาย และร่วมมือกันจัดระเบียบบ้านเมือง ซึ่ง กทม.มีมาตรการลงโทษจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ ตักเตือน และปรับสูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีรับจ้างถือป้ายโฆษณาตามทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักการโยธาสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินตามมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

5.คัดเลือก 60 องค์กรต้นแบบสำนักงานสีเขียว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการดำเนินการสู่การเป็น “สำนักงานสีเขียว” โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ “Bangkok low Carbon society” ว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว นำร่องในหน่วยงานราชการและสำนักงานเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมกันเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


-ในปี 60 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว โดยจะคัดเลือกองค์กร 60 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 30 องค์กร ภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ 30 องค์กร เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเรื่อง กทม. สู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยสำนักงานสีเขียวดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้ภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่แนวทางในการลดปริมาณคาร์บอนด้านสำนักงานและขยายเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นต้นแบบที่ดี เพื่อร่วมกันผลักดันให้สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ด้านลบ
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตพัฒนาหลายด้าน มีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงกว่า 42 ล้านตัน/ปี ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศ และส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ขณะที่เมืองมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นส่วนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกัน 11,859 ไร่ ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียง 100,000 ตัน/ปี หรือร้อยละ 0.2 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

 

6.ประสาน 50 เขต ตรวจสอบตู้เติมน้ำมัน
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต มีตู้บริการน้ำมันอัตโนมัติ 207 ตู้ กระจายอยู่ตามริมถนน ตรอก ซอย และชุมชน โดยขณะนี้ได้ประสาน 50 สำนักเขต ลงพื้นที่ไปพิจารณาจัดเก็บภาษี หากพบมีหลังคาปกคลุม ล้อมรั้วอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีน้ำมันลิตรละ 5 สตางค์ ส่วนกรณีที่ไปซื้อน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมาขายให้นำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่หากพบไม่มีหลังคาปกคลุมและไม่ล้อมรั้ว ให้ สนย.ลงพื้นที่ตรวจสอบได้ขออนุญาต หรือผิดกฎหมายหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 หากสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันตู้ไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดความปลอดภัย ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของตู้ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามมาตรา 6 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ซึ่งอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกรณีที่เจ้าของโรงเรือนได้ใช้โรงเรือนเพื่อติดตั้ง หรือวางตู้บริการน้ำมัน หรือยินยอมให้ผู้อื่นตั้งวางตู้บริการน้ำมันเพื่อหารายได้จากโรงเรือน พร้อมใช้แนวทางการตามมาตรา 8 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และประกาศ มท. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้ประกอบการที่ติดตั้งตู้บริการน้ำมันอัตโนมัติ

 

7.จัดซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้นตามหลักวิชาการ
1ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแต่งไม้ยืนต้นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสวยงาม การจัดซื้ออุปกรณ์จะทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ในการสวมใส่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นในบริเวณที่รถกระเช้าเข้าไปไม่ถึง ซึ่งจะทำให้เกิความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยทั่วไป โดย กทม.จะดำเนินการซื้ออุปกรณ์ 140 ชุด อุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องมือ 17 ชนิด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-จากการสำรวจจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะมีจำนวน 3.1 ล้านต้น กระจายตามพื้นที่ทางเท้าสวนสาธารณะและสวนหย่อมในความดูแลของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และ สสล.
-ความยั่งยืนในการดูแลบำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสิ่งสำคัญ จึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้นสำหรับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติได้ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งบำรุงรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯด้านลบ
-ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพฯประสบปัญหาต้นไม้ล้ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือการตัดแต่งต้นไม้ไม่เหมาะสมและมีการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านระบบร้องเรียนของ กทม. และผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

8.ผู้ค้าร้องนายกฯ ทบทวนจัดระเบียบหาบเร่
3 ฉบับแนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาตินำโดยนายพงษ์ศิลป์ หลี่อินทร์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ขอให้ยกเลิกการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังจากดำเนินการในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายดังกล่าวทำให้ผู้ค้าขาดรายได้ ทั้งยังมีผลกับประชาชนที่ต้องการซื้ออาหารง่ายๆ รับประทาน สวนกับแนวทางการทำสตรีทฟู้ดจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีทบทวนและยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการส่งเสริมสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติระบุพื้นที่ที่ กทม.จัดให้ไม่สามารถค้าขายสินค้าได้จริง อีกทั้ง กทม. ไม่เคยติดตามผลว่าตลาดที่จัดให้สามารถค้าขายได้จริงหรือไม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9.วัสดุก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงตกใส่รถประชาชน
3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวกรณีเกิดเหตุวัสดุก่อสร้างบนแนวรางรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ตกใส่รถยนต์ที่วิ่งผ่านด้านล่างได้รับความ เสียหาย บริเวณใต้สถานีบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรว่า ผู้ได้รับความเสียหาย และบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างตกลงกันเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทยินยอมยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ ส่วนสาเหตุแท่งเหล็กตก อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง

-นายจเร รุ่งฐานีย์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ร.ฟ.ท. กล่าวว่า เหล็กที่หล่นใส่เป็นสามเหลี่ยมฉาบปูนซีเมนต์ สำหรับการก่อสร้าง จากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาสะเพร่าติดตั้งแผ่นรองรับวัสดุตกหล่นจากการก่อสร้างไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนด มีช่องว่างบางส่วน โดยในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ จะเชิญบริษัท อิตาเลียนไทยฯ และบริษัทที่ปรึกษา มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณามาตรการลงโทษ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและควบคุมมาตรการความปลอดภัยโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นผิวจราจร
ด้านลบ
-เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมาเกิดเหตุเครนก่อสร้างของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) หล่นทับคนงานเสียชีวิต 3 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นผิวจราจร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. เกิดเหตุคนร้ายลวนลามผู้หญิงบนสะพานลอยคนข้าม
www.facebook.com/แหม่มโพธิ์ดำ
https://www.facebook.com/queentogetherisone/posts/983862941716874?comment_id=983972721705896
3,000 likes 189 shares 88 comments

-ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายและลวนลามบนสะพานลอยคนข้ามหน้า TOT งามวงศ์วาน นั้น เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและอันตรายมาก ซึ่งปัจจุบันมีข่าวการคุกคามทางเพศบ่อยมาก ขณะที่สะพานลอยคนข้ามส่วนใหญ่บนถนนวิภาวดีรังสิตและถนนงามวงศ์วานจะเปลี่ยวมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

-ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตบนสะพานลอยคนข้ามมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งสามารถใช้การได้หรือไม่ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสำรวจความปลอดภัยสะพานลอยคนข้าม หากสะพานใดมืดมากควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสำรวจและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบนสะพานลอยคนข้าม
 
 
2. ผลสำรวจการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
www.facebook.com/Prachatai
https://www.facebook.com/108882546698/posts/10154688203681699
45 likes 20 comments

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม พบกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 42.3 คิดว่าควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 41.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.0 นั้น การจัดทำผลสำรวจดังกล่าวอาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากประชาชน ซึ่งเป็นการผลักภาระและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำคูคลอง

-ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประชาชนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัด

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งแนวทางและอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ถ.งานวงศ์วาน-แจ้งวัฒนะ-เตรียมสร้างอุโมงค์ใต้คลองเปรมฯ
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและถนนงามวงศ์วานว่า กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขในระยะเร่งด่วนด้วยการเพิ่มกำลังสูบโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณสถานีสูบน้ำใกล้เคียง รวมทั้งประสานพื้นที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานีสูบในพื้นที่ เป็นแหล่งพักน้ำและกระจายปริมาณน้ำไปลงคลองย่อยเพื่อหน่วงน้ำรอระบายลงคลองเปรมประชากรในช่วงที่ฝนตก

-การแก้ปัญหาแบ่งเป็นในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีปัญหาท่วมตั้งแต่คลองประปา-หน้าสถานีรถไฟหลักสี่ ปัญหาน้ำท่วมขังในซอยทั้งซอยแจ้งวัฒนะ14 และแจ้งวัฒนะ 10 และบริเวณใกล้เคียง ขณะนี้ได้ประสาน 3 หน่วยงานที่มีสถานีสูบในพื้นที่คือ บริษัท โฟร์โมสต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย และหน่วยทหาร ร. 1 พัน 2 รอ. ในการดึงนำไปลงคลองย่อยคือ คลองบางตลาด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวเพิ่ม ขณะที่ด้านถนนงามวงศ์วานที่มีปัญหาท่วมซ้ำซากในบริเวณซอยชินเขต กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองลาดโตนดกำลังสูบประมาณ 5 ลบ.ม.ขณะนี้ได้ติดตั้งเพิ่มอีก 1.5 ลบ.ม.

-กทม.มีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ใต้คลองเปรมประชากร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 เมตร โดยมีแนวเส้นทางจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ไปคลองเปรมประชากร ใต้ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 อุโมงค์ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ 109 ตร.กม. ช่วยระบายน้ำในพื้นที่เขตสายไหม บางเขน หลักสี่ จตุจักร ดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการเพื่อออกแบบรายละเอียด และเตรียมเสนอของบฯก่อสร้างจากรัฐบาล โดย กทม.ตั้งเป้าหมายจะก่อสร้างปี 62 เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 65

ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองเปรมประชากรเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพฯ คือ จ.ปทุมธานี และมีเส้นทางเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าวและยังเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อผันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา หากสามารถจัดระเบียบและก่อสร้างแนวเขื่อนถาวร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำได้อย่างมากจะช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ เหนือ เขตดอนเมือง หลักสี่ บางซื่อ และเขตจตุจักรได้ดี

ด้านลบ
-แม้ กทม.จะเพิ่มกำลังสูบเข้าไปยังจุดอ่อนในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแต่การระบายน้ำจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว หากปริมาณน้ำในคลองเปรมประชากรสูง เนื่องจากคลองเปรมประชากรเป็นคลองเดียวที่ กทม.ไม่สามารถลดระดับน้ำในคลองลงได้ถึงระดับน้ำทะเล ที่ 0.00 ม. เพราะเป็นคลองที่มีการบุกรุกตลอดแนวคลอง ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการขุดลอกได้เต็มประสิทธิภาพตลอดแนว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขังซ้ำซาก

 

2 เดินหน้าสร้างเขื่อน “คลองมหาสวัสดิ์”
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีโครงการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองมหาสวัสดิ์ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาโดยก่อสร้างตั้งแต่ปี 40 ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดทั้งแนว จากการตรวจสอบพบแนวเขื่อนกั้นน้ำสามารถป้องกันน้ำท่วมได้แล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบรายละเอียดและส่งมอบงาน ซึ่งได้สั่งการให้ สนน.ตรวจสอบประตูระบายน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ให้พร้อมใช้งาน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวเขื่อนป้องกันน้ำเป็นการป้องกันกรณีน้ำเหนือไหลเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเขื่อนมีความสามารถในการป้องกันน้ำในกรณีที่มีน้ำเหนือไหลลงมาประมาณ 2,500 ลบ.ม./วินาที แนวเขื่อนกั้นน้ำจะช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในย่านฝั่งธนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองมหาสวัสดิ์

 

3.เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตบางแค เขตทวีวัฒนา และเขตภาษีเจริญว่า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พร้อมงานบริเวณภายนอก สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 62 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 61 ระยะเวลาก่อสร้าง 320 วัน ซึ่ง กทม.ได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา

-สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา จากบริเวณคลองบางจาก-คลองบางขี้เก้ง หน้าหมู่บ้านมณฑล 7 เขตบางแค ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 79.22 ซึ่งได้กำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามการดำเนินโครงการของ กทม.ในพื้นที่เขตบางแค ทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างของ กทม.

 

4.ตรวจสอบความปลอดภัยสะพานลอยคนข้าม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุคนร้ายพยายามลวนลามผู้สื่อข่าวขณะเดินข้ามสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ว่า สะพานลอยคนเดินข้ามเป็นจุดหนึ่งที่ กทม. ต้องดูแล ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม อีกทั้งจะห้ามไม่ให้ติดป้ายโฆษณา หรือป้ายประกาศบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามอย่างเด็ดขาด

-สำหรับบนถนนวิภาวดีรังสิตเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่ง กทม. ได้รับมอบอำนาจให้ดูแลเฉพาะด้านระบบระบายน้ำและเกาะกลางถนนเท่านั้น ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างวางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนวิภาวดีรังสิตให้สวยงามเป็นรูปแบบสอดคล้องกัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 60 หากพื้นที่ใดมีสภาพไม่เหมาะสม เสี่ยงอันตราย ประชาชนแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน กทม. 1555

-นายธีรพล สมุทระประภูต เลขานุการกรม กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ถนนวิภาวดีฯ และถนนแจ้งวัฒนะอยู่ในความรับผิดชอบของ ทล.ซึ่งจะดูแลเรื่องโครงสร้างสะพานความมั่นคงแข็งแรง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมทั้งปัญหาการจราจร ส่วน กทม. และกองบัญชาการตำรวจนครบาลดูแลเรื่องจุดเสี่ยงอันตรายด้านอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะคนร้ายก่อเหตุในเวลากลางวัน ซึ่งได้สั่งการให้สำนักอำนวยความปลอดภัยร่วมแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

-นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผอ.สำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบโครงสร้าง สะพานลอยดังกล่าวเป็นแบบปิดทึบ ประกอบกับ กทม.ไม่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดดังกล่าว ดังนั้น จะใช้งบประมาณของสำนักฯ รื้อราวสะพานใหม่ แล้วใช้แผ่นอะคริลิก หรือแผ่นพลาสติกเรียบไปติดตั้งแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งออกแบบ คาดจะเริ่มติดตั้งเดือน พ.ย.นี้ พร้อมกับสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีโครงสร้างแบบเดียวกันโดยให้สะพานทั้ง 2 แห่ง เป็นโมเดล หรือต้นแบบในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบนสะพานลอยของ ทล.

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม
-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้านลบ
-สะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนวิภาวดีรังสิตมีความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดอาชญากรรม เนื่องจากตัวสะพานทึบ และมีความยาวของสะพานเกินกว่า 100 เมตร ทอดข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีช่องจราจรจำนวนมากเพราะเป็นถนนสายหลักในการระบายรถ ทำให้คนร้ายฉวยโอกาสดักรอบริเวณทางลงสะพาน เนื่องจากประชาชนต้องใช้เวลาในการเดินข้าม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบ และติดตั้งกล้อง CCTV บนสะพาน ลอยคนเดินข้าม

 

5 เร่งชำระค่าไฟฟ้า-รณรงค์ประหยัดพลังงาน
2 ฉบับเดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีการเรียกชำระหนี้ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ระบุ กทม.ค้างชำระหนี้กว่า 410 ล้านบาทนั้น เป็นค่าสิ่งของและบริหารต่าง ๆ เนื่องจากตามข้อตกลงการดูแลบริการไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วน กฟน.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการจ่ายกระแสไฟทั้งหมด ซึ่งหนี้ค้างชำระที่เกิดขึ้นถือเป็นคนละส่วนกับค่าไฟฟ้า ขณะนี้ ได้ประสาน กฟน. เพื่อขอข้อมูลการค้างชำระโดยละเอียด จากนั้นจะต้องนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการค้างชำระมากน้อยเพียงใดและ กทม.จะเร่งจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายหนี้ค้างชำระต่อ กฟน.โดยเร็วที่สุด

-ส่วนค่าไฟฟ้าที่หน่วยงาน กทม.ใช้งานในแต่ละปี กทม.ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยในปี 60 กทม. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในหน่วยงานรวม 860 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น กทม.จะพยายามดำเนินโครงการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 มิ.ย.60 เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายของส่วนราชการ ทั้งค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เร่งจ่ายหนี้ทั้ง 2 ส่วน คือหนี้ที่ค้างอยู่ก่อนปีงบประมาณ 2560 และหนี้ที่ก่อขึ้นใหม่ให้หมดโดยเร็ว และกำชับจากนี้ทุกส่วนราชการต้องไม่มีหนี้ค้างจ่ายอีกต่อไป
-การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังานไฟฟ้าในหน่วยงานสังกัด กทม.

ด้านลบ
-การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่งหนังสือแจ้งมูลค่าหนี้ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระต่อ กทม. เพื่อเร่งการชำระหนี้ทั้งหมด โดยระบุหนี้ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระของ กทม. มีตั้งแต่ปีงบฯ 2541-2559 รวม 410,675,142.33 บาท

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน กทม.

 

6 ชวนปลูกป่าชายเลนป้องกันเซาะชายฝั่ง
1 ฉบับไทยโพสต์
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บริเวณจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียนว่าพื้นที่ในเขตบางขุนเทียนโดยทั่วไปเป็นป่าชายเลน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักผ่อน และออกกำลังกายแต่ปัจจุบันถูกน้ำกัดเซาะและทำให้เสียพื้นที่ไปจำนวนมาก การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชมรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กทม.ได้มาร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อบรรเทาและป้องกันการสูญเสียพื้นดิน และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอยู่คู่กับชายทะเลบางขุนเทียนตลอดไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

 

7.เพิ่มศูนย์เฝ้าระวังยาเสพติด
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเขตลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า สำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. 1 แห่ง คือ ที่ทำการชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว
-สำหรับปีงบประมาณ 60 มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง ในชุมชนพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้ามาดำเนินการด้านยาเสพติดในชุมชนของตนเอง และ ในอนาคต กทม.มีเป้าหมายที่จะมีศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในทุกชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

ด้านลบ
-จากสถิติพบปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่สูงขึ้น และเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพฯ

 

8 กทม.-หน่วยงานความมั่นคงร่วมกำจัดผักตบชวา
6 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับ กอร.รส. จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะและผักชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์ ต่อเนื่องถึงสะพานพุทธ ระยะทางทิศเหนือและใต้ 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินโครงการ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง และไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง เชื่อมั่นในเดือน มิ.ย.นี้ปัญหาขยะผักตบชวาจะเริ่มลดลงและเห็นผลตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

-พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 ผู้แทน กอร.รส. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและมอบหมายให้สำนักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจ 904 จัดกำลังไปช่วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการในทุกเขตของ กทม. อีกทั้งทรงพระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เขต รวมถึงจิตอาสาโดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันกำจัดผักตบชวา และทิ้งขยะให้ถูกที่

ผลกระทบ
ด้านบวก
-แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งรับน้ำที่สำคัญของบริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง จึงจำเป็นต้องร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่สำคัญให้ดีขึ้น
-การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษากรุงเทพฯ และแม่น้ำเจ้าพระยาด้านลบ-ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน จากปัญหาขยะโดยเฉพาะผักตบชวาที่มีจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำหลายครั้ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการดำเนินโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม”

 

9.ผู้ใช้รถบริการผู้พิการ-ผู้สูงอายุพึงพอใจบริการ 77%
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. รายงานผลการดำเนินโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นว่า จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า พนักงานขับรถ การตรงต่อเวลานัดหมายพึงพอใจ ความสุภาพและให้เกียรติผู้รับบริการ ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการขับรถอย่างสุภาพและปลอดภัย และความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายบุคลิกภาพ โดยภาพรวมพบผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 77 ส่วนผู้สนับสนุนโครงการในรูปแบบ CSR ประกอบด้วยบริษัท บางจากปิโตรเลียม จะลดอัตราค่าน้ำมันต่ำกว่าท้องตลาด 1 บาท บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบำรุงรักษารถ 30 คัน บริษัท สยามมิชลิน จำกัด สนับสนุนยางใหม่และการบำรุงรักษาตามระยะของรถบริการทั้ง 30 คัน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาการลงนามความร่วมมือ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัญหาการร้องเรียนจากผู้ขอใช้บริการ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์มีเพียงหมายเลขเดียวทำให้ติดต่อยาก พนักงานขับรถยนต์พูดจาไม่สุภาพ ขับรถเร็วและประมาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอใช้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

 

10.เริ่มจ่ายเยียวยารื้อย้าย “พัฒนาริมเจ้าพระยา” ก.ค.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายศรชัย โตวนิชกุล รอง ผอ.สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะนำร่อง 14 กม.แรกว่า สนย. อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าบ้านและกรรมสิทธิ์บ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 282 หลัง เพื่อเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่ารื้อย้ายบ้านออกจากพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินส่วนนี้แล้ว คาดในเดือน ก.ค.จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือและทยอยรื้อย้ายบ้านได้

-สำหรับการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ประกอบการร่าง TOR และขอความเห็นชอบแบบก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการกำหนดราคากลางจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. ส่วนการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แบบก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

 

11.ดึงเอกชนเพิ่มคุณภาพอาหารเช้านักเรียน กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.มีนโยบายให้เพิ่มคุณภาพอาหารเช้าให้แก่นักเรียน เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม เสริมสร้างร่างกายของเด็กวัยเรียนได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบราชการ เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าประมาณ 3 ล้านบาท/วัน เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 10 บาท/คน จากเดิม 5 บาท/คน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขระเบียบ กทม. จะต้องใช้ระยะเวลา กทม.จึงมีแนวทางขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เข้ามาดูแลการจัดสรรอาหารเช้าในโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพมากขึ้น มุ่งเน้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเหมาะสมและมีร่างกายแข็งแรงต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเพิ่มคุณภาพอาหารเช้าให้แก่นักเรียนสังกัด กทม.ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
ด้านลบ
-ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม. มีจำนวน 437 โรงเรียน มีนักเรียนประมาณ 300,000 คน การจัดสรรงบประมาณอาหารเช้าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. 5 บาท/คนนั้น ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ที่มีจำนวนนักเรียนมากสามารถนำงบประมาณที่ได้รับ ไปจัดสรรอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าให้แก่นักเรียนได้ แต่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่ถึง 200 คน/โรงเรียน อาจมีปัญหาไม่ได้คุณภาพสารอาหารที่บริโภคอย่างครบถ้วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มคุณภาพอาหารเช้าให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

12.มท.เตรียมเปิดช่องทางตอบคำถามนายกรัฐมนตรี
8ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, M2F, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน,สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจรายละเอียด
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า มท.กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนกรณี 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี โดยจะเริ่มดำเนินการวันที่ 12 มิ.ย.60 พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยยังไม่กำหนดเวลาปิดการแสดงความคิดเห็น ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะไม่มีการใช้สิทธิ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันการสวมสิทธิจากบุคคลอื่น จากนั้นศูนย์ดำรงธรรมจะรวบรวมผลการตอบคำถามรายงาน มท.ทุก 10 วัน ก่อนนำผลรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

-นายกฤษฎา บุญราช มท.กล่าวว่า ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบถึงเรื่องการเปิดรับความเห็น ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางไปที่ใด ขอให้มีการสอดแทรกเชิญชวนประชาชนให้มาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในการตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานเขต

 

13.“นิด้าโพล” เผยคนกรุงมักง่ายทิ้งขยะ-เหตุน้ำท่วม
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, M2F
รายละเอียด
-ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับนิสัยความมักง่ายของคนกรุง" ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย.60 จากผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบร้อยละ 61.92 ระบุสาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดจากความมักง่ายของการทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงบนพื้นถนน หรือท่อระบายน้ำ ทำให้อุดตันท่อ หรืออุโมงค์ระบายน้ำ รองลงมาคือ การบริหารจัดการการระบายน้ำของหน่วยงาน กทม. และพื้นที่ในเขตต่างๆ ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมขณะที่ระบบการจัดวางผังเมืองความหนาแน่นของบ้านเรือน อาคารที่พักอาศัยต่างๆ ที่ทิ้งขยะ หรือท่อระบายน้ำมีไม่เพียงพอ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.60 ระบุ กทม.ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายลงโทษจับ-ปรับกับผู้ที่ชอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือแม่น้ำลำคลองอย่างจริงจัง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ ท่อระบายน้ำและในแม่น้ำคูคลองอย่างต่อเนื่อง
-การบังคับใช้กฎหมายจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดทิ้งขยะในคูคลองและที่สาธารณะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งแต่งตั้ง ขรก.ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 2ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า วันที่ 30 ก.ย. นี้ จะมีข้าราชการ บุคลากรและครู กทม.เกษียณอายุราชการจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับบริหารสูง ตำแหน่ง รป.กทม. บริหารต้น ตำแหน่ง ผช.ป.กทม. ผอ.สำนัก ระดับอำนวยการสูง ผอ.เขตและระดับอำนวยการต้นในตำแหน่ง ผช.ผอ.เขต หลายรายซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ จึงมอบหมายให้ ป.กทม. เร่งรัดดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายในเดือน ส.ค. นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแต่งตั้งข้าราชการ บุคลากร และ ครู กทม. แทนตำแหน่งผู้เกษียณ อายุราชการ-การบริหารราชการ กทม.
ด้านลบ
-ปีนี้มีข้าราชการและบุคลากร กทม. เกษียณอายุราชการรวม 1,849 ราย ตำแหน่งสำคัญ อาทิ รป.กทม. 4 อัตรา ผู้ตรวจราชการสูง 6 อัตรา ผอ.สำนัก 3 อัตรา ผอ.เขต 19 อัตรา


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญและข้าราชการ ครู กทม. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

2.เพิ่มเครื่องสูบน้ำ-แก้ปัญหาน้ำเร่งระบาย ถ.สุขุมวิท
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณซอยสุขุมวิท 26 เขตคลองเตยว่า ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปากซอยอารีย์ โดยจะพยายามดึงน้ำมาลงที่คลองหัวลำโพง เพื่อให้น้ำมาลงที่ประตูระบายน้ำพระโขนงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณกลางซอยสุขุมวิท 26 และในซอยสุขุมวิท 36 เพิ่มเติม เพื่อดึงน้ำมาลงที่คลองหัวลำโพง จะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเร็วที่สุดไม่เกิน 1 ชั่วโมง

-สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงซอยลาซาล-แบริ่ง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลายหน่วยงาน ประกอบด้วย กทม. กรมทางหลวง จ.สมุทรปราการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กดึงน้ำจากถนนสุขุมวิทลงคลองสำโรง จากนั้น กทม.จะดึงน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท ซอยลาซาล-แบริ่ง บางส่วนมาลงที่คลองบางนา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณซอยลาซาล- แบริ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบนถนนสุขุมวิท บริเวณซอยสุขุมวิท 26 และช่วงซอยลาซาล- แบริ่ง
ด้านลบ
-บริเวณซอยสุขุมวิท 26-42 มีอุโมงค์ระบายน้ำ ที่ กทม. สร้างไว้เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ซึ่งทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีอุโมงค์ แต่ภายในซอยสุขุมวิท 26, 36,42 น้ำยังระบายได้ช้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำของ กทม. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบาย บริเวณถนนสุขุมวิท

 

3.จัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยว
2 ฉบับเดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมแก้ปัญหาการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบต่อการจราจรว่า กทม.ได้จัดระเบียบการจอดรถบัสรถทัวร์ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดพื้นที่จอดรถดังกล่าวบริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบัสรถทัวร์ท่องเที่ยวไม่ให้นำรถมาจอดบริเวณริมถนนสายต่าง ๆ โดยจะประสานผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยวขอความร่วมมือให้นำรถไปจอดยังพื้นที่ที่กำหนดไม่นำมาจอดในจุดที่จะสร้างผลกระทบต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ หากไม่ให้ความร่วมมือนำรถไปจอดตามจุดที่กำหนด หรือยังนำรถมาจอดในที่ห้ามจอดถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะร่วมกวดขันและจับปรับ และสั่งการให้เคลื่อนย้ายรถในทันที

 

4.ปรับหลักเกณฑ์โอนย้าย ครู กทม.
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวกรณี สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือถึง ผอ.เขต เรื่อง อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.ไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ จากเดิมผู้ที่จะขอโอนต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันโอน เป็นไม่น้อยกว่า 8 ปี จึงขอโอนย้ายไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐได้ว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด กทม.สูงสุด โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการสอบบรรจุข้าราชการครู กทม.ครั้งต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กทม.ที่จะขอโอนย้ายไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐด้านลบ-ในแต่ละปีพบมีครูจากต่างจังหวัดสอบเป็นข้าราชการ กทม.ถึงร้อยละ 99 และส่วนใหญ่เมื่ออยู่ครบ 5 ปี จะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียน และขาดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงระยะเวลารอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันไปทดแทนตำแหน่งว่าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก. สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบการจอดรถบัสรถทัวร์นักท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียนการจอดรถทัวร์นักท่องเที่ยวไม่เป็นระเบียบ4 จุด ได้แก่ 1) บริเวณเวิ้งพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2) บริเวณสะพานอรุณอัมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนอรุณอัมรินทร์ 3) บริเวณหน้าสายใต้เก่า และหน้าร้านอาหารยกยอ (เดิม) ถนนบรมราชชนนี และ4) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ ส่งผลให้เกิดปัญหากีดขวางทางสัญจร บดบังป้ายโดยสารประจำทางและ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยวในการจัดระเบียบการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำหนด

 

5.เร่งสำรวจ-จดทะเบียนหอพักในกรุงเทพฯ
3 ฉบับมติชน, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประสานให้ดำเนินการจดทะเบียนและปรับปรุงหอพัก รวมถึงประชาสัมพันธ์หอพักที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 จึงกำชับให้ ผอ.เขตทั้ง 50 เขต เร่งสำรวจหอพักในพื้นที่มีหอพักใดที่ยังไม่จดทะเบียน โดยให้ ผอ.เขตรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง

-นายอภิรมย์ จันทรกุล ผอ.เขตบางกะปิ กล่าวว่า พื้นที่เขตบางกะปิมีหอพักมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากการตรวจสอบพบมีหอพักที่ลงทะเบียน 177 แห่ง 20 แห่งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายต้องการเปลี่ยนรูปแบบไปดำเนินธุรกิจอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่า ขณะที่มีบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยใบอนุญาตหอพักมีระยะเวลา 5 ปี ขณะที่ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักมีระยะเวลา 2 ปี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่
ด้านลบ
-จากการสำรวจในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ เบื้องต้นพบมีหอพัก 657 แห่ง มีใบอนุญาต 474 แห่งไม่มีใบอนุญาต 183 แห่ง

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจและดำเนินการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.เชิญชวนภูมิปัญญา “ผู้สูงวัย”
4 ฉบับ ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวในการเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ว่า กทม.ให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเตรียมความพร้อมรองรับทั้งด้าน การดูแลสุขภาพและสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.ซึ่งจัดประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 50 เขต มีโอกาสเผยแพร่ภูมิปัญญาของตนเองตามนโยบาย ผว.กทม. ในการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก โดยให้คิดว่าผู้สูงอายุคือพลังของสังคม ไม่ใช่ภาระของสังคม โดยได้คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตละ 1 ภูมิปัญญา แยกเป็นสาขาต่างๆ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและนำเสนอภูมิปัญญาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

-สำหรับภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการเชิดชูเกียรติแล้ว กทม.ช่วยส่งเสริมอาชีพ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงภูมิปัญญาดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางและช่วย พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ หากเจ้าของภูมิปัญญาต่าง ๆ ต้องการถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น กทม.เชิญผู้สูงอายุเป็น จิตอาสามาถ่ายทอดภูมิปัญญาโรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผู้สูงอายุเป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย ซึ่งต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจและสร้างสรรค์สิ่งดีงาม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

 

7.สำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินใหม่
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า ขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ การดำเนินงานต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดจะประกาศใช้ในปี 61 มีผลบังคับใช้และจะเริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ในปี 62

-เพื่อเตรียมความพร้อมจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ กทม.ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งอาคารแต่ละประเภทในพื้นที่ พร้อมประสานข้อมูลจากกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งประสานข้อมูลจากกรมที่ดินในการจัดส่งข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ กทม. เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

-นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รป.กทม. กล่าวว่า เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ กทม.ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนถึงหลักการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อให้จัดเก็บรายได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ กทม. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำรายได้มาพัฒนากรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

 

8.นายกฯ สั่ง กทม.เพิ่มโรงสูบน้ำแนวคลองเปรมฯ
4 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ,สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรน้ำและการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติว่า รัฐบาลได้พยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยทำตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับข้อบกพร่องระบบการระบายน้ำที่มีอยู่ หาก ฝนตกเกินปริมาณที่สามารถรองรับได้จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดน้ำท่วมขัง ขณะนี้ต้องทำให้น้ำท่วมน้อยที่สุด หรือแก้ไขให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ กทม.แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามแนวคลองเปรมประชากร ส่วนปัญหาผังเมืองที่แน่นเกินไป ต้องขยายเมืองรอบนอกออกไป ไม่ใช่การย้ายเมือง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในกรุงเทพฯ และพื้นที่รอยต่อ จ.ปริมณฑล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางบริหารจัดการน้ำของ กทม.และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะยาว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แนะปรับปรุงระบบขายตั๋วรถไฟฟ้า BTS
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36539483
42 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (BTSC) ปรับปรุงระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS โดยยกเลิกการแลกเหรียญ เพื่อไปหยอดตู้ซื้อบัตรโดยสาร ซึ่งทำให้ผู้โดยสารต้องเข้าคิวสองครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลาแล้ว เมื่อมีคนต่อแถวยาวมากๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนยังกีดขวางทางเข้าออกสถานีด้วย จึงควรเปลี่ยนมาใช้ตู้จำหน่ายบัตรโดยสารที่รับทั้งเหรียญและธนบัตร ตั้งโต๊ะรับแลกเหรียญเพิ่ม เพิ่มเจ้าหน้าที่รับแลกเหรียญ จัดเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสาร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกกลุ่มในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุที่ BTSC ใช้ระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารแบบนี้ อาจเป็นเพราะต้องการให้ผู้โดยสารใช้บัตรเติมเงิน Rabbit ซึ่งสะดวกกว่าและวงเงินในบัตรยังมีอายุสองปีนับจากวันที่ใช้บัตร ขณะที่ในสถานีรถไฟฟ้า BTS มีตู้จำหน่ายบัตรโดยสารที่รับธนบัตรอย่างน้อยฝั่งละหนึ่งตู้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และการพิจารณาเพิ่มตู้จำหน่ายบัตรโดยสารที่รับธนบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

 

2. ประสิทธิภาพกล้องวงจรปิดในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/MGROnlineLive
https://www.facebook.com/MGRonlineLive/posts/1625919254106319?comment_id=1625962940768617
446 likes 28 shares 33 comments

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสถานที่ราชการ พื้นที่สำคัญ หรือล่อแหลม โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง แม้ในบริเวณนั้นจะมีกล้อง CCTV จำนวนมาก แต่มักจะมีปัญหาตามมาทุกครั้ง เช่น ภาพไม่ชัด กล้องเสีย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

-ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในสัญญาการจัดซื้อกล้อง CCTV ของ กทม. ได้ระบุเรื่องการรับประกันและการซ่อมบำรุงไว้หรือไม่ เช่น เมื่อพบกล้องเสียต้องนำไปซ่อม และขณะซ่อมต้องนำกล้องสำรองมาติดไว้ทดแทน รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาดำเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องเทคโนโลยีของกล้อง CCTV มีการพัฒนาไปเร็วมาก ขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการมีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลา จึงทำให้กล้องที่ได้มาอาจจะตกรุ่นไปแล้ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสำรวจกล้อง CCTV ของ กทม.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมในการใช้งาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดใช้อุโมงค์บางซื่อ ก.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ใกล้แล้วเสร็จและจะเปิดใช้งานกลางเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเดินทางของน้ำจากถนนและในพื้นที่ที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 6 เขต คือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อ จตุจักร ดินแดง และเขตห้วยขวาง อุโมงค์ดังกล่าวยังส่งผลให้สามารถเร่งระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมใน 6 ถนนสำคัญ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ระบบระบายน้ำของกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องดำเนินการควบคู่กัน เพื่อสร้างระบบลำเลียงน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำการปรับขนาดท่อระบายน้ำ การแก้ปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำทางระบายน้ำสาธารณะ การแก้ปัญหาขยะสิ่งปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้ำ และอุดตันคลองต่าง ๆ ซึ่งต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน
- การพัฒนาประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว
ด้านลบ
- ระบบท่อระบายน้ำในถนนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ออกแบบรองรับน้ำฝน ที่ปริมาณไม่เกิน 60 มิลลิเมตร หากฝนตกหนักเกินกว่าปริมาณจึงต้องใช้ระยะเวลารอการระบายนานขึ้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

 

2. กำชับวินัยการคลังเบิกจ่ายงบฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า การใช้งบประมาณ ปี 60 ในส่วนของงบฯ ลงทุนต้องใช้จ่ายให้ครบร้อยละ 100 ณ เดือน ธ.ค. 59 หากเขตใดกันงบฯเหลื่อมปีต้องก่อหนี้ให้เสร็จสิ้นในปี 59 แต่หาก ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมขอความเห็นชอบเสนอ ป.กทม. เพื่อดำเนินการต่อไป
- ภายในปีงบประมาณ 60 ทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่าย ให้ได้ภายในเดือน ก.ย. หากปฏิบัติได้ตามแนวทาง ที่กำหนด จะทำให้มีวินัยทางการเงินการคลังเพิ่มขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง
ด้านลบ
- ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้มาก จึงทำให้กทม. ถูกท้วงติงไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง

ข้อคิดเห็น
- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนัก การคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

 

3. เปิดตลาดดอกไม้ “ปากคลองตลาดใหม่”
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้เปิดศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน เพื่อเป็นศูนย์รวมดอกไม้ค้าปลีก-ค้าส่งทั้งไทยและต่างประเทศ ร้านจัดช่อดอกไม้ มาลัย และแปรรูปดอกไม้ตลอด 24 ชั่วโมง บนพื้นที่ 50 ไร่ มีแผงค้า 3,000 แผง ปัจจุบันเปิดให้เช่าแล้ว 1,500 แผงนอกจากนี้ ได้กำหนดค่าเช่าแผงในราคาถูก โดยคิดค่าเช่าต่อแผงขั้นต่ำ 100 บาท/วัน ไม่มีค่าแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้ามีแผงขายดอกไม้ของตนเองและอยู่ระหว่างขยายเฟส 2, 3 ภายในศูนย์มีพื้นที่บริการจอดรถฟรี 2,000 คัน และมีศูนย์อาหารราคาประหยัด ห้องน้ำสะอาด สำหรับ ผู้มาใช้บริการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองใหม่มีจุดเด่นทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวก อยู่ห่างจากปากคลองตลาดเดิมประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่บน ถ.จรัญสนิทวงศ์-ถ.กาญจนาภิเษก สามารถเชื่อมต่อ ถ.ราชพฤกษ์ ถ.จรัญฯ ถ.กาญจนาภิเษก ถ.เพชรเกษม ถ.พุทธมณฑล ใกล้ทางด่วนศรีรัช ซึ่งสะดวกรวดเร็วต่อการขนส่งดอกไม้ที่ต้องการความสดใหม่ เพราะทำเลที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าและการจัดสถานที่ค้าขายแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ค้า

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก

 

4. ปรับเนื้องาน-เร่งก่อสร้าง สวนบึงลำไผ่
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่บึงลำไผ่เขตมีนบุรี พื้นที่รวม 78 ไร่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบพื้นที่ให้ สสล. สร้างสวนสาธารณะ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 58 ตามกำหนดจะต้องก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ต.ค.59 แต่ขณะนี้โครงการฯ คืบหน้าเพียงร้อยละ 44 การก่อสร้างบางจุดต้องหยุดชะงัก เนื่องจากมีผู้บุกรุกพื้นที่และอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้ กทม. ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ จึงวางแนวทางตัดเนื้องานในพื้นที่ รุกล้ำดังกล่าวออก เพื่อรอให้ผลการพิจารณาคดีเป็นที่สิ้นสุดและให้งานก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ สามารถดำเนินต่อไป
- ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้สั่งการให้ผู้รับเหมาดำเนินโครงการเร่งการก่อสร้างให้เสร็จภายในปี 60 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์สวนสาธารณะได้มากที่สุด ส่วนพื้นที่ที่มีผู้บุกรุกเมื่อสามารถดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนออกไปได้ก็จะดำเนินการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติมภายหลัง เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามนโยบาย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน สาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชน
ด้านลบ
- การบุกรุกพื้นที่และอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวในพื้นที่ประมาณ 10-15 ไร่ มีผู้บุกรุกรวม 4 ราย ขณะนี้ ผู้บุกรุกได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีทำให้การทำงานไม่สามารถเข้าก่อสร้างในส่วนพื้นที่ดังกล่าวได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่

 

5. เร่งประเมินทรัพย์สิน -ตั้งค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม.กล่าวถึง ความคืบหน้าการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ กทม.หนองแขมว่า สนอ.และ สนย.อยู่ระหว่างลงบัญชีทรัพย์สินและประเมินราคา คาดภายใน 2-3 วัน จะลงข้อมูลได้ทั้งหมดในทุกหมวด เมื่อได้ข้อมูลจึงจะร่าง TOR เพื่อเปิดประมูล คาดราคาค่าเช่าทรัพย์สินทั้งหมดจะสรุปได้ภายในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ จากนั้น จะกำหนดราคาค่าเช่าและกรอบระยะเวลาการให้เช่า โดยผู้ที่จะมาเช่าจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เอง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์หนองแขม ก่อนเปิดให้เอกชนเช่า

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดประมูลบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม.

 

6. แผนป้องกันโรคติดต่อข้ามประเทศ
1 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ กทม. พ.ศ.2558 คณะกรรมการโรค ติดต่อฯ จะพิจารณาตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกท่าเรือกรุงเทพฯ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7. เริ่มย้ายหน่วยงานไป กทม.ดินแดง 1 ก.ค.นี้
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่บริเวณอาคาร กทม. 2 (ดินแดง) ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้า-ออกพื้นที่ศาลาว่าการ กทม. 2 รวมถึงแนวทางการให้บริการที่จอดรถสำหรับข้าราชการ กทม.และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด เบื้องต้น สนย.ได้เสนอแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการที่จอดรถของ กทม. 2 โดยต้องให้ออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น.ของทุกวัน และไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สินให้ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน
- สำหรับหน่วยงานของ กทม.จะเริ่มย้ายเข้าไปยังอาคารทาวเวอร์ 1 โดย สวท. จะย้ายเข้าในวันที่ 1 ก.ค. สนน. และ สนอ. ย้ายเข้าวันที่ 7 ก.ค. สนย. ย้ายเข้าในวันที่ 14 ก.ค. สสล. ย้ายเข้าวันที่ 21 ก.ค. และ สยป. ย้ายเข้าวันที่ 28 ก.ค. สำหรับคณะผู้บริหาร กทม.จะสามารถย้ายเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่อาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) และแผนการจัดการจราจรในบริเวณโดยรอบอาคาร
ด้านลบ
- สาเหตุที่ทำให้ล่าช้าจากกำหนด การเดิมในเดือน เม.ย.ไม่ได้เกิดปัญหาจากการก่อสร้างที่ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ติดปัญหาที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะใช้งานอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของเดิมหรือของใหม่อย่างไร

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้ายหน่วยงาน กทม.ไปยังอาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง)

 

8. พัฒนาคุณภาพ CCTV -เพิ่มความปลอดภัยประชาชน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยจะเปลี่ยนเป็นกล้องที่มีความคมชัดเป็น 5 ล้านพิกเซล 300 ตัว เน้นติดตั้งในพื้นที่ชุมนุมคน ป้ายโดยสารประจำทาง ย่านใจกลางเมืองต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยจับภาพต่าง ๆ ได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนกล้อง CCTV ให้เป็นกล้องที่ทันสมัยมีความคมชัดสูงจะต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมาก กทม.จึงไม่สามารถเปลี่ยนกล้องที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในทันทีโดยต้องทยอยเปลี่ยนในจุดที่เหมาะสม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม. ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่ปี 49 ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 53,249 ตัว พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ สู่ศูนย์ควบคุมศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) สำนักงานเขต 50 เขต และสถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง รวม 14,845 ตัว ส่วนอีก 38,404 ตัว เป็นกล้องแบบ Stand Alone ที่บันทึกเหตุการณ์ ณ จุดที่ติดตั้ง
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV ของ กทม. รวมทั้งการสำรวจและซ่อมบำรุงกล้องให้มีสภาพพร้อม ใช้งาน

 

9. หลักเกณฑ์ใหม่สอบบรรจุเป็น ขรก.กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม. สามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นใหม่แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป โดยให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน เพื่อนำไปใช้สมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.สามารถนำมายื่นได้เช่นกัน
- นอกจากนี้ กำหนดให้ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไว้ในการสอบเพื่อวัดภาค ก. กรณีการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาค ข. และภาค ค.เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาแล้วผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครและเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาค ก. ของ กทม.หรือเป็น ผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จึงจะมีสิทธิสมัคร ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/csc หรือสอบถามโทร.0-2225-6894 ต่อ 1168

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันของ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักงาน ก.ก. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม.สามัญ

 

10. มท. แจ้งทุกจังหวัดเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
14 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,
ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, M2F,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,
คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะโฆษก มท. กล่าวว่า มท. ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อม ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.แบ่งค่าปรับให้ผู้แจ้งเบาะแสทิ้งขยะลงคูคลอง
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/200355362728/posts/10156266011482729
175 likes 52 shares 59 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. จะให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสคนทิ้งขยะลงในคูคลอง โดยให้รางวัลจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับ นั้น น่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองได้และควรดำเนินการมานานแล้ว นอกจากนี้ ต้องเข้มงวดกับบ้านเรือนและชุมชนริมคลอง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพิ่มถังขยะในที่สาธารณะให้เพียงพอ จัดเก็บขยะให้ตรงเวลาไม่ตกค้าง ลอกท่อระบายน้ำและคูคลองเป็นประจำ จัดทำตะแกรงกรองขยะหน้าประตูระบายน้ำ เป็นต้น

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งที่ กทม.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาขยะในคูคลอง เช่น ขยะล้นถัง ประชาชนไม่มีที่ทิ้งขยะ จัดเก็บขยะไม่ตรงเวลา

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดทิ้งขยะลงคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และการออกระเบียบการให้รางวัลคนชี้เบาะแสผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ
 
 
2. เตรียมเวนคืนที่ดิน 1 พันไร่ สร้างแก้มลิง 6 แห่ง
www.facebook.com/DDproperty.com
https://www.facebook.com/DDproperty/posts/1384453404981141?comment_id=1384788724947609
921 likes 212 shares 30 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.เตรียมเวนคืนที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก 6 แห่ง รวมประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการบึงรับน้ำ หรือแก้มลิงป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ระยะยาว นั้น การสร้างแก้มลิงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ต้นเหตุ ขณะที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่พื้นที่ทางการเกษตร ทั้งยังเป็นพื้นที่ปลายน้ำ จึงควรบริหารจัดการคูคลองและทางระบายน้ำให้ดีขึ้น อาทิ ขยายท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการสร้างแก้มลิงดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งควรพิจารณาเวนคืนที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันตก กรุงเทพฯ เหนือ และบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำสร้างเป็นแก้มลิงเพิ่มด้วย ขณะเดียวกันบริเวณแก้มลิงควรจัดทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกำลังกาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินก่อสร้างโครงการบึงรับน้ำ หรือแก้มลิงป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมระยะยาว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยชุมชนแก้น้ำท่วม
1 ข่าว ข่าวสด
รายละเอียด
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณที่จะบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ทรงพระกรุณา ให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลออกจากลำคลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18 เขตดินแดง และชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ จากการดำเนินการในพื้นที่เป็นวันที่ 4 ทำให้การระบายน้ำคล่องตัว สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนได้รวดเร็ว โดยชุมชนในเขตพื้นที่ร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บขยะและวัชพืชในคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.พิจารณาเพิ่มสตรีทฟู้ด
1 ฉบับมติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวกรณีตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนกรณี กทม.ยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยทั้ง 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย โดยขอให้ใช้นโยบายเดียวกับถนนเยาวราชและถนนข้าวสารที่รัฐบาลจะยกระดับเป็นถนนแห่งอาหาร หรือสตรีทฟู้ดว่า กทม.เน้นจัดระเบียบในถนนที่มีร้านอาหารริมทาง ซึ่งหมายถึงถนนแห่งอาหารเท่านั้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่จะเสนอขอจัดเป็นถนนแห่งอาหารเช่นเดียวกับที่ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ต้องหารืออีกครั้งว่าแต่ละพื้นที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนมากพอที่จะจัดให้เป็นถนนแห่งอาหารหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ เรียกร้องการจัดระเบียบผู้ค้าในทุกพื้นที่ควรมีนโยบายเช่นเดียวกัน และต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน หากจะยกเลิกก็ต้องยกเลิกทั่วกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบร้านอาหารริมทางในถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร

 

3.เร่งสร้างเขื่อนคลองแสนแสบ-แก้ปัญหาน้ำเร่งระบาย ถ.สุวินทวงศ์
3ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายถนนสุวินทวงศ์ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ จาก ถ.กาญจนาภิเษก-ประตูระบายน้ำมีนบุรีว่า กทม.ได้ก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบความยาว 9.72 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 16.54 กม. ซึ่งในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความยาวรวม 10 กม. โดย สนน.ได้ดำเนินการ 8.3 กม. ส่วนที่เหลือ 2.4 กม.ผู้รับจ้างทำงานไม่ได้ เนื่องจากมีบ้านเรือนรุกล้ำคลองแสนแสบอยู่ 38 หลังคาเรือน ซึ่งเขตมีนบุรีจะเข้าไปตรวจสอบรังวัด หากพบบ้านเรือนดังกล่าวรุกล้ำที่สาธารณะจะออกคำสั่งตาม ปว.44 เพื่อรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำ และก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นตามกำหนดในปี 63

-สำหรับการแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในพื้นที่เขตมีนบุรี บริเวณถนนสุวินทวงศ์ แยกไปรษณีย์ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ กทม.ได้ร่วมกับกรมทางหลวงแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว 10 เครื่องสามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 3 ลบ.ม./วินาที เป็น 6 ลบ.ม./วินาที อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงมีโครงการแก้ไขปัญหาถาวร โดยทำท่อลอดตามแนวถนนสุวินทวงศ์ ซึ่งเสร็จแล้ว 3 จุด นอกจากนี้ จะทำบ่อสูบเพื่อดึงน้ำไปลงที่คลองแสนแสบ คลองโตนดและคลองสามวา เมื่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มั่นใจปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุวินทวงศ์ แยกไปรษณีย์ จะหมดไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองแสนแสบเป็นคลองสายหลักคลองหนึ่งที่ใช้ในการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งคลองจะไหลผ่านพื้นที่ใจกลางเมืองที่สำคัญต่าง ๆ การก่อสร้าง เขื่อนริมคลองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายถนนสุวินทวงศ์ บริเวณแยกนิมิตใหม่

ด้านลบ
-การก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบขณะนี้ติดปัญหาทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักคือ ในพื้นที่เขตมีนบุรีและพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนรุกล้ำพื้นที่คลองก่อสร้างบ้านเรือน 177 หลัง เป็นบ้านรุกล้ำในพื้นที่เขตมีนบุรี 38 หลัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำคลองแสนแสบในพื้นที่ เขตมีนบุรี เพื่อเร่งก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินริมคลอง

 

4.สำรวจ-พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีทรัพย์สินประเภทที่ดินรวม 1,065 แปลง โดยได้มาจากการจัดซื้อและการรับบริจาค ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ สนค.และสำนักงานเขต
-สนค.ได้สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบมีที่ดินของ กทม. 54 แปลง ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และมีที่ดิน 4 แปลง ที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ หรือว่างบางส่วน จึงได้ให้สำรวจข้อมูลที่ดินที่ได้จากการเวนคืน หรือเหลือจากการเวนคืนในการสร้างถนน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ สร้างสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ สร้างเรือนเพาะชำของเขต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม.และการสำรวจที่ดินรกร้างว่างเปล่าขาดการดูแลจากเจ้าของที่ดินให้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กทม.เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

5.“คลองเตยโมเดล”
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคลองเตยโมเดลว่า กทม.ได้วางแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาความรู้ควบคู่กับพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดพื้นที่คลองเตยเป็นจุดนำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับพื้นที่
-ในพื้นที่เขตคลองเตยนักเรียนจะต้องมีการศึกษา ด้านวิชาการและอาจส่งเสริมด้านวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและจะพัฒนาครู เสริมสร้างความรู้ให้เหมาะสม และจัดนักจิตวิทยาเด็กลงช่วยเหลือดูแล นอกจากการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาแล้วจะช่วยดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวร่วมด้วยเพื่อให้ครบวงจรมากที่สุด ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแนวทางที่ชัดเจน เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการศึกษามากที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบแกนกลาง เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการพื้นฐานในการนำไปศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ตามแนวทางคลองเตยโมเดล

 

6.คพ.-กทม.ร่วมแก้ปัญหามลพิษอากาศ-เสียง
3 ฉบับมติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ร่วมกับ สสล. จัดสัมมนารับฟังความเห็นทิศทางการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ.ศ.2560-2564 โดยร่างแผนกำหนดเป้าหมายตัววัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99

-คพ.และ กทม. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงรักษาคุณภาพอากาศและเสียงไม่ให้อยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ การใช้งานยานพาหนะข้ามพื้นที่ไปยังปริมณฑลทำให้การกระจายตัวของมลพิษที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงต้องขยายขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานไปยังปริมณฑลด้วย

ผลกระทบ
ด้านลบ
-พื้นที่กรุงเทพฯ มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการใช้ระบบการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสูง สภาพการจราจรติดขัดประกอบกับกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยในปี 59 พบฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน สารเบนซีน และเสียงเกินค่ามาตรฐาน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

7.ครม.สั่งทุกส่วนราชการเร่งชำระค่าสาธารณูปโภค
4 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีหลักการตั้งแต่บัดนี้จะต้องไม่มีการติดค้างค่าสาธารณูปโภคเป็นอันขาด และต้องจัดการสะสางปัญหาหนี้สินให้หมด หากหน่วยงานค้างหนี้สาธารณูปโภคก่อนปีงบประมาณ 60 ให้ทุกหน่วยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 60 นำมาจ่ายหนี้ หากมีเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้นำไปชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปีนั้นให้เสร็จภายใน 30 วัน

-ส่วนค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นไป ห้ามนำงบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่แต่ละหน่วยงานตั้งไว้แล้วไปจ่ายเป็นค่าอย่างอื่นเด็ดขาด หากมีงบประมาณ หรือเงินเหลือจ่าย หรือเจียดจ่ายจากรายการอื่นได้ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปชำระเป็นค่าสาธารณูปโภคเป็นลำดับแรกก่อน ขณะเดียวกันเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด และเหมาะสมกับความเป็นจริง ควรกำหนดมาตรการออกมาควบคุม และตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานการณ์การใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน ก่อนรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับทราบทุกไตรมาสด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ-การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
ด้านลบ
-ปัจจุบันทุกส่วนราชการติดหนี้ค่าสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจรวมเป็นเงินกว่า 4,096 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ค้างตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ 60 รวมประมาณ 595 ล้านบาท และหนี้ในปีงบประมาณ 60 รวมประมาณ 3,501 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงาน กทม.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กลุ่มผู้ค้าแผงลอยย่านราชประสงค์ร้องขอค้าขายในพื้นที่เดิม
www.facebook.com/MGROnlinelive
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1622182634479981&id=401831669848423
54 likes 16 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีกลุ่มผู้ค้าแผงลอยย่านราชประสงค์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอกลับเข้าค้าขายในพื้นที่เดิม ภายหลัง กทม.ยกเว้นการจัดระเบียบถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เนื่องจากเห็นว่าไม่เท่าเทียม นั้น เหตุใดผู้ค้าจึงมาเรียกร้องในสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก เนื่องจากทางเท้าเป็นพื้นที่สำหรับการสัญจรของประชาชน ขณะที่ กทม.ควรเดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในทุกพื้นที่และจัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าเช่าค้าขายเป็นสัดส่วน

-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการที่ผู้ค้าย่านราชประสงค์ออกมาเรียกร้องดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลและ กทม.ไม่ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม โดยหากจะยกเลิกการค้าขายบนทางเท้าก็ควรยกเลิกทุกพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าย่านราชประสงค์
 
2. เรือโดยสารคลองภาษีเจริญขาดทุนเดือนละล้าน
www.facebook.com/ThairathFan
1,000 likes 19 shares 45 comments

-ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ระบุตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 KT เริ่มคิดอัตราค่าโดยสารเรือคลองภาษีเจริญ 15 บาทตลอดสาย และมีการขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาท นั้น สาเหตุที่เรือโดยสารคลองภาษีเจริญขาดทุนน่าจะมาจากมีผู้ใช้บริการน้อย เก็บค่าโดยสารถูก วิ่งช้า บรรทุกได้ครั้งละ 60 คน ไม่เหมาะกับการระบายคนในชั่วโมงเร่งด่วน จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน

-ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เรือโดยสารคลองภาษีเจริญเป็นทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน ซึ่งควรขยายเส้นทางการเดินเรือออกไป เพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร ขณะที่รูปแบบเรือมีความสวยงามและปลอดภัย จึงควรนำเรือรูปแบบนี้ไปวิ่งในคลองแสนแสบเพื่อให้บริการประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเดินเรือ เพื่อลดการขาดทุน
 
3. นำร่องสร้างถนนสีเขียวที่สาทรไม่คืบหน้า
www.facebook.com/right4walking
https://www.facebook.com/right4walking/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
270 likes 27 shares 17 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการ Bangkok Green Network ที่ กทม.ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยนำร่องที่ถนนสาทร ซึ่งจะออกแบบให้มีการพัฒนาแบบ ECO Smart City ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงทางเท้าให้กว้างขึ้น ปรับปรุงทางจักรยานให้อยู่ระดับเดียวกับทางเท้า พัฒนาพื้นที่ริมคลองและคุณภาพน้ำในคลอง นั้น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า ตั้งข้อสังเกตเป็นเพราะการทำงานของ กทม.ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งยังไม่บังคับใช้กฎหมายเทศบัญญัติและข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจริงจัง

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หาก กทม.สามารถเดินหน้าโครงการดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก รวมทั้งขอให้ขยายการดำเนินการไปในถนนสายอื่นๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Bangkok Green Network ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยนำร่องที่ถนนสาทร